XML

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

Krosno, dnia 15.11.2016 r.
OS.6220.24.2016.A
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm) i art. 49 oraz 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm) w związku z wnioskiem Firmy Handlowo Usługowej Gabło Sp. j. ul. Podkarpacka 2, 38-400 Krosno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż nowoczesnej kabiny lakierniczej w istniejącym budynku serwisu stacji dealerskiej Volkswagen-Skoda należącej do Firmy Handlowo Usługowej GABŁO Spółka Jawna w Krośnie przy ul. Lwowskiej 39”,
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 
1.    W dniu 14 listopada 2016 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Montażu nowoczesnej kabiny lakierniczej w istniejącym budynku serwisu stacji dealerskiej Volkswagen – Skoda należącej do Firmy Handlowo Usługowej GABŁO Spółka Jawna w Krośnie przy ul. Lwowskiej 39”.
2.    Przy doręczeniu stronom ww. decyzji znajduje zastosowanie art. 49 Kpa. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu, niniejsza decyzja będzie uważana za doręczoną w dniu 1 grudnia 2016 r., tj. po upływie 14-dniowego, ustawowego terminu liczonego od dnia publicznego ogłoszenia przedmiotowej decyzji.
3.    Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna w Krośnie w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-11-15
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-11-15 15:21