XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Krosno, dn. 11.06.2018 r.
PB.6730.1.2018.R
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
   Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 11 czerwca 2018 r. po rozpatrzeniu wniosku pp. Ewy i Konrada Czarnobilskich prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą: ZAKŁAD OPTYCZNY Ewa i Konrad Czarnobilscy s.c., ul. Czajkowskiego 9, Krosno, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa budynku usługowego na działkach o nr ewid. 2954, 2953/2, 2952/2 położonych w Krośnie przy ul. Grodzkiej, obręb Śródmieście.
   Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji, a także z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, pok. 201 (II piętro).
   Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
   Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-06-11
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2018-06-11 10:42