Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 ... 5 6 7 ... 11 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 września 2015 r. o wydaniu postanowienia z dnia 22 września 2015 r., znak DOOŚ-tos.440.8.2015.JAdts.1 o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na

Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750MWe, na obszarze gmin : Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim.

Załączniki:

zawiadomienie Plik pdf 305.95 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłStanisława Bojko2015-10-06
Publikujący Jadwiga Kuźnar 2015-10-06 13:33
Modyfikacja Stanisława Bojko - Stanisława Bojko 2015-10-06 14:02

Krosno, dn. 25.09.2015 r.

znak: BA.6740.1.134.2015.L

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz 1235, z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),

zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 25.09.2015 r. znak: PB.6740.1.134.2015.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 01.09.2015 r., złożonego przez FENICE POLAND Sp. z o. o., 43-300 Bielsko Biała ul. Komorowicka 79A, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:

budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami pomiędzy istniejącą komorą K-3 a istniejącym budynkiem W-2 w Krośnie,

na działkach nr ew. 49/30, 49/33, 49/26, 49/27, 49/28, 49/31 przy ulicy Okulickiego w Krośnie - obręb Przemysłowa.

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 25.09.2015 r. do 09.10.2015 r.

         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godz. od 7.30 do 15.30.

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-09-25
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-09-25 11:45

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krosna

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krosna

dot. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.

Budowa Bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym w Krośnie.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-09-15
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-09-15 12:36
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-09-15 12:38

Znak: BA.6740.2.202.2013.D                                                                      Krosno, 2015-09-03

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 11a i art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.),

 

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu postanowienia z dnia 03.09.2015 r. znak: BA.6740.2.202.2013.D

 

 

o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 8/2013 z dnia 27.12.2013 r. znak: BA.6740.2.202.2013.D o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, p.n: „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie”, na odcinku od km 0 + 000,00 do km 1 + 975,32 (obręb ewidencyjny Krościenko Niżne). 

           

            W związku z powyższym zawiadamia się strony, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 4743 217, w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia.

Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

          Ponadto informacja o wydaniu postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 7 dni, tj. w dniach od 04.09.2015 r. do 10.09.2015 r., na tablicach ogłoszeń urzędu oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-09-04
Publikujący Danuta Knap 2015-09-04 11:45

Obwieszczenie Prezydentz Miasta Krosna

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna
„Przemysłowa IV”, „Suchodół XI”

oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Śródmieście XV”
 

Załączniki:

obwieszczenie Plik doc 33.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-08-10
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-08-10 14:50
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-08-10 14:52

obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

o wszczęciu postepowania w sprawie o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.

Budowa bloku energtycznego opalanego paliem alternatywnym w Krośnie,

przy ul. W. Sikorskiego

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 25.00 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-07-10
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-07-10 13:58
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-07-10 13:59

Obwieszczenie

 Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Monte Cassino wraz z otoczeniem w Krośnie

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-07-06
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-07-06 14:48
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-07-07 07:58

Krosno, 01.07.2015 r.

Znak: PB.6740.2.109.2015.D                                                             

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

           

            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2013 r., poz. 687 z póżn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

 

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

 

z  dniem  31 marca 2015 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Sportowej w Krośnie wraz z budową mostu”, na działkach w obrębie ewidencyjnym Turaszówka:

 

  1. Działki istniejącego pasa drogowego: 598; 1386/1;

 

  1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 341/5 (341/3); 389; 384/24 (384/16);

 

  1. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 341/6 (341/3); 332/4; 1392/3; 384/25 (384/16); 333.

W nawiasie działki przed podziałem.

 

            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na realizację  ww. inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 02.07.2015 r. do 15.07.2015 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 08.07.2015 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-07-02
Publikujący Danuta Knap 2015-07-02 14:12

obwieszczenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp m.Krosna

"Przemyslowa I - strefa inwestycyjna"

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-06-30
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-06-30 08:22
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-06-30 08:34

Obwieszczenie o unieważnieniu konkursu - Plac Monte Cassino

Ogłoszenie o unieważnieniu

" Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania

Placu Monte Cassino wraz z otoczeniem w Krośnie"

 

szczegóły w załączniku

Załączniki:

ogłoszenie o uniewaznieniu konkursu Plik pdf 130.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-06-26
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-06-26 11:04
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-06-26 11:06

Krosno, 2015-06-25

 

Znak: PB.67400.2.62.2015.D

Nr rej. 2/2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

               Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.),  oraz art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.),

 

 

Prezydent Miasta Krosna

zawiadamia

 

 

o wydaniu decyzji Nr 2/2015 o umorzeniu postępowania  znak: PB.6740.2.62.2011.D z dnia 25 czerwca 2015 r. na realizację inwestycji drogowej, dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Człowiekowskiego w Krośnie”, w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi, na działkach wymienionych w ww. decyzji. 

 

 

           O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację   ww.   inwestycji  drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

           Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, pokój 217 tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych  Urzędu Miasta Krosna  (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28 a, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 26.06.2015 r. do 09.07.2015 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 01.07.2015 r.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-06-26
Publikujący Danuta Knap 2015-06-26 13:16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krosna

Ogłoszenie dla uczestników konkursu  na opracowanie

koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Monte Cassino

wraz z otoczeniem w Krośnie

Załączniki:

ogloszenie Plik pdf 77.59 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-06-09
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-06-09 13:10
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-06-09 13:13

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krosna

Ogłoszenie dla uczestników konkursu  na opracowanie

koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Monte Cassino

wraz z otoczeniem w Krośnie

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-06-09
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-06-09 13:10

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krosna

Ogloszenie Prezydenta Miasta Krosna

o przystąpieniu do sporzadzenia mpzp m. Krosna

" Turaszówka IV" ul. Długa i " Turaszówka VI " ul. Klonowa 

oraz zmiany mpzp m. Krosna  " Śródmiescie XIII"

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 35.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-05-26
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-05-26 10:01
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-05-26 10:02

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krosna

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krosna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp m. Krosna

pn. " Białobrzegi VI"  i  " Przemysłowa III"

 

szczegóły w załączniku

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 31.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-05-26
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-05-26 09:54
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-05-26 09:56

    Krosno, 29.01.2015 r.

znak:  BA.6740.2.250.2014.B

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

           

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna Nr 23/2015 z dnia 28.01.2015 r. znak: BA.6740.2.250.2014.B zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 23.12.2014 r., złożonego przez Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o. o.,       03-734 Warszawa ul. Targowa 72, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:

budynku handlowo-usługowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych, (kategoria obiektu XVII), na działkach nr ew. 1917/2, 1918/2, 1919, 1920/2, 1922/2, 1923/3, 1924/1, 1925/2, 1928/15, 1928/16, 1941/4, 1941/5, 1946/4, 1946/5, 1947/1, 1947/7, 1951/4 i 1951/5, w obrębie Suchodół, w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej,

 

            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 30 stycznia 2015 r. do 12 lutego 2015 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie, pok. nr 204 w godz. od 730 do 1530 .

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-01-30
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-01-30 09:06

    Krosno, 14.01.2015 r.

znak:  BA.6740.2.235.2014.D

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

           

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją  Nr 5/2015 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12.01.2015 r. znak: BA.6740.2.235.2014.D zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 04.12.2014 r., złożonego przez Dyckerhoff Polska Sp. z o. o.,       26-052 Nowiny, ul. Zakładowa 3, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na wykonanie robót budowlanych:

Montaż urządzenia do recyklingu betonu, na działce nr ewid. 1421/20 w Krośnie, przy ulicy Zręcińskiej (obręb ewidencyjny Polanka).

 

            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 14 stycznia 2015 r. do 27 stycznia 2015 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie, pok. nr 217 w godz. od 730 do 1530 .

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-01-14
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-01-14 11:24
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-01-14 11:25

obwieszczenie

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa I – strefa inwestycyjna”

 

Załączniki:

OGŁOSZENIE Plik doc 29.50 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2014-12-22
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2014-12-22 16:12
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2014-12-22 16:15

    Krosno, 19.12.2014 r.

znak:  BA.6740.2.184.2014.D

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją  Nr 385/2014 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27.10.2014 r. znak: BA.6740.2.184.2014.D zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 09.09.2014 r., złożonego przez Gminę Krosno, ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:

budowę uzbrojenia terenu w rejonie ulicy Baczyńskiego w Krośnie (obręb ewidencyjny Polanka), na niżej wymienionych działkach:

- ciągi komunikacyjne (drogi, chodniki, parkingi) dz. nr ewid.: 533, 1959/1, 1959/2, 1959/3, 1959/4, 1959/19, 1959/28, 1959/37, 1959/45, 1959/51, 1959/57, 1959/70,

- sieć wody zimnej wraz z przyłączami dz nr ewid.: 533, 576, 577/1, 577/2, 578, 648, 1058, 1059, 1959/1, 1959/2, 1959/3, 1959/4, 1959/9, 1959/10, 1959/11, 1959/12, 1959/13, 1959/14, 1959/15, 1959/16, 1959/17, 1959/18, 1959/19, 1959/20, 1959/21, 1959/22, 1959/23, 1959/24, 1959/25, 1959/26, 1959/27, 1959/28, 1959/29, 1959/30, 1959/31, 1959/32, 1959/33, 1959/34, 1959/35, 1959/36, 1959/37, 1959/38, 1959/39, 1959/40, 1959/41, 1959/42, 1959/43, 1959/44, 1959/45, 1959/46, 1959/47, 1959/48, 1959/49, 1959/50, 1959/51, 1959/52, 1959/53, 1959/54, 1959/55, 1959/56, 1959/57, 1959/58, 1959/59, 1959/60, 1959/61, 1959/62, 1959/63, 1959/64, 1959/65, 1959/66, 1959/67, 1959/68, 1959/69, 1959/70,

- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, dz. nr ewid.:  1159/2, 1160, 1959/1, 1959/9, 1959/10, 1959/11, 1959/12, 1959/13, , 1959/14, 1959/15, 1959/16, 1959/17, 1959/18, 1959/19, 1959/20, 1959/21, 1959/22, 1959/23, 1959/24, 1959/25, 1959/26, 1959/27, 1959/28, 1959/29, 1959/30, 1959/31, 1959/32, 1959/33, 1959/34, 1959/35, 1959/36, 1959/37, 1959/38, 1959/39, 1959/40, 1959/41, 1959/42, 1959/43, 1959/44, 1959/45, 1959/46, 1959/47, 1959/48, 1959/49, 1959/50, 1959/51, 1959/52, 1959/53, 1959/54, 1959/55, 1959/56, 1959/57, 1959/58, 1959/59, 1959/60, 1959/61, 1959/62, 1959/63, 1959/64, 1959/65, 1959/66, 1959/67, 1959/68, 1959/69, 1959/70,

- sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, dz. nr ewid.: 533, 1959/1, 1959/2, 1959/3, 1959/4, 1959/9, 1959/10, 1959/11, 1959/12, 1959/13, , 1959/14, 1959/15, 1959/16, 1959/17, 1959/18, 1959/19, 1959/20, 1959/21, 1959/22, 1959/23, 1959/24, 1959/25, 1959/26, 1959/27, 1959/28, 1959/29, 1959/30, 1959/31, 1959/32, 1959/33, 1959/34, 1959/35, 1959/36, 1959/37, 1959/38, 1959/39, 1959/40, 1959/41, 1959/42, 1959/43, 1959/44, 1959/45, 1959/46, 1959/47, 1959/48, 1959/49, 1959/50, 1959/51, 1959/52, 1959/53, 1959/54, 1959/55, 1959/56, 1959/57, 1959/58, 1959/59, 1959/60, 1959/61, 1959/62, 1959/63, 1959/64, 1959/65, 1959/66, 1959/67, 1959/68, 1959/69, 1959/70,

- sieć oświetlenia ulicznego, dz. nr ewid.: 1959/1, 1959/9, 1959/10, 1959/19, 1959/20, 1959/21, 1959/28, 1959/33, 1959/34, 1959/35, 1959/36, 1959/37, 1959/45, 1959/49, 1959/50, 1959/51, 1959/56, 1959/57, 1959/66, 1959/68, 1959/69, 1959/70.

 

            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 19.12.2014 r. do 02.01.2015 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie  pok. nr 217 w godz. od 730 do 1530 .

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-12-19
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-12-19 10:24

Krosno, dn. 07.11.2014 r.

 

znak: BA.6740.1.215.2014.L

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

Działając na podstawie art. 95 ust. 3 i art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz 1235 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 267 z późn. zm.),

zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 07.11.2014 r. znak: BA.6740.1.215.2014.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 16.10.2014 r., złożonego przez ZWRI PL Sp. z o. o. Sp. K-A, 38-400 Krosno ul. Żwirki i Wigury 6B, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę:

 

budowę linii galwanicznej nr 2 wraz z przebudową części pomieszczeń w budynku produkcyjno-magazynowym i biurowo-socjalnym na terenie Zakładu WIETPOL - kategoria obiektu XVIII (bez zmian),

 

na działkach nr ew. 258/24, 258/43 i 258/44 przy ul. Żwirki i Wigury 6B w Krośnie - obręb Przemysłowa.

 

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 07.11.2014 r. do 21.11.2014 r.

         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godz. od 7.30 do 15.30.

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-11-07
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-11-07 10:25

Krosno, dn. 19.09.2014 r.

 

znak: BA.6740.2.144.2014.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

Działając na podstawie art. 95 ust. 3 i art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz 1235 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 267 z późn. zm.),

zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 17.09.2014 r. znak: BA.6740.2.144.2014.B zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 23.07.2014 r., złożonego przez GLOB-CARS  Sp. z o. o., 38-400 Krosno ul. Podkarpacka 32,

w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę:

 

rozbudowę   budynku   handlowo-magazynowego   wraz   ze   stacją  kontroli  pojazdów i myjnią samochodową o budynek napraw blacharsko-lakierniczych - kategoria obiektu XVII, na działce nr ew. 458 w obrębie Białobrzegi, przy ul. Podkarpackiej w Krośnie.

 

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 22.09.2014 r. do 06.10.2014 r.

         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 204 w godz. od 7.30 do 15.30 do dnia 20.10.2014 r. 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-09-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-09-22 14:02
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-09-22 14:04

Krosno, dn. 25.08.2014 r.

 

znak: BA.6740.1.153.2014.L

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

Działając na podstawie art. 95 ust. 3 i art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz 1235 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 267 z późn. zm.),

zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 25.08.2014 r. znak: BA.6740.1.153.2014.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 16.07.2014 r., złożonego przez DIOXID  Sp. z o. o., 38-400 Krosno ul. Mięsowicza 8A,

w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę:

 

budynku hali napełniania gazów technicznych ze stacjami zgazowania tlenu i argonu oraz stacją magazynową dwutlenku węgla - kategoria obiektu XVIII,

 

na działkach nr ew. 52/3, 52/5, 52/7, 53/6, 53/7, 55/3, 55/4, 64/5, 64/6, w obrębie Przemysłowa przy ul. Mięsowicza 8A w Krośnie.

 

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 25.08.2014 r. do 08.09.2014 r.

         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godz. od 7.30 do 15.30 do dnia 15.09.2014 r.

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-08-25
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-08-25 09:27

Znak: BA.6740.2.108.2014.D                                                                      Krosno, 2014-08-11

Nr  rej. wniosku 6/2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.)

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 7/2014

z dnia 11 sierpnia  2014 r. znak: BA.6740.2.108.2014.D

 

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  „Rozbudowa ul. Okrzei w Krośnie – budowa chodnika wraz z oświetleniem”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne i Białobrzegi. 

           

            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 11.08.2014 r. do 24.08.2014 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.

 

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-08-11
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-08-11 12:55

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

 

               Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

w dniu 29 lipca 2014 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 6/2014 znak: BA.6740.1.130.2014.B, dla tematu p.n:  „Budowa  drogi  łączącej  ul. Żwirki i Wigury z ul. Lelewela w Krośnie”, na  nieruchomościach lub ich częściach objętych  wnioskiem, w obrębach ewidencyjnych Przemysłowa i Śródmieście.

            O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz     właścicieli i użytkowników wieczystych działek objętych wnioskiem.  Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.um krosno.pl/   na   okres   14   dni,   tj.   w   dniach   od   29-07-2014  r. do 11.08.2014 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 30.07.2014 r.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia,   tj.  wywieszenia   obwieszczenia w urzędzie gminy,  lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-07-29
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-07-29 08:34

Krosno, 16.07.2014 r.

Znak: BA.6740.2.108.2014.D                                                             

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

           

            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2013 r., poz. 687 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

 

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  13 czerwca 2014 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Okrzei w Krośnie – budowa chodnika wraz z oświetleniem” w Krośnie , na nw. działkach ewidencyjnych:

 

I.  w obrębie Białobrzegi jednostka ewidencyjna miasto Krosna:

  1. Działka istniejącego pasa drogowego: 2740/4; 2777/2; 2827/1; 2722; 2680,
  2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2777/4 (2777/3); 2740/5 (2740/3);
  3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2777/5 (2777/3); 2740/6 (2740/3);  2721; 2723; 2709/2;

W nawiasie działki przed podziałem.

II. w obrębie  Krościenko Niżne jednostka ewidencyjna miasto Krosno:

  1. Działki istniejącego pasa drogowego: 28
  2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 27/6 (27/2); 27/5 (27/2);   27/3 (27/1); 24/17 (24/11);  24/15 (24/3); 24/14 (24/3);  24/12 (24/1); 23/7 (23/4); 23/5 (23/1);
  3.   Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 65/2; 65/7; 61; 62; 52; 51/1; 46/1; 46/4; 27/7 (27/2); 27/4 (27/1); 24/18 (24/11); 24/16 (24/3); 24/13 (24/1);

 W nawiasie działki przed podziałem.

 

            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na   realizację   ww.   inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 17.07.2014 r. do 30.07.2014 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 23 lipca 2014 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-07-16
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-07-16 12:19
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-07-16 14:54

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

z dniem 13 czerwca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Budowa drogi łączącej  ul.  Żwirki  i  Wigury  z  ul.  Lelewela  w  Krośnie”,    na   działkach   nr  ew.  gr. w następujących obrębach ewidencyjnych:

 

A. W obrębie ewidencyjnym Przemysłowa:

1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 269/2; 270/7 (270/6); 271/3 (271/2); 285/4 (285/1); 286/3 (286/1); 290/30 (290/1); 291/1 (291); 292/1 (292); 293/1 (293); 295/1 (295); 297/1 (297); 298/1 (298); 314.

2. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 270/8 (270/6); 271/1; 269/1; 268/14; 268/13; 268/12; 268/11; 271/4 (271/2); 285/6 (285/1); 286/5 (286/1); 295/2 (295); 295/3 (295); 315; 335/4.

 

B. W obrębie ewidencyjnym Śródmieście:

1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): brak.

2. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1212/4; 1212/10; 1212/16; 1228; 1311/4; 1381; 1380; 1311/3; 1382; 1379/1; 1311/5; 1379/2; 1378/1.

 

W nawiasie działki przed podziałem.

 

          O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na   realizację   ww.  inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę   oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28 a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 01.07.2014 r. do 14.07.2014 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 02.07.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14 tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 204 w godzinach od 730 do 1530.

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-07-01
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-07-01 09:14
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 16 grudnia 2018r. 12:39:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.