Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 ... 10 11 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 7 lipca 2010 r. o liczbie radnych wybieranych do Rady Miasta Krosna oraz do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 13.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRadosław Banasiak2010-07-08
Publikujący -

Obwieszczenie

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Prezydenta Miasta Krosna, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno od granic miasta do ul. Betleja w Krośnie".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 243.69 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-06-15
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Krosna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „TRAUGUTTA I” ul. Żwirki i Wigury

Uchwała Nr XXVI/582/2000 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna "TRAUGUTTA I" ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2001 r. Nr 9, poz. 113 z późniejszymi zmianami.

 

    Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39, ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXIII/584/08 z dnia 30 października 2008 r.

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego TRAUGUTTA I” ul. Żwirki i Wigury

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Batorego i ulicą Żwirki i Wigury o powierzchni ok. 2,95 ha, w dniach od 27 maja do 18 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, pokój nr 202 (II piętro) w godzinach  od 730 do 1530.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, o godz. 1530  w sali  nr 313.

           

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego,         można wnieść uwagi w sposób określony ustawą.                                                                                                         

   Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.   

   Uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl

 

    Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska   lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2010 r.                                                                    

    Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną  bez rozpatrzenia.

 

 

 

Prezydent Miasta Krosna

                                                           Piotr PRZYTOCKI

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-05-18
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Krosna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łukasiewicza - II” ul. Paderewskiego

Uchwała Nr IV/42/98 Rady Miejskiej w Krośnie z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna "Łukasiewicza - II" ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 1999 r. Nr 4, poz. 72

 

    Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39, ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXIII/584/08 z dnia 30 października 2008 r.

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Łukasiewicza - II” ul. Paderewskiego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

obejmującego teren Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy Paderewskiego o powierzchni ok. 0,44 ha,  w dniach od 27 maja do 18 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, pokój nr 202 (II piętro) w godzinach od 730 do 1530.

 

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, o godz. 1500  w sali  nr 313.

           

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego,          może wnieść uwagi w sposób określony ustawą.                                                                                                         

   Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.   

   Uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania   na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl

 

    Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska    lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2010r.                                                                    

    Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną   bez rozpatrzenia.

 

 

                                                           Prezydent Miasta Krosna

                                                           Piotr PRZYTOCKI

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-05-18
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

      Na podstawie art. 17 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miasta Krosno Nr XLI/790/05 z dnia 29 listopada 2005 roku,  

                              zawiadamiam

o kolejnym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 20 maja 2010 r. do 21 czerwca 2010 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto 1”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obszar objęty opracowaniem planu obejmuje tereny w obrębie Śródmieście ograniczone od północy rzeką Wisłok, od południowego wschodu ulicą Niepodległości i Grodzką, od zachodu granicą obowią-zującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna  „Łukasiewicza II” i rzeką Lubatówka.

Kolejnemu wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto 1” podlegać będą tereny kwartałów o nr:

·         9 (obszar położony między Rynkiem i ulicami: Słowackiego, Pawła z Krosna i Piłsudskiego – teren oznaczony symbolem 10.U/M-9);

·         15 (obszar położony między Rynkiem, ulicami: Portiusa, Zjazdową, Podwale i południową granicą działki nr 2255 - teren oznaczony symbolem 15.U/M-15);

·         29 (obszar położony między ulicami: Walslebena, Lwowską i Niepodległości - teren oznaczony symbolem 6.M/U-29).

Projekt ww. planu wraz prognozą oddziaływania na środowisko będą dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, Wydział Urbanistyki, ul. Lwowska 28a, w godzinach pracy Urzędu.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 21 czerwca 2010 r. o godzinie 1500 w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, przy ul. Lwowskiej 28, pokój 313 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.

 Zgodnie z art. 18 i art.17 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), każdy  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do wglądu publicznego może wnieść uwagi, w terminie nie przekracza-jącym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu planu. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Krosna, na adres 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,na piśmie lub w postaci elektro-nicznej opatrzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobo-wości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

Równocześnie na podstawie z art. 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199 z 2008r, poz.1227) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto”, zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, w siedzibie Miasta Krosna, Wydział Urbanistyki dostępne są następujące dokumenty:

Ø       projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto 1”;

Ø       prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto”;

Ø       opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto” oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu;

Ø       opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto” oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu;

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww.  ogłoszenia w formie pisemnej  na adres Urzędu Gminy lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej  dot. kwartałów wymienionych na wstępie. 

 Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Krosna.

                                                                                                                                                                  Prezydent Miasta Krosna     

Piotr Przytocki

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-05-12
Publikujący -

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.
o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz.  U

Nr 80, poz.71 z późn. zmianami )

                                         

              z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

 

że  w  dniu  07.05. 2010r. na  wniosek :  GMINY  KROSNO  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:

U.O - 7331 -2 -2 /10   pn.

 

„ Przebudowa dróg – ulic: F.Chopina , Bursaki,

J. Piłsudskiego, Legionów i Podwale –

od ul. H. Wieniawskiego  do mostu na rzece Lubatówce  w Krośnie .”

 

 

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 50 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-05-07
Publikujący -

          O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.
o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz.  U Nr 80, poz.717
  z późn. zmianami )

                                         

                                      z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

 

że  w  dniu  12.04. 2010r. na  wniosek :  Gminy Krosno działającej przez pełnomocnika: Zygmunt  Walczyna, ul. Przytulna 20a m 38  , Gdańsk  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.

 

Uzbrojenie terenu – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej , dróg

i oświetlenia w ramach zadania – „ Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje ” w Krośnie,
przy ul. Lotników.

 

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 50 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-04-12
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miasta Krosno Nr XLI/790/05 z dnia 29 listopada 2005 roku,

 

                         zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 4 stycznia 2010 roku do 1 lutego 2010r., projektu miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto 1”  (Miasto Krosno), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obszar objęty opracowaniem planu obejmuje tereny w obrębie Śródmieście, ograniczone od północy rzeką Wisłok i ulicą Legionów (z wyłączeniem rejonu Targowicy), od południowego wschodu  ulicą Niepodległości i Grodzką, od zachodu granicą obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Łukasiewicza II” i  rzeką Lubatówka.

Projekt ww. planu wraz prognozą oddziaływania na środowisko będą dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, Wydział Urbanistyki, ul. Lwowska 28a, w godzinach pracy Urzędu.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu  1 lutego 2010r. o godzinie 1300   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul.Staszica 2- pokój nr 21 (I piętro) odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.

Zgodnie z art. 18 i art.17 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do wglądu publicznego może wnieść uwagi, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu planu. Uwagi należy składać  do Prezydenta Miasta Krosna, na adres 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a ,  na piśmie  lub

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Równocześnie na podstawie  art. 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199 z 2008 r., poz.1227) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto” zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miasta Krosna - Wydział Urbanistyki dostępne są następujące dokumenty:

Ø       projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto 1.”;

Ø       prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto 1.”;

Ø       opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto 1.” oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu;

Ø       opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto 1.” oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu;

 

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie do 19 lutego 2010 roku w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy   lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Krosna.

 

 

 

 

 

Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a i ul. Staszica 2 oraz rozplakatowane na miejskich tablicach ogłoszeń w terminie od  22 grudnia 2009 roku  do  1 lutego 2010 roku.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-12-22
Publikujący -

           O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.
o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz.  U Nr 80, poz.717

z późn. zmianami )

                                         

                                      z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

 

że  w  dniu  01.12. 2009r. na  wniosek : Gminy Krosno została   wydana  decyzja  o  ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego

 znak : U. O. 7331/ 2 – 32 / 2009

dla  przedsięwzięcia  pod  nazwą:

 

„ Remont i częściowa przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowych piwnic przedprożowych  oraz budowa komory  przy kamienicy nr 20  z przeznaczeniem na cele ekspozycyjne, budowa zejść do piwnic  przedprożowych( schodów zewnętrznych  )

przy kamienicach nr 15 i 16

oraz kamienicach nr 20 i 21, małej architektury

( obiekt rzeźbiarski szklany) , przebudowa nawierzchni chodnika, budowa przyłączy wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania

w Krośnie, przy ul. Rynek ( obręb Śródmieście ).”

 

 

           W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 50 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz.U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-12-03
Publikujący -

              OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Krosna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwał Rady Miasta Krosna nr
XX/343/08 z dnia 31 stycznia 2008r., nr XXIII/424/08 z dnia
31 marca 2008 r., nr XVIIl/290/07 z dnia 30 listopada 2007 r. oraz nr XXVII/480/08 z dnia 30 czerwca 2008r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian „Zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w następujących zakresach:

„ZAKRES I”

1)       obszar obejmujący teren lotniska w obrębie Przemysłowa

       wraz z częścią obszaru przyległego do lotniska w obrębach Śródmieścioraz Suchodół, w tym w zakresie zmiany granic lotniska,

2)       obszar położony w obrębie Suchodół pomiędzy potokiem Olszyny,

       a nowoprojektowaną drogą obwodową,

3)       obszar położony w południowej części obrębu Suchodół, wzdłuż ulicy Bieszczadzkiej,

4)       zmiana przebiegu projektowanej drogi głównej na odcinku od projektowanego ronda przy wylocie ulicy Witosa do skrzyżowania

      z ulicą Bieszczadzką,

 

„ZAKRES II”

1)      obszar położony w północno - wschodniej części obrębu Suchodół, pomiędzy ulicą Bieszczadzką, a torami kolejowymi,

2)      obszar położony w obrębie Krościenko Niżne w południowej części, zawarty pomiędzy ulicą Sikorskiego, a torami kolejowymi (działki o numerach ewidencyjnych 3200/1, 3200/2 i 3200/3).

Projekty zmian „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu
w dniach od 17.12.2009 r. do 18.01.2010 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, pokój nr 202 (II piętro) w godzinach

od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach odbędzie się w dniu 18.01.2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, w Sali Narad Urzędu Miasta Krosna (pokój nr 21,

I piętro) w następujących godzinach:

godz. 12:00 – „ZAKRES I”

godz. 15:00 – „ZAKRES II”

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmiany studium należy składać na piśmie z podaniem imienia nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna.

 Uwagi dotyczące strategicznych ocen oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Można je składać w siedzibie Urzędu Miasta Krosna lub na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2010 r.

 

Prezydent Miasta Krosna
Piotr PRZYTOCKI

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-11-26
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2009-2015.

Załączniki:

Opinia RDOŚ Plik pdf 430.21 KB
Opinia sanitarna Plik pdf 252.93 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2009-11-24
Publikujący -

OGŁOSZENIE

 

  PREZYDENTA MIASTA KROSNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna

„ Łukasiewicza II”  oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna „Traugutta I”

               Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami ) oraz art. 39 ust.1 pkt 1, art. 46 pkt 1, art. 50 oraz art. 54 ust. 3 ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami )

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krosna

 

·        Uchwały Nr  XLIII/829/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna „Łukasiewicza II” obejmującego obszar istniejącego Zespołu Szkół Muzycznych   przy ulicy Paderewskiego;

·        Uchwały Nr  XLIII/830/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna „Traugutta I” obejmującego obszar  o powierzchni ok. 3,0 ha  położony pomiędzy ulicą Batorego i ulicą  Żwirki
i Wigury.

 

                Zainteresowani mogą składać wnioski do zmian wyżej wymienionych planów miejscowych oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w związku z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2009 r.

 

 Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej albo za pomocą  środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: kamieniec.piotr@um.krosno.pl.

 

                Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

 

 

 

 

Prezydent Miasta Krosna

Piotr PRZYTOCKI

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-11-13
Publikujący -

 

          O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.
o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz.  U Nr 80, poz.717

z późn. zmianami )

                                         

                                      z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

 

że  w  dniu  19. 10. 2009 r. na  wniosek :  Gminy Krosno  została   wydana  decyzja   lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego 

znak : U. K .7331- 2 – 23 / 2009 dla  przedsięwzięcia  pod  nazwą:

 

„ Przebudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowejnr 28  na odcinku od km 226 + 594

do km 237 + 962 ( ul. J. Bema,ul. Jana  Pawła II ,

ul. Podkarpacka, ul. Bieszczadzka ):

     - odcinek 1 -  od km 226 + 549 do km 229 + 418

- odcinek 2 – od km 234 + 511 do km 237 + 962 ”

na działkach o nr ewid. gr. 92, 122, 123, 140, 139, 64/1   

( obręb Turaszówka  ),

1, 50 ( obręb Przemysłowa ), 1402/2, 1405, 1409/2 ( obręb Polanka ) ,

400/1 ( obręb Białobrzegi ), 1711, 1899/2, 1900/2 ( obręb Suchodół ) ,

3082/7 ( obręb Śródmieście )

 

           W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 50 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-10-30
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „KROŚCIENKO - VI” ul. Korczyńska .

Uchwała Nr XLVI/1019/02  Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „KROŚCIENKO - VI" ul. Korczyńska, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 66, poz. 1361 z dnia 26 października 2002 r.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39, ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXX/554/08 z dnia 26 września 2008 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „KROŚCIENKO - VI”, ul. Korczyńska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-10-27
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŚRÓDMIEŚCIE – VII” ul. Krakowska.

Uchwała Nr XII/243/03 Rady Miasta Krosna z dnia 26 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „ŚRÓDMIEŚCIE - VII" ul. Krakowska, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 146, poz. 1901 z dnia 27 października 2003 r.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39, ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXIII/584/08 z dnia 30 października 2008 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ ŚRÓDMIEŚCIE - VII”, ul. Krakowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-10-27
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miasta Krosno Nr XLI/790/05 z dnia 29 listopada 2005 roku,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach   od 23 września 2009 roku do 21 października  2009 roku,  projektu miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego   „Stare Miasto 1.”  (Miasto Krosno), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-09-16
Publikujący -

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Przebudowa ulic: Zręcińska – Lotników wraz z budową infrastruktury technicznej w ramach projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna  poprzez poprawę powiązań komunikacyjnych dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych i lotniska wzdłuż ulic: Zręcińska – Lotników ”.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 24.75 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-02-18
Publikujący -

Ustalenie standardu numerycznego przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych i kartograficznych

Załączniki:

obwieszczenie Plik pdf 251.95 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłBogusław Mokrzycki2008-05-24
Publikujący -

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Krosno.

Załączniki:

obwieszczenie Plik pdf 219.44 KB
założenia do planu Plik pdf 1.61 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJolanta Krupa - Inspektor2008-02-26
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 19 stycznia 2019r. 14:30:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.