XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów


WOOŚ.4260.7.8.2017.AD.47
Rzeszów, dnia 10 stycznia 2019 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w związku z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, reprezentowanego przez Pana Zdzisława Syzdek Członka Zarządu oraz Pana Jana Guzik Prokurenta Dyrektora ds. technicznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie” przy ul. Białobrzeskiej na działkach nr ewid. 1995/1, 1996/1, 2019/1, 2023/1, 2029/1, 2033/1, 2034/4, 2035, 2036, 2037, 2126/2, 2127/1, 2128/4, 2129/1, 2130, 2132/2, 2133/1, 2179, 2180/2, 2181/2, 2182, 2183, 2184, 2185/2, 2186, 2187, obręb Białobrzegi”;
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
W dniu 10 stycznia 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia.
W dniach od 14 stycznia 2019 r. do 12 lutego 2019 r. każdy może zapoznać się
z treścią ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju nr 41 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Krosno, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, w godzinach pracy tych Urzędów.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2019-01-10
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-01-11 11:53