XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie dotyczące przekazania projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku: Państwa Małgorzaty i Jana Panek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: nadbudowa części budynku garażowo - gospodarczego (wykonanie lukarn) oraz przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne położonego na działce nr ewid. gr 563  w Krośnie przy ulicy J. Czuchry (obręb ewidencyjny Śródmieście) Prezydent Miasta Krosna zgodnie z art. 60 ust. 1 i w związku z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1138) przekazał projekt decyzji znak: PB.6730.75.2018.N z dnia 31.10.2018 r. do uzgodnień:
  1. Ministrowi Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
  2. Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 02 – 247 Warszawa ul. Marcina Flisa 2.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-10-31
Publikujący Ewa Tomoń 2018-10-31 10:12