XML

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KS.6220.03.2016.C                                                                                              Krosno, dnia 09.05.2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamia się, że w związku z prowadzonym na wniosek  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Fredry 12, 38-400 Krosno,  postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż dodatkowych 10 bioreaktorów kontenerowych na działkach 2199 oraz 2201 współtworzących teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ulicy Białobrzeskiej 108 w Krośnie”, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji środowiskowej. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Miasta Krosna, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie  ul. Kisielewskiego 12, 38-400 Krosno oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem i raportem w dniach od 12 maja 2016 r. do  2 czerwca 2016 r. Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosna. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-05-09
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-05-11 14:41