1 ... 4 5 6 ... 10 
    Krosno, 17.12.2015 r.
znak:  PB.6740.2.204.2015.Z
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
           
            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna Nr 366/2015 z dnia 17.12.2015 r. znak: PB.6740.2.204.2015.Z zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 02.11.2015 r., złożonego przez Talia Real Sp. z o. o., 00-838 Warszawa ul. Prosta 70, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:  
Centrum Handlowo-Usługowego w Krośnie, z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi, SAP, DSO, wodno-kanalizacyjną, hydrantową, kanalizacji deszczowej, wentylacji    mechanicznej,    ciepła    technologicznego,    chłodzenia,    tryskaczową    wraz z infrastrukturą zewnętrzną: pylonem reklamowym, zbiornikiem wody pożarowej, wewnętrznym układem komunikacyjnym, ogrodzeniem oraz przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i instalacjami na działkach inwestycji: elektryczną, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i przekładką sieci gazowej,
na działkach nr 1900/4, 1900/6, 1901/1, 1901/2, 1902/1, 1903/4, 1903/6, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908/1, 1911/1, 1911/3, 1912, 1913/1, 1913/3, 1914, 1915/3, 1915/5, 1926/1, 1927, 1928/1, 1928/11, 1943/1, 1944, 1945, 1946/1, 1953/1, 1956/2, 1957/1, 1967/5, 1964/5  obręb Suchodół  oraz  3080/16 i 3081/4 obręb Śródmieście, przy ulicy Bieszczadzkiej w Krośnie,
 
            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 17 do 31 grudnia 2015 r.  
            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego  i  Budownictwa  Urzędu  Miasta  Krosna  przy  ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie,  pok. nr 204 w godz. od 730 do 1530 .
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2015-12-17
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-12-17 15:19
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-12-17 15:20
    Krosno, 30.11.2015 r.
znak:  PB.6740.2.193.2015.Z
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
           
            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam,  że decyzją Prezydenta Miasta Krosna Nr 329/2015, z dnia 30.10.2015 r. znak: PB.6740.2.193.2015.Z zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 08.10.2015 r., złożonego przez Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o. o., 03-734 Warszawa ul. Targowa 72, w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia z dnia 28.01.2015 r. znak: BA.6740.2.250.2014.B, zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie  na budowę:
budynku handlowo-usługowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych, (kategoria obiektu XVII), na działkach nr ew. 1917/2, 1918/2, 1919, 1920/2, 1922/2, 1923/3, 1924/1, 1925/2, 1928/15, 1928/16, 1941/4, 1941/5, 1946/4, 1946/5, 1947/1, 1947/7, 1951/4 i 1951/5, w obrębie Suchodół, w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej,
 
            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 02 grudnia 2015r. do 15 grudnia 2015 r.
            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa  Urzędu Miasta Krosna,  przy  ulicy  Lwowskiej  28A w Krośnie, pok. nr 204 w godz. od 730 do 1530 .
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-12-02
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-12-02 12:17
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-12-02 12:20
    Krosno, 30.11.2015 r.
znak:  PB.6740.2.194.2015.Z
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
           
            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam,  że decyzją Prezydenta Miasta Krosna Nr 330/2015, z dnia 30.10.2015 r. znak: PB.6740.2.194.2015.Z zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 08.10.2015 r., złożonego przez Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o. o., 03-734 Warszawa ul. Targowa 72, w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia z dnia 27.02.2015 r. znak: BA.6740.2.17.2015.B, zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie  na budowę:
Sieci wodociągowej hydrantów przeciwpożarowych, sieci kanalizacji deszczowej  odprowadzającej  wody  opadowe  z  utwardzonych  części  terenu i dachów budynku usługowego, przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę kolidującej sieci wodociągowej, (kategoria obiektu XXVI), na działkach nr ew. 1917/2, 1918/2, 1919, 1920/2, 1922/2, 1923/3, 1924/1, 1925/2, 1928/15, 1928/16, 1941/4, 1941/5, 1946/4, 1946/5, 1947/1, 1947/7, 1951/4 i 1951/5, 1928/9, 1921, 1920/1, w obrębie Suchodół, w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej,
 
            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 02 grudnia 2015r. do 15 grudnia 2015r.
            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa  Urzędu Miasta Krosna,  przy  ulicy  Lwowskiej  28A w Krośnie, pok. nr 204 w godz. od 730 do 1530 .
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-12-02
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-12-02 12:25

Obwieszczenie - rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu
na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu Monte Cassini
wraz z otoczeniem w Krośnie
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-11-18
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-11-18 13:36
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-11-18 14:15

Krosno,  30.10.2015 r.

PB.6743.1.183.2015.C

(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)

Prezydent Miasta Krosna

ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….

(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409)

 

 

 

Inwestor:

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:

PROFBUD 4 KIDS Sp. z o. o.

 

 

 

dotyczącego (opis projektowanego obiektu):

Elektryczna sieć kablowa zalicznikowa

 

Adres zamierzenia budowlanego:

Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)

2899/5

 

Obręb

Śródmieście

 

Ulica

Bohaterów Westerplatte

 

Nr

 

 

Kod pocztowy

38-400

 

Miejscowość

Krosno

 

Data doręczenia zgłoszenia:

29.09.2015 r.

 

Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:

29.10.2015 r.

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-10-30
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-10-30 09:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

Ogłoszenie Przezydenta Miasta Krosna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

m. Krosna pn. " Białobrzegi VI  " i " Przemysłowa III "

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-10-27
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-10-27 12:29
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-10-27 12:31

    Krosno, 21.10.2015 r.

znak:  PB.6740.2.147.2015.D

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją  Nr 314/2015 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 19.10.2015r. znak: PB.6740.2.147.2015.D zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 12.08.2015 r., złożonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o., 38-400 Krosno, ul. A. Fredry 12, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i  wydania pozwolenia  na budowę:

Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie – obręb ewidencyjny Białobrzegi, na działkach nr ewid.: 2436; 2446; 2447; 2448; 2451; 2452; 2453; 2454; 2455; 2456;2457; 2458; 2459; 2463/1; 2465; 2492/2; 2515; 2518; 2519; 2171; 2172/1; 2172/2; 2173/1; 2173/2; 2174; 2175; 2176/2; 2177/17; 2177/14; 2410; 2437; 2441/1; 2444; 2445; 2449; 2450; 2460; 2462; 2464/1; 2466; 2467; 2468; 2469; 2470; 2471; 2481; 2492/1; 2493; 2496; 2501; 2502; 2506; 2507; 2513; 2516; 2517; 2520; 2524; 2526; 2557; 2558; 2562; 2565/1; 2566; 2567; 2572/1; 2573; 2574; 2575; 2576; 2657/1; 2177/16, 2177/18; 2177/20; 2461/2; 2525/2; 2525/4; 2568/2.

            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie, pok. nr 217 w godz. od 730 do 1530 .

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-10-21
Publikujący Danuta Knap 2015-10-21 14:51

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 września 2015 r. o wydaniu postanowienia z dnia 22 września 2015 r., znak DOOŚ-tos.440.8.2015.JAdts.1 o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na

Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750MWe, na obszarze gmin : Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim.

Załączniki:

zawiadomienie Plik pdf 305.95 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłStanisława Bojko2015-10-06
Publikujący Jadwiga Kuźnar 2015-10-06 13:33
Modyfikacja Stanisława Bojko - Stanisława Bojko 2015-10-06 14:02

Krosno, dn. 25.09.2015 r.

znak: BA.6740.1.134.2015.L

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz 1235, z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),

zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 25.09.2015 r. znak: PB.6740.1.134.2015.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 01.09.2015 r., złożonego przez FENICE POLAND Sp. z o. o., 43-300 Bielsko Biała ul. Komorowicka 79A, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:

budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami pomiędzy istniejącą komorą K-3 a istniejącym budynkiem W-2 w Krośnie,

na działkach nr ew. 49/30, 49/33, 49/26, 49/27, 49/28, 49/31 przy ulicy Okulickiego w Krośnie - obręb Przemysłowa.

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 25.09.2015 r. do 09.10.2015 r.

         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godz. od 7.30 do 15.30.

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-09-25
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-09-25 11:45

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krosna

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krosna

dot. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.

Budowa Bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym w Krośnie.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-09-15
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-09-15 12:36
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-09-15 12:38

Znak: BA.6740.2.202.2013.D                                                                      Krosno, 2015-09-03

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 11a i art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.),

 

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu postanowienia z dnia 03.09.2015 r. znak: BA.6740.2.202.2013.D

 

 

o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 8/2013 z dnia 27.12.2013 r. znak: BA.6740.2.202.2013.D o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, p.n: „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie”, na odcinku od km 0 + 000,00 do km 1 + 975,32 (obręb ewidencyjny Krościenko Niżne). 

           

            W związku z powyższym zawiadamia się strony, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 4743 217, w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia.

Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

          Ponadto informacja o wydaniu postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 7 dni, tj. w dniach od 04.09.2015 r. do 10.09.2015 r., na tablicach ogłoszeń urzędu oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-09-04
Publikujący Danuta Knap 2015-09-04 11:45

Obwieszczenie Prezydentz Miasta Krosna

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna
„Przemysłowa IV”, „Suchodół XI”

oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Śródmieście XV”
 

Załączniki:

obwieszczenie Plik doc 33.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-08-10
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-08-10 14:50
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-08-10 14:52

obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

o wszczęciu postepowania w sprawie o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.

Budowa bloku energtycznego opalanego paliem alternatywnym w Krośnie,

przy ul. W. Sikorskiego

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 25.00 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-07-10
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-07-10 13:58
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-07-10 13:59

Obwieszczenie

 Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Monte Cassino wraz z otoczeniem w Krośnie

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-07-06
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-07-06 14:48
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-07-07 07:58

Krosno, 01.07.2015 r.

Znak: PB.6740.2.109.2015.D                                                             

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

           

            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2013 r., poz. 687 z póżn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

 

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

 

z  dniem  31 marca 2015 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Sportowej w Krośnie wraz z budową mostu”, na działkach w obrębie ewidencyjnym Turaszówka:

 

  1. Działki istniejącego pasa drogowego: 598; 1386/1;

 

  1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 341/5 (341/3); 389; 384/24 (384/16);

 

  1. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 341/6 (341/3); 332/4; 1392/3; 384/25 (384/16); 333.

W nawiasie działki przed podziałem.

 

            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na realizację  ww. inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 02.07.2015 r. do 15.07.2015 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 08.07.2015 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-07-02
Publikujący Danuta Knap 2015-07-02 14:12

obwieszczenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp m.Krosna

"Przemyslowa I - strefa inwestycyjna"

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-06-30
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-06-30 08:22
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-06-30 08:34

Obwieszczenie o unieważnieniu konkursu - Plac Monte Cassino

Ogłoszenie o unieważnieniu

" Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania

Placu Monte Cassino wraz z otoczeniem w Krośnie"

 

szczegóły w załączniku

Załączniki:

ogłoszenie o uniewaznieniu konkursu Plik pdf 130.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-06-26
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-06-26 11:04
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-06-26 11:06

Krosno, 2015-06-25

 

Znak: PB.67400.2.62.2015.D

Nr rej. 2/2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

               Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.),  oraz art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.),

 

 

Prezydent Miasta Krosna

zawiadamia

 

 

o wydaniu decyzji Nr 2/2015 o umorzeniu postępowania  znak: PB.6740.2.62.2011.D z dnia 25 czerwca 2015 r. na realizację inwestycji drogowej, dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Człowiekowskiego w Krośnie”, w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi, na działkach wymienionych w ww. decyzji. 

 

 

           O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację   ww.   inwestycji  drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

           Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, pokój 217 tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych  Urzędu Miasta Krosna  (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28 a, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 26.06.2015 r. do 09.07.2015 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 01.07.2015 r.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-06-26
Publikujący Danuta Knap 2015-06-26 13:16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krosna

Ogłoszenie dla uczestników konkursu  na opracowanie

koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Monte Cassino

wraz z otoczeniem w Krośnie

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-06-09
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-06-09 13:10

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krosna

Ogłoszenie dla uczestników konkursu  na opracowanie

koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Monte Cassino

wraz z otoczeniem w Krośnie

Załączniki:

ogloszenie Plik pdf 77.59 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-06-09
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-06-09 13:10
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-06-09 13:13

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krosna

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krosna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp m. Krosna

pn. " Białobrzegi VI"  i  " Przemysłowa III"

 

szczegóły w załączniku

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 31.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-05-26
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-05-26 09:54
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-05-26 09:56

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krosna

Ogloszenie Prezydenta Miasta Krosna

o przystąpieniu do sporzadzenia mpzp m. Krosna

" Turaszówka IV" ul. Długa i " Turaszówka VI " ul. Klonowa 

oraz zmiany mpzp m. Krosna  " Śródmiescie XIII"

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 35.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-05-26
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-05-26 10:01
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-05-26 10:02

    Krosno, 29.01.2015 r.

znak:  BA.6740.2.250.2014.B

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

           

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna Nr 23/2015 z dnia 28.01.2015 r. znak: BA.6740.2.250.2014.B zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 23.12.2014 r., złożonego przez Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o. o.,       03-734 Warszawa ul. Targowa 72, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:

budynku handlowo-usługowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych, (kategoria obiektu XVII), na działkach nr ew. 1917/2, 1918/2, 1919, 1920/2, 1922/2, 1923/3, 1924/1, 1925/2, 1928/15, 1928/16, 1941/4, 1941/5, 1946/4, 1946/5, 1947/1, 1947/7, 1951/4 i 1951/5, w obrębie Suchodół, w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej,

 

            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 30 stycznia 2015 r. do 12 lutego 2015 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie, pok. nr 204 w godz. od 730 do 1530 .

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-01-30
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-01-30 09:06

    Krosno, 14.01.2015 r.

znak:  BA.6740.2.235.2014.D

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

           

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją  Nr 5/2015 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12.01.2015 r. znak: BA.6740.2.235.2014.D zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 04.12.2014 r., złożonego przez Dyckerhoff Polska Sp. z o. o.,       26-052 Nowiny, ul. Zakładowa 3, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na wykonanie robót budowlanych:

Montaż urządzenia do recyklingu betonu, na działce nr ewid. 1421/20 w Krośnie, przy ulicy Zręcińskiej (obręb ewidencyjny Polanka).

 

            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 14 stycznia 2015 r. do 27 stycznia 2015 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie, pok. nr 217 w godz. od 730 do 1530 .

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-01-14
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-01-14 11:24
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-01-14 11:25

obwieszczenie

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa I – strefa inwestycyjna”

 

Załączniki:

OGŁOSZENIE Plik doc 29.50 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2014-12-22
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2014-12-22 16:12
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2014-12-22 16:15

    Krosno, 19.12.2014 r.

znak:  BA.6740.2.184.2014.D

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją  Nr 385/2014 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27.10.2014 r. znak: BA.6740.2.184.2014.D zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 09.09.2014 r., złożonego przez Gminę Krosno, ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:

budowę uzbrojenia terenu w rejonie ulicy Baczyńskiego w Krośnie (obręb ewidencyjny Polanka), na niżej wymienionych działkach:

- ciągi komunikacyjne (drogi, chodniki, parkingi) dz. nr ewid.: 533, 1959/1, 1959/2, 1959/3, 1959/4, 1959/19, 1959/28, 1959/37, 1959/45, 1959/51, 1959/57, 1959/70,

- sieć wody zimnej wraz z przyłączami dz nr ewid.: 533, 576, 577/1, 577/2, 578, 648, 1058, 1059, 1959/1, 1959/2, 1959/3, 1959/4, 1959/9, 1959/10, 1959/11, 1959/12, 1959/13, 1959/14, 1959/15, 1959/16, 1959/17, 1959/18, 1959/19, 1959/20, 1959/21, 1959/22, 1959/23, 1959/24, 1959/25, 1959/26, 1959/27, 1959/28, 1959/29, 1959/30, 1959/31, 1959/32, 1959/33, 1959/34, 1959/35, 1959/36, 1959/37, 1959/38, 1959/39, 1959/40, 1959/41, 1959/42, 1959/43, 1959/44, 1959/45, 1959/46, 1959/47, 1959/48, 1959/49, 1959/50, 1959/51, 1959/52, 1959/53, 1959/54, 1959/55, 1959/56, 1959/57, 1959/58, 1959/59, 1959/60, 1959/61, 1959/62, 1959/63, 1959/64, 1959/65, 1959/66, 1959/67, 1959/68, 1959/69, 1959/70,

- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, dz. nr ewid.:  1159/2, 1160, 1959/1, 1959/9, 1959/10, 1959/11, 1959/12, 1959/13, , 1959/14, 1959/15, 1959/16, 1959/17, 1959/18, 1959/19, 1959/20, 1959/21, 1959/22, 1959/23, 1959/24, 1959/25, 1959/26, 1959/27, 1959/28, 1959/29, 1959/30, 1959/31, 1959/32, 1959/33, 1959/34, 1959/35, 1959/36, 1959/37, 1959/38, 1959/39, 1959/40, 1959/41, 1959/42, 1959/43, 1959/44, 1959/45, 1959/46, 1959/47, 1959/48, 1959/49, 1959/50, 1959/51, 1959/52, 1959/53, 1959/54, 1959/55, 1959/56, 1959/57, 1959/58, 1959/59, 1959/60, 1959/61, 1959/62, 1959/63, 1959/64, 1959/65, 1959/66, 1959/67, 1959/68, 1959/69, 1959/70,

- sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, dz. nr ewid.: 533, 1959/1, 1959/2, 1959/3, 1959/4, 1959/9, 1959/10, 1959/11, 1959/12, 1959/13, , 1959/14, 1959/15, 1959/16, 1959/17, 1959/18, 1959/19, 1959/20, 1959/21, 1959/22, 1959/23, 1959/24, 1959/25, 1959/26, 1959/27, 1959/28, 1959/29, 1959/30, 1959/31, 1959/32, 1959/33, 1959/34, 1959/35, 1959/36, 1959/37, 1959/38, 1959/39, 1959/40, 1959/41, 1959/42, 1959/43, 1959/44, 1959/45, 1959/46, 1959/47, 1959/48, 1959/49, 1959/50, 1959/51, 1959/52, 1959/53, 1959/54, 1959/55, 1959/56, 1959/57, 1959/58, 1959/59, 1959/60, 1959/61, 1959/62, 1959/63, 1959/64, 1959/65, 1959/66, 1959/67, 1959/68, 1959/69, 1959/70,

- sieć oświetlenia ulicznego, dz. nr ewid.: 1959/1, 1959/9, 1959/10, 1959/19, 1959/20, 1959/21, 1959/28, 1959/33, 1959/34, 1959/35, 1959/36, 1959/37, 1959/45, 1959/49, 1959/50, 1959/51, 1959/56, 1959/57, 1959/66, 1959/68, 1959/69, 1959/70.

 

            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 19.12.2014 r. do 02.01.2015 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie  pok. nr 217 w godz. od 730 do 1530 .

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-12-19
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-12-19 10:24
rozwiń archiwum
zwiń archiwum