Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 ... 4 5 6 ... 11 
Krosno, 28.06.2016 r.
Znak: PB.6740.2.105.2016.D                                                             
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
           
            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:
 
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,
 
z  dniem  14 czerwca 2016 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. ks. J. Popiełuszki w Krośnie”, na działkach w obrębie ewidencyjnym Polanka:
 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 232; 233; 230/2; 234/6 (234/5); 198/3 (198/1); 199/1 (199).
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 211/4; 211/5 ; 209/8 (209/7); 210/5 (210/4); 209/10 (209/2); 228/36 (228/9); 117/5 (117/1); 209/12 (209/3); 231/1 (231); 230/3 (230/1); 235/1 (235); 116; 151/8 (151/7); 197/5 (197/4); 204/5 (204/3); 200.
 3.  Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 211/2; 228/37 (228/9); 231/2 (231); 230/4 (230/1); 232; 239/1; 239/2; 235/2 (235); 234/7 (234/5); 115; 117/6 (117/1); 151/9 (151/7); 151/6; 151/5; 151/4; 197/6 (197/4); 197/3; 195/25; 204/6 (204/3); 199/2 (199); 209/13 (209/3); 209/11 (209/2); 209/9 (209/7); 209/6.
  W nawiasie działki przed podziałem.
            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  ww. inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 29.06.2016 r. do 12.07.2016 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 06.07.2016 r.
           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-06-29
Publikujący Danuta Knap 2016-06-29 10:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.21.2016.B                                                                                                     Krosno 28.06.2016 r.
                                                                                                    
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej dwustanowiskowej, bezdotykowej zlokalizowanej na terenie stacji paliw LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w Krośnie przy ul. Podkarpackiej (działka nr ew. 2921, obręb Białobrzegi, miasto Krosno) do kanalizacji sanitarnej miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-06-28
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-06-28 11:21
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-07-12 11:21
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
           Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  (Dz. U. z 2015 poz. 2031), zawiadamiam, że na wniosek:
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
w dniu 24 czerwca  2016 r.  została  wydana  decyzja Nr 1/2016 znak: PB.6740.2.80.2016.Z o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla  tematu  p.n:  „Budowa  sięgacza  od  ul.  Długiej  w  Krośnie”, na nieruchomościach lub ich częściach objętych wnioskiem, w obrębie ewidencyjnym Turaszówka.
          O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz     właścicieli i użytkowników wieczystych działek objętych wnioskiem.  Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona  na  tablicach  informacyjnych  Urzędu  Miasta  Krosna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.um krosno.pl/   na   okres   14   dni,   tj.   w   dniach   od   24-06-2016  r. do 08-07-2016 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 29-06-2016 r.
          Od   niniejszej   decyzji   służy    stronom    prawo   odwołania do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia,   tj.  wywieszenia   obwieszczenia w urzędzie gminy,  lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-06-24
Publikujący Danuta Knap 2016-06-24 12:24
    Krosno, 14.06.2016 r.
znak:  PB.6740.1.86.2016.Z
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
           
            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna Nr 163/2016 z dnia 14.06.2016 r. znak: PB.6740.1.86.2016.Z  zakończone  zostało  postępowanie  prowadzone  z  wniosku z dnia 31.05.2016 r., złożonego przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna, 38-400 Krosno ul. Podkarpacka 16b, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:  
Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego – hala obróbki płyt – część produkcyjna oraz rozbudowa tego budynku o część socjalną na terenie zakładu PANMAR w Krośnie,
na działkach nr 389/4, 99/147, 99/69, 99/106, obręb Przemysłowa, przy ulicy Podkarpadzkiej w Krośnie,
 
            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28a ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 21 czerwca do 5 lipca 2016 r.  
            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego  i  Budownictwa  Urzędu  Miasta  Krosna  przy  ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie,  pok. nr 204 w godzinach pracy Urzędu .
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-06-14
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-06-21 10:17
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (Dz .U. z 2015r. poz. 2031), zawiadamiam, że na wniosek:
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
z dniem 20 maja 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  
o  wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:
„Budowa sięgacza od ul. Długiej w Krośnie”,
na działkach nr ew. gr. w obrębie ewidencyjnym Turaszówka:
 
1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 729; 718/27 (718/2); 718/28 (718/2); 718/30 (718/12); 718/32 (718/14); 719/19 (719/1); 719/21 (719/3); 719/23 (719/7); 719/25 (719/8); 719/29 (719/11); 719/31 (719/12); 719/27 (719/10); 735/1 (735); 734/1 (734); 730/1 (730); 725/5 (725/1); 728/1 (728); 725/4 (725/1); 725/7 (725/2); 720/12 (720/3); 720/10 (720/2); 720/9 (720/2); 720/5; 720/7 (720/1); 720/14 (720/6); .
2. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 645/2; 723/1; 720/15 (720/6); 720/8 (720/1); 720/11 (720/2); 720/13 (720/3); 725/8 (725/2); 725/6 (725/1); 728/2 (728); 730/2 (730); 734/2 (734); 735/2 (735); 719/32 (719/12); 719/30 (719/11); 719/26 (719/8); 719/22 (719/3); 719/20 (719/1); 718/33 (718/14); 718/31 (718/12); 718/29 (718/2).
 
W nawiasie działki przed podziałem.
 
          O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na   realizację   ww.  inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę   oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28 a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 02.06.2016 r. do 15.06.2016 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 08.06.2016 r.
           Pan(i)  może w ciągu  14 tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 204 w godzinach pracy Urzędu.
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-06-02
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-06-02 11:22
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-06-02 12:03
    Krosno, dn. 25.05.2016 r.
 
znak: PB.6740.1.80.2016.L
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 25.05.2016 r. znak: PB.6740.1.80.2016.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 18.05.2016r., złożonego przez SPLAST Sp. z o. o. Sp. komandytowa, 38-400 Krosno ul. Lotników 13, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
 
budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 954 kW wraz z budową stacji transformatorowej i ogrodzenia,
na działce nr ew.: 400/3 w obrębie Przemysłowa przy ul. Lotników 13 w Krośnie.
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 25.05.2016 r. do 08.06.2016 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2016-05-25
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-05-25 14:35
    Krosno, 13.05.2016 r.
znak:  PB.6740.2.61.2016.Z
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
           
            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna Nr 130/2016 z dnia 13.05.2016 r. znak: PB.6740.2.61.2016.Z  zakończone  zostało  postępowanie  prowadzone  z  wniosku z dnia 21.04.2016 r., złożonego przez Merkury Market Sp. z o. o. Sp. komandytowa, 38-400 Krosno ul. Feliksa Czajkowskiego 51, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:  
budynku wystawienniczo-handlowego z magazynem oraz budynku biurowego z częścią usługowo-handlową, parkingami, dojściami i pylonem reklamowym,
na działkach nr 1946/4, 1951/4, 1957/3, 1958/1, 1964/8, 1952/2, 1966/2, 1966/3, 1966/11, 1966/12, 1966/13, 1970/11, 1971/1, 1972/5, 1974/3, 1975/1, 1981/2, 1982/3, 1928/15, 1941/4,  obręb Suchodół, przy ulicy Bieszczadzkiej w Krośnie,
 
            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28a ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2016 r.  
            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego  i  Budownictwa  Urzędu  Miasta  Krosna  przy  ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie,  pok. nr 204 w godzinach pracy Urzędu .
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-05-06
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-05-25 10:36
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-05-25 10:37
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA
 
Na  podstawie   art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.  Dz. U. z  2016 r. poz.23) i art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r. o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym (Dz.  U. z 2015r. ,  poz. 199 z późn. zmianami)
                                         
                                            z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę
 
że  w  dniu  12.02.2016r. na  wniosek: Miejskiego Przesiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o, 38-400 Krosno ul .A. Fredry 12  została   wydana  decyzja o ustaleniu  lokalizacji inwestycji  celu  publicznego  znak : PB.6733.15.2015.O  dla  przedsięwzięcia  pod  nazwą:  
 
Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym w Krośnie
 polegającej na  budowie:
 • budynek portierni wraz z wagami
 • hala wyładunkowa
 • hala magazynowa (bunkier na odpady)
 • hala technologiczna
 • hala  ORC wraz z chłodnią wentylatorową
 • komin
 • silosy na reagenty
 • silosy na pozostałości
 • zbiornik na lekki olej opałowy
 • drogi wewnętrzne i place technologiczne niezbędne do funkcjonowania  bloku energetycznego
Inwestycja projektowana na działce   o nr ewidencyjnym gruntów 2746/1 w Krośnie przy ulicy  gen. Władysława Sikorskiego  w obrębie  ewidencyjnym  Krościenko Niżne.
 
           W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 50 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.  U. z  2015r. ,  poz. 199 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Z przedmiotową decyzją oraz aktami sprawy można zapoznać się w okresie do dnia 7 marca 2016 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa  Urzędu Miasta Krosna  ul. Lwowska 28a  pok. 203.
 
 
 
 
          
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2016-02-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-02-22 11:11
Krosno, dn. 22.02.2016 r.
 
znak: PB.6740.1.2.2016.L
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz 1235, z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22.02.2016 r. znak: PB.6740.1.2.2016.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 14.01.2016r., złożonego przez SPLAST Sp. z o. o. Sp. komandytowa, 38-400 Krosno ul. Lotników 13, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
 
rozbudowę hali produkcyjnej wraz z Centrum Badawczo-Rozwojowym z wewnętrznymi instalacjami tj. gazową, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną, elektryczną, grzewczą oraz urządzeniami p.poż. (instalacja hydrantowa, tryskaczowa, oddymianie oraz SAP), a także budowę utwardzonych placów manewrowych i drogi wewnętrznej,
na działce nr ew.: 400/3 w obrębie Przemysłowa przy ul. Lotników 13 w Krośnie.
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 22.02.2016 r. do 07.03.2016 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godz. od 7.30 do 15.30.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2016-02-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-02-22 11:23
Krosno, dn. 16.02.2016 r.
 
znak: PB.6740.1.184.2015.L
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz 1235, z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 16.02.2016 r. znak: PB.6740.1.184.2015.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 29.12.2015 r., złożonego przez DIOXID Sp. z o. o., 38-400 Krosno ul. M. Mięsowicza 8A, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
 
przebudowę, nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku biurowo-socjalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjno-socjalno-biurowy,
na działkach nr ew.: 58/8 i 58/11 w obrębie Przemysłowa przy ul. M. Mięsowicza 4A w Krośnie.
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 16.02.2016 r. do 01.03.2016 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godz. od 7.30 do 15.30.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2016-02-16
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-02-16 14:22

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 217.57 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłStanisława Bojko2016-02-16
Publikujący Stanisława Bojko - Stanisława Bojko 2016-02-16 15:07
Modyfikacja Stanisława Bojko - Stanisława Bojko 2016-02-16 15:14
Krosno, dn. 28.01.2016 r.
 
znak: PB.6740.1.185.2015.L
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz 1235, z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28.01.2016 r. znak: PB.6740.1.185.2015.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 31.12.2015 r., złożonego przez Gminę Miasto Krosno, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28A, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
 
budowę zbiorników retencyjnych w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami (rozdział kanalizacji ogólnospławnej) w rejonie ul. Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego i Mięsowicza w Krośnie”,
na działce nr ew. 241/6, przy ul. Podkarpackiej w Krośnie – obręb Przemysłowa.
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 28.01.2016 r. do 11.02.2016 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godz. od 7.30 do 15.30.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2016-01-28
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-01-28 09:23

Obwieszczenie

WOOŚ.4203.12.2015.AH.42
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskach uwarunkowanych realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola" oraz ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 
o wydaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowienia, którym zawieszono postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 282.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Administrator2016-01-22
Publikujący Administrator - Admin 2016-01-22 13:21
Krosno, dnia 19.01.2016 r.
 
znak: PB.6740.1.183.2015.S
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz 1235, z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 19.01.2016 r. znak: PB.6740.1.183.2015.S zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 23.12.2015 r., złożonego przez Piotr Potocki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
Eco – Line Piotr Potocki, 38-400 Krosno ul. Pużaka 16 C, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmujące:
 
przebudowę części socjalnej w budynku hali produkcyjnej (z podziałem na dwie kondygnacje), zmianę sposobu użytkowania – zmiana technologii produkcji (poszerzenie o trawienie chemiczne) oraz rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej,
 
na działce nr ewid. 400/4 w Krośnie, przy ul. Lotników (obręb ewid. Przemysłowa).
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 20.01.2016 r. do 02.02.2016 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216, w godz. od 730 do 1530.
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2016-01-20
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2016-01-20 08:34
    Krosno, 17.12.2015 r.
znak:  PB.6740.2.204.2015.Z
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
           
            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna Nr 366/2015 z dnia 17.12.2015 r. znak: PB.6740.2.204.2015.Z zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 02.11.2015 r., złożonego przez Talia Real Sp. z o. o., 00-838 Warszawa ul. Prosta 70, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:  
Centrum Handlowo-Usługowego w Krośnie, z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi, SAP, DSO, wodno-kanalizacyjną, hydrantową, kanalizacji deszczowej, wentylacji    mechanicznej,    ciepła    technologicznego,    chłodzenia,    tryskaczową    wraz z infrastrukturą zewnętrzną: pylonem reklamowym, zbiornikiem wody pożarowej, wewnętrznym układem komunikacyjnym, ogrodzeniem oraz przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i instalacjami na działkach inwestycji: elektryczną, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i przekładką sieci gazowej,
na działkach nr 1900/4, 1900/6, 1901/1, 1901/2, 1902/1, 1903/4, 1903/6, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908/1, 1911/1, 1911/3, 1912, 1913/1, 1913/3, 1914, 1915/3, 1915/5, 1926/1, 1927, 1928/1, 1928/11, 1943/1, 1944, 1945, 1946/1, 1953/1, 1956/2, 1957/1, 1967/5, 1964/5  obręb Suchodół  oraz  3080/16 i 3081/4 obręb Śródmieście, przy ulicy Bieszczadzkiej w Krośnie,
 
            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 17 do 31 grudnia 2015 r.  
            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego  i  Budownictwa  Urzędu  Miasta  Krosna  przy  ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie,  pok. nr 204 w godz. od 730 do 1530 .
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2015-12-17
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-12-17 15:19
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-12-17 15:20
    Krosno, 30.11.2015 r.
znak:  PB.6740.2.194.2015.Z
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
           
            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam,  że decyzją Prezydenta Miasta Krosna Nr 330/2015, z dnia 30.10.2015 r. znak: PB.6740.2.194.2015.Z zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 08.10.2015 r., złożonego przez Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o. o., 03-734 Warszawa ul. Targowa 72, w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia z dnia 27.02.2015 r. znak: BA.6740.2.17.2015.B, zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie  na budowę:
Sieci wodociągowej hydrantów przeciwpożarowych, sieci kanalizacji deszczowej  odprowadzającej  wody  opadowe  z  utwardzonych  części  terenu i dachów budynku usługowego, przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę kolidującej sieci wodociągowej, (kategoria obiektu XXVI), na działkach nr ew. 1917/2, 1918/2, 1919, 1920/2, 1922/2, 1923/3, 1924/1, 1925/2, 1928/15, 1928/16, 1941/4, 1941/5, 1946/4, 1946/5, 1947/1, 1947/7, 1951/4 i 1951/5, 1928/9, 1921, 1920/1, w obrębie Suchodół, w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej,
 
            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 02 grudnia 2015r. do 15 grudnia 2015r.
            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa  Urzędu Miasta Krosna,  przy  ulicy  Lwowskiej  28A w Krośnie, pok. nr 204 w godz. od 730 do 1530 .
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-12-02
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-12-02 12:25
    Krosno, 30.11.2015 r.
znak:  PB.6740.2.193.2015.Z
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
           
            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam,  że decyzją Prezydenta Miasta Krosna Nr 329/2015, z dnia 30.10.2015 r. znak: PB.6740.2.193.2015.Z zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 08.10.2015 r., złożonego przez Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o. o., 03-734 Warszawa ul. Targowa 72, w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia z dnia 28.01.2015 r. znak: BA.6740.2.250.2014.B, zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie  na budowę:
budynku handlowo-usługowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych, (kategoria obiektu XVII), na działkach nr ew. 1917/2, 1918/2, 1919, 1920/2, 1922/2, 1923/3, 1924/1, 1925/2, 1928/15, 1928/16, 1941/4, 1941/5, 1946/4, 1946/5, 1947/1, 1947/7, 1951/4 i 1951/5, w obrębie Suchodół, w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej,
 
            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 02 grudnia 2015r. do 15 grudnia 2015 r.
            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa  Urzędu Miasta Krosna,  przy  ulicy  Lwowskiej  28A w Krośnie, pok. nr 204 w godz. od 730 do 1530 .
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-12-02
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-12-02 12:17
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-12-02 12:20

Obwieszczenie - rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu
na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu Monte Cassini
wraz z otoczeniem w Krośnie
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-11-18
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-11-18 13:36
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-11-18 14:15

Krosno,  30.10.2015 r.

PB.6743.1.183.2015.C

(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)

Prezydent Miasta Krosna

ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….

(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409)

 

 

 

Inwestor:

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:

PROFBUD 4 KIDS Sp. z o. o.

 

 

 

dotyczącego (opis projektowanego obiektu):

Elektryczna sieć kablowa zalicznikowa

 

Adres zamierzenia budowlanego:

Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)

2899/5

 

Obręb

Śródmieście

 

Ulica

Bohaterów Westerplatte

 

Nr

 

 

Kod pocztowy

38-400

 

Miejscowość

Krosno

 

Data doręczenia zgłoszenia:

29.09.2015 r.

 

Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:

29.10.2015 r.

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-10-30
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-10-30 09:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

Ogłoszenie Przezydenta Miasta Krosna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

m. Krosna pn. " Białobrzegi VI  " i " Przemysłowa III "

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-10-27
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-10-27 12:29
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-10-27 12:31

    Krosno, 21.10.2015 r.

znak:  PB.6740.2.147.2015.D

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją  Nr 314/2015 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 19.10.2015r. znak: PB.6740.2.147.2015.D zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 12.08.2015 r., złożonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o., 38-400 Krosno, ul. A. Fredry 12, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i  wydania pozwolenia  na budowę:

Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie – obręb ewidencyjny Białobrzegi, na działkach nr ewid.: 2436; 2446; 2447; 2448; 2451; 2452; 2453; 2454; 2455; 2456;2457; 2458; 2459; 2463/1; 2465; 2492/2; 2515; 2518; 2519; 2171; 2172/1; 2172/2; 2173/1; 2173/2; 2174; 2175; 2176/2; 2177/17; 2177/14; 2410; 2437; 2441/1; 2444; 2445; 2449; 2450; 2460; 2462; 2464/1; 2466; 2467; 2468; 2469; 2470; 2471; 2481; 2492/1; 2493; 2496; 2501; 2502; 2506; 2507; 2513; 2516; 2517; 2520; 2524; 2526; 2557; 2558; 2562; 2565/1; 2566; 2567; 2572/1; 2573; 2574; 2575; 2576; 2657/1; 2177/16, 2177/18; 2177/20; 2461/2; 2525/2; 2525/4; 2568/2.

            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie, pok. nr 217 w godz. od 730 do 1530 .

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-10-21
Publikujący Danuta Knap 2015-10-21 14:51

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 września 2015 r. o wydaniu postanowienia z dnia 22 września 2015 r., znak DOOŚ-tos.440.8.2015.JAdts.1 o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na

Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750MWe, na obszarze gmin : Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim.

Załączniki:

zawiadomienie Plik pdf 305.95 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłStanisława Bojko2015-10-06
Publikujący Jadwiga Kuźnar 2015-10-06 13:33
Modyfikacja Stanisława Bojko - Stanisława Bojko 2015-10-06 14:02

Krosno, dn. 25.09.2015 r.

znak: BA.6740.1.134.2015.L

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz 1235, z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),

zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 25.09.2015 r. znak: PB.6740.1.134.2015.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 01.09.2015 r., złożonego przez FENICE POLAND Sp. z o. o., 43-300 Bielsko Biała ul. Komorowicka 79A, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:

budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami pomiędzy istniejącą komorą K-3 a istniejącym budynkiem W-2 w Krośnie,

na działkach nr ew. 49/30, 49/33, 49/26, 49/27, 49/28, 49/31 przy ulicy Okulickiego w Krośnie - obręb Przemysłowa.

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 25.09.2015 r. do 09.10.2015 r.

         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godz. od 7.30 do 15.30.

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-09-25
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-09-25 11:45

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krosna

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krosna

dot. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.

Budowa Bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym w Krośnie.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-09-15
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-09-15 12:36
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-09-15 12:38

Znak: BA.6740.2.202.2013.D                                                                      Krosno, 2015-09-03

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 11a i art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.),

 

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu postanowienia z dnia 03.09.2015 r. znak: BA.6740.2.202.2013.D

 

 

o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 8/2013 z dnia 27.12.2013 r. znak: BA.6740.2.202.2013.D o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, p.n: „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie”, na odcinku od km 0 + 000,00 do km 1 + 975,32 (obręb ewidencyjny Krościenko Niżne). 

           

            W związku z powyższym zawiadamia się strony, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 4743 217, w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia.

Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

          Ponadto informacja o wydaniu postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 7 dni, tj. w dniach od 04.09.2015 r. do 10.09.2015 r., na tablicach ogłoszeń urzędu oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-09-04
Publikujący Danuta Knap 2015-09-04 11:45

Obwieszczenie Prezydentz Miasta Krosna

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna
„Przemysłowa IV”, „Suchodół XI”

oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Śródmieście XV”
 

Załączniki:

obwieszczenie Plik doc 33.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2015-08-10
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-08-10 14:50
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-08-10 14:52

obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

o wszczęciu postepowania w sprawie o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.

Budowa bloku energtycznego opalanego paliem alternatywnym w Krośnie,

przy ul. W. Sikorskiego

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 25.00 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-07-10
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-07-10 13:58
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2015-07-10 13:59
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 21 listopada 2018r. 01:43:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.