Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 ... 9 10 

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 24.01.2011r.
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106 z 2010 r. poz. 675)

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA

że na wniosek złożony przez Gminę Krosno, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Grzegorza Zarzyckiego, AGZ Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Pużaka 55E, z dnia 14 grudnia 2010r., zostało wszczęte postępowanie administracyjneznak: I.IV-7210-2/10 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.:„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka”.


więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2011-01-24
Publikujący -

            OBWIESZCZENIE

 

PREZYDENTA MIASTA KROSNA

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „ Śródmieście IV”

ul. Wieniawskiego i Chopina

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1, pkt 1, art. 46, pkt 1, art. 50 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krosna

 

uchwały Nr  LXXI/1220/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „ Śródmieście IV”  ul. Wieniawskiego i Chopina, uchwalonego uchwałą Nr III/59/02 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2002 r. Zmiana obejmować będzie obszar o powierzchni ok. 0,08 ha  - w części ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami MU i ZL położonych przy ulicy Wieniawskiego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany wyżej wymienionego planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2011 r.

 

Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej albo za pomocą  środków komunikacji elektronicznej na adres

e-mailowy: kamieniec.piotr@um.krosno.pl.

Wniosek powinien  zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

 

 

Prezydent Miasta Krosna

                                                           Piotr PRZYTOCKI

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2011-01-18
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Suchodół IX”, „Suchodół X” i Przemysłowa I”

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz  uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXV/701/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna pn. „Przemysłowa I”, „Suchodół IX”, „Suchodół X”

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Suchodół IX”, „Suchodół X” i „Przemysłowa I” wraz z prognozami oddziaływania
na środowisko,
obejmujących następujące obszary:

§         „Suchodół IX” -  obszar o powierzchni ok. 34,57 ha, ograniczony od strony północnej granicą obowiązującego miejscowego planu „Śródmieście I”, od wschodniej ulicą Bieszczadzką, od południowej ulicą Nad Badoniem, dalej granicą obowiązującego miejscowego planu „Suchodół VI”, od strony zachodniej granicą cieku wodnego Badoń
i ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

§         „Suchodół X” – obszar o powierzchni ok. 401,99 ha, ograniczony od strony północnej granicą obrębu Przemysłowa, dalej granicą obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Traugutta I”, dalej granicą obrębu Śródmieście, od strony wschodniej granicą obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Śródmieście I”, dalej granicą naturalnego cieku wodnego Badoń, dalej granicą obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna Suchodół VI oraz ulicą Nad Badoniem i ulicą Bieszczadzką, od strony południowej granicą Gminy Miejsce Piastowe, dalej granicą obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Suchodół III” i dalej granicą  granicą Gminy Miejsce Piastowe.

§         „Przemysłowa I” - obszar o powierzchni ok. 324,38 ha, ograniczony od strony północnej ulicą Podkarpacką,
od strony wschodniej ulicą Batorego, dalej granicą obowiązującego miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Traugutta I”, dalej granicą obrębu Suchodół i granicą Gminy Chorkówka,
od zachodu ulicą Zręcińską.    

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Suchodół IX”, „Suchodół X” i „Przemysłowa I” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 12 stycznia 2011r. do 4 lutego 2011r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pok. 202.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędzie się w dniu 13 stycznia 2011r. w Dzielnicowym Domu Ludowym w Suchodole, przy ulicy Grunwaldzkiej w następujących godzinach:

·         „Suchodół IX” – godzina 1000

·         „Suchodół X” – godzina 1200

·         „Przemysłowa I” – godzina 1400

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2011 r.

Uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu,lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2011r.         

                                                                                                                                                                                 

Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki

                                                                                        

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2011-01-04
Publikujący -

    Krosno, dn.09.11.2010 r.

 

znak:  BA.D-7353-2-204/2010

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 02.11.2010 r. znak: BA.D-7353-2-204/2010 zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 31.08.2010 r., złożonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, Ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tarnów, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę:

przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 6,3 MPa zasilającego stację rozdzielczo-pomiarową, na działkach nr: 933/5, 933/7, 933/10, 934/8, 936, 937, 938/5, 942, 943, 944, 946/1, 947/3, 948, 949, 951/7, 951/8, 951/10, 954/3, 954/4, 957/3, 957/10, 957/11, 957/12, 1157, 1163, 1170, 1184, 1185, 1195, 1196/1, 1197, 1199, 1203, 1204, 1205 w Krośnie w rejonie ulic S. Wyspiańskiego, Klonowej, W. Pola (obręb ewidencyjny Turaszówka).

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2010-11-09
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Krosna

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn  „Krościenko XI”

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwały Rady Miasta Krosna nr XXIX/539/08 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna pn. „Suchodół VIII”, „Krościenko XI”, „Krościenko XII”, „Krościenko XIII” i „Krościenko XIV”

z a w i a d a m i a m

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Krościenko XI” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego teren położony w obrębach Suchodół i Krościenko Niżne - obszar o pow. ok 98 ha zawarty pomiędzy ulicą Bieszczadzką, granicą Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Śródmieście XII", „Krościenko X", ulicą Sikorskiego, granicą działki 3200/2, torami kolejowymi, granicą działki 2013 oraz granicą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Suchodół VII".

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Krościenko XI” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 30 września 2010r. do 21 października 2010r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pok. 202.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 21 października 2010r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a,
38-400 Krosno, w pokoju nr 313 o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2010 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2010r.

                                                                                         Prezydent Miasta Krosna

                                                                                         Piotr PRZYTOCKI

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-09-22
Publikujący -

Obwieszczenie

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 161.17 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-09-07
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Krosna
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego TRAUGUTTA - I ” ul. Żwirki i Wigury

Uchwała Nr XXVI/582/2000 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna  "TRAUGUTTA - I" ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2001 r. Nr 9, poz. 113 z późniejszymi zmianami.

 

          Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717

z późn. zm.), art. 39, ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXIII/584/08 z dnia 30 października 2008 r.

 

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego TRAUGUTTA-I” ul. Żwirki i Wigury

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Batorego a ul. Żwirki i Wigury o powierzchni ok. 2,95 ha,  w dniach od 26 sierpnia  do 17 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,

ul. Lwowska 28a, pokój nr 202 (II piętro) w godzinach

od 730 do 1530.

          Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 września br. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,
ul. Lwowska 28a, o godz. 1530  w sali  nr 313.

          Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi w sposób określony ustawą.                                                                                                                             

        Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.                       

        Uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone

w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl

 

          Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Krosna

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej

i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia października 2010r.

                                                                  

          Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

Prezydent Miasta Krosna

                                                           Piotr PRZYTOCKI

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-08-17
Publikujący -

OGŁOSZENIE

    Prezydenta Miasta Krosna
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Łukasiewicza - II” ul. Paderewskiego

Uchwała Nr IV/42/98 Rady Miejskiej w Krośnie z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna  "Łukasiewicza - II" ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 1999 r. Nr 4, poz. 72

 

          Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39, ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXIII/584/08 z dnia 30 października 2008 r.

 

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Łukasiewicza - II” ul. Paderewskiego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

obejmującego teren Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy Paderewskiego o powierzchni ok. 0,44 ha, w dniach od 26 sierpnia  do 17 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, pokój nr 202 (II piętro) w godzinach od 730 do 1530.

          Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 września br. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,
ul. Lwowska 28a, o godz. 1500  w sali  nr 313.

          Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi w sposób określony ustawą.                                                                                                                             

        Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.                       

        Uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl

 

          Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej

i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia

            1 października 2010r.                                                                 

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

 

                                                           Prezydent Miasta Krosna

                                                           Piotr PRZYTOCKI

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-08-17
Publikujący -

Obwiesczenie

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 239.10 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-08-16
Publikujący -

Obwieszczenie

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa nowego połączenia komunikacyjnego w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 229.45 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-08-11
Publikujący -

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 7 lipca 2010 r. o liczbie radnych wybieranych do Rady Miasta Krosna oraz do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 13.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRadosław Banasiak2010-07-08
Publikujący -

Obwieszczenie

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Prezydenta Miasta Krosna, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno od granic miasta do ul. Betleja w Krośnie".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 243.69 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-06-15
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Krosna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „TRAUGUTTA I” ul. Żwirki i Wigury

Uchwała Nr XXVI/582/2000 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna "TRAUGUTTA I" ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2001 r. Nr 9, poz. 113 z późniejszymi zmianami.

 

    Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39, ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXIII/584/08 z dnia 30 października 2008 r.

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego TRAUGUTTA I” ul. Żwirki i Wigury

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Batorego i ulicą Żwirki i Wigury o powierzchni ok. 2,95 ha, w dniach od 27 maja do 18 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, pokój nr 202 (II piętro) w godzinach  od 730 do 1530.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, o godz. 1530  w sali  nr 313.

           

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego,         można wnieść uwagi w sposób określony ustawą.                                                                                                         

   Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.   

   Uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl

 

    Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska   lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2010 r.                                                                    

    Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną  bez rozpatrzenia.

 

 

 

Prezydent Miasta Krosna

                                                           Piotr PRZYTOCKI

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-05-18
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Krosna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łukasiewicza - II” ul. Paderewskiego

Uchwała Nr IV/42/98 Rady Miejskiej w Krośnie z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna "Łukasiewicza - II" ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 1999 r. Nr 4, poz. 72

 

    Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39, ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXIII/584/08 z dnia 30 października 2008 r.

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Łukasiewicza - II” ul. Paderewskiego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

obejmującego teren Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy Paderewskiego o powierzchni ok. 0,44 ha,  w dniach od 27 maja do 18 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, pokój nr 202 (II piętro) w godzinach od 730 do 1530.

 

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, o godz. 1500  w sali  nr 313.

           

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego,          może wnieść uwagi w sposób określony ustawą.                                                                                                         

   Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.   

   Uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania   na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl

 

    Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska    lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2010r.                                                                    

    Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną   bez rozpatrzenia.

 

 

                                                           Prezydent Miasta Krosna

                                                           Piotr PRZYTOCKI

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-05-18
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

      Na podstawie art. 17 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miasta Krosno Nr XLI/790/05 z dnia 29 listopada 2005 roku,  

                              zawiadamiam

o kolejnym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 20 maja 2010 r. do 21 czerwca 2010 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto 1”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obszar objęty opracowaniem planu obejmuje tereny w obrębie Śródmieście ograniczone od północy rzeką Wisłok, od południowego wschodu ulicą Niepodległości i Grodzką, od zachodu granicą obowią-zującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna  „Łukasiewicza II” i rzeką Lubatówka.

Kolejnemu wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto 1” podlegać będą tereny kwartałów o nr:

·         9 (obszar położony między Rynkiem i ulicami: Słowackiego, Pawła z Krosna i Piłsudskiego – teren oznaczony symbolem 10.U/M-9);

·         15 (obszar położony między Rynkiem, ulicami: Portiusa, Zjazdową, Podwale i południową granicą działki nr 2255 - teren oznaczony symbolem 15.U/M-15);

·         29 (obszar położony między ulicami: Walslebena, Lwowską i Niepodległości - teren oznaczony symbolem 6.M/U-29).

Projekt ww. planu wraz prognozą oddziaływania na środowisko będą dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, Wydział Urbanistyki, ul. Lwowska 28a, w godzinach pracy Urzędu.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 21 czerwca 2010 r. o godzinie 1500 w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, przy ul. Lwowskiej 28, pokój 313 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.

 Zgodnie z art. 18 i art.17 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), każdy  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do wglądu publicznego może wnieść uwagi, w terminie nie przekracza-jącym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu planu. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Krosna, na adres 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,na piśmie lub w postaci elektro-nicznej opatrzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobo-wości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

Równocześnie na podstawie z art. 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199 z 2008r, poz.1227) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto”, zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, w siedzibie Miasta Krosna, Wydział Urbanistyki dostępne są następujące dokumenty:

Ø       projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto 1”;

Ø       prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto”;

Ø       opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto” oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu;

Ø       opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto” oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu;

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww.  ogłoszenia w formie pisemnej  na adres Urzędu Gminy lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej  dot. kwartałów wymienionych na wstępie. 

 Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Krosna.

                                                                                                                                                                  Prezydent Miasta Krosna     

Piotr Przytocki

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-05-12
Publikujący -

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.
o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz.  U

Nr 80, poz.71 z późn. zmianami )

                                         

              z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

 

że  w  dniu  07.05. 2010r. na  wniosek :  GMINY  KROSNO  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:

U.O - 7331 -2 -2 /10   pn.

 

„ Przebudowa dróg – ulic: F.Chopina , Bursaki,

J. Piłsudskiego, Legionów i Podwale –

od ul. H. Wieniawskiego  do mostu na rzece Lubatówce  w Krośnie .”

 

 

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 50 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-05-07
Publikujący -

          O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.
o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz.  U Nr 80, poz.717
  z późn. zmianami )

                                         

                                      z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

 

że  w  dniu  12.04. 2010r. na  wniosek :  Gminy Krosno działającej przez pełnomocnika: Zygmunt  Walczyna, ul. Przytulna 20a m 38  , Gdańsk  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.

 

Uzbrojenie terenu – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej , dróg

i oświetlenia w ramach zadania – „ Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje ” w Krośnie,
przy ul. Lotników.

 

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 50 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-04-12
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miasta Krosno Nr XLI/790/05 z dnia 29 listopada 2005 roku,

 

                         zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 4 stycznia 2010 roku do 1 lutego 2010r., projektu miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto 1”  (Miasto Krosno), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obszar objęty opracowaniem planu obejmuje tereny w obrębie Śródmieście, ograniczone od północy rzeką Wisłok i ulicą Legionów (z wyłączeniem rejonu Targowicy), od południowego wschodu  ulicą Niepodległości i Grodzką, od zachodu granicą obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Łukasiewicza II” i  rzeką Lubatówka.

Projekt ww. planu wraz prognozą oddziaływania na środowisko będą dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, Wydział Urbanistyki, ul. Lwowska 28a, w godzinach pracy Urzędu.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu  1 lutego 2010r. o godzinie 1300   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul.Staszica 2- pokój nr 21 (I piętro) odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.

Zgodnie z art. 18 i art.17 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do wglądu publicznego może wnieść uwagi, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu planu. Uwagi należy składać  do Prezydenta Miasta Krosna, na adres 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a ,  na piśmie  lub

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Równocześnie na podstawie  art. 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199 z 2008 r., poz.1227) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto” zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miasta Krosna - Wydział Urbanistyki dostępne są następujące dokumenty:

Ø       projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto 1.”;

Ø       prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto 1.”;

Ø       opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto 1.” oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu;

Ø       opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto 1.” oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu;

 

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie do 19 lutego 2010 roku w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy   lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Krosna.

 

 

 

 

 

Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a i ul. Staszica 2 oraz rozplakatowane na miejskich tablicach ogłoszeń w terminie od  22 grudnia 2009 roku  do  1 lutego 2010 roku.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-12-22
Publikujący -

           O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.
o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz.  U Nr 80, poz.717

z późn. zmianami )

                                         

                                      z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

 

że  w  dniu  01.12. 2009r. na  wniosek : Gminy Krosno została   wydana  decyzja  o  ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego

 znak : U. O. 7331/ 2 – 32 / 2009

dla  przedsięwzięcia  pod  nazwą:

 

„ Remont i częściowa przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowych piwnic przedprożowych  oraz budowa komory  przy kamienicy nr 20  z przeznaczeniem na cele ekspozycyjne, budowa zejść do piwnic  przedprożowych( schodów zewnętrznych  )

przy kamienicach nr 15 i 16

oraz kamienicach nr 20 i 21, małej architektury

( obiekt rzeźbiarski szklany) , przebudowa nawierzchni chodnika, budowa przyłączy wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania

w Krośnie, przy ul. Rynek ( obręb Śródmieście ).”

 

 

           W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 50 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz.U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-12-03
Publikujący -

              OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Krosna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwał Rady Miasta Krosna nr
XX/343/08 z dnia 31 stycznia 2008r., nr XXIII/424/08 z dnia
31 marca 2008 r., nr XVIIl/290/07 z dnia 30 listopada 2007 r. oraz nr XXVII/480/08 z dnia 30 czerwca 2008r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian „Zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w następujących zakresach:

„ZAKRES I”

1)       obszar obejmujący teren lotniska w obrębie Przemysłowa

       wraz z częścią obszaru przyległego do lotniska w obrębach Śródmieścioraz Suchodół, w tym w zakresie zmiany granic lotniska,

2)       obszar położony w obrębie Suchodół pomiędzy potokiem Olszyny,

       a nowoprojektowaną drogą obwodową,

3)       obszar położony w południowej części obrębu Suchodół, wzdłuż ulicy Bieszczadzkiej,

4)       zmiana przebiegu projektowanej drogi głównej na odcinku od projektowanego ronda przy wylocie ulicy Witosa do skrzyżowania

      z ulicą Bieszczadzką,

 

„ZAKRES II”

1)      obszar położony w północno - wschodniej części obrębu Suchodół, pomiędzy ulicą Bieszczadzką, a torami kolejowymi,

2)      obszar położony w obrębie Krościenko Niżne w południowej części, zawarty pomiędzy ulicą Sikorskiego, a torami kolejowymi (działki o numerach ewidencyjnych 3200/1, 3200/2 i 3200/3).

Projekty zmian „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu
w dniach od 17.12.2009 r. do 18.01.2010 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, pokój nr 202 (II piętro) w godzinach

od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach odbędzie się w dniu 18.01.2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, w Sali Narad Urzędu Miasta Krosna (pokój nr 21,

I piętro) w następujących godzinach:

godz. 12:00 – „ZAKRES I”

godz. 15:00 – „ZAKRES II”

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmiany studium należy składać na piśmie z podaniem imienia nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna.

 Uwagi dotyczące strategicznych ocen oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Można je składać w siedzibie Urzędu Miasta Krosna lub na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2010 r.

 

Prezydent Miasta Krosna
Piotr PRZYTOCKI

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-11-26
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2009-2015.

Załączniki:

Opinia RDOŚ Plik pdf 430.21 KB
Opinia sanitarna Plik pdf 252.93 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2009-11-24
Publikujący -

OGŁOSZENIE

 

  PREZYDENTA MIASTA KROSNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna

„ Łukasiewicza II”  oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna „Traugutta I”

               Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami ) oraz art. 39 ust.1 pkt 1, art. 46 pkt 1, art. 50 oraz art. 54 ust. 3 ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami )

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krosna

 

·        Uchwały Nr  XLIII/829/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna „Łukasiewicza II” obejmującego obszar istniejącego Zespołu Szkół Muzycznych   przy ulicy Paderewskiego;

·        Uchwały Nr  XLIII/830/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna „Traugutta I” obejmującego obszar  o powierzchni ok. 3,0 ha  położony pomiędzy ulicą Batorego i ulicą  Żwirki
i Wigury.

 

                Zainteresowani mogą składać wnioski do zmian wyżej wymienionych planów miejscowych oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w związku z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2009 r.

 

 Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej albo za pomocą  środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: kamieniec.piotr@um.krosno.pl.

 

                Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

 

 

 

 

Prezydent Miasta Krosna

Piotr PRZYTOCKI

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-11-13
Publikujący -

 

          O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.
o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz.  U Nr 80, poz.717

z późn. zmianami )

                                         

                                      z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

 

że  w  dniu  19. 10. 2009 r. na  wniosek :  Gminy Krosno  została   wydana  decyzja   lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego 

znak : U. K .7331- 2 – 23 / 2009 dla  przedsięwzięcia  pod  nazwą:

 

„ Przebudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowejnr 28  na odcinku od km 226 + 594

do km 237 + 962 ( ul. J. Bema,ul. Jana  Pawła II ,

ul. Podkarpacka, ul. Bieszczadzka ):

     - odcinek 1 -  od km 226 + 549 do km 229 + 418

- odcinek 2 – od km 234 + 511 do km 237 + 962 ”

na działkach o nr ewid. gr. 92, 122, 123, 140, 139, 64/1   

( obręb Turaszówka  ),

1, 50 ( obręb Przemysłowa ), 1402/2, 1405, 1409/2 ( obręb Polanka ) ,

400/1 ( obręb Białobrzegi ), 1711, 1899/2, 1900/2 ( obręb Suchodół ) ,

3082/7 ( obręb Śródmieście )

 

           W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 50 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-10-30
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „KROŚCIENKO - VI” ul. Korczyńska .

Uchwała Nr XLVI/1019/02  Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „KROŚCIENKO - VI" ul. Korczyńska, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 66, poz. 1361 z dnia 26 października 2002 r.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39, ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXX/554/08 z dnia 26 września 2008 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „KROŚCIENKO - VI”, ul. Korczyńska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-10-27
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŚRÓDMIEŚCIE – VII” ul. Krakowska.

Uchwała Nr XII/243/03 Rady Miasta Krosna z dnia 26 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „ŚRÓDMIEŚCIE - VII" ul. Krakowska, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 146, poz. 1901 z dnia 27 października 2003 r.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39, ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXIII/584/08 z dnia 30 października 2008 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ ŚRÓDMIEŚCIE - VII”, ul. Krakowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-10-27
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miasta Krosno Nr XLI/790/05 z dnia 29 listopada 2005 roku,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach   od 23 września 2009 roku do 21 października  2009 roku,  projektu miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego   „Stare Miasto 1.”  (Miasto Krosno), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-09-16
Publikujący -

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Przebudowa ulic: Zręcińska – Lotników wraz z budową infrastruktury technicznej w ramach projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna  poprzez poprawę powiązań komunikacyjnych dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych i lotniska wzdłuż ulic: Zręcińska – Lotników ”.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 24.75 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-02-18
Publikujący -

Ustalenie standardu numerycznego przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych i kartograficznych

Załączniki:

obwieszczenie Plik pdf 251.95 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłBogusław Mokrzycki2008-05-24
Publikujący -

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Krosno.

Załączniki:

obwieszczenie Plik pdf 219.44 KB
założenia do planu Plik pdf 1.61 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJolanta Krupa - Inspektor2008-02-26
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 17 października 2018r. 19:31:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.