1 2 ... 11 
Krosno, dnia 16 stycznia 2019 r.
PB.6733.25.2018.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
     Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
zawiadamiam,
że postanowieniem znak: PB.6733.25.2018.E z dnia 16 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Krosna z urzędu podjął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach o nr ewid.: 576, 575/1, 574, 569/1, 568/1, 569/3, 471/1, 569/2 położonych w Krośnie przy ul. Malinowa Góra, obręb Turaszówka”, prowadzone z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o., ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-01-16
Publikujący Ewa Tomoń 2019-01-16 12:57
Krosno, dnia 15.01.2019 r.
PB.6733.25.2018.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
     Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.1945)
zawiadamiam,
 
że na wniosek Prezydenta Miasta Krosna (pismo znak: PB.6733.25.2018.E z dnia 27.11.2018 r.) w dniu 10.01.2019 r. została wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie decyzja znak: RZ.RPP.611.1465.2018.MK uzgadniająca pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach o nr ewid.: 576, 575/1, 574, 569/1, 568/1, 569/3, 471/1, 569/2 położonych w Krośnie przy ul. Malinowa Góra, obręb Turaszówka.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-01-15
Publikujący Ewa Tomoń 2019-01-15 14:52
Modyfikacja Ewa Tomoń 2019-01-15 14:53

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-01-15
Publikujący Danuta Knap 2019-01-15 14:20
Modyfikacja Danuta Knap 2019-01-15 14:17
Znak: PB.6740.2.179.2017.D
Nr rej. 2/2017                                                                                              Krosno, 2019-01-14
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),
 
Prezydent Miasta Krosna
 
zawiadamia
 
o wydaniu postanowienia z dnia 14.01.2019 r. znak: PB.6740.2.179.2017.D
 
 
w przedmiocie zmiany terminu na uzupełnienie dokumentacji projektowej do dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, p.n: „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską – etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską’’.
           
            W związku z powyższym zawiadamia się strony, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, pok. 217, tel. 13 4743 217, w godzinach pracy urzędu.
          Ponadto informacja o wydaniu postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 14.01.2019 r. do 28.01.2019 r., oraz na tablicach ogłoszeń urzędu.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-01-14
Publikujący Danuta Knap 2019-01-14 15:39
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz uchwał Rady Miasta Krosna Nr XLI/873/17 z dnia 31 marca 2017 r., Nr LVIII/1312/18 i Nr LVIII/1313/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. oraz Nr LIX/1345/18 z dnia 28 maja 2018 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko I” obejmującego obszar ok. 109 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, w rejonie ulic: S. Żeromskiego, Kopalnianej, K. I. Gałczyńskiego, A. Asnyka i Lunaria, ograniczony od północy ul. Wisze, granicą obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna „Krościenko V” i granicą obszaru górniczego (obejmując ww. obszar, plan i część pasa drogowego), od wschodu granicą miasta, od południa rzeką Wisłok (poza opracowaniem), od zachodu ul. Ślączka (włączając pas drogowy w obszar opracowania),
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa VI”, obejmującego obszar ok. 0,8 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, przy rondzie Dywizjonu 303, ul. F. Żwirki i S. Wigury oraz ul. Składową,
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa VII”, obejmującego obszar ok. 2,2 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, przy rondzie Dywizjonu 303, ul. F. Żwirki i S. Wigury oraz ul. Adama Jana Ostaszewskiego,
projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE MIASTO 1”, uchwalonego uchwałą Nr LXXII/1262/10 Rady Miasta Krosna z dnia 10 listopada 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 118, poz. 2272 z dnia 22 listopada 2010 r., zm. uchwałą Nr XXXVII/735/16 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 4286 z dnia 22 grudnia 2016 r., obejmującego obszar ok. 0,06 ha, w granicach działki nr ewid. 2459/1 (obręb Śródmieście) przy ul. Niepodległości wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 23.01.2019 r. do 13.02.2019 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pokoju 203A w godz. od 8:00 do 15:00.
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędą się w dniu 4.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, pokój 313:
- w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa VI” i „Przemysłowa VII” oraz projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE MIASTO 1” o godzinie 15:00,
- w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko I” o godzinie 15:30.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2019-01-14
Publikujący Marek Bednarz 2019-01-14 09:30

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów


WOOŚ.4260.7.8.2017.AD.47
Rzeszów, dnia 10 stycznia 2019 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w związku z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, reprezentowanego przez Pana Zdzisława Syzdek Członka Zarządu oraz Pana Jana Guzik Prokurenta Dyrektora ds. technicznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie” przy ul. Białobrzeskiej na działkach nr ewid. 1995/1, 1996/1, 2019/1, 2023/1, 2029/1, 2033/1, 2034/4, 2035, 2036, 2037, 2126/2, 2127/1, 2128/4, 2129/1, 2130, 2132/2, 2133/1, 2179, 2180/2, 2181/2, 2182, 2183, 2184, 2185/2, 2186, 2187, obręb Białobrzegi”;
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
W dniu 10 stycznia 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia.
W dniach od 14 stycznia 2019 r. do 12 lutego 2019 r. każdy może zapoznać się
z treścią ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju nr 41 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Krosno, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, w godzinach pracy tych Urzędów.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2019-01-10
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-01-11 11:53
Krosno, dn. 10.01.2019 r.
PB.6733.26.2018.R
 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
zawiadamiam,
że w dniu 10 stycznia 2019 r. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Rusinka, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.26.2018.R dla przedsięwzięcia pod nazwą:
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach o nr ewid. 1691/2, 1691/3, 1691/4, 1691/12 położonych w Krośnie przy ul. Zręcińskiej, obręb Polanka.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-01-10
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2019-01-10 09:06

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z wnioskiem Pana Michała Hula, reprezentującego Prezydenta Miasta Krosna, z dnia 6 września 2018 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Malinowa Góra w Krośnie”;
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
1. W dniu 9 stycznia 2019 r. wydane zostało postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 44 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2019-01-09
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-01-10 12:08
PREZYDENT MIASTA KROSNA
             38-400  KROSNO          
              ul. Lwowska 28a
...............................................
 (oznaczenie organu wydającego pismo)
Krosno, dn. 09.01.2019 r.
 
znak: PB.6740.1.151.2018.L
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 09.01.2019 r. znak: PB.6740.1.151.2018.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 07.12.2018 r., złożonego przez Krosno Glass S.A., ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
budowę gazociągu w/c DN 150 od układu rozliczeniowego OGP Gaz-System do kontenerowej stacji redukcyjno-pomiarowej Krosno Glass S.A. – etap II, na działkach nr ew. 720/2, 732, 553/1, 718/1, 708/3, 709/1, 708/4, 709/2, 383, 554, 555, 556/3, 557, 558/2, 559, 562, 563, 568, 569/2, 570/2, 574/5, 578, 546 w obrębie Białobrzegi oraz na działkach nr ew. 3/37 i 3/38 w obrębie Przemysłowa w Krośnie.
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 09.01.2019 r. do 23.01.2019 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godzinach pracy urzędu.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2019-01-09
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2019-01-09 12:19
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2019-01-09 12:21

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie

Zawiadomieniem z dnia 21.12.2018 r. znak: RZ.ZUZ.1.421.584.2018.TB Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie informuje o wszczęciu i  zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie rozpatrzenia wniosku Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosnoo udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną w w/w zakresie, w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie wraz z infrastrukturą wewnętrzną obejmującą budowę sieci instalacji odwadniających z urządzeniami oraz przebudowa istniejącej infrastruktury w tym sieci elektrycznej i urządzeń wodnych oraz budową konstrukcji zabezpieczającej skarpę osuniętej drogi, na terenie obejmującym działki o nr ew.: 2672, 2680, 2684/2, 2698/7, 2698/3, 2698/4 położone w Krośnie, obręb Białobrzegi".
Dokumenty w sprawie wyłożone są do wglądu w Zarządzie Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, pok. nr 514, w godz. pracy Zarządu Zlewni.
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2018-12-21
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-01-02 15:14
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2019-01-02 15:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.4.2018.A
Krosno, 14.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 33 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA

 
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji włókna szklanego, na działce nr ewid. 3/23, obręb 3 Przemysłowa, Krosno.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 79 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią dokumentacji sprawy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://www.bip.umkrosno.pl/Obwieszczenia oraz w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656), a także składania wniosków i uwag w formie pisemnej bezpośrednio w urzędzie lub drogą pocztową oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: um@um.krosno.pl,
 
w terminie 17.12.2018 r. – 16.01.2019 r.
 
Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie: http://www.bip.umkrosno.pl/Obwieszczenia.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2018-12-14
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-12-14 12:05
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2018-12-14 13:18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.30.2018.A
Krosno, dnia 06.12.2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
1. W związku z wnioskiem firmy PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Zakrzewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa dwutorowej napowietrzno-kablowej linii 110kV relacji Krosno Iskrzynia do istniejącej linii Krosno – Strzyżów”, planowanego do realizacji na terenie: Gminy Krościenko Wyżne (m. Krościenko Wyżne), Gminy Korczyna (m. Korczyna), Gminy Miasto Krosno oraz Gminy Wojaszówka (m. Odrzykoń).
2. Zgodnie z art. 75 ust. 4 cyt. ustawy, w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast. Z przedmiotowego wniosku wynika, że największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, położona jest na terenie Gminy Miasto Krosno.
3. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 cyt. ustawy, Prezydent Miasta Krosna wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW w Rzeszowie o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
4. Stosownie do zapisu art. 36 § 1 ustawy Kpa informuję, że sprawa nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie (tj. wydanie postanowienia, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w myśl art. 63 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy), nowy termin załatwienia sprawy został wyznaczony na dzień 4 stycznia 2019 r. ze względu na konieczność zaopiniowania planowanego przedsięwzięcia przez organy opiniujące.
5. Przedłożona dokumentacja obejmująca m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami oraz pismami skierowanymi do organów opiniujących, jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Miasta Krosna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
6. W niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cyt. ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kpa – niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna, Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, Urzędu Gminy Korczyna oraz Urzędu Gminy Wojaszówka oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w/w Urzędów.
7. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna Wydział Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2018-12-06
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-12-07 10:58
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) i uchwał Rady Miasta Krosna Nr XLIII/954/17 z dnia 30 maja 2017 r., Nr XLVI/966/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Białobrzegi III” obejmującego obszar o powierzchni ok. 14,5 ha, położony w obrębach ewidencyjnych Białobrzegi i Turaszówka, przy ulicy M. Drzymały, w rejonie istniejącego zakładu produkcyjnego oraz terenów z nim graniczących;
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko IV” obejmującego obszar o powierzchni ok. 23 ha, położony w obrębach ewidencyjnych Krościenko Niżne i Śródmieście, w rejonie ulic: gen. W. Sikorskiego,  Armii Krajowej, gen. J. Hallera, Bohaterów Westerplatte i H. Wieniawskiego;
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 12.12.2018 r. do 07.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pokoju 203A w godz. od 8:00 do 15:00.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2018-12-04
Publikujący Marek Bednarz 2018-12-04 08:30
Modyfikacja Marek Bednarz 2018-12-04 08:27

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie znak: RZ.ZUZ.1.421.588.2018.KK z dnia 29 listopada 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Miasto Krosno, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzen wodnych - obiektu budowlanego typu liniowego oraz robót budowlanych wykonanych na obszrze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisłok w m. Krosno na dz. nr ewid. 121/5, 121/7, 178/2 obr. Śródmieście w ramach projektu pt.: Budowa oświetlenia przy ul. Mostowej w Krośnie - dobudowa punktów oświetleniowych.
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2018-11-29
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-11-30 14:01
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2018-11-30 14:02

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OBWIESZCZENIE
z dnia 27.11.2018r.

 
       Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA

 
o wydaniu postanowienia z dnia 27.11.2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zawartej w decyzji Prezydenta Miasta Krosna z dnia 10 września 2018 r. znak: PB.6740.2.115.2018.Z, udzielającej Prezydentowi Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie”. Sprostowanie polega na tym, że w treści punktu 4 na stronie 2 decyzji, zawierającego oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren, które na mocy prawa, stają się własnością Gminy Miasta Krosna, w wykazie zamiast działki o nr ewid. 877/1 (877/4) winna być działka nr ewid. 877/4 (877/1). Ponadto na stronie 5 decyzji, w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 (2.1 do 2.14) – mapa w skali 1 : 1000 zawierająca projekt podziału nieruchomości wraz z tabelarycznym wykazem zmian gruntowych dla działek położonych w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne powinno być Suchodół.
            Z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28A, II piętro, pokój 204, tel. 134743204, w godzinach pracy Urzędu.
            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.
Postanowienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-11-28
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2018-11-28 09:55
Znak: PB.6740.2.179.2017.D
Nr rej. 2/2017                                                                                              Krosno, 2018-11-15
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r., poz. 1257), w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),
 
 
Prezydent Miasta Krosna
 
zawiadamia
 
o wydaniu postanowienia z dnia 09.11.2018 r. znak: PB.6740.2.179.2017.D
 
 
w sprawie uzupełnienia dokumentacji projektowej dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, p.n: Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską – etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską’’
           
            W związku z powyższym zawiadamia się strony, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, pok. 217, tel. 13 4743 217, w godzinach pracy urzędu.
          Ponadto informacja o wydaniu postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 15.11.2018 r. do 29.11.2018 r., na tablicach ogłoszeń urzędu.
 
 
Otrzymują z prośbą o wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i umieszczenie w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie na okres 14 dni:
  1. Starosta Krośnieński,
  2. Burmistrz Gminy Jedlicze,
  3. Wójt Gminy Chorkówka.
 
Uprzejmie proszę o potwierdzenie terminu wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia z tablicy ogłoszeń.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-11-15
Publikujący Danuta Knap 2018-11-15 12:36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.25.2018.A
Krosno, dnia 14.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
1. W związku z wnioskiem z dnia 11 października 2018 r., firmy IVORY Energy Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 9B, 43-100 Tychy, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Agnieszkę Czucha, uzupełnionym dnia 8 listopada 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Instalacja kotła olejowego i zbiornika na paliwo płynne”, planowanego do realizacji na działce nr ew. 228/10, obręb Polanka, Krosno.

2. W dniu 14 listopada 2018 r. Prezydent Miasta Krosna zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

3. Przedłożona dokumentacja obejmująca m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami oraz pisma skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Miasta Krosna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).

Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna Wydział Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2018-11-14
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-11-14 15:54

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.16.2018.A
Krosno, dnia 05.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 05.11.2018 r. wydana została decyzja znak: OS.6220.16.2018.A o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącego obiektu zlokalizowanego na działce nr ewid. 376/18 w Krośnie dla potrzeb instalacji wytopu, wyrobu i obróbki szkła”.
Decyzja ta została wydana na wniosek firmy Studio Borowski Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Bolesławieckim 87, 59-720 Raciborowice Górne.
Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy, w tym z: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz z opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna Wydział Ochrony Środowiska, ul. Staszica 2, 38-430 Krosno, pokój nr 15, w godzinach pracy urzędu  tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2018-11-05
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-11-06 09:13

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 listopada 2018 r. znak: WOOŚ.4260.7.8.2017.AD.36 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, reprezentowanego przez Pana Zdzisława Syzdek Członka Zarządu oraz Pana Jana Guzik Prokurenta Dyrektora ds. technicznych, dla przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie” przy ul. Białobrzeskiej.
Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
W dniu 5 października 2018 r. Inwestor przedłożył Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, komplet uzupełnień do Raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko,
W dniach od 7 listopada 2018 r. do 6 grudnia 2018 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, Raportem oraz pozostałymi dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty te znajdują się do wglądu w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 41 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane, Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2018-11-02
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-11-07 10:07

Krosno, 26.10.2018 r.

Znak: PB.6740.2.179.2017.D

Nr rej. 2/2017                                                             

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

           

                 Na podstawie art. 11 d  ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), zawiadamiam, że  na wniosek :

 

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 A

 

działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Niemczyka, z  dnia 31.10.2017 r. (uzupełnionego i zmodyfikowanego w dniu 28.09.2018 r.), zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską – etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską’’, (od km 0+000,00 do km 3+643,00), na poniższych działkach:

 

I.              Działki objęte liniami rozgraniczającymi:

 

 


L.p.

Nr TERYT działki po podziale

Nr TERYT działki pierwotnej lub nie podlegającej podziałowi

1

nie dotyczy

180701_2.0012.1074

2

180701_2.0012.1085/6

180701_2.0012.1085/2

3

180701_2.0012.1085/7

180701_2.0012.1085/2

4

180701_2.0012.1085/8

180701_2.0012.1085/2

5

nie dotyczy

180701_2.0012.1085/3

6

nie dotyczy

180701_2.0012.1085/4

7

nie dotyczy

180701_2.0012.1085/5

8

180701_2.0012.1091/21

180701_2.0012.1091/13

9

180701_2.0012.1091/22

180701_2.0012.1091/13

10

180701_2.0012.1091/23

180701_2.0012.1091/14

11

180701_2.0012.1091/24

180701_2.0012.1091/14

12

nie dotyczy

180701_2.0012.1091/17

13

180701_2.0012.1091/19

180701_2.0012.1091/3

14

180701_2.0012.1091/20

180701_2.0012.1091/3

15

nie dotyczy

180704_5.0009.969

16

nie dotyczy

180704_5.0009.970

17

nie dotyczy

180704_5.0009.974

18

nie dotyczy

180704_5.0009.976

19

nie dotyczy

180704_5.0009.977

20

nie dotyczy

180704_5.0009.978

21

nie dotyczy

186101_1.0001.1235

22

186101_1.0001.1240/1

186101_1.0001.1240

23

186101_1.0001.1240/2

186101_1.0001.1240

24

186101_1.0001.1241/1

186101_1.0001.1241

25

186101_1.0001.1242/3

186101_1.0001.1242/1

26

186101_1.0001.1242/6

186101_1.0001.1242/2

27

186101_1.0001.1242/7

186101_1.0001.1242/2

28

186101_1.0001.1243/1

186101_1.0001.1243

29

186101_1.0001.1246/1

186101_1.0001.1246

30

186101_1.0001.1247/4

186101_1.0001.1247/2

31

186101_1.0001.1247/5

186101_1.0001.1247/2

32

186101_1.0001.1247/6

186101_1.0001.1247/3

33

nie dotyczy

186101_1.0001.1248

34

186101_1.0001.1249/1

186101_1.0001.1249

35

186101_1.0001.1249/2

186101_1.0001.1249

36

186101_1.0001.1250/1

186101_1.0001.1250

37

186101_1.0001.1250/2

186101_1.0001.1250

38

186101_1.0001.1251/3

186101_1.0001.1251/1

39

186101_1.0001.1251/4

186101_1.0001.1251/1

40

186101_1.0001.1251/5

186101_1.0001.1251/2

41

186101_1.0001.1251/6

186101_1.0001.1251/2

42

186101_1.0001.1252/1

186101_1.0001.1252

43

186101_1.0001.1252/2

186101_1.0001.1252

44

186101_1.0001.1252/3

186101_1.0001.1252

45

186101_1.0001.1253/1

186101_1.0001.1253

46

186101_1.0001.1254/1

186101_1.0001.1254

47

nie dotyczy

186101_1.0001.1255/1

48

186101_1.0001.1255/4

186101_1.0001.1255/2

49

186101_1.0001.1255/6

186101_1.0001.1255/3

50

186101_1.0001.1257/1

186101_1.0001.1257

51

186101_1.0001.1258/9

186101_1.0001.1258/4

52

186101_1.0001.1265/1

186101_1.0001.1265

53

186101_1.0001.1266/1

186101_1.0001.1266

54

186101_1.0001.1266/2

186101_1.0001.1266

55

186101_1.0001.1267/3

186101_1.0001.1267/1

56

186101_1.0001.1268/1

186101_1.0001.1268

57

186101_1.0001.1268/2

186101_1.0001.1268

58

186101_1.0001.1269/1

186101_1.0001.1269

59

186101_1.0001.1269/2

186101_1.0001.1269

60

186101_1.0001.1270/1

186101_1.0001.1270

61

186101_1.0001.1270/2

186101_1.0001.1270

62

186101_1.0001.1271/1

186101_1.0001.1271

63

186101_1.0001.1271/2

186101_1.0001.1271

64

nie dotyczy

186101_1.0001.1276/2

65

186101_1.0001.1276/6

186101_1.0001.1276/3

66

186101_1.0001.1276/7

186101_1.0001.1276/3

67

nie dotyczy

186101_1.0001.1276/4

68

186101_1.0001.1276/8

186101_1.0001.1276/5

69

186101_1.0001.1276/9

186101_1.0001.1276/5

70

nie dotyczy

186101_1.0001.1291/1

71

186101_1.0001.1291/3

186101_1.0001.1291/2

72

186101_1.0001.1291/4

186101_1.0001.1291/2

73

186101_1.0001.1292/1

186101_1.0001.1292

74

186101_1.0001.1292/2

186101_1.0001.1292

75

186101_1.0001.1292/3

186101_1.0001.1292

76

186101_1.0001.1239/1

186101_1.0001.1293

77

186101_1.0001.1293/1

186101_1.0001.1293

78

nie dotyczy

186101_1.0001.1333

79

nie dotyczy

186101_1.0001.1337/1

80

186101_1.0001.1338/1

186101_1.0001.1338

81

186101_1.0001.1338/2

186101_1.0001.1338

82

186101_1.0001.1338/3

186101_1.0001.1338

83

186101_1.0001.1339/1

186101_1.0001.1339

84

186101_1.0001.1340/1

186101_1.0001.1340

85

nie dotyczy

186101_1.0001.1341

86

nie dotyczy

186101_1.0001.1342

87

nie dotyczy

186101_1.0001.1343

88

nie dotyczy

186101_1.0001.1345

89

nie dotyczy

186101_1.0001.1346

90

186101_1.0001.1347/1

186101_1.0001.1347

91

186101_1.0001.1347/2

186101_1.0001.1347

92

186101_1.0001.1347/3

186101_1.0001.1347

93

nie dotyczy

186101_1.0001.1348

94

186101_1.0001.1366/3

186101_1.0001.1366/1

95

186101_1.0001.1367/1

186101_1.0001.1367

96

186101_1.0001.1367/2

186101_1.0001.1367

97

186101_1.0001.1368/1

186101_1.0001.1368

98

186101_1.0001.1368/2

186101_1.0001.1368

99

186101_1.0001.1369/4

186101_1.0001.1369/2

100

186101_1.0001.1369/6

186101_1.0001.1369/3

101

186101_1.0001.1370/1

186101_1.0001.1370

102

186101_1.0001.1371/3

186101_1.0001.1371/1

103

186101_1.0001.1371/5

186101_1.0001.1371/2

104

186101_1.0001.1373/1

186101_1.0001.1373

105

186101_1.0001.1374/4

186101_1.0001.1374/3

106

186101_1.0001.1375/1

186101_1.0001.1375

107

nie dotyczy

186101_1.0001.1376

108

186101_1.0001.1377/1

186101_1.0001.1377

109

186101_1.0001.1378/1

186101_1.0001.1378

110

186101_1.0001.1379/1

186101_1.0001.1379

111

186101_1.0001.1380/1

186101_1.0001.1380

112

186101_1.0001.1381/1

186101_1.0001.1381

113

186101_1.0001.1382/1

186101_1.0001.1382

114

186101_1.0001.1382/3

186101_1.0001.1382

115

186101_1.0001.1383/3

186101_1.0001.1383/1

116

186101_1.0001.1383/4

186101_1.0001.1383/1

117

186101_1.0001.1395/1

186101_1.0001.1395

118

186101_1.0001.1395/2

186101_1.0001.1395

119

186101_1.0001.1395/3

186101_1.0001.1395

120

nie dotyczy

186101_1.0002.509/2

121

186101_1.0002.641/1

186101_1.0002.641

122

186101_1.0002.650/1

186101_1.0002.650

123

186101_1.0002.651/1

186101_1.0002.651

124

186101_1.0002.652/1

186101_1.0002.652

125

186101_1.0002.653/1

186101_1.0002.653

126

186101_1.0002.655/1

186101_1.0002.655

127

186101_1.0002.656/1

186101_1.0002.656

128

186101_1.0002.657/1

186101_1.0002.657

129

186101_1.0002.658/1

186101_1.0002.658

130

186101_1.0002.659/1

186101_1.0002.659

131

186101_1.0002.661/1

186101_1.0002.661

132

186101_1.0002.662/1

186101_1.0002.662

133

186101_1.0002.662/2

186101_1.0002.662

134

186101_1.0002.663/1

186101_1.0002.663

135

186101_1.0002.663/2

186101_1.0002.663

136

186101_1.0002.664/1

186101_1.0002.664

137

186101_1.0002.665/1

186101_1.0002.665

138

186101_1.0002.665/2

186101_1.0002.665

139

186101_1.0002.667/1

186101_1.0002.667

140

186101_1.0002.668/1

186101_1.0002.668

141

186101_1.0002.668/2

186101_1.0002.668

142

186101_1.0002.668/3

186101_1.0002.668

143

186101_1.0002.670/5

186101_1.0002.670/1

144

186101_1.0002.670/7

186101_1.0002.670/2

145

186101_1.0002.670/9

186101_1.0002.670/3

146

186101_1.0002.670/10

186101_1.0002.670/3

147

186101_1.0002.670/11

186101_1.0002.670/4

148

186101_1.0002.672/6

186101_1.0002.672/1

149

nie dotyczy

186101_1.0002.672/2

150

186101_1.0002.672/8

186101_1.0002.672/3

151

186101_1.0002.672/9

186101_1.0002.672/3

152

186101_1.0002.672/10

186101_1.0002.672/4

153

186101_1.0002.672/11

186101_1.0002.672/4

154

186101_1.0002.672/12

186101_1.0002.672/5

155

186101_1.0002.672/13

186101_1.0002.672/5

156

186101_1.0002.672/14

186101_1.0002.672/5

157

186101_1.0002.673/1

186101_1.0002.673

158

186101_1.0002.674/1

186101_1.0002.674

159

186101_1.0002.675/1

186101_1.0002.675

160

186101_1.0002.677/1

186101_1.0002.677

161

186101_1.0002.677/2

186101_1.0002.677

162

186101_1.0002.678/1

186101_1.0002.678

163

186101_1.0002.678/2

186101_1.0002.678

164

186101_1.0002.679/1

186101_1.0002.679

165

186101_1.0002.679/2

186101_1.0002.679

166

186101_1.0002.684/1

186101_1.0002.684

167

186101_1.0002.684/2

186101_1.0002.684

168

186101_1.0002.685/1

186101_1.0002.685

169

186101_1.0002.685/2

186101_1.0002.685

170

186101_1.0002.728/3

186101_1.0002.728/1

171

186101_1.0002.728/5

186101_1.0002.728/1

172

186101_1.0002.729/1

186101_1.0002.729

173

186101_1.0002.783/1

186101_1.0002.783

174

186101_1.0002.783/2

186101_1.0002.783

175

186101_1.0002.998/3

186101_1.0002.998/1

176

186101_1.0002.998/4

186101_1.0002.998/1

177

186101_1.0002.1000/4

186101_1.0002.1000/3

178

186101_1.0002.1000/5

186101_1.0002.1000/3

179

186101_1.0002.1001/1

186101_1.0002.1001

180

186101_1.0002.1001/2

186101_1.0002.1001

181

186101_1.0002.1001/3

186101_1.0002.1001

182

186101_1.0002.1001/4

186101_1.0002.1001

183

186101_1.0002.1002/3

186101_1.0002.1002/1

184

186101_1.0002.1002/5

186101_1.0002.1002/2

185

186101_1.0002.1003/1

186101_1.0002.1003

186

186101_1.0002.1003/2

186101_1.0002.1003

187

186101_1.0002.1004/1

186101_1.0002.1004

188

186101_1.0002.1004/2

186101_1.0002.1004

189

186101_1.0002.1005/1

186101_1.0002.1005

190

186101_1.0002.1008/1

186101_1.0002.1008

191

186101_1.0002.1009/1

186101_1.0002.1009

192

186101_1.0002.1009/2

186101_1.0002.1009

193

186101_1.0002.1010/1

186101_1.0002.1010

194

186101_1.0002.1011/1

186101_1.0002.1011

195

186101_1.0002.1011/3

186101_1.0002.1011

196

186101_1.0002.1012/1

186101_1.0002.1012

197

186101_1.0002.1013/1

186101_1.0002.1013

198

186101_1.0002.1025/1

186101_1.0002.1025

199

186101_1.0002.1037/6

186101_1.0002.1037/4

200

186101_1.0002.1037/8

186101_1.0002.1037/5

201

186101_1.0002.1038/5

186101_1.0002.1038/3

202

186101_1.0002.1039/3

186101_1.0002.1039/1

203

186101_1.0002.1040/5

186101_1.0002.1040/1

204

186101_1.0002.1040/7

186101_1.0002.1040/3

205

186101_1.0002.1041/1

186101_1.0002.1041

206

186101_1.0002.1042/1

186101_1.0002.1042

207

186101_1.0002.1042/2

186101_1.0002.1042

208

186101_1.0002.1042/3

186101_1.0002.1042

209

186101_1.0002.1043/1

186101_1.0002.1043

210

186101_1.0002.1044/1

186101_1.0002.1044

211

186101_1.0002.1044/2

186101_1.0002.1044

212

186101_1.0002.1044/3

186101_1.0002.1044

213

186101_1.0002.1044/4

186101_1.0002.1044

214

186101_1.0002.1045/1

186101_1.0002.1045

215

186101_1.0002.1045/2

186101_1.0002.1045

216

186101_1.0002.1045/3

186101_1.0002.1045

217

186101_1.0002.1046/1

186101_1.0002.1046

218

186101_1.0002.1046/2

186101_1.0002.1046

219

186101_1.0002.1047/3

186101_1.0002.1047/1

220

186101_1.0002.1047/4

186101_1.0002.1047/1

221

186101_1.0002.1047/5

186101_1.0002.1047/2

222

186101_1.0002.1047/6

186101_1.0002.1047/2

223

186101_1.0002.1048/8

186101_1.0002.1048/1

224

186101_1.0002.1048/9

186101_1.0002.1048/1

225

nie dotyczy

186101_1.0002.1048/2

226

186101_1.0002.1048/16

186101_1.0002.1048/3

227

186101_1.0002.1048/17

186101_1.0002.1048/3

228

186101_1.0002.1048/18

186101_1.0002.1048/3

229

nie dotyczy

186101_1.0002.1048/4

230

186101_1.0002.1048/12

186101_1.0002.1048/5

231

186101_1.0002.1048/10

186101_1.0002.1048/7

232

186101_1.0002.1049/17

186101_1.0002.1049/11

233

186101_1.0002.1049/18

186101_1.0002.1049/11

234

nie dotyczy

186101_1.0002.1049/2

235

nie dotyczy

186101_1.0002.1049/4

236

nie dotyczy

186101_1.0002.1049/5

237

nie dotyczy

186101_1.0002.1049/6

238

186101_1.0002.1049/19

186101_1.0002.1049/8

239

186101_1.0002.1049/20

186101_1.0002.1049/8

240

186101_1.0002.1049/14

186101_1.0002.1049/9

241

186101_1.0002.1071/3

186101_1.0002.1071/2

242

186101_1.0002.1072/3

186101_1.0002.1072/2

243

186101_1.0002.1076/1

186101_1.0002.1076

244

186101_1.0002.1078/3

186101_1.0002.1078/1

245

186101_1.0002.1079/1

186101_1.0002.1079

246

186101_1.0002.1080/1

186101_1.0002.1080

247

186101_1.0002.1094/1

186101_1.0002.1094

248

186101_1.0002.1112/1

186101_1.0002.1112

249

186101_1.0002.1489/1

186101_1.0002.1489

250

186101_1.0002.1489/2

186101_1.0002.1489

251

186101_1.0002.1490/1

186101_1.0002.1490

252

186101_1.0002.1490/2

186101_1.0002.1490

253

186101_1.0002.1491/1

186101_1.0002.1491

254

186101_1.0002.1491/2

186101_1.0002.1491

255

186101_1.0002.1491/3

186101_1.0002.1491

256

186101_1.0002.1491/4

186101_1.0002.1491

257

186101_1.0002.1492/1

186101_1.0002.1492

258

186101_1.0002.1492/2

186101_1.0002.1492

259

186101_1.0002.1492/3

186101_1.0002.1492

260

186101_1.0002.1492/4

186101_1.0002.1492

261

186101_1.0002.1493/1

186101_1.0002.1493

262

186101_1.0002.1493/2

186101_1.0002.1493

263

186101_1.0002.1494/1

186101_1.0002.1494

264

186101_1.0002.1494/2

186101_1.0002.1494

265

186101_1.0002.1494/3

186101_1.0002.1494

266

186101_1.0002.1495/1

186101_1.0002.1495

267

186101_1.0002.1495/2

186101_1.0002.1495

268

186101_1.0002.1496/1

186101_1.0002.1496

269

nie dotyczy

186101_1.0002.1511

270

186101_1.0002.1512/1

186101_1.0002.1512

271

186101_1.0002.1512/2

186101_1.0002.1512

272

186101_1.0002.1513/1

186101_1.0002.1513

273

186101_1.0002.1513/2

186101_1.0002.1513

274

186101_1.0002.1513/3

186101_1.0002.1513

275

186101_1.0002.1514/1

186101_1.0002.1514

276

186101_1.0002.1514/3

186101_1.0002.1514

277

186101_1.0002.1516/1

186101_1.0002.1516

278

186101_1.0002.1516/2

186101_1.0002.1516

279

186101_1.0002.1517/1

186101_1.0002.1517

280

186101_1.0002.1517/2

186101_1.0002.1517

281

nie dotyczy

186101_1.0002.1518

282

nie dotyczy

186101_1.0002.1519

283

nie dotyczy

186101_1.0002.1520

284

nie dotyczy

186101_1.0002.1521

285

nie dotyczy

186101_1.0002.1522

286

nie dotyczy

186101_1.0002.1524

287

nie dotyczy

186101_1.0002.1527

288

nie dotyczy

186101_1.0002.1532

289

nie dotyczy

186101_1.0002.1584

290

186101_1.0002.1585/1

186101_1.0002.1585

291

186101_1.0002.1585/2

186101_1.0002.1585

292

186101_1.0002.1585/3

186101_1.0002.1585

293

186101_1.0002.1586/1

186101_1.0002.1586

294

186101_1.0002.1586/2

186101_1.0002.1586

295

186101_1.0002.1587/1

186101_1.0002.1587

296

186101_1.0002.1587/2

186101_1.0002.1587

297

186101_1.0002.1588/1

186101_1.0002.1588

298

186101_1.0002.1588/2

186101_1.0002.1588

299

186101_1.0002.1589/1

186101_1.0002.1589

300

186101_1.0002.1589/2

186101_1.0002.1589

301

nie dotyczy

186101_1.0002.1590/19

302

nie dotyczy

186101_1.0002.1595

303

186101_1.0002.1596/1

186101_1.0002.1596

304

186101_1.0002.1596/2

186101_1.0002.1596

305

186101_1.0002.1596/3

186101_1.0002.1596

306

186101_1.0002.1597/1

186101_1.0002.1597

307

186101_1.0002.1597/2

186101_1.0002.1597

308

186101_1.0002.1597/3

186101_1.0002.1597

309

186101_1.0002.1600/1

186101_1.0002.1600

310

186101_1.0002.1600/2

186101_1.0002.1600

311

186101_1.0002.1600/3

186101_1.0002.1600

312

186101_1.0002.1601/1

186101_1.0002.1601

313

186101_1.0002.1601/2

186101_1.0002.1601

314

186101_1.0002.1601/3

186101_1.0002.1601

315

186101_1.0002.1602/1

186101_1.0002.1602

316

186101_1.0002.1602/2

186101_1.0002.1602

317

186101_1.0002.1609/1

186101_1.0002.1609

318

186101_1.0002.1609/2

186101_1.0002.1609

319

186101_1.0002.1732/5

186101_1.0002.1732/1

320

186101_1.0002.1732/6

186101_1.0002.1732/1

321

186101_1.0002.1735/5

186101_1.0002.1735/1

322

186101_1.0002.1735/6

186101_1.0002.1735/1

323

186101_1.0002.1735/3

186101_1.0002.1735/2

324

186101_1.0002.1735/4

186101_1.0002.1735/2

325

186101_1.0002.1736/1

186101_1.0002.1736

326

186101_1.0002.1736/2

186101_1.0002.1736

327

nie dotyczy

186101_1.0002.1737

328

186101_1.0002.1743/3

186101_1.0002.1743/1

329

186101_1.0002.1743/4

186101_1.0002.1743/1

330

186101_1.0002.1743/5

186101_1.0002.1743/2

331

186101_1.0002.1743/6

186101_1.0002.1743/2

332

186101_1.0002.1744/3

186101_1.0002.1744/2

333

186101_1.0002.1744/4

186101_1.0002.1744/2

334

186101_1.0002.1745/18

186101_1.0002.1745/10

335

186101_1.0002.1745/19

186101_1.0002.1745/10

336

nie dotyczy

186101_1.0002.1745/12

337

186101_1.0002.1745/14

186101_1.0002.1745/4

338

186101_1.0002.1745/15

186101_1.0002.1745/4

339

186101_1.0002.1745/16

186101_1.0002.1745/5

340

186101_1.0002.1745/17

186101_1.0002.1745/5

341

nie dotyczy

186101_1.0002.1745/7

342

186101_1.0002.1746/3

186101_1.0002.1746/2

343

186101_1.0002.1746/4

186101_1.0002.1746/2

344

186101_1.0002.1747/7

186101_1.0002.1747/4

345

186101_1.0002.1747/8

186101_1.0002.1747/4

346

186101_1.0002.1747/9

186101_1.0002.1747/4

347

186101_1.0002.1747/10

186101_1.0002.1747/6

348

186101_1.0002.1747/11

186101_1.0002.1747/6

349

186101_1.0002.1748/3

186101_1.0002.1748/2

350

186101_1.0002.1748/4

186101_1.0002.1748/2

351

nie dotyczy

186101_1.0002.1749/2

352

nie dotyczy

186101_1.0002.1750/4

353

186101_1.0002.1750/9

186101_1.0002.1750/8

354

186101_1.0002.1750/10

186101_1.0002.1750/8

355

186101_1.0002.1757/3

186101_1.0002.1757/1

356

186101_1.0002.1757/4

186101_1.0002.1757/1

357

nie dotyczy

186101_1.0002.1757/2

358

186101_1.0002.1758/1

186101_1.0002.1758

359

186101_1.0002.1758/2

186101_1.0002.1758

360

186101_1.0002.1759/1

186101_1.0002.1759

361

186101_1.0002.1759/2

186101_1.0002.1759

362

186101_1.0002.1760/1

186101_1.0002.1760

363

186101_1.0002.1760/2

186101_1.0002.1760

364

186101_1.0002.1760/3

186101_1.0002.1760

365

186101_1.0002.1760/4

186101_1.0002.1760

366

186101_1.0002.1762/2

186101_1.0002.1762/1

367

186101_1.0002.1762/3

186101_1.0002.1762/1

368

186101_1.0002.1762/4

186101_1.0002.1762/1

369

186101_1.0002.1763/1

186101_1.0002.1763

370

186101_1.0002.1763/2

186101_1.0002.1763

371

186101_1.0002.1764/1

186101_1.0002.1764

372

186101_1.0002.1764/2

186101_1.0002.1764

373

186101_1.0002.1767/3

186101_1.0002.1767/1

374

186101_1.0002.1767/4

186101_1.0002.1767/1

375

186101_1.0002.1813/1

186101_1.0002.1813

376

186101_1.0002.1813/2

186101_1.0002.1813

377

186101_1.0002.1814/7

186101_1.0002.1814/4

378

186101_1.0002.1814/8

186101_1.0002.1814/4

379

nie dotyczy

186101_1.0002.1814/5

380

186101_1.0002.1815/3

186101_1.0002.1815/2

381

186101_1.0002.1816/3

186101_1.0002.1816/2

382

186101_1.0002.1817/1

186101_1.0002.1817

383

186101_1.0002.1817/2

186101_1.0002.1817

384

186101_1.0002.1817/3

186101_1.0002.1817

385

186101_1.0002.1818/1

186101_1.0002.1818

386

186101_1.0002.1818/2

186101_1.0002.1818

387

186101_1.0002.1818/3

186101_1.0002.1818

388

186101_1.0002.1819/1

186101_1.0002.1819

389

186101_1.0002.1819/2

186101_1.0002.1819

390

186101_1.0002.1819/3

186101_1.0002.1819

391

186101_1.0002.1824/1

186101_1.0002.1824

392

186101_1.0002.1824/2

186101_1.0002.1824

393

186101_1.0002.1824/3

186101_1.0002.1824

394

186101_1.0002.1829/1

186101_1.0002.1829

395

186101_1.0002.1829/2

186101_1.0002.1829

396

186101_1.0002.1830/1

186101_1.0002.1830

397

186101_1.0002.1830/2

186101_1.0002.1830

398

nie dotyczy

186101_1.0002.1831


399

nie dotyczy

186101_1.0002.1832

400

nie dotyczy

186101_1.0002.1833

401

186101_1.0002.1834/1

186101_1.0002.1834

402

186101_1.0002.1834/2

186101_1.0002.1834

403

nie dotyczy

186101_1.0002.1896/1

404

nie dotyczy

186101_1.0002.1896/5

405

186101_1.0002.1975/1

186101_1.0002.1975

406

186101_1.0002.1981/1

186101_1.0002.1981

407

186101_1.0002.1981/2

186101_1.0002.1981

408

186101_1.0002.1981/3

186101_1.0002.1981

409

186101_1.0003.239/3

186101_1.0003.239/1

410

nie dotyczy

186101_1.0003.240/8

411

nie dotyczy

186101_1.0003.240/9

412

186101_1.0003.240/27

186101_1.0003.240/12

413

186101_1.0003.240/28

186101_1.0003.240/12

414

186101_1.0003.301/14

186101_1.0003.301/12

415

nie dotyczy

186101_1.0003.351/1

416

nie dotyczy

186101_1.0003.352

417

186101_1.0003.379/1

186101_1.0003.379

418

186101_1.0003.379/2

186101_1.0003.379

419

nie dotyczy

186101_1.0003.380

420

186101_1.0003.396/1

186101_1.0003.396

421

186101_1.0003.396/2

186101_1.0003.396

 

Jednostka ewidencyjna

 

Obręb ewidencyjny

Kod TERYT

Nazwa

Kod TERYT

Nazwa

 

186101_1

 

Krosno

0001

Turaszówka

0002

Polanka

0003

Przemysłowa

180704_5

Jedlicze

0009

Potok

180701_2

Chorkówka

0012

Świerzowa Polska

 

II.            Działki objęte terenem niezbędnym w celu wykonania:

- budowy tymczasowych obiektów budowlanych,

- rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania       oraz tymczasowych obiektów budowlanych,

- budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,

- budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji szczegółowych,

- budowy lub przebudowy innych dróg publicznych,

- budowy lub przebudowy zjazdów,

 

L.p.

Nr TERYT działki po podziale

Nr TERYT działki przed pierwotnej lub nie podlegającej podziałowi

Cel zajęcia działki

1

nie dotyczy

180704_5.0009.970

UZBROJENIE TERENU - KANALIZACJA DESZCZOWA

2

nie dotyczy

180704_5.0009.974

UZBROJENIE TERENU - KANALIZACJA DESZCZOWA

3

nie dotyczy

180704_5.0009.976

UZBROJENIE TERENU - KANALIZACJA DESZCZOWA

4

nie dotyczy

180704_5.0009.977

UZBROJENIE TERENU - KANALIZACJA DESZCZOWA I UMOCNIENIE ODCINKA WYLOTOWEGO DO CIEKU

5

nie dotyczy

180704_5.0009.978

UMOCNIENIE SKARP I DNA ISTNIEJĄCEGO POTOKU

6

nie dotyczy

186101_1.0001.1235

UZBROJENIE TERENU - KANALIZACJA DESZCZOWA

7

186101_1.0001.1240/2

186101_1.0001.1240

UZBROJENIE TERENU - TELETECHNIKA, PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I UMOCNIENIEM NASYPU

8

186101_1.0001.1242/7

186101_1.0001.1242/2

UZBROJENIE TERENU - TELETECHNIKA, PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I UMOCNIENIEM NASYPU

9

186101_1.0001.1247/5

186101_1.0001.1247/2

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA ODCINKA LINII ENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ

10

nie dotyczy

186101_1.0001.1248

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA ODCINKA LINII ENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ

11

186101_1.0001.1249/2

186101_1.0001.1249

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA LINII ENERGETYCZNEJ

12

186101_1.0001.1250/2

186101_1.0001.1250

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA ODCINKA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ

13

186101_1.0001.1251/4

186101_1.0001.1251/1

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ

14

186101_1.0001.1251/6

186101_1.0001.1251/2

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA WODOCIĄGU

15

186101_1.0001.1252/2

186101_1.0001.1252

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA WODOCIĄGU, GAZOCIĄGU I LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ

16

186101_1.0001.1252/3

186101_1.0001.1252

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA WODOCIĄGU, GAZOCIĄGU I LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ

17

186101_1.0001.1266/2

186101_1.0001.1266

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ

18

186101_1.0001.1268/2

186101_1.0001.1268

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ

19

186101_1.0001.1269/2

186101_1.0001.1269

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ

20

186101_1.0001.1270/2

186101_1.0001.1270

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ

21

186101_1.0001.1271/2

186101_1.0001.1271

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ

22

nie dotyczy

186101_1.0001.1276/2

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ

23

186101_1.0001.1276/7

186101_1.0001.1276/3

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ

24

186101_1.0001.1276/9

186101_1.0001.1276/5

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ

25

nie dotyczy

186101_1.0001.1291/1

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA ODCINKA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ

26

186101_1.0001.1291/4

186101_1.0001.1291/2

DOSTĘP DO TERENU W ZWIĄZKU
Z PROWADZENIEM PRAC PRZY PRZEBUDOWIE GAZOCIĄGU

27

186101_1.0001.1292/2

186101_1.0001.1292

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ
DOSTĘP DO TERENU W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC PRZY UMOCNIENIU SKARP I DNA ISTNIEJĄCEGO POTOKU,
DOSTĘP DO TERENU W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC PRZY BUDOWIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO - LINII KABLA OŚWIETLENIOWEGO

28

186101_1.0001.1292/3

186101_1.0001.1292

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ
DOSTĘP DO TERENU W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC PRZY UMOCNIENIU SKARP I DNA ISTNIEJĄCEGO POTOKU,
DOSTĘP DO TERENU W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC PRZY BUDOWIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO - LINII KABLA OŚWIETLENIOWEGO

29

nie dotyczy

186101_1.0001.1333

UZBROJENIE TERENU, KONSTRUKCJA NASYPU I ELEMENTY UKŁADU DROGOWEGO

30

nie dotyczy

186101_1.0001.1337/1

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU I NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ

31

186101_1.0001.1338/3

186101_1.0001.1338

UZBROJENIE TERENU - GAZOCIĄG, LINIA ENERGETYCZNA, KANALIZACJA SANITARNA, WODOCIĄG, TELETECHNIKA

32

186101_1.0001.1347/3

186101_1.0001.1347

UZBROJENIE TERENU - GAZOCIĄG, LINIA ENERGETYCZNA, KANALIZACJA SANITARNA, WODOCIĄG, TELETECHNIKA,
ZJAZD INDYWIDUALNY

33

nie dotyczy

186101_1.0001.1348

UZBROJENIE TERENU - TELETECHNIKA, NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA,
ZJAZD INDYWIDUALNY

34

nie dotyczy

186101_1.0001.1376

DOSTĘP DO PASA DROGOWEGO NA POTRZEBY WYKONANIA ROBÓT DROGOWYCH

35

186101_1.0001.1382/3

186101_1.0001.1382

DOSTĘP DO PASA DROGOWEGO NA POTRZEBY WYKONANIA ROBÓT DROGOWYCH

36

186101_1.0001.1383/4

186101_1.0001.1383/1

DOSTĘP DO PASA DROGOWEGO NA POTRZEBY WYKONANIA ROBÓT DROGOWYCH

37

186101_1.0001.1395/2

186101_1.0001.1395

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ
DOSTĘP DO TERENU W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC PRZY UMOCNIENIU SKARP I DNA ISTNIEJĄCEGO POTOKU,

38

186101_1.0001.1395/3

186101_1.0001.1395

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ
DOSTĘP DO TERENU W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC PRZY UMOCNIENIU SKARP I DNA ISTNIEJĄCEGO POTOKU,

39

nie dotyczy

186101_1.0002.509/2

UMOCNIENIE SKARP I DNA ISTNIEJĄCEGO POTOKU, PRZEPUST

40

186101_1.0002.662/2

186101_1.0002.662

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA WODOCIĄGU, ZJAZD INDYWIDUALNY

41

186101_1.0002.663/2

186101_1.0002.663

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, ZJAZD INDYWIDUALNY

42

186101_1.0002.668/3

186101_1.0002.668

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA TELETECHNIKI, ZJAZD INDYWIDUALNY

43

186101_1.0002.670/10

186101_1.0002.670/3

WYBURZENIE OBIEKTU

44

186101_1.0002.672/9

186101_1.0002.672/3

WYBURZENIE OBIEKTU

45

186101_1.0002.672/11

186101_1.0002.672/4

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, PRZEBUDOWA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

46

186101_1.0002.672/14

186101_1.0002.672/5

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, PRZEBUDOWA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

47

186101_1.0002.677/2

186101_1.0002.677

REZERWA TERENU DLA CELÓW WYKONANIA UZBROJENIA TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU

48

186101_1.0002.678/2

186101_1.0002.678

REZERWA TERENU DLA CELÓW WYKONANIA UZBROJENIA TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, WYCINKA ZIELENI

49

186101_1.0002.679/2

186101_1.0002.679

REZERWA TERENU DLA CELÓW WYKONANIA UZBROJENIA TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU

50

186101_1.0002.684/2

186101_1.0002.684

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, PRZEBUDOWA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

51

186101_1.0002.685/2

186101_1.0002.685

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, PRZEBUDOWA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, ZJAZD INDYWIDUALNY

52

186101_1.0002.728/5

186101_1.0002.728/1

ODCINEK PRZEJŚCIOWY W UL. K.K.BACZYŃSKIEGO - DOWIĄZANIE SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE JEZDNI

53

186101_1.0002.783/2

186101_1.0002.783

ODCINEK PRZEJŚCIOWY W UL. GEN. MACZKA - DOWIĄZANIE SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE JEZDNI

54

186101_1.0002.998/4

186101_1.0002.998/1

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA WODOCIĄGU, ZJAZD INDYWIDUALNY

55

186101_1.0002.1000/5

186101_1.0002.1000/3

UZBROJENIE TERENU - ZABEZPIECZENIE WODOCIĄGU, ZJAZD INDYWIDUALNY

56

186101_1.0002.1001/4

186101_1.0002.1001

ZJAZD INDYWIDUALNY

57

186101_1.0002.1003/2

186101_1.0002.1003

UZBROJENIE TERENU - LINIA ENERGETYCZNA, ZJAZD INDYWIDUALNY

58

186101_1.0002.1004/2

186101_1.0002.1004

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, WODOCIĄGU, TELETECHNIKI, ZJAZD INDYWIDUALNY

59

186101_1.0002.1009/2

186101_1.0002.1009

ZJAZD INDYWIDUALNY

60

186101_1.0002.1011/3

186101_1.0002.1011

UZBROJENIE TERENU - REZERWA TERENU NA WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH
Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ

61

186101_1.0002.1042/2

186101_1.0002.1042

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, ZAPEWNIENIE DOJAZDU DO POSESJI POPRZEZ WYKONANIE DROGI DOJAZDOWEJ W GRANICACH NIERUCHOMOŚCI

62

186101_1.0002.1042/3

186101_1.0002.1042

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, ZAPEWNIENIE DOJAZDU DO POSESJI POPRZEZ WYKONANIE DROGI DOJAZDOWEJ W GRANICACH NIERUCHOMOŚCI

63

186101_1.0002.1044/3

186101_1.0002.1044

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, ZAPEWNIENIE DOJAZDU DO POSESJI POPRZEZ WYKONANIE DROGI DOJAZDOWEJ W GRANICACH NIERUCHOMOŚCI

64

186101_1.0002.1044/4

186101_1.0002.1044

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, ZAPEWNIENIE DOJAZDU DO POSESJI POPRZEZ WYKONANIE DROGI DOJAZDOWEJ W GRANICACH NIERUCHOMOŚCI

65

186101_1.0002.1045/3

186101_1.0002.1045