XML

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.21.2017.A
Krosno, dnia 03.07.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z wnioskiem, w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w wydanej przez Prezydenta Miasta Krosna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 maja 2017 r., znak: OS.6220.1.2017.A,
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
1. W dniu 3 lipca 2017 r. wydane zostało postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłkiw decyzji Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 maja 2017 r., znak: OS.6220.1.2017.A, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu w/c do DN 150 od układu rozliczeniowego OGP Gaz-System do kontenerowej stacji redukcyjno-pomiarowej Krosno Glass”.Przy doręczeniu stronom ww. postanowienia znajduje zastosowanie art. 49 Kpa. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu, niniejsze postanowienie uważane będzie za doręczone w dniu 19 lipca 2017, tj. po upływie 14-dniowego ustawowego terminu liczonego od dnia publicznego ogłoszenia decyzji.
2. Jednocześnie zawiadamiam, że treścią przedmiotowego postanowienia oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się z w Urzędzie Miasta Krosna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2017-07-03
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2017-07-03 13:40