XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego

Krosno, dn. 16.05.2018 r.
PB.6730.1.2018.R
 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
   Na podstawie art. 49a i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm., dalej: k.p.a.)
zawiadamiam
o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa budynku usługowego na działkach o nr ewid. 2954, 2953/2, 2952/2 położonych w Krośnie przy ul. Grodzkiej, obręb Śródmieście, prowadzonej z wniosku: pp. Ewy i Konrada Czarnobilskich prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą: ZAKŁAD OPTYCZNY Ewa i Konrad Czarnobilscy s.c., ul. Czajkowskiego 9, Krosno.
   W związku z powyższym informuję, że przed wydaniem ww. decyzji Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, pok. 201 (II piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
   Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-05-16
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2018-05-16 09:04