XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

Krosno, dnia 14.06.2018 r.
 
znak: PB.6740.1.44.2018.S
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
         Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz 1405), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
zawiadamiam
że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 14.06.2018 r. znak: PB.6740.1.44.2018.S zakończone zostało postępowanie prowadzone
z wniosku z dnia 23.04.2018 r., złożonego przez: P. Szymon Jurczyk - prowadzący działalność gospodarczą pn.: JURCZYK SZYMON LAMINEX, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmujące: budowę budynku produkcyjno – handlowo – magazynowego z zapleczem socjalnym i biurowym, na działkach nr ewid.: 400/11 i 400/13 przy ul. Lotników w Krośnie - obręb ewidencyjny Przemysłowa.

         Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 14.06.2018 r. do 28.06.2018 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A
w Krośnie pok. nr 216, w godz. pracy urzędu.
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2018-06-14
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2018-06-14 13:11
Modyfikacja Katarzyna Skotnicka 2018-06-14 13:16