XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Białobrzegi III” i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko IV”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) i uchwał Rady Miasta Krosna Nr XLIII/954/17 z dnia 30 maja 2017 r., Nr XLVI/966/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Białobrzegi III” obejmującego obszar o powierzchni ok. 14,5 ha, położony w obrębach ewidencyjnych Białobrzegi i Turaszówka, przy ulicy M. Drzymały, w rejonie istniejącego zakładu produkcyjnego oraz terenów z nim graniczących;
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko IV” obejmującego obszar o powierzchni ok. 23 ha, położony w obrębach ewidencyjnych Krościenko Niżne i Śródmieście, w rejonie ulic: gen. W. Sikorskiego,  Armii Krajowej, gen. J. Hallera, Bohaterów Westerplatte i H. Wieniawskiego;
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 12.12.2018 r. do 07.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pokoju 203A w godz. od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędzie się w dniu 07.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, pokój 313, o godzinie 15:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 21.01.2019 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna, a także ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno oraz drogą elektroniczną na adres: pb@um.krosno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 21.01.2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Krosna.
Z up. Prezydenta Miasta
Tomasz Soliński
Zastępca Prezydenta
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2018-12-04
Publikujący Marek Bednarz 2018-12-04 08:30
Modyfikacja Marek Bednarz 2018-12-04 08:27