XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krosno, dnia 28.09.2018 r.
PB.6733.21.2018.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
     Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek Prezydenta Miasta Krosna (pismo znak: PB.6733.21.2018.E z dnia 29.08.2018 r.) w dniu 17.09.2018 r. została wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie decyzja znak: RZ.RPP.611.1192.2018.MW uzgadniająca pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 576, 575/1, 574, 575/2, 579/2 położonych w Krośnie przy ul. Malinowa Góra, obręb Turaszówka.
     Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pok. 201 (II piętro).
     Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-09-28
Publikujący Ewa Tomoń 2018-09-28 08:29