XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie o postanowieniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Krosno, dnia 12.02.2018 r.
PB.6733.1.2018.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
     Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek Prezydenta Miasta Krosna (pismo znak: PB.6733.1.2018.E z dnia 22.01.2018 r.) w dniu 02.02.2018 r. zostało wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego postanowienie znak: ULC-LTL-2/530-0105/02/18, uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie zbiornika wyrównawczego wody czystej o pojemności 2000 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 27/7 położonej w Krośnie przy ul. S. Okrzei, obręb Krościenko Niżne.
     Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pok. 201 (II piętro).
     Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-02-12
Publikujący Ewa Tomoń 2018-02-12 11:12