XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krosno, dnia 30 stycznia 2019 r.
PB.6733.1.2019.H
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
     Zgodnie z art. 49 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 dalej: k.p.a.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
zawiadamiam,
że w dniu 30 stycznia 2019 r. na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Surdyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wraz z kanalizacją teletechniczną – inwestycja planowana na działkach o nr ewid.: 682, 631, 566, 594, 597/2, 547/1 i 592 położonych w Krośnie przy ul. A. Lewakowskiego i ul. Kolejowej, obręb Śródmieście”.
 

Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pok. 202 (II piętro).
             Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-01-30
Publikujący Ewa Tomoń 2019-01-30 14:10
Modyfikacja Ewa Tomoń 2019-01-30 14:23