XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krosno, dnia 14 kwietnia 2017 r.
PB.6733.4.2017.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 14 kwietnia 2017 r. na wniosek: Gminy Miasto Krosno z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a, działającej przez pełnomocnika Panią Ewę Drwięgę została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.4.2017.E dla przedsięwzięcia pod nazwą: 
budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 72/1 i 140 położonych w Krośnie przy ulicy gen. J. Bema (obręb Turaszówka).
     Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji, a takżez dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pok. 201 (II piętro).
     Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
    Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłosze
nia.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłEwa Tomoń2017-04-14
Publikujący Ewa Tomoń 2017-04-14 08:12
Modyfikacja Ewa Tomoń 2017-04-14 08:15