XML

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.57 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w związku z wnioskiem z dnia 2 października 2015 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Anna Jendrasiak, Arcadis Sp. z o.o., ul Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” o przedłożeniu w dniu 4 kwietnia 2016 r., przy piśmie z dnia 31 marca 2016 r., Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko celem kontynuowania postępowania. Jednocześnie Pełnomocnik Inwestora, przy piśmie z dnia 31 marca 2016 r. dokonał korekty nazwy przedmiotowego przedsięwzięcia. Ostateczna nazwa przedmiotowego przedsięwzięcia otrzymała brzmienie: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.
W dniu 7 kwietnia 2016 r. zostało wydane postanowienie dotyczące podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Pismami z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, o wystąpił do Państwowego Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie i do Państwowego Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Pismem z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie i ewentualne określenie warunków realizacji przedmiotowej inwestycji, w odniesieniu do województwa małopolskiego.
Ze zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania dokumentacją, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.

 

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-04-13
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-04-13 14:01
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-04-13 14:03