XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krosno, dnia 3 stycznia 2018 r.
PB.6733.1.2018.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
     Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 2 stycznia 2018 r. na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o., ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno, działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Kaczora, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:
budowa zbiornika wyrównawczego wody czystej o pojemności 2000 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na  działce o nr ewid. 27/7 położonej w Krośnie przy ul. S. Okrzei, obręb Krościenko Niżne”.
     Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pok. 201 (II piętro).
     Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-01-03
Publikujący Ewa Tomoń 2018-01-03 09:57