XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z wnioskiem Pana Michała Hula, reprezentującego Prezydenta Miasta Krosna, z dnia 6 września 2018 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Malinowa Góra w Krośnie”;
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
1. W dniu 9 stycznia 2019 r. wydane zostało postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 44 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2019-01-09
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-01-10 12:08