XML

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.16.2016.A                                                                                              Krosno, dnia 19.05.2016 r.

OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23) w związku z wnioskiem firmy CELL-Fast Sp. z o. o. ul. Grabskiego 31, 37- 450 Stalowa Wola w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Zakładu Produkcyjno-Magazynowego Przetwórstwa Tworzyw sztucznych na zakład Produkcyjno- Magazynowy Elementów Metalowych w Krośnie przy ul. Drzymały 41”, PREZYDENT MIASTA KROSNA ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA:
1. W dniu 19 maja 2016 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
2. W dniu  19 maja 2016 r. Prezydent Miasta Krosna zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na   środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), wystąpił pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
3. Przedłożona dokumentacja obejmująca m.in. Kartę informacyjną wraz z załącznikami oraz pismami skierowanymi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Miasta Krosna w Krośnie, ul. Staszica 2, w Wydziale Ochrony Środowiska (pokój 15), w godzinach: 730- 1530. Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres:
Urząd Miasta Krosna
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-05-20
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-05-20 14:28