XML

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.12.2018.A
Krosno, dnia 04.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 04.09.2018 r. wydana została decyzja znak: OS.6220.12.2018.A o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym w Krośnie ul. Kaczorowskiego dz. nr ew. 400/17 obręb Przemysłowa”.
Decyzja ta została wydana na wniosek firmy DefenDoor Sp. z o.o., ul. Mitkowskiego 8, 38-480 Rymanów.
Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy, w tym z: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz z opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna Wydział Ochrony Środowiska, ul. Staszica 2, 38-430 Krosno, pokój nr 15, w godzinach pracy urzędu  tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2018-09-04
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-09-04 08:18