1 ... 8 9 10 11 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.),

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 6/2012 znak: BA.6740.2.80.2012.D z dnia 25.06.2012 r.

 

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  „Rozbudowa ulicy ks. Władysława Sarny w Krośnie”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi. 

           

            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-06-25
Publikujący -

 

Krosno, 20 czerwca 2012 r.

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "KROŚCIENKO XVII" oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna “KROŚCIENKO VI” ul. Korczyńska

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647), art. 39 ust.1 pkt. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXI/288/11 z dnia 25 listopada 2011 r. i Nr XX/267/11 z dnia 28 października 2011 r.,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

Ø     projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna “KROŚCIENKO XVII”, obejmującego obszar o pow. ok. 27,0 ha, zawierający teren nowego szpitala i działek sąsiednich przy ul. Korczyńskiej,

Ø     projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna “KROŚCIENKO VI” ul. Korczyńska, obejmującej obszar położony pomiędzy ul. Korczyńską i projektowaną drogą główną “G”,

 

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 czerwca 2012 r. do 19 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, pokój 202 w godz. od 730 do 1530.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planu i zmiany planu odbędzie się w dniu 19 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, pokój 313, w następujących godzinach:

 

„Krościenko XVII” – godzina 1600

 

Zmiana „Krościenko VI” – godzina 1700

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planu i zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 3 sierpnia 2012 r.

 

Uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 3 sierpnia 2012 r.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Krosna.

 

 

                                                   Prezydent Miasta Krosna

                                                          Piotr Przytocki

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2012-06-19
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2008 r.  Nr 193  poz. 1194 z późn. zm.),  

ZAWIADAMIAM

 

o   wydaniu   decyzji   Nr   4/2012,  znak:  BA.6740.2.113.2012.B,  z  dnia  30  maja  2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ul. Decowskiego – od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji, w obrębach geodezyjnych Polanka i Przemysłowa.

          Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, pok. 204, tel. 13 47 43 204, w godzinach pracy Urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-06-11
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E

 

               Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),  oraz art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Krosna

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 5/2012 o umorzeniu postępowania  znak: BA.6740.2.312.2011.D z dnia 11 czerwca 2012 r. na realizację inwestycji drogowej, dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Żniwnej w Krośnie”  od ulicy Bieszczadzkiej (DK 28) do cieku wodnego na rzecz Gminy Krosno, w obrębie ewidencyjnym Suchodół na działkach wymienionych w ww. decyzji. 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-06-11
Publikujący -

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA 

o wydaniu decyzji, znak: I.VII.7821.3.2012 z dnia 21 maja 2012 r.

uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Krosna Nr 2/2012, znak: BA.6740.2.312.2011.D, z dnia 20.03.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa ulicy Żniwnej w Krośnie" na rzecz Gminy Krosno, w obrębie ewidencyjnym Suchodół - na działkach wymienionych w decyzji i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 81.96 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2012-05-29
Publikujący -

Krosno, dn.10.05.2012 r.

znak:  BA.6740.2.113.2012.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

z   dniem  08  maja  2012 r.   zostało   wszczęte   postępowanie   administracyjne  o  wydanie  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:  „rozbudowa ul. Decowskiego - od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie”, na działkach nr ew. gr. w obrębach ewidencyjnych:

A. Polanka:

1. Działki istniejącego pasa drogowego: 1213; 1275, 1552; 1442; 1975; 1112; 1906/1; 1914.

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1424/2 (1424); 1427/2 (1427); 1429/22 (1429/14); 1429/20 (1429/11); 1429/18 (1429/7); 1429/16 (1429/4); 1431/2 (1431); 1432/2 (1432); 1435/7 (1435/3); 1435/5 (1435/2); 1436/11 (1436/6); 1436/9 (1436/7); 1437/2 (1437); 1438/2 (1438); 1439/2 (1439); 1440/6 (1440/4); 1454/10 (1454/3); 1454/8 (1454/2); 1274/3; 1274/6 (1274/2); 1274/4 (1274/1); 1273/1 (1273); 1272/3 (1272); 1272/1 (1272); 1120/2 (1120); 1555/1 (1555); 1892/3 (1892/1); 1892/5 (1892/2); 1893/5 (1893/3); 1893/7 (1893/4); 1893/9 (1893/2); 1894/7 (1894/3); 1894/9 (1894/5); 1895/3 (1895/1); 1897/4 (1897/1); 1898/9 (1898/7); 1898/11 (1898/2); 1899/7 (1899/5); 1899/9 (1899/6); 1899/11 (1899/3); 1900/3 (1900/1); 1901/1 (1901); 1902/1 (1902); 1903/1 (1903); 1904/1 (1904); 1914/1 (1914); 1905/1 (1905); 1906/3 (1906/2);.

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1429/21 (1429/14); 1429/19 (1429/11); 1429/17 (1429/7); 1429/15 (1429/4); 1431/1 (1431); 1432/1 (1432); 1435/6 (1435/3); 1437/1 (1437); 1438/1 (1438); 1439/1 (1439); 1440/5 (1440/4); 1442 1454/6; 1454/5; 1454/4; 1454/9 (1454/3); 1454/7 (1454/2); 509; 1274/7 (1274/2); 1274/5 (1274/1); 1273/2 (1273); 1272/2 (1272); 1120/1 (1120); 1119/2; 1458; 1459; 1456; 1553; 1555/2 (1555); 1892/4 (1892/1); 1892/6 (1892/2); 1893/6 (1893/3); 1893/8 (1893/4); 1893/10 (1893/2); 1894/8 (1894/3); 1894/10 (1894/5); 1895/4 (1895/1); 1898/10 (1898/7); 1898/12 (1898/2); 1899/8 (1899/5); 1899/10 (1899/6); 1899/12 (1899/3); 1900/4 (1900/1); 1901/2 (1901); 1902/2 (1902); 1903/2 (1903); 1914/2 (1914); 1906/4 (1906/2).

B. Przemysłowa:

1. Działka istniejącego pasa drogowego: 239/1,

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): brak.

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: brak. 

W nawiasie działki przed podziałem.   

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-05-10
Publikujący -

    Krosno, dn. 25.04.2012 r.

znak:  BA.6740.2.281.2011.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

               Działając na podstawie art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 105 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19-04-2012 r:

Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

decyzją Nr 3/2012, znak: BA.6740.2.281.2011.B, z dnia 25 kwietnia 2012 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, umorzyłem postępowanie dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Decowskiego – od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie, na   nieruchomościach   lub   ich   częściach   objętych   wnioskiem, w obrębie ewidencyjnym Polanka i Przemysłowa.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-04-27
Publikujący -

Krosno, 2012-04-23

Znak: BA.6740.2.80.2012.D

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na  podstawie  art. 9  ust. 2  ustawy  z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Krosna,  38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

 

p o s t a n a w i a m   w y r a z i ć   z g o d ę

 

Prezydentowi Miasta Krosna - 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, odnośnie zachowania wymogu § 24 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), w zakresie przekroczenia dopuszczalnego spadku podłużnego projektowanej niwelety drogi – ulicy ks. Wł. Sarny przez zastosowanie 15 % pochylenia niwelety drogi na działkach nr: 2643/5, 2644/4, 2727/6, 2700, 2725, 2731 w Krośnie (obręb ewid. Białobrzegi). 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-04-23
Publikujący -

 

Krosno, 13.04.2012 r.
Znak: BA.6740.2.80.2012.D
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
        
         Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że z dniem 2 kwietnia 2012 r. zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:„Rozbudowa ulicy ks. Władysława Sarny w Krośnie”, na działkach nr ewid. w obrębie ewidencyjnym Suchodół:
 
  1. Działki istniejącego pasa drogowego: 2700; 2731,
 
  1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2640/2; 2641/5; 2641/3; 2643/5; 2644/4; 2645/4; 2642/3; 2727/6; 2700/2 (2700); 2725/2 (2725);
 
 
  1. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2741/1; 2641/2; 2643/4; 2644/3; 2645/2; 2642/2; 2642/1; 2727/1; 2727/2; 2727/3; 2727/4; 2727/5; 2724; 2732; 2733; 2918; 2642/5; 2642/4; 2727/8; 2727/9; 2727/10; 2727/11; 2730/1; 2730/2
 W nawiasie działki przed podziałem
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-04-13
Publikujący -

Informacja

Informacja Wojewody Podkarpackiego o wydaniu na rzecz Gminy Krosno, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, decyzji z dnia 20.02.2012 r. znak: I-X.7840.2.1.2012, o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: Budowa nowego połączenia komunikacyjnego w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego - Odcinek 2 - Budowa przejazdu kolejowego kat. A w km 70+768,00 linii Nr 108 relacji Stróże - Krościenko - wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr ew. 2939/1; 2939/2; 2939/2; 2939/10; 2939/11 obręb Śródmieście Krosno.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 281.51 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRyszard Sokołowski - Naczelnik2012-03-23
Publikujący -

 

Krosno, 2012-03-20
Znak: BA.6740.2.312.2011.D
Rej. Nr 5/2011
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
w dniu 20.03.2012 r. została wydana decyzja Nr 2/2012 znak: BA.6740.2.312.2011.D o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Żniwnej w Krośnie” na działkach nr ewid. -   obręb Suchodół: 
1899/2; 2040; 2074/13; 2085/1; 2091/3; 2097/1; 2025/4 (2025/1); 2026/2 (2026); 2027/2 (2027); 2032/2 (2032); 2033/7 (2033/5); 2036/17 (2036/8); 2037/10 (2037/1); 2039/9 (2039/3); 2048/4 (2048/2); 2054/2 (2054); 2063/2 (2063); 2066/12 (2066/2); 2066/10 (2066/3); 2072/8 (2072/1); 2072/6 (2072/4); 2073/25 (2073/21); 2073/27 (2073/20); 2074/18 (2074/11); 2074/16 (2074/14); 2081/29 (2081/20); 2081/9; 2081/27 (2081/21); 2081/31 (2081/2); 2082/20 (2082/15); 2082/1; 2082/18 (2082/16); 2084/2 (2084); 2085/8 (2085/2); 2091/13 (2091/4); 2091/11 (2091/9); 2092/11 (2092/2); 2092/1; 2098/1; 2098/12 (2098/2); 2098/10; 2099/2 (2099); 2100/1 (2100); 2101/1 (2101); 2097/3 (2097/2); 2093/9 (2093/1); 2090/11 (2090/5); 2086/5 (2086/1); 2080/5 (2080); 2076/1 (2076); 2077/1 (2077); 2070/5 (2070/4); 2070/7 (2070/4); 2070/8 (2070/3); 2069/6 (2069/5); 2069/8 (2069/4); 2060/1 (2060); 2059/1 (2059); 2056/1 (2056); 2047/1 (2047); 2046/7 (2046/2); 2046/5 (2046/4); 2046/9 (2046/1); 2045/1 (2045); 2042/5 (2042/4); 2042/7 (2042/3); 2041/1 (2041);
W nawiasie nr działki przed podziałem.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-03-20
Publikujący -

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 póz. 1071 z późn. zm. ), w związku z art. llf ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 193, póz. 1194 z późn. zm. )

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

o wydaniu decyzji znak: I-VII.7821.1.2012, z dnia 6 marca 2012 r., uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Krosna Nr 1/2012, znak: BA.6740.2.281.2011.B, z dnia 16.01.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Decowskiego - od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie"

w obrębie ewidencyjnym Polanka i Przemysłowa - na działkach wymienionych w decyzji i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury - Oddział Architektury i Budownictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie ul. Bieszczadzka l blok „C" pokój 303 lub 305, tel. 13 43 72806 lub 13 43 72 820, w godzinach pracy Urzędu.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2012-03-09
Publikujący -

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna:

"KROŚCIENKO IV/04" ul. Sikorskiego, "TURASZÓWKA II", "ŚRÓDMIEŚCIE IX", "ŚRÓDMIEŚCIE XII"

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz 1227
z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krosna uchwał:

 

  1. Nr XXIV/363/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Krościenko IV/04”, obejmującej obszar położony przy rondzie Naftowców, pomiędzy ul. Bohaterów Westreplatte i ul. Gen. Józefa Hallera,
  2. Nr XXIV/364/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Turaszówka II”, obejmującej obszar położony po południowej stronie ul. Bema przy granicy Miasta,
  3. Nr XXIV/365/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Śródmieście IX”, obejmującej obszar położony wzdłuż potoku Lubatówka, pomiędzy drogą krajową nr 28, a kościołem pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie,
  4. Nr XXIV/366/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Śródmieście XII”, obejmującej obszar położony przy parkingu obok Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Bieszczadzkiej.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych i prognoz oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w terminie
do dnia 6 kwietnia 2012 r.

 

Wnioski do ww. prognoz mogą być składane także ustnie do protokołu w siedzibie  Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, pok. 202 oraz drogą elektroniczną, opatrzoną tematem "wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "nazwa planu" na adres kamieniec.piotr@um.krosno.pl.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2012-03-09
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Krosna

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Suchodół X”

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008ro udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz  uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXV/701/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna pn. „Przemysłowa I”, „Suchodół IX”, „Suchodół X”, „Śródmieście IX”

z a w i a d a m i a m

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Suchodół X” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującej obszar o powierzchni ok. 42 ha, położony wzdłuż ulicy Bieszczadzkiej od ulicy Reymonta do granic miasta Krosna.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Suchodół X” w w/w zakresie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 do 23 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pok. 202.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 23 marca 2012r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w sali nr 313 o godzinie 15:30.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2012 r.

 

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres:kamieniec.piotr@um.krosno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2012 r.

 

                                                                                              Prezydent Miasta Krosna

                                                                                              Piotr Przytocki

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2012-02-17
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Białobrzegi VI”, „Przemysłowa II” i „Przemysłowa III”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz  uchwały Rady Miasta Krosna Nr XVIII/291/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Białobrzegi VI”, „Przemysłowa II”, „Przemysłowa III”

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Białobrzegi VI”, „Przemysłowa II” i „Przemysłowa III” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, obejmujących następujące obszary:

·               Białobrzegi VI (pow. ok. 65 ha) - zawarty pomiędzy ulicami Tysiąclecia, Podkarpacką, Krakowską oraz granicami działek wzdłuż potoku Marzec,

·               Przemysłowa II (pow. ok. 75 ha) - zawarty pomiędzy ulicami Podkarpacką, Tysiąclecia, Kolejową  oraz torami kolejowymi,

·               Przemysłowa III (pow. ok. 120 ha) - zawarty pomiędzy ulicami Podkarpacką, Krukierka oraz torami kolejowymi.

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Białobrzegi VI”, „Przemysłowa II” i „Przemysłowa III” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 9 lutego 2012 r. do 2 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pok. 202.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędzie się w dniu 1 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, w Sali Narad Urzędu Miasta Krosna (pokój nr 21, I piętro) w następujących godzinach:

„Białobrzegi VI” – godzina 1400

„Przemysłowa II” – godzina 1600

„Przemysłowa III” – godzina 1800

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów planów należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2012 r.

Uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2012 r.    

 

 

Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2012-01-31
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

        

         Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

Gminy Krosno – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  23 grudnia  2011 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:„Rozbudowa ulicy Żniwnej w Krośnie”, na działkach nr ewid. w obrębie ewidencyjnym Suchodół:

  1. Działki istniejącego pasa drogowego: 1899/2; 2040; 2074/13; 2085/1; 2091/3; 2097/1,
  2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2025/4 (2025/1); 2026/2 (2026); 2027/2 (2027); 2032/2 (2032); 2033/7 (2033/5); 2036/17 (2036/8); 2037/10 (2037/1); 2039/9 (2039/3); 2048/4 (2048/2); 2054/2 (2054); 2063/2 (2063); 2066/12 (2066/2); 2066/10 (2066/3); 2072/8 (2072/1); 2072/6 (2072/4); 2073/25 (2073/21); 2073/27 (2073/20); 2074/18 (2074/11); 2074/16 (2074/14); 2081/29 (2081/20); 2081/9; 2081/27 (2081/21); 2081/31 (2081/2); 2082/20 (2082/15); 2082/1; 2082/18 (2082/16); 2084/2 (2084); 2085/8 (2085/2); 2091/13 (2091/4); 2091/11 (2091/9); 2092/11 (2092/2); 2092/1; 2098/1; 2098/12 (2098/2); 2098/10; 2099/2 (2099); 2100/1 (2100); 2101/1 (2101); 2097/3 (2097/2); 2093/9 (2093/1); 2090/11 (2090/5); 2086/5 (2086/1); 2080/5 (2080); 2076/1 (2076); 2077/1 (2077); 2070/5 (2070/4); 2070/7 (2070/4); 2070/8 (2070/3); 2069/6 (2069/5); 2069/8 (2069/4); 2060/1 (2060); 2059/1 (2059); 2056/1 (2056); 2047/1 (2047); 2046/7 (2046/2); 2046/5 (2046/4); 2046/9 (2046/1); 2045/1 (2045); 2042/5 (2042/4); 2042/7 (2042/3); 2041/1 (2041);
  3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1899/2; 2025/3 (2025/1); 2026/1 (2026); 2027/1 (2027); 2032/1 (2032); 2033/6 (2033/5); 2036/16 (2036/8); 2037/9 (2037/1); 2039/8 (2039/3); 2048/3 (2048/2); 2054/1 (2054); 2063/1 (2063); 2066/11 (2066/2); 2066/9 (2066/3); 2073/24 (2073/21); 2073/26 (2073/20); 2092/10 (2092/2); 2098/3; 2098/4; 2098/5; 2098/9; 2014; 2100/2 (2100); 2106; 2101/2 (2101); 2097/4 (2097/2); 2093/10 (2093/1); 2080/6 (2080); 2076/2 (2076); 2077/2 (2077); 2070/6 (2070/4); 2070/9 (2070/3); 2069/7 (2069/5); 2069/9 (2069/4); 2060/2 (2060); 2059/2 (2059); 2056/2 (2056); 2047/2 (2047); 2046/8 (2046/2); 2046/6 (2046/4); 2046/10 (2046/1); 2045/2 (2045); 2042/2; 2042/6 (2042/4); 2042/8 (2042/3); 2041/2 (2041);

  W nawiasie działki przed podziałem.

 

          

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-01-18
Publikujący -

Krosno, dn. 16.01.2012 r.

znak:  BA.6740.2.281.2011.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

w dniu 16 stycznia 2012 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1/2012 znak: BA.6740.2.281.2011.B, dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Decowskiego – od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie, na rzecz Gminy  Krosno,  na  następujących  nieruchomościach   lub   ich   częściach   objętych   wnioskiem, na działkach nr ew. gr. w obrębach ewidencyjnych:

A. Polanka:

1. Działki istniejącego pasa drogowego: 1213; 1275, 1552; 1442; 1975; 1112; 1906/1; 1914.

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1424/2 (1424); 1427/2 (1427); 1429/22 (1429/14); 1429/20 (1429/11); 1429/18 (1429/7); 1429/16 (1429/4); 1431/2 (1431); 1432/2 (1432); 1435/7 (1435/3); 1435/5 (1435/2); 1436/11 (1436/6); 1436/9 (1436/7); 1437/2 (1437); 1438/2 (1438); 1439/2 (1439); 1440/6 (1440/4); 1454/10 (1454/3); 1454/8 (1454/2); 1274/3; 1274/6 (1274/2); 1274/4 (1274/1); 1273/1 (1273); 1272/3 (1272); 1272/1 (1272); 1120/2 (1120); 1555/1 (1555); 1892/3 (1892/1); 1892/5 (1892/2); 1893/5 (1893/3); 1893/7 (1893/4); 1893/9 (1893/2); 1894/7 (1894/3); 1894/9 (1894/5); 1895/3 (1895/1); 1897/4 (1897/1); 1898/9 (1898/7); 1898/11 (1898/2); 1899/7 (1899/5); 1899/9 (1899/6); 1899/11 (1899/3); 1900/3 (1900/1); 1901/1 (1901); 1902/1 (1902); 1903/1 (1903); 1904/1 (1904); 1914/1 (1914); 1905/1 (1905); 1906/3 (1906/2);.

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1429/21 (1429/14); 1429/19 (1429/11); 1429/17 (1429/7); 1429/15 (1429/4); 1431/1 (1431); 1432/1 (1432); 1435/6 (1435/3); 1437/1 (1437); 1438/1 (1438); 1439/1 (1439); 1440/5 (1440/4); 1442 1454/6; 1454/5; 1454/4; 1454/9 (1454/3); 1454/7 (1454/2); 509; 1274/7 (1274/2); 1274/5 (1274/1); 1273/2 (1273); 1272/2 (1272); 1120/1 (1120); 1119/2; 1458; 1459; 1456; 1553; 1555/2 (1555); 1892/4 (1892/1); 1892/6 (1892/2); 1893/6 (1893/3); 1893/8 (1893/4); 1893/10 (1893/2); 1894/8 (1894/3); 1894/10 (1894/6); 1895/4 (1895/1); 1898/10 (1898/7); 1898/12 (1898/2); 1899/8 (1899/5); 1899/10 (1899/6); 1899/12 (1899/3); 1900/2 (1900/1); 1901/2 (1901); 1902/2 (1902); 1903/2 (1903); 1914/2 (1914); 1906/4 (1906/2).

B. Przemysłowa:

1. Działka istniejącego pasa drogowego: 239/1,

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): brak.

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: brak. 

W nawiasie działki przed podziałem.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-01-16
Publikujący -

OGŁOSZENIE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna

„KROŚCIENKO – VI” ul. Korczyńska

 

Stosownie do art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krosna Uchwały Nr XX/267/11 z dnia 28.10.2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna „KROŚCIENKO – VI” ul. Korczyńska obejmującej obszar położony pomiędzy ulicą Korczyńską i projektowaną drogą główną „G”

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany w/w planu i prognozy oddziaływania na środowisko.  Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38–400 Krosno w terminie do 27 stycznia 2012r., przy czym dopuszcza się składanie wniosków do wyżej wymienionej prognozy ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38–400 Krosno, pokój nr 202 oraz drogą elektroniczną, opatrzoną tematem „  wniosek
do prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Krościenko VI” na adres kamieniec.piotr@um.krosno.pl.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Krosna.

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2012-01-03
Publikujący -

OGŁOSZENIE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Krościenko XVII”

 

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227
z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krosna Uchwały
Nr XXI/288/11 z dnia 25.11.2011r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna
pn. „Krościenko XVII”, obejmującego obszar o pow. ok. 27,0 ha, ograniczony granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko XVI” i „Krościenko VI”, zawierający teren nowego szpitala
i działek sąsiednich przy ulicy Korczyńskiej.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu i prognozy oddziaływania
na środowisko.  Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,
ul. Lwowska 28a, 38–400 Krosno w terminie do 27 stycznia 2012r., przy czym dopuszcza się składanie wniosków do wyżej wymienionej prognozy
ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38–400 Krosno, pokój nr 202 oraz drogą elektroniczną, opatrzoną tematem „wniosek
do prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Krościenko XVII”
na adres kamieniec.piotr@um.krosno.pl.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Krosna.

 

 

 

 

Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2012-01-03
Publikujący -

 

    Krosno, dn. 30.12.2011 r.
znak: BA.6740.2.255.2011.B
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
          Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
w dniu 30 grudnia 2011 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 3/2011 znak: BA.6740.2.255.2011.B, dla tematu p.n: „Budowa nowego połączenia komunikacyjnego w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego – odcinek 3  –  Budowa nowego odcinka ulicy od przejazdu kolejowego  do  skrzyżowania z ul. Sikorskiego”, na rzecz Gminy  Krosno, na następujących nieruchomościach lub ich   częściach objętych wnioskiem, na działkach nr ew. gr. w obrębach ewidencyjnych:
A. Śródmieście:
    1. Działki istniejącego pasa drogowego: brak.
    2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2939/10.
    3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2812/2.
B. Krościenko Niżne:
    1. Działka istniejącego pasa drogowego: brak,
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2939/10; 3325/10 (3325/8); 3321/8 (3321/1); 3321/4; 3322/4 (3322/1); 3321/6; 3319/12; 3319/11; 3319/17 (3319/14); 3320/18 (3320/5); 3320/14 (3320/11); 3348/2 (3348); 3347/1; 3347/2; 3316/6; 3320/15 (3320/10); 3316/8; 3315/1 (3315); 3314/12 (3314/7); 3310/3 (3310/2); 3309/10 (3309/8); 3300/5 (3300/4); 3299/1 (3299); 3294/7; 3295/1 (3295); 3292/8 (3292/7); 3290/7 (3290/6); 3287/3 (3287/2); 3280/12 (3280/5); 3347/5; 3277/17; 3277/20 (3277/2); 3277/19 (3277/16); 3273/13 (3273/6); 3273/10 (3273/7); 3273/8 (3273/2); 3270/2 (3270); 3267/2 (3267); 3266/2 (3266); 3255/4 (3255/1).
3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 3177/2; 3255/5 (3255/1); 3266/1 (3266); 3267/1 (3267); 3270/1 (3270); 3273/12 (3273/6); 3295/2 (3295); 3299/2 (3299); 3300/6 (3300/4); 3309/11 (3309/8); 3310/4 (3310/2); 3319/16 (3319/14); 3320/17 (3320/5); 3320/13 (3320/11); 3321/7 (3321/1); 3322/3 (3322/1); 3323/2; 3325/7; 3325/9 (3325/8); 3347/3; 3347/7; 3347/8; 3347/9; 3348/1 (3348).
W nawiasie działki przed podziałem.
       
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-01-02
Publikujący -

 

    Krosno, 2011-12-19
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
          Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
w dniu 12 grudnia 2011 r. została wydana decyzja Nr 2/2011 znak: BA.6740.2.254.2011.D o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie – II etap” na działkach nr ew.:     
            obręb ewidencyjny Białobrzegi:
2680, 2672, 2698/4 (2698/2); 2684/2 (2684); 2683/2 (2683); 2682/16 (2682/6); 2682/18 (2682/5); 2682/20 (2682/4); 2682/22 (2682/3); 2682/26 (2682/10); 2682/28 (2682/9); 2682/24 (2682/14); 2681/14 (2681/3); 2681/16 (2681/2); 2681/12 (2681/7); 2681/10 (2681/8); 2679/2 (2679); 2678/4 (2678/2); 2677/2 (2677); 2676/11 (2676/9); 2676/13 (2676/5); 2676/15 (2676/4); 2676/17 (2676/1); 2675/2 (2675); 2523/2 (2523). W nawiasie nr działki przed podziałem.
      obręb ewidencyjny Krościenko Niżne:
19/1 (19); 18/1 (18);   17/4 (17/2); 16/12 (16/3);   16/14 (16/2); 16/8 (16/7); 16/8 (16/7); 16/10 (16/4); 15/8 (15/7); 15/10 (15/4); 15/12 (15/2); 15/14 (15/1); 14/10 (14/9); 14/12 (14/6); 14/14 (14/3); 14/16 (14/2); ); 14/18 (14/1); 10/8 (10/5); 10/10 (10/4); 10/12 (10/1); 9/1 (9); 2/1 (2); ); 1/1 (1).   W nawiasie nr działki przed podziałem.
 
           O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na  realizację  ww.  inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz  właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
          Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych  Urzędu Miasta Krosna  (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28 a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 19.12.2011 r. do 02.01.2012 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 21.12.2011 r.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2011-12-19
Publikujący -

 

Krosno, dn.08.12.2011 r.
znak: BA.6740.2.281.2011.B
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
z dniem 26 października 2011 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „rozbudowa ul. Decowskiego - od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie”, na działkach nr ew. gr. w obrębach ewidencyjnych:
A. Polanka:
1. Działki istniejącego pasa drogowego: 1213; 1275, 1552; 1442; 1975; 1112; 1906/1; 1914.
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1424/2 (1424); 1427/2 (1427); 1429/22 (1429/14); 1429/20 (1429/11); 1429/18 (1429/7); 1429/16 (1429/4); 1431/2 (1431); 1432/2 (1432); 1435/7 (1435/3); 1435/5 (1435/2); 1436/11 (1436/6); 1436/9 (1436/7); 1437/2 (1437); 1438/2 (1438); 1439/2 (1439); 1440/6 (1440/4); 1454/10 (1454/3); 1454/8 (1454/2); 1274/3; 1274/6 (1274/2); 1274/4 (1274/1); 1273/1 (1273); 1272/3 (1272); 1272/1 (1272); 1120/2 (1120); 1555/1 (1555); 1892/3 (1892/1); 1892/5 (1892/2); 1893/5 (1893/3); 1893/7 (1893/4); 1893/9 (1893/2); 1894/7 (1894/3); 1894/9 (1894/5); 1895/3 (1895/1); 1897/4 (1897/1); 1898/9 (1898/7); 1898/11 (1898/2); 1899/7 (1899/5); 1899/9 (1899/6); 1899/11 (1899/3); 1900/3 (1900/1); 1901/1 (1901); 1902/1 (1902); 1903/1 (1903); 1904/1 (1904); 1914/1 (1914); 1905/1 (1905); 1906/3 (1906/2);.
3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1429/21 (1429/14); 1429/19 (1429/11); 1429/17 (1429/7); 1429/15 (1429/4); 1431/1 (1431); 1432/1 (1432); 1435/6 (1435/3); 1437/1 (1437); 1438/1 (1438); 1439/1 (1439); 1440/5 (1440/4); 1442 1454/6; 1454/5; 1454/4; 1454/9 (1454/3); 1454/7 (1454/2); 509; 1274/7 (1274/2); 1274/5 (1274/1); 1273/2 (1273); 1272/2 (1272); 1120/1 (1120); 1119/2; 1458; 1459; 1456; 1553; 1555/2 (1555); 1892/4 (1892/1); 1892/6 (1892/2); 1893/6 (1893/3); 1893/8 (1893/4); 1893/10 (1893/2); 1894/8 (1894/3); 1894/10 (1894/6); 1895/4 (1895/1); 1898/10 (1898/7); 1898/12 (1898/2); 1899/8 (1899/5); 1899/10 (1899/6); 1899/12 (1899/3); 1900/2 (1900/1); 1901/2 (1901); 1902/2 (1902); 1903/2 (1903); 1914/2 (1914); 1906/4 (1906/2).
B. Przemysłowa:
1. Działka istniejącego pasa drogowego: 239/1,
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): brak.
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: brak. 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2011-12-09
Publikujący -

         O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

              PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.
o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz.  U Nr 80, poz.717
z późn. zmianami )

                                         

                                      z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

 

że  w  dniu  28.10.  2011r. na  wniosek : GMINY  KROSNO działającej przez pełnomocnika:p. Mariana Polaka  - zam. Gliwice, ul. Kaszubska 14/2 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.

 

  Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczegow oparciu  o  zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie

I  i  II  etap – odprowadzenie wód deszczowych 

z terenu lotniska  z wylotem do potoku Lubatówka”

Inwestycja planowana jest na działkach o nr ewidencyjnych gruntów :14, 174, 119/2, 230, 420 ( obręb Suchodół )

 

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 50 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2011-10-28
Publikujący -

 

 

Krosno, dn.19.10.2011 r.
 
znak: BA.6740.2.234.2011.B
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
w dniu 19 października 2011 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1/2011 znak: BA.6740.2.234.2011.B, dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Dmochowskiego w Krośnie wraz z budową infrastruktury technicznej”, na następujących  nieruchomościach  lub  ich   częściach   objętych  wnioskiem,  położonych w obrębie ewidencyjnym Suchodół, tj. na działkach numer ewidencyjny:
1. Położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji (pas drogowy), w tym stanowiących własność: Gmina Krosno – 336 i przechodzących na własność Gminy Krosno w wyniku podziału oraz w całości – 335/4 (335/2); 337/44 (337/43); 337/46 (337/12); 337/48 (337/2); 337/50 (337/37); 318/4 (318/1); 317/9 (317/1); 316/11 (316/9); 316/13 (316/8); 342/1 (342); 343/45 (343/6); 343/47 (343/5); 316/14 (316/5); 316/16 (316/4); 316/18 (316/3); 343/49 (343/43); 316/20 (316/2). W nawiasie nr działki przed podziałem.
2. Położonych w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych, takich jak sieci teletechniczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego – 1899/2; 334; 337/3; 333/2; 332/1; 325/1; 324/5; 344; 318/3; (318/1); 317/8 (317/1); 335/3 (335/2);337/21; 342/2 (342); 343/44 (343/6); 343/46 (343/5); 343/48 (343/43); 316/15 (316/5); 316/21 (316/2); 337/49 (337/2); 337/47 (337/12); 337/45 (337/43). W nawiasie nr działki przed podziałem.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2011-10-20
Publikujący -

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA 

o wydaniu decyzji Nr 60/11, znak: I.VII.7840.6.1.2011 z dnia 10.10.2011 r.
o pozwoleniu na budowę inwestycji - Rozbudowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej dla zadania pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 333.20 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2011-10-12
Publikujący -

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
z dniem 07 września 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Dmochowskiego w Krośnie wraz z budową infrastruktury technicznej” na działkach  w obrębie ewidencyjnym Suchodół o nr ew. (w nawiasie nr działki przed podziałem):
1. Działka istniejącego pasa drogowego: 336,
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 335/4 (335/2); 337/44 (337/43); 337/46 (337/12); 337/48 (337/2); 337/50 (337/37); 318/4 (318/1); 317/9 (317/1); 316/11 (316/9); 316/13 (316/8); 342/1 (342); 343/45 (343/6); 343/47 (343/5); 316/14 (316/5); 316/16 (316/4); 316/18 (316/3); 343/49 (343/43); 316/20 (316/2),

 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1899/2; 334; 337/3; 333/2; 332/1; 325/1; 324/5; 344; 318/3 (318/1); 317/8 (317/1); 335/3 (335/2); 337/21; 342/2 (342); 343/44 (343/6); 343/46 (343/5); 343/48 (343/43); 316/15 (316/5); 316/21 (316/2); 337/49 (337/2); 337/47 (337/12); 337/45 (337/43).

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2011-09-15
Publikujący -

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.
o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz. U.  Nr 80, poz.717

z  późn. zmianami )

                                 

 

                                     z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

 

 że w dniu 31.08. 2011r. wpłynął  wniosek  : Gminy Krosno działającej przez pełnomocnika : p. Mariana Polaka zam. 44–100 Gliwice, ul. Kaszubska 14/2  i wszczęto  postępowanie w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.

 

„ Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I i II etap” – odprowadzenie wód deszczowych z terenu lotniska z wylotem do potoku Lubatówka .

Inwestycja planowana  jest  na działkach  o nr ewidencyjnych   gruntów :

14, 174, 119/2, 230, 420 -   ( obręb Suchodół )

 

 

     Zainteresowane strony w ciągu 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki  – Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28 a, pok. 202 ( II piętro) z zamierzeniami wnioskodawcy oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2011-09-12
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Suchodół IX” i „Suchodół X”

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz  uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXV/701/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna pn. „Przemysłowa I”, „Suchodół IX”, „Suchodół X” i „Śródmieście IX”

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Suchodół IX” i „Suchodół X” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, obejmujących następujące obszary:

§         „Suchodół IX” -  obszar o powierzchni ok. 34,57 ha, ograniczony od strony północnej granicą obowiązującego miejscowego planu „Śródmieście I”, od wschodniej ulicą Bieszczadzką, od południowej ulicą Nad Badoniem, dalej granicą obowiązującego miejscowego planu „Suchodół VI”, od strony zachodniej granicą cieku wodnego Badoń i ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

§         „Suchodół X” – obszar o powierzchni ok. 244 ha, ograniczony od strony północnej granicą obrębu Przemysłowa, dalej granicą obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Traugutta I”, dalej granicą obrębu Śródmieście, od strony wschodniej granicą obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Śródmieście I”, dalej granicą naturalnego cieku wodnego Badoń, dalej granicą obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna Suchodół VI oraz ulicą Nad Badoniem i ulicą Bieszczadzką, od strony południowej granicą Gminy Miejsce Piastowe, dalej granicą obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Suchodół III” i dalej granicą Gminy Miejsce Piastowe – pomniejszony o obszary rolne i tereny zielone wyłączone
z opracowania po I wyłożeniu do publicznego wglądu.

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Suchodół IX” i „Suchodół X” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 15 września 2011 r. do 7 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pok. 202.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędzie się w dniu 6 października 2011 r. w Dzielnicowym Domu Ludowym w Suchodole, przy ulicy Grunwaldzkiej w następujących godzinach:

·         „Suchodół IX” – godzina 1600

·         „Suchodół X” – godzina 1700

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów planów należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2011 r.

Uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2011 r.             

                                                                                                                                                                                 

Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2011-09-06
Publikujący -

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 443.33 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Danecka2011-08-31
Publikujący -

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 474.47 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Danecka2011-08-31
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum