XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

Krosno, dnia 02.07.2018 r.
 
znak: PB.6740.2.108.2018.S
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
         Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz 1405), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
zawiadamiam,
że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 02.07.2018 r. znak: PB.6740.2.108.2018.S zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 12.06.2018 r., złożonego przez: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmujące:
przebudowę hali sortowni odpadów, na działce nr ewid. 2177/19 przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie - obręb ewidencyjny Białobrzegi, w ramach inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie w kierunku zwiększania efektywności odzysku materiałowego odpadów komunalnych”.
         Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 02.07.2018 r. do 16.07.2018 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie pok. nr 216, w godz. pracy urzędu.
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2018-07-02
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2018-07-02 12:15