Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 ... 9 10 11 

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Obwieszczenie

Wojewoda Podkarpacki
zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego
(sprawa znak: I.VII.7840.6.1.2011)

na wniosek beneficjenta i Gminy Krosno i partnera Gminy Chorkówka zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji: Rozbudowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej dla zadania pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 1.13 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2011-08-25
Publikujący -

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 91.24 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2011-08-10
Publikujący -

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXX/631/05

Rady Miasta Krosna

z dnia 25 lutego 2005 r.

 


 

Urząd Miasta Krosna

Wydział Urbanistyki

Ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

 

 

DATA:

 

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PRAC LUB ROBÓT

 

 

(nazwa zadania)

w okresie od

 

do

 

określonego w umowie nr:

 

zawartej w dniu:

 

pomiędzy Gminą Krosno a

 

(imię nazwisko lub nazwa otrzymującego dotację)

               

 


I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

 

 

1. W jakim stopniu planowanie cele zostały zrealizowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

2. Opis zrealizowanych zadań (zgodnie z porządkiem zawartym we wniosku o dotację oraz w  umowie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informacje o uczestnikach (liczebność i charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji zadania cechy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

4. Wymierne rezultaty realizacji zadania (zgodnie z informacją zawartą we wniosku o dotację)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

 

A. INFORMACJA O WYDATKACH PRZY REALIZACJI ZADANIA:

 

 

całkowity koszt w okresie sprawozdawczym

 

w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji

w tym środki własne

 

 

1. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA TYP KOSZTÓW

 

lp.

rodzaj kosztów

całość zadania

koszt całkowity

w tym z dotacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

łącznie

 

 

 

 

 

 

2. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

 

 

źródło

całość zadania

 

%

 

koszty pokryte z dotacji

 

 

 

 

własne środki

 

 

 

 

inni sponsorzy publiczni (jacy?)

 

 

 

 

 

 

 

inni sponsorzy prywatni

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

100 %

 

 

 

 

3. EWENTUALNE UWAGI MOGĄCE MIEĆ ZNACZENIE PRZY OCENIE REALIZACJI ZADANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ZESTAWIENIE RACHUNKÓW:

 

lp.

nr dokumentu księgowego

data

nazwa wydatku

kwota w zł

w tym ze środków pochodzących z dotacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŁĄCZNIE

 

 

Do sprawozdania załączyć należy kopie faktur.

 


 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 

załączniki:

 

 

 

Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje prasowe itp.)

 

IV. OŚWIADCZENIA I PODPISY

1.      Niniejszym oświadczam, że środki publiczne otrzymane od Gminy Krosno zostały wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Z późn. zm.).

2.      Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym,a także, że znana jest mi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego.

 

1. Podpis osoby składającej sprawozdanie (dotyczy osoby fizycznej)

    Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania składającego sprawozdanie

 

 

(podpis/y)

(pieczątka)

 

 

 

 

 

 

 

Krosno, data ................................................

 

2. Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania wraz z załącznikami

 

 

 

data przyjęcia, imię i nazwisko osoby przyjmującej sprawozdanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdania należy składać osobiście lub nadsyłać listem poleconym w terminie przewidzianym w umowie o dotację


 

 

 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

V. AKCEPTACJA CAŁOŚCI SPRAWOZDANIA

 

1. Zakres merytoryczny

 

 

 

 

 

(data i podpis naczelnika Wydziału Urbanistyki)

 

 

 

2. Zakres finansowy

 

 

 

 

 

(data i podpis Skarbnika Miasta)

 

 

 

3. Akceptacja

 

 

 

 

(data i podpis Prezydenta Miasta)

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2011-08-01
Publikujący -

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXX/631/05

Rady Miasta Krosna

z dnia 25 lutego 2005 r.

Urząd Miasta Krosna

Wydział Urbanistyki

Ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE,

RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

 

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY

 

 

A. DANE O ZABYTKU:

 

1. NAZWA ZABYTKU

 

 

 

 

 

 

2. DANE O ZABYTKU

 

nr w rejestrze zabytków:

wpis z dnia:

3. DOKŁADNY ADRES ZABYTKU LUB MIEJSCE JEGO PRZECHOWYWANIA

 

 

 

 

 

B. WNIOSKODAWCA:

 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA

 

 

 

 

2. ADRES / SIEDZIBA

 

 

 

 

3. NR NIP:

4. INNE DANE

 

1) FORMA PRAWNA

2) NAZWA I NR REJESTRU

3) DATA WPISU DO REJESTRU / EWIDENCJI

4) NR REGON:

OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY (zgodnie z danymi rejestrowymi):

 

 

 

5. BANK (nazwa, adres) I NR KONTA WNIOSKODAWCY:

 

 

 

 

C. TYTUŁ DO WŁADANIA ZABYTKIEM:

 

 

 

(własność, użytkowanie wieczyste,trwały zarząd, najem, dzierżawa, inne)

 

księga wieczysta nr .............

(w przypadku braku księgi wieczystej) zbiór dokumentów nr ...........

 

D. UZYSKANE POZWOLENIA:

 

1. Pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

 

wydane przez:

z dnia:

nr zezwolenia:

2. Pozwolenie na budowę

 

wydane przez:

z dnia:

nr zezwolenia:

           

 


 


II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH

 

 

A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I JEGO CHARAKTERYSTYKA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. TERMIN REALIZACJI: (planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

D. PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT ORAZ ŹRÓDŁA ICH SFINANSOWANIA:

 

 

przewidywane koszty realizacji prac lub robót

oraz źródła ich sfinansowania

zakres rzeczowy

kwota

udział w całości kosztów (w %)

 

ogółem

 

 

 

 

przedmiot i kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków Gminy Krosno

 

 

 

 

udział środków własnych

 

 

 

 

udział środków pozyskanych z:

 

 

 

 

-        budżetu państwa

 

 

 

 

-        budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

 

-        innych źródeł (należy wskazać)

 

 

 

 

-         

 

 

 

 

-         

 

 

 

 

-         

 

 

 

III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

 

 

Wykaz wykonanych przez wnioskodawcę w okresie ostatnich 3 lat prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym / ruchomym, wpisanym do rejestru zabytków z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie, w tym sfinansowanych ze środków publicznych

 

 

rok

zakres wykonanych prac

poniesione wydatki

dotacje ze środków publicznych (wysokość, źródło i przeznaczenie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 


 

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

 

1)       dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem (aktualny wypis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów, decyzja o nadaniu trwałego zarządu, umowa najmu itp.) (nie dotyczy, jeżeli dotacja na ten zabytek była już raz przyznana w ciągu ostatnich pięciu lat),

2)       harmonogram i kosztorys prac lub robót,

3)       decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót oraz projekt i pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

4)       informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,

5)       dokument potwierdzający wyrażenie zgody właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, najemca lub dzierżawca.

Dotacje przyznawane są na zasadach określonych w uchwale nr XXX/631/05
Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 44, poz. 513)

 

W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe dane, Gmina Krosno zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu przyznanych środków.

 

V. PODPISY

W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję się do wydatkowania przyznanych środków na realizację wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

 

1. Podpis Wnioskodawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)

 

 

(podpis/y)

 

(pieczątka)

 

 

 

 

 

Krosno, data ...................

 

2. Potwierdzenie przyjęcia wniosku wraz z załącznikami

 

 

data przyjęcia i pieczęć kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2011-08-01
Publikujący -

 

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
 
 
Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162. poz. 1568), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy uchwały Nr XXX/631/05 z dnia 25 lutego 2005r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nr 44, poz. 513 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 września 2011r.
 
 
Wniosek powinien zawierać:
 
1)     imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
2)      wskazanie zabytku;
3)      udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku;
4)      określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
5)      kosztorys wstępny planowanych prac;
6)     zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
7)      pozwolenie na budowę, o ile prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;
8)      wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przy zabytku, którego dotyczy wniosek, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
9)      informację o uzyskanych w ciągu ostatnich trzech lat środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy zabytku, którego dotyczy wniosek;
10) zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku, gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, najemca lub dzierżawca;
11) zapewnienie wnioskodawcy, o pokryciu pozostałej części kosztów zadania, na które ma być przyznana dotacja.
 
 
 
Informacje w sprawie dofinansowania można uzyskać pod nr tel.:  606 667 214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znak: U.4125.13.2011.R
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2011-08-01
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Krosna o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 225/2011 znak: BA.6740.2.82.2011.B z dnia 04.07.2011 r., dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Reymonta wraz z przebudową mostu na potoku Badoń w Krośnie” na działkach nr ew. gr. 1084; 1047; 1083/1 (1083); 1085/1 (1085); 1082/10 (1082/8); 1087/1 (1087); i 363 (obręb ewid. Suchodół).

          

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2011-07-13
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Krosna

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. Przemysłowa I”

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz  uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXV/701/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna pn. „Przemysłowa I”, „Suchodół IX”, „Suchodół X”

z a w i a d a m i a m

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Przemysłowa I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego obszar o powierzchni ok. 324,38 ha, ograniczony od strony północnej ulicą Podkarpacką, od strony wschodniej ulicą Batorego, dalej granicą obowiązującego miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Traugutta I”, dalej granicą obrębu Suchodół i granicą Gminy Chorkówka, od zachodu ulicą Zręcińską.    

 

            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Przemysłowa I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 30 czerwca 2011r. do 21 lipca 2011r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pok. 202.

 

            Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 21 lipca 2011r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, o godz. 15:30 w sali  nr 313.

           

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

            Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 5 sierpnia 2011 r.

 

            Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 5 sierpnia 2011 r.

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                   Prezydent Miasta Krosna 

                                                                    Piotr Przytocki  

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2011-06-17
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Krosna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna„Śródmieście IV”  ul. Wieniawskiego

i Chopina

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2011-06-07
Publikujący -

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna”

 

Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krosna Uchwały Nr VIII/109/2011 z dnia  25 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna”.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące studium i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38–400 Krosno w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r., przy czym dopuszcza się składanie wniosków do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, 38–400 Krosno, pokój nr 202 oraz drogą elektroniczną, opatrzoną tematem „wniosek do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna” na adres: tomon.ewa@um.krosno.pl

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Krosna.

 

 

  Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2011-06-07
Publikujący -

OGŁOSZENIE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna, pn. „Białobrzegi VI”, „Przemysłowa II”, „Przemysłowa III”

 

Stosownie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krosna Uchwały
Nr XVIII/291/07 z dnia  30 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna, pn. „Białobrzegi VI”, „Przemysłowa II”, „Przemysłowa III”
, obejmującej obszar:

 

Białobrzegi VI (pow. ok. 65 ha) - zawarty pomiędzy ulicami Tysiąclecia, Podkarpacką, Krakowską oraz granicami działek wzdłuż potoku Marzec,

Przemysłowa II (pow. ok. 75 ha).- zawarty pomiędzy ulicami Podkarpacką, Tysiąclecia, Kolejową  oraz torami kolejowymi,

Przemysłowa III (pow. ok. 120 ha).- zawarty pomiędzy ulicami Podkarpacką, Krukierka oraz torami kolejowymi.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów i prognoz oddziaływania na środowisko.  Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38–400 Krosno w terminie do 30 czerwca 2011r., przy czym dopuszcza się składanie wniosków do wyżej wymienionej prognozy ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38–400 Krosno, pokój nr 202 oraz drogą elektroniczną, opatrzoną tematem „wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna, pn. „Białobrzegi VI”, „Przemysłowa II”, „Przemysłowa III” na adres kamieniec.piotr@um.krosno.pl.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Krosna.

 

 

 

Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2011-06-07
Publikujący -

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA

o wydaniu decyzji znak: I.VII.7119-5/10 z dnia 20.04.2011 r. zmieniającej decyzję własną Nr 5/10, znak: I.VII.7119-5/10 z dnia 26.07.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn,: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno od granic miasta do ul. Betleja w Krośnie", od km 16+840,00 do km 20+485,00.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 733.33 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2011-04-29
Publikujący -

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.
o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz. U.  Nr 80, poz.717
  z  późn. zmianami )

                                 

                                   z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

 

że w dniu 12.04. 2011r. wpłynął  wniosek   :  GMINY  KROSNO    i wszczęto  postępowanie w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.

 

„UTWORZENIE PONADREGIONALNEGO  CENTRUM SZKOLENIA

LOTNICZEGO W OPARCIU O  ZMODERNIZOWANĄ INFRASTRUKTURĘ LOTNISKA   W KROŚNIE  -  I i II  ETAP”

polegającej na budowie:

 

·        w I etapie:

 

a)      drogi startowej  wraz z pasem drogi startowej ;

b)      drogi kołowania ;

c)      rozbudowie i nadbudowie  istniejącego budynku wieży kontroli  lotów;

d)      placu dla autocysterny do tankowania samolotów ;

e)      drogi patrolowej

f)        zjazdy  publiczne ( ppoż.)  z  drogi - ulicy Zręcińskiej (działka oznaczona nr ewid. gr. 239/1)  na działkę o  nr 240/5 ;

g)      ogrodzenie terenu lotniska z bramami wjazdowymi

h)      kanalizacji deszczowej  z separatorami dla potrzeb odwodnienia drogi startowej, drogi kołowania, placu dla autocysterny do tankowania samolotów i melioracji części trawiastej pola wzlotów wraz z ich odwodnieniem;

i)        wylotu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do potoku Lubatówka;

j)        odwodnienia naziemnego pola ruchu lotniczego;

k)      przebudowie istniejącej sieci wodociągowej;

l)        oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej, drogi kołowania i placu dla autocysterny do tankowania samolotów;

m)    oświetlenia przeszkodowego i krawędziowego;

n)      urządzeń nawigacyjnych (radiolatarnia NDB, wzrokowy wskaźnik ścieżki schodzenia PAPI, uproszczony świetlny system podejścia) oraz systemu łączności;

o)      ogródka meteo (zabezpieczenie meteorologiczne lotniska);

p)      kablowych linii zasilających;

q)      kanalizacji teletechnicznej oraz światłowodu;

r)        przebudowie istniejącej sieci gazowej;

 

·        w II etapie:

a)      dróg kołowania:  o szerokości 18m  oraz  o szerokości 10,5m;

b)      płyty postojowej dla samolotów  ;

c)      kanalizacji deszczowej  dla potrzeb odwodnienia dróg kołowania, płyty postojowej oraz płyt postojowych przedhangarowych wraz z ich odwodnieniem; oświetlenia

d)      nawigacyjnego dróg kołowania i płyty postojowej oraz płyt postojowych przedhangarowych ;

e)      kablowych  linii  zasilających

f)        hangarów dla samolotów  z płytami  postojowymi przedhangarowymi i drogami dojazdowymi;

g)      przebudowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej , gazowej i elektroenergetycznej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach:

240/5, 257/3, 275, 300, 301/1, 302, 350/2, 350/3, 350/4, 350/5, 350/6, 350/7, 350/8, 375, 376/6, 374, 376/5, 239/1  - obręb Przemysłowa

oraz na działkach przeznaczonych do odprowadzenia wód deszczowych, o numerach:

 14, 174, 119/2, 230     obręb Suchodół

 

     Zainteresowane strony w ciągu 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki  – Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28 a, pok. 202 ( II piętro) z zamierzeniami wnioskodawcy oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2011-04-14
Publikujący -

 

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 04.04.2011r.
o  w y d a n i u  d e c y z j i

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106 z 2010 r. poz. 675)


WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA

że na wniosek złożony przez Gminę Krosno, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Grzegorza Zarzyckiego, AGZ Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Pużaka 55E, w dniu 31 marca 2011 r. została wydana

DECYZJA NR 2/10

o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.:„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka”
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2011-04-04
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 24.01.2011r.
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106 z 2010 r. poz. 675)

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA

że na wniosek złożony przez Gminę Krosno, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Grzegorza Zarzyckiego, AGZ Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Pużaka 55E, z dnia 14 grudnia 2010r., zostało wszczęte postępowanie administracyjneznak: I.IV-7210-2/10 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.:„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka”.


więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2011-01-24
Publikujący -

            OBWIESZCZENIE

 

PREZYDENTA MIASTA KROSNA

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „ Śródmieście IV”

ul. Wieniawskiego i Chopina

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1, pkt 1, art. 46, pkt 1, art. 50 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krosna

 

uchwały Nr  LXXI/1220/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „ Śródmieście IV”  ul. Wieniawskiego i Chopina, uchwalonego uchwałą Nr III/59/02 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2002 r. Zmiana obejmować będzie obszar o powierzchni ok. 0,08 ha  - w części ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami MU i ZL położonych przy ulicy Wieniawskiego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany wyżej wymienionego planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2011 r.

 

Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej albo za pomocą  środków komunikacji elektronicznej na adres

e-mailowy: kamieniec.piotr@um.krosno.pl.

Wniosek powinien  zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

 

 

Prezydent Miasta Krosna

                                                           Piotr PRZYTOCKI

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2011-01-18
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Suchodół IX”, „Suchodół X” i Przemysłowa I”

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz  uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXV/701/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna pn. „Przemysłowa I”, „Suchodół IX”, „Suchodół X”

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Suchodół IX”, „Suchodół X” i „Przemysłowa I” wraz z prognozami oddziaływania
na środowisko,
obejmujących następujące obszary:

§         „Suchodół IX” -  obszar o powierzchni ok. 34,57 ha, ograniczony od strony północnej granicą obowiązującego miejscowego planu „Śródmieście I”, od wschodniej ulicą Bieszczadzką, od południowej ulicą Nad Badoniem, dalej granicą obowiązującego miejscowego planu „Suchodół VI”, od strony zachodniej granicą cieku wodnego Badoń
i ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

§         „Suchodół X” – obszar o powierzchni ok. 401,99 ha, ograniczony od strony północnej granicą obrębu Przemysłowa, dalej granicą obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Traugutta I”, dalej granicą obrębu Śródmieście, od strony wschodniej granicą obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Śródmieście I”, dalej granicą naturalnego cieku wodnego Badoń, dalej granicą obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna Suchodół VI oraz ulicą Nad Badoniem i ulicą Bieszczadzką, od strony południowej granicą Gminy Miejsce Piastowe, dalej granicą obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Suchodół III” i dalej granicą  granicą Gminy Miejsce Piastowe.

§         „Przemysłowa I” - obszar o powierzchni ok. 324,38 ha, ograniczony od strony północnej ulicą Podkarpacką,
od strony wschodniej ulicą Batorego, dalej granicą obowiązującego miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Traugutta I”, dalej granicą obrębu Suchodół i granicą Gminy Chorkówka,
od zachodu ulicą Zręcińską.    

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Suchodół IX”, „Suchodół X” i „Przemysłowa I” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 12 stycznia 2011r. do 4 lutego 2011r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pok. 202.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędzie się w dniu 13 stycznia 2011r. w Dzielnicowym Domu Ludowym w Suchodole, przy ulicy Grunwaldzkiej w następujących godzinach:

·         „Suchodół IX” – godzina 1000

·         „Suchodół X” – godzina 1200

·         „Przemysłowa I” – godzina 1400

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2011 r.

Uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu,lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2011r.         

                                                                                                                                                                                 

Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki

                                                                                        

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2011-01-04
Publikujący -

    Krosno, dn.09.11.2010 r.

 

znak:  BA.D-7353-2-204/2010

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 02.11.2010 r. znak: BA.D-7353-2-204/2010 zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 31.08.2010 r., złożonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, Ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tarnów, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę:

przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 6,3 MPa zasilającego stację rozdzielczo-pomiarową, na działkach nr: 933/5, 933/7, 933/10, 934/8, 936, 937, 938/5, 942, 943, 944, 946/1, 947/3, 948, 949, 951/7, 951/8, 951/10, 954/3, 954/4, 957/3, 957/10, 957/11, 957/12, 1157, 1163, 1170, 1184, 1185, 1195, 1196/1, 1197, 1199, 1203, 1204, 1205 w Krośnie w rejonie ulic S. Wyspiańskiego, Klonowej, W. Pola (obręb ewidencyjny Turaszówka).

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2010-11-09
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Krosna

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn  „Krościenko XI”

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwały Rady Miasta Krosna nr XXIX/539/08 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna pn. „Suchodół VIII”, „Krościenko XI”, „Krościenko XII”, „Krościenko XIII” i „Krościenko XIV”

z a w i a d a m i a m

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Krościenko XI” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego teren położony w obrębach Suchodół i Krościenko Niżne - obszar o pow. ok 98 ha zawarty pomiędzy ulicą Bieszczadzką, granicą Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Śródmieście XII", „Krościenko X", ulicą Sikorskiego, granicą działki 3200/2, torami kolejowymi, granicą działki 2013 oraz granicą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Suchodół VII".

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Krościenko XI” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 30 września 2010r. do 21 października 2010r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pok. 202.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 21 października 2010r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a,
38-400 Krosno, w pokoju nr 313 o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2010 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2010r.

                                                                                         Prezydent Miasta Krosna

                                                                                         Piotr PRZYTOCKI

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-09-22
Publikujący -

Obwieszczenie

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 161.17 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-09-07
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Krosna
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego TRAUGUTTA - I ” ul. Żwirki i Wigury

Uchwała Nr XXVI/582/2000 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna  "TRAUGUTTA - I" ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2001 r. Nr 9, poz. 113 z późniejszymi zmianami.

 

          Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717

z późn. zm.), art. 39, ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXIII/584/08 z dnia 30 października 2008 r.

 

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego TRAUGUTTA-I” ul. Żwirki i Wigury

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Batorego a ul. Żwirki i Wigury o powierzchni ok. 2,95 ha,  w dniach od 26 sierpnia  do 17 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,

ul. Lwowska 28a, pokój nr 202 (II piętro) w godzinach

od 730 do 1530.

          Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 września br. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,
ul. Lwowska 28a, o godz. 1530  w sali  nr 313.

          Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi w sposób określony ustawą.                                                                                                                             

        Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.                       

        Uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone

w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl

 

          Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Krosna

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej

i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia października 2010r.

                                                                  

          Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

Prezydent Miasta Krosna

                                                           Piotr PRZYTOCKI

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-08-17
Publikujący -

OGŁOSZENIE

    Prezydenta Miasta Krosna
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Łukasiewicza - II” ul. Paderewskiego

Uchwała Nr IV/42/98 Rady Miejskiej w Krośnie z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna  "Łukasiewicza - II" ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 1999 r. Nr 4, poz. 72

 

          Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39, ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXIII/584/08 z dnia 30 października 2008 r.

 

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Łukasiewicza - II” ul. Paderewskiego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

obejmującego teren Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy Paderewskiego o powierzchni ok. 0,44 ha, w dniach od 26 sierpnia  do 17 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, pokój nr 202 (II piętro) w godzinach od 730 do 1530.

          Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 września br. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,
ul. Lwowska 28a, o godz. 1500  w sali  nr 313.

          Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi w sposób określony ustawą.                                                                                                                             

        Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.                       

        Uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl

 

          Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej

i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia

            1 października 2010r.                                                                 

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

 

                                                           Prezydent Miasta Krosna

                                                           Piotr PRZYTOCKI

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-08-17
Publikujący -

Obwiesczenie

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 239.10 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-08-16
Publikujący -

Obwieszczenie

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa nowego połączenia komunikacyjnego w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 229.45 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-08-11
Publikujący -

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 7 lipca 2010 r. o liczbie radnych wybieranych do Rady Miasta Krosna oraz do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 13.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRadosław Banasiak2010-07-08
Publikujący -

Obwieszczenie

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Prezydenta Miasta Krosna, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno od granic miasta do ul. Betleja w Krośnie".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 243.69 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-06-15
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Krosna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „TRAUGUTTA I” ul. Żwirki i Wigury

Uchwała Nr XXVI/582/2000 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna "TRAUGUTTA I" ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2001 r. Nr 9, poz. 113 z późniejszymi zmianami.

 

    Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39, ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXIII/584/08 z dnia 30 października 2008 r.

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego TRAUGUTTA I” ul. Żwirki i Wigury

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Batorego i ulicą Żwirki i Wigury o powierzchni ok. 2,95 ha, w dniach od 27 maja do 18 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, pokój nr 202 (II piętro) w godzinach  od 730 do 1530.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, o godz. 1530  w sali  nr 313.

           

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego,         można wnieść uwagi w sposób określony ustawą.                                                                                                         

   Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.   

   Uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl

 

    Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska   lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2010 r.                                                                    

    Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną  bez rozpatrzenia.

 

 

 

Prezydent Miasta Krosna

                                                           Piotr PRZYTOCKI

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-05-18
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Krosna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łukasiewicza - II” ul. Paderewskiego

Uchwała Nr IV/42/98 Rady Miejskiej w Krośnie z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna "Łukasiewicza - II" ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 1999 r. Nr 4, poz. 72

 

    Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39, ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXIII/584/08 z dnia 30 października 2008 r.

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Łukasiewicza - II” ul. Paderewskiego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

obejmującego teren Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy Paderewskiego o powierzchni ok. 0,44 ha,  w dniach od 27 maja do 18 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, pokój nr 202 (II piętro) w godzinach od 730 do 1530.

 

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, o godz. 1500  w sali  nr 313.

           

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego,          może wnieść uwagi w sposób określony ustawą.                                                                                                         

   Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.   

   Uwagi i wnioski w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania   na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl

 

    Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska    lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2010r.                                                                    

    Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną   bez rozpatrzenia.

 

 

                                                           Prezydent Miasta Krosna

                                                           Piotr PRZYTOCKI

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-05-18
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

      Na podstawie art. 17 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miasta Krosno Nr XLI/790/05 z dnia 29 listopada 2005 roku,  

                              zawiadamiam

o kolejnym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 20 maja 2010 r. do 21 czerwca 2010 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto 1”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obszar objęty opracowaniem planu obejmuje tereny w obrębie Śródmieście ograniczone od północy rzeką Wisłok, od południowego wschodu ulicą Niepodległości i Grodzką, od zachodu granicą obowią-zującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna  „Łukasiewicza II” i rzeką Lubatówka.

Kolejnemu wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto 1” podlegać będą tereny kwartałów o nr:

·         9 (obszar położony między Rynkiem i ulicami: Słowackiego, Pawła z Krosna i Piłsudskiego – teren oznaczony symbolem 10.U/M-9);

·         15 (obszar położony między Rynkiem, ulicami: Portiusa, Zjazdową, Podwale i południową granicą działki nr 2255 - teren oznaczony symbolem 15.U/M-15);

·         29 (obszar położony między ulicami: Walslebena, Lwowską i Niepodległości - teren oznaczony symbolem 6.M/U-29).

Projekt ww. planu wraz prognozą oddziaływania na środowisko będą dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, Wydział Urbanistyki, ul. Lwowska 28a, w godzinach pracy Urzędu.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 21 czerwca 2010 r. o godzinie 1500 w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, przy ul. Lwowskiej 28, pokój 313 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.

 Zgodnie z art. 18 i art.17 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), każdy  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do wglądu publicznego może wnieść uwagi, w terminie nie przekracza-jącym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu planu. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Krosna, na adres 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,na piśmie lub w postaci elektro-nicznej opatrzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobo-wości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

Równocześnie na podstawie z art. 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199 z 2008r, poz.1227) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto”, zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, w siedzibie Miasta Krosna, Wydział Urbanistyki dostępne są następujące dokumenty:

Ø       projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto 1”;

Ø       prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto”;

Ø       opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto” oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu;

Ø       opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Stare Miasto” oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu;

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww.  ogłoszenia w formie pisemnej  na adres Urzędu Gminy lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej  dot. kwartałów wymienionych na wstępie. 

 Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Krosna.

                                                                                                                                                                  Prezydent Miasta Krosna     

Piotr Przytocki

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-05-12
Publikujący -

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.
o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz.  U

Nr 80, poz.71 z późn. zmianami )

                                         

              z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

 

że  w  dniu  07.05. 2010r. na  wniosek :  GMINY  KROSNO  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:

U.O - 7331 -2 -2 /10   pn.

 

„ Przebudowa dróg – ulic: F.Chopina , Bursaki,

J. Piłsudskiego, Legionów i Podwale –

od ul. H. Wieniawskiego  do mostu na rzece Lubatówce  w Krośnie .”

 

 

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 50 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-05-07
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 15 grudnia 2018r. 15:59:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.