XML

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.1.2017.A
Krosno, dnia 26.05.2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm) oraz art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 maja 2017 r. znak: OS.6220.1.2017.A zakończone zostało postępowanie w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu w/c do DN 150 od układu rozliczeniowego OGP Gaz-System do kontenerowej stacji redukcyjno-pomiarowej Krosno Glass”, planowanego do realizacji na działkach ewidencjach nr Obręb Białobrzegi: 721, 720/2, 732, 553/1,718/1, 729/1, 729/2, 730, 383 (dr), 552/2, 521/10, 521/11, 521/6, 522, 556/3, 527, 557, 558, 559, 562, 563, 568, 569/2, 570/2, 574/5, 578, 546, 547, 548/1, 549/1, 550/1, 551/1, 552/1, Obręb Przemysłowa: 2/6, 3/37, 3/38.
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna  przy ul. Lwowskiej 28 a oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ w dniach od 26 maja 2017 r. do 2 czerwca 2017 r.
Przy doręczeniu stronom ww. decyzji znajduje zastosowanie art. 49 Kpa. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu, niniejsza decyzja uważana będzie za doręczoną w dniu 16 czerwca 2017, tj. po upływie 14-dniowego ustawowego terminu liczonego od dnia publicznego ogłoszenia decyzji.
Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, w pokoju nr 15, w godzinach 730 – 1530 (tel. kontaktowy: 013 47 43 626).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2017-05-26
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2017-05-26 07:58