Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 ... 4 5 6 7 8 

Krosno, 03.01.2014 r.

 

znak:  BA.6740.2.226.2013.D

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy                   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją  Nr 3/2014 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 03.01.2014 r. znak: BA.6740.2.226.2013.D zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 07.11.2013 r., złożonego przez Pana Kamila Supel zam. 38-420 Korczyna, ul. Leszczyńska 7, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:

stacji demontażu pojazdów samochodowych oraz obiektów towarzyszących tj. budynku magazynowego, wagi najazdowej, parkingów, placu manewrowego, na działce nr ewid. 1072/46 w Krośnie przy ul. Korczyńskiej (obręb Krościenko Niżne).

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 07.01.2014 r. do 21.01.2014 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie  pok. nr 217 w godz. od 730 do 1530 . 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-01-07
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-01-07 12:08

Znak: BA.6740.2.202.2013.D                                                                                    Krosno, 2013-12-27

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687)

 

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 8/2013

z dnia 27 grudnia  2013 r. znak: BA.6740.2.202.2013.D

 

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne. 

           

            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 27.12.2013 r. do 09.01.2014 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.

 

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-12-27
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-12-27 14:19

Krosno, dn. 10.12.2013 r.

znak:  BA.6740.1.172.2013.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

w dniu 10 grudnia 2013 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 7/2013 znak: BA.6740.1.172.2013.B, dla tematu  p.n:  „Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie, na nieruchomościach lub ich częściach objętych wnioskiem, w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.

 

          O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej   zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych działek objętych wnioskiem. Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/  na  okres 14 dni,  tj.  w  dniach od 11.12.2013 r. do 27.12.2013 r.  oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 18.12.2013 r.

           Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom    prawo    odwołania   do   Wojewody   Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-12-11
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-12-11 08:31

    Krosno, dn. 31.10.2013 r.

znak:  BA.6740.1.48.2013.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

             Działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) zawiadamiam, że na  wniosek z dnia 17.10.2013 r,

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

decyzją Nr 6/2013, znak: BA.6740.1.48.2013.B, z dnia 31.10.2013 r., umorzono postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie, na nieruchomościach lub ich częściach objętych wnioskiem, w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.

              O wydaniu przedmiotowej  decyzji  zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz  właścicieli i użytkowników wieczystych działek położonych w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy) oraz położonych w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych. Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych  Urzędu Miasta Krosna  (na budynku Urzędu Miasta  przy  ul. Lwowskiej 28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 04.11.2013 r. do 18.11.2013 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 06.11.2013 r.

 

              Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Wojewody   Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-11-04
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-11-04 09:15

Znak: BA.6740.2.202.2013.D

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687), zawiadamiam,  że:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

w  dniu 18 października  2013 r.  doprecyzował wniosek z dnia 1 października 2013 r. znak: D.7011.25/2011/2013.O w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie” o działkę nr 625 położoną w liniach rozgraniczających (pas drogowy)  w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.

            Zatem przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne jednostka ewidencyjna miasto Krosno:

 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 571/6; 678; 336/17 (336/11); 541/4 (541/2); 647/3 (647/2);
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 625; 638/8 (638/4); 633/1 (633); 553/8 (553/1); 628/26 (628/19); 628/24 (628/3); 628/22 (628/10); 627/8 (627/1); 3354/1 (3354); 627/6; 626/13 (626/8); 624/1 (624); 623/1 (623); 554/2 (554); 621/1 (621); 620/1 (620); 617/1 (617); 616/14 (616/2); 616/16 (616/11); 614/3 (614/2); 557/7 (557/3); 556/2 (556); 557/5 (557/1); 564/2 (564); 565/2 (565); 616/12 (616/10); 611/7 (611/4); 611/5 (611/3); 610/1; 609/1 (609); 608/5 (608/2); 608/3 (608/1); 603/10 (603/6); 603/12 (603/7); 603/8 (603/1); 602/1 (602); 566/7 (566/2); 566/5 (566/1); 570/2 (570); 244/11 (244/6); 244/9 (244/4); 243/14 (243/7); 243/12 (243/8); 242/2 (242); 596/1 (596); 595/1 (595); 594/1 (594); 585/3; 585/7 (585/1); 585/11 (585/5); 585/9 (585/4); 584/1 (584); 241/13 (241/5); 241/15 (241/9); 241/11 (241/4); 240/2 (240); 239/11 (239/4); 239/9 (239/3); 239/7 (239/2); 238/15 (238/8); 238/17 (238/9); 238/13 (238/5); 238/11 (238/2); 233/2 (233); 232/2 (232); 231/2 (231); 230/2 (230); 229/2 (229); 228/2 (228); 222/2 (222); 221/9 (221/1); 221/13 (221/6); 221/11 (221/5); 583/1 (583); 582/1 (582); 572/1 (572); 573/1 (573); 574/5 (574/1);
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 679/2; 508/6; 510/1;   677; 336/2; 638/9; (638/4); 637; 528; 636/1; 635; 541/3 (541/2); 633/2 (633); 647/4 (647/2); 553/6; 553/5; 553/7 (553/1); 628/17; 628/16; 628/25 (628/3); 628/23 (628/10); 627/9 (627/1);  3354/2 (3354); 554/1 (554); 626/14 (626/8); 624/2 (624); 623/2 (623); 621/2 (621); 555; 614/1; 557/6 (557/3); 559/3; 556/1 (556); 557/4 (557/1); 564/1 (564); 565/1 (565); 566/6 (566/2); 614/4 (614/2); 616/13 (616/10); 611/8 (611/4); 570/1 (570); 609/2 (609); 244/7; 244/10  (244/6); 244/8 (244/4); 243/13 (243/7); 243/6; 243/11 (243/8); 242/1 (242); 241/12 (241/5); 240/1 (240); 239/10 (239/4); 596/2 (596); 595/2 (595); 594/2 (594); 585/8 (585/1); 585/12 (585/5); 585/10 (585/4); 584/2 (584); 232/1 (232); 231/1 (231); 230/1 (230); 226; 572/2 (572); 221/8 (221/1); 221/12 (221/6); 1122/2;

      W nawiasie działki przed podziałem.

          Ponadto informacja o rozszerzeniu wniosku została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 28.10.2013 r. do 12.11.2013 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 30.10.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy Urzędu.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-10-28
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-10-28 12:45

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna:

"ŚRÓDMIEŚCIE IX"

"TURASZÓWKA II"

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krosna uchwał:

 1. Nr XLVI/963/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna
  pn. „Śródmieście IX”, obejmującego obszar położony wzdłuż potoku Lubatówka, pomiędzy drogą krajową nr 28, ulicą kard. S. Wyszyńskiego, a kościołem pw. św. Piotra Apostoła
  i św. Jana z Dukli w Krośnie,
 2. Nr XLVI/964/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka II”, obejmującego obszar położony po południowej stronie ul. Bema przy granicy Miasta,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych i prognoz oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w terminie do dnia 13 listopada 2013 r.

Wnioski do ww. prognoz mogą być składane także ustnie do protokołu w siedzibie  Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, pok. 202 oraz drogą elektroniczną, opatrzoną tematem "wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "nazwa planu" na adres kamieniec.piotr@um.krosno.pl.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Krosna

Tomasz Soliński

Zastępca Prezydenta

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2013-10-22
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2013-10-22 11:07

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 687), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

z dniem 16 września 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie”, na działkach nr ew. gr. w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa:

1. Działki istniejącego pasa drogowego: 274; 246/2; 265/1; 263.

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 273/29; 273/27; 273/21; 273/19; 258/47 (258/17); 258/45 (258/12); 258/49 (258/20); 258/50 (258/20); 272/43 (272/1); 272/41 (272/4); 272/33 (272/25); 272/39 (272/6); 272/37 (272/7); 272/35 (272/9); 270/3 (270/1); 270/5 (270/2); 271/1 (271); 269/1 (269); 268/13 (268/4); 268/11 (268/2); 262/1 (262); 268/9 (268/5); 383/3; 264/6; 261/5 (261/4); 261/7 (261/3); 261/9 (261/1); 260/6 (260/2); 260/7 (260/2); 260/4 (260/3).

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 258/48 (258/17); 258/46 (258/12); 258/51 (258/20); 260/5 (260/3); 260/8 (260/2); 261/10 (261/1); 261/6 (261/4); 262/2 (262); 383/3; 383/5; 262/3 (262); 268/12 (268/2); 268/14 (268/4); 269/2 (269); 271/2 (271); 270/6 (270/2); 270/4 (270/1); 272/36 (272/9); 272/38 (272/7); 272/40 (272/6); 272/34 (272/25).

W nawiasie działki przed podziałem.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-09-30
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-09-30 14:53

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu w dniu 18.09.2013 r. postanowienia znak: BA.6740.1.48.2013.B, zobowiązujące zarządcę dróg w Krośnie  –  Prezydenta Miasta Krosna, do uzupełnienia braków we  wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania  z  ulicą   Kletówki  w  Krośnie,”   na   działkach  wymienionych  we  wniosku, w obrębie geodezyjnym Przemysłowa.

          Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, pok. 204, tel. 13 47 43 204, w godzinach pracy Urzędu.

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-09-18
Publikujący Danuta Knap 2013-09-18 08:33

Obwieszczenie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.
o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
 (  Dz.  U z 2012  ,

poz. 647)  z późn. zmianami )

zawiadamia się, że w dniu  17.09.2013 r. na  wniosek : Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika  -  P. Artura Oleszkowicza z firmy MGGP S.A.ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów  została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu p.n.

 

„ Budowa  odcinków  gazociągu  DN  700 MOP 8,4 MPa

 relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie Gminy Krosno

 

Szczegóły w załaczniku

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2013-09-17
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2013-10-03 14:38
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2013-10-03 14:41

Znak: BA.6740.2.125.2013.D

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.),

 

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 5/2013

z dnia 5 września  2013 r. znak: BA.6740.2.125.2013.D

 

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  „Rozbudowa ulicy Zręcińskiej  w Krośnie od ul. Lotników do granic miasta”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na  działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Polanka. 

           

            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 05.09.2013 r. do 19.09.2013 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 11.09.2013 r.

 

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-09-05
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-09-05 09:12

    Krosno, 22.08.2013 r.

 

znak:  BA.6740.1.118.2013.C

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy                   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją  Prezydenta Miasta Krosna Nr 251/2013 z dnia 21.08.2013 r., znak: BA.6740.1.118.2013.C, zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 12.07.2013 r., złożonego przez SPLAST Sp. z o. o.  sp. komandytowa, 38-460 Jedlicze ul. Łukasiewicza 43, w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji nr 133/2013, znak: BA.6740.1.59.2013.C z dnia 15.05.2013 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę - budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym pn. „Zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych w krośnieńskiej strefie ekonomicznej” z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjną, grzewczą, systemu sygnalizacji pożarowej i gazową – kat. obiektu XVIII, parkingu z drogami wewnętrznymi – kat. obiektu XXII oraz wnętrzowej stacji transformatorowej i policznikowej linii oświetlenia terenu, na dz. nr 400/3 przy ul. Lotników w Krośnie oraz budowę trzech zjazdów publicznych z ulicy Lotników i  drogi gminnej - kat. obiektu IV, na dz. nr 400/3, 240/10, 301/2, 399 przy ul. Lotników w Krośnie,

 

w zakresie projektu budowlanego.

 

 

               Informacja o decyzji zmieniającej ww. pozwolenie na budowę została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy  ul.  Lwowskiej 28A) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 22.08.2013 r. do 05.09.2013 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie  pok. nr 216 w godz. od 730 do 1530 , do dnia 05.09.2013 r.

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-08-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-08-22 09:48

  O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.
o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
 (  Dz.  U z 2012  , poz. 647)  z późn. zmianami )

                                          

                                                                            z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

 

zawiadamia się, że w dniu  06.08.2013 r. na  wniosek : Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika  -  P. Artura Oleszkowicza z firmy MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów  została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu p.n.

 

„ Budowa  odcinków  gazociągu  DN  700 MOP 8,4 MPa

 relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie Gminy Krosno

 

Inwestycja planowana  jest  na działkach  o nr ewidencyjnym  gruntów :

2/1, 2/2, 3/3, 5, 162, 216, 219/8, 223/1, 237, 571/6, 573, 583, 1115, 1122/1, 1134, 1145, 1146, 1260, 1263, 1265, 1284, 1332/2, 1332/5, 1335, 1359, 1372, 1379, 1382, 1384/1, 1397, 1398, 1403, 1407, 1414, 1418, 1423, 1425, 1426, 1435, 1441, 1454,1455/2, 1461, 1463, 1465, 1468, 1472, 1479, 1480, 1483, 1484, 1485, 1488, 1491, 1497, 1502, 1506/1, 1516, 1517, 1542, 1586   - 

 ( obręb  Krościenko Niżne  ) – Gmina Krosno

 

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 50 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 2012 , poz. 647 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2013-08-09
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2013-08-09 09:39

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

PREZYDENT   MIASTA   KROSNA

zawiadamia, że w dniu  07.08.2013 r. na  wniosek : Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika  -  P. Artura Oleszkowicza z firmy MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów  została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu p.n.

 

„ Budowa  odcinków  gazociągu  DN  700 MOP 8,4 MPa

 relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie Gminy Krosno

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2013-08-09
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2013-08-09 13:03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

zawiadamia, że w dniu  09.08.2013 r. na  wniosek : Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika  -  P. Artura Oleszkowicza z firmy MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów  została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu p.n.

 

„ Budowa  odcinków  gazociągu  DN  700 MOP 8,4 MPa

 relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie Gminy Krosno

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2013-08-09
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2013-08-09 12:53
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2013-08-09 12:55

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym  (  Dz.  U z 2012  ,poz. 647)  z późn. zmianami )
                         

z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

zawiadamia się, że w dniu  09.08.2013 r. na  wniosek : Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika  -  P. Artura Oleszkowicza z firmy MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów  została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu p.n.

„ Budowa  odcinków  gazociągu  DN  700 MOP 8,4 MPa
 relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie Gminy Krosno ”

Inwestycja planowana  jest  na działkach  o nr ewidencyjnym  gruntów :
 157, 158, 161, 163, 218, 219/3, 219/7, 220/1, 220/3, 220/4, 223/2, 224, 572, 580/1, 580/2, 582, 585/4, 586, 587, 588, 589/1, 589/2, 1091/11, 1091/12, 1094/3, 1094/4, 1096, 1105, 1108, 1110/9, 1110/13, 1110/22, 1113/1, 1132, 1133,1135, 1137, 1144,
1264, 1267, 1273, 1277, 1280/1, 1281/1, 1331, 1334, 1360/4, 1361/3, 1368, 1369, 1370, 1384/2, 1404, 1408/1, 1412, 1417, 1422/2, 1433, 1448, 1453, 1460, 1462, 1469, 1471, 1473, 1477, 1482, 1487, 1490, 1493, 1495, 1499, 1501, 1511, 1512, 1513, 1518, 1519, 1520  -  ( obręb Krościenko Niżne ) – Gmina Krosno


W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 50 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 2012 , poz. 647 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2013-08-09
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2013-08-09 12:07

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.
o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
  (  Dz.  U z 2012  , poz. 647)  z późn. zmianami )

                                          

                                                                             z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

 

zawiadamia się, że w dniu  06.08.2013 r. na  wniosek : Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika  -  P. Artura Oleszkowicza z firmy MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów  została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu p.n.

 

„ Budowa  odcinków  gazociągu  DN  700 MOP 8,4 MPa

 relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie Gminy Krosno

 

Inwestycja planowana  jest  na działkach  o nr ewidencyjnym  gruntów :

798/2, 799, 1006/1, 1012, 1015, 1016, 1024, 1038, 1248, 1256, 1292, 1294/1, 1463, 1464, 1480, 1500, 1716, 1717, 1718, 1727, 1728, 1729, 1730, 1733, 1796, 1881, 1884, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018, 2147, 2148, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2163, 2410, 2441/1, 2445, 2477, 2478, 2479, 2483, 2484, 2486, 2487, 2490, 2494, 2495, 2498, 2499, 2504, 2508, 2509, 2511, 2512, 2516, 2521, 2523/1, 2524, 2525, 2526, 2557, 2565/1, 2566, 2567, 2568, 2572/1, 2660, 2661, 2662, 2663, 2665, 2667, 2670, 2671, 2672, 2675/1, 2675/2, 2680  -  ( obręb Białobrzegi ) – Gmina Krosno

 

 

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 50 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 2012 , poz. 647 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2013-08-09
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2013-08-09 10:49

Znak: BA.6740.2.125.2013.D

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

         Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  24 czerwca 2013 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Zręcińskiej w Krośnie od ulicy Lotników do granic miasta”, na nw. działkach w obrębie ewidencyjnym Polanka:

 

 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 239/1 w obrębie ewid. Przemysłowa oraz 1732/1 w obrębie ewid. Polanka,
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1735/1 (1735); 1734/6 (1734/5); 1734/8 (1734/2); 1734/10 (1734/1); 1732/3 (1732/2); 1728/4 (1728/3); 1729/1 (1729); 1730/5 (1730/4); 1730/7 (1730/3); 1730/9 (1730/2); 1730/11 (1730/1); 1709/1 (1709); 1708/5 (1708/3); 1702/7 (1702/3); 1702/5 (1702/4); 1698/1 (1698); 1697/1 (1697); 1696/1 (1696); 1695/1 (1695); 1694/1 (1694); 1692/6 (1692/3); 1693/3 (1693/2); 1693/5 (1693/1); 1691/11 (1691/1); 1691/9 (1691/8); 1690/5 (1690/1); 1689/10 (1689/6); 1689/12 (1689/1); 1688/1 (1688); 1687/3 (1687/2); 1687/5 (1687/1); 1686/10 (1686/2); 1685/13 (1685/5); 1685/11 (1685/8); 1684/9 (1684/8); 1684/11 (1684/3); 1683/1 (1683); 1682/1 (1682); 509/1 (509); 1681/5 (1681/4); 1681/9 (1681/2); 1681/7 (1681/3);
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1737; 1736; 1735/2  (1735); 1734/9 (1734/2); 1734/11 (1734/1); 1732/4 (1732/2); 1729/2 (1729); 1730/6 (1730/4); 1730/8 (1730/3); 1730/12 (1730/1); 1709/2 (1709);  1731; 1708/1; 1695/2 (1695); 1694/2 (1694); 1692/7 (1692/3); 1693/4 (1693/2); 1693/6 (1693/1); 1691/12 (1691/1); 1691/10 (1691/8); 1690/6 (1690/1); 1689/11 (1689/6); 1689/13 (1689/1); 1688/2 (1688); 1685/14 (1685/5); 1685/12 (1685/8); 1684/10 (1684/8); 1684/12 (1684/3); 1682/2 (1682); 509/2 (509); 1681/10 (1681/2); 1681/8 (1681/3).

W nawiasie działki przed podziałem.

 

            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na   realizację   ww.   inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 04.07.2013 r. do 17.07.2013 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 10.07.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-07-04
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-07-04 11:41

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2008 r.  Nr 193  poz. 1194 z późn. zm.),  

ZAWIADAMIAM

 

o  wydaniu  decyzji  Nr  3/2013,  znak: BA.6740.1.48.2013.B,   z  dnia  26  czerwca  2013 r. o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  pod  nazwą  „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie ul. Kletówki w Krośnie”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, na działkach  wymienionych w decyzji, w  obrębie geodezyjnym Przemysłowa.

          Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu  Miasta  Krosna,   38-400  Krosno  ul.  Lwowska  28a,  pok. 204,  tel.  13 47 43 204, w godzinach pracy Urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-06-26
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-06-26 15:21
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-06-26 15:27

Znak: BA.6740.2.121.2013.D

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

         Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  18 czerwca 2013 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Prusa w Krośnie – budowa chodnika”, na nw. działkach w obrębie ewidencyjnym Suchodół:

 

 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 885,
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1046/2 (1046); 1046/3 (1046); 1114/1 (1114); 1115/1 (1115); 1042/2 (1042); 1116/4 (1116/1); 1041/2 (1041); 1122/4 (1122/1); 1123/3 (1123/1); 1036/4 (1036/1); 1035/2 (1035); 1134/1 (1134); 1135/1 (1135); 1136/1 (1136); 1159/1 (1159); 1170/1 (1170); 1171/1 (1171); 1188/1 (1188); 1189/3 (1189/1); 1018/2 (1018); 1017/2 (1017); 1201/1 (1201); 1202/1 (1202); 1221/1 (1221); 1222/1 (1222); 1008/2 (1008); 1225/1 (1225); 1253/1 (1253); 1255/1 (1255); 1256/1 (1256); 1294/1 (1294); 1297/1 (1297); 1298/3 (1298/1); 1299/1 (1299); 1322/6 (1322/1); 1323/5 (1323/1); 1323/3 (1323/2); 1324/1 (1324); 1346/1 (1346); 1347/1 (1347); 1348/1 (1348); 1356/1 (1356); 1357/1 (1357); 1373/1 (1373); 1375/3 (1375/1); 1376/1 (1376);  1377/1 (1377); 952/2 (952); 1394/3 (1394/1); 951/4 (951/1); 951/5 (951/1); 951/7 (951/2); 946/5 (946/3); 1395/1 (1395); 1420/3 (1420/1); 945/2 (945); 1421/6 (1421/1); 1434/11; 1435/6 (1435/3); 931/4 (931/2); 930/2 (930); 1449/1 (1449); 1450/1 (1450); 918/2 (918); 911/2 (911); 1473/1 (1473);  1474/1 (1474); 1503/6 (1503/1); 1504/1 (1504); 1507/1 (1507); 1531/1 (1531); 1532/1 (1532); 1547/1 (1547). 
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1047; 1046/1 (1046); 1042/1 (1042); 1041/1 (1041); 1036/3 (1036/1); 1035/1 (1035); 1030; 1029; 1027; 1026; 1021/1; 1018/1 (1018); 1171/2 (1171); 1188/2 (1188); 1017/1 (1017);  1016; 1015; 1014; 1013; 1202/2 (1202); 1221/2 (1221); 1222/2 (1222); 1009; 1008/1 (1008); 1007/2; 1006; 996/1; 990;  985; 984; 1297/2 (1297); 1298/4 (1298/1); 980; 1299/2 (1299); 1322/7 (1322/1); 979;  975; 970; 1323/6 (1323/1); 1323/4 (1323/2); 1324/2 ( 1324); 964; 963; 960; 952/1 (952); 951/3 (951/1); 946/4 (946/3); 945/1 (945); 939; 931/3 (931/2); 930/1 (930); 918/1 (918); 911/1 (911);  909;  908; 1503/7 (1503/1); 1504/2 (1504); 900.

      W nawiasie działki przed podziałem.

 

            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na   realizację   ww.   inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 26.06.2013 r. do 9.07.2013 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 3.07.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-06-25
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-06-25 14:25

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że

Prezydent Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

przedłożył nowy projekt p.n: „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie”, na wyszczególnionych w projekcie działkach w obrębie ewidencyjnym  Przemysłowa,   w   trakcie  prowadzonego  postępowania  administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.

 

           O możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym zawiadomiono     wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych we wniosku działek.

          Ponadto przedmiotowa informacja została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28 a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 10.06.2013 r. do 24.06.2013 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 12.06.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14 tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 204 w godzinach od 730 do 1530.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-06-10
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-06-10 16:16

Krosno, 24.05.2013 r.

 

znak:  BA.6740.1.59.2013.C

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją  Prezydenta Miasta Krosna Nr 133/2013 z dnia 15.05.2013 r., znak: BA.6740.1.59.2013.C, zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 17.04.2013 r., złożonego przez SPLAST Sp. z o. o.  sp. komandytowa, 38-460 Jedlicze ul. Łukasiewicza 43, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:

- budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym pn. „Zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych w krośnieńskiej strefie ekonomicznej” z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjną, grzewczą, systemu sygnalizacji pożarowej i gazową – kat. obiektu XVIII, parkingu z drogami wewnętrznymi – kat. obiektu XXII oraz wnętrzowej stacji transformatorowej i policznikowej linii oświetlenia terenu,

 

na dz. nr 400/3 przy ul. Lotników w Krośnie,

 

- budowę trzech zjazdów publicznych z ulicy Lotników i  drogi gminnej – kat. obiektu IV,

 

na dz. nr 400/3, 240/10, 301/2, 399 przy ul. Lotników w Krośnie,

 

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 27.05.2013 r. do 10.06.2013 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie  pok. nr 216 w godz. od 730 do 1530 , do dnia 10.06.2013 r. 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-05-24
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-05-27 08:55

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu w dniu 07.05.2013 r. postanowienia znak: BA.6740.1.48.2013.B, na odstępstwo od warunków usytuowania budowli i budynków określonych w art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 94 z późn. zm.) oraz wykonywania robót ziemnych określonych w art. 54 ww ustawy w sąsiedztwie linii kolejowych, dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, na działkach wymienionych w postanowieniu, w obrębie geodezyjnym Przemysłowa.

          Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu  Miasta  Krosna,   38-400  Krosno  ul.  Lwowska  28a,  pok. 204,  tel.  13 47 43 204, w godzinach pracy Urzędu.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-05-07
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-05-07 09:16
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-05-07 09:18

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

z  dniem 22 marca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie”,   na  działkach  nr ew. gr. w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa:

1. Działki istniejącego pasa drogowego: 120/12; 95/6.

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 99/139 (99/4); 100/2 (100); 120/14 (120/11); 122/20; 122/52 (122/19); 122/54 (122/18); 122/46 (122/25); 122/48 (122/24); 122/16; 122/43; 122/42; 122/13; 122/45; 122/44; 121/4; 121/3; 121/2; 122/9; 145; 146/1 (146); 122/51 (122/3); 148/2 (148); 26/21 (26/17).

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 123; 122/31; 122/53 (122/19); 122/55 (122/18); 122/47 (122/25); 122/49 (122/24); 122/26; 122/28; 146/2 (146); 147; 101/1; 99/138 (99/4); 100/1 (100); 120/13 (120/11); 26/20 (26/17).

W nawiasie działki przed podziałem.

 

           O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na   realizację      ww.      inwestycji     drogowej      zawiadomiono     wnioskodawcę     oraz      właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28 a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 28.03.2013 r. do 10.04.2013 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 03.04.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14 tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 204 w godzinach od 730 do 1530.

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-03-28
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-03-28 10:11

 

Znak: BA.6740.2.258.2012.D

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.),

 

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 2/2013

z dnia 8 lutego  2013 r znak: BA.6740.2.258.2012.D

 

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie” na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Turaszówka, Białobrzegi i Polanka. 

           

            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 8.02.2013 r. do 21.02.2013 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 13.02.2013 r.

 

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-02-08
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-02-08 11:28

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2008 r.  Nr 193  poz. 1194 z późn. zm.),  

ZAWIADAMIAM

 

o  wydaniu  decyzji Nr  1/2013,  znak:  BA.6740.2.269.2012.B,  z  dnia 30  stycznia  2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa dróg lokalnych 1.KDL.1 i 1.KDL.5 w ramach realizacji zapisów MPZP Krościenko XI”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna,  na  działkach  wymienionych  w  decyzji,  w  obrębach  geodezyjnych   Suchodół i Śródmieście.

          Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu  Miasta  Krosna,   38-400  Krosno  ul.  Lwowska  28a,  pok. 204,  tel.  13 47 43 204, w godzinach pracy Urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-01-31
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-01-31 15:10
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 28 kwietnia 2017r. 10:22:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.