Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018

ZMIANY:
2018-09-24 15:59:43: Dodano plik Zapytanie_ofertowe_24.09.2018.pdf
2018-09-24 15:59:43: Dodano plik Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_24.09.2018.pdf
Więcej >>>
2018-09-24 15:59:43: Dodano plik Oświadczenie_zal_3.docx
2018-09-24 15:59:43: Dodano plik Formularz_oferty_zal_2_24.09.2018.docx
I. Opis przedmiotu zamówienia

zakup i dostawa oraz instalacja sprzętu RTV-AGD do oddziału Żłobka Miejskiego
w Krośnie
utworzonego w ramach projektu pt. „Mamo, tato czas do pracy! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie” nr RPPK.07.04.00-18-0023/18, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

II. Zamówienie obejmuje:

zakup i dostawa oraz instalacja sprzędu RTV-AGD do oddziału Żłobka Miejskiego
w Krośnie

Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie i wyładunek oraz instalacja przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający nie  dopuszcza składanie ofert częściowych.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

32300000-6 – Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięki lub obraz lub aparatura powielająca,
39713430-6 - Odkurzacze
39717000-1 – Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne
 
III. Termin i miejsce realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 8 października 2018 roku;
2. Miejsce realizacji zamówienia: Żłobek Miejski w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 3, 38-400 Krosno,
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca/Oferent zobowiązany jest do dostawy i zainstalowania wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia w całości.
2. Wykonawca/Oferent zobowiązany jest do dostarczenia zaproponowanego wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
3. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.
4. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi
za wady – co najmniej 24 miesiące.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 08.10.2018r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie przez strony umowy protokołu odbioru.
6. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
  z przepisów prawa,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
 
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie złożonych oświadczeń (stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu, szczegółowo opisanych w pkt. IV od 1 do 7 zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
 
V. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku postępowania:
Dopuszcza się zmianę warunków umowy wyłącznie w przypadku, gdy:
1. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót/dostaw, nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i spełniają łącznie warunki:
1) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
2) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
 
VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest pani Wiesława Golenia, Dyrektor Żłobka Miejskiego w Krośnie, sposób porozumienia się:
 1. pocztą elektroniczną – zlobek.krosno@onet.pl
 
VII. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców.
 
VIII. Warunki płatności
Wykonana przez Wykonawcę usługa zostanie odebrana na podstawie protokołu odbioru. Odbiór będzie miał miejsce w Żłobku Miejskim w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 3, 38-400 Krosno. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru usługi.
Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.

 
IX. Sposób przygotowania oferty
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY”.
 2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 
X. Termin i forma złożenia oferty
1. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
2. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup
sprzętu RTV-AGD do oddziału Żłobka Miejskiego w Krośnie”, na kopercie należy umieścić dane adresowe oferenta.
c. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.
d. Termin składania ofert –01.10.2018r., godz.15.00, 
siedziba Zamawiającego – ul. Mirandoli Pika 3, 38-400 Krosno
 
XI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zastosowane kryterium:
 – cena oferty brutto – 90 %
 – okres gwarancji – 10 %
Cena „C”- 90 % – liczba punktów, w  ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 90, wg. wzoru:
C=(Cmin/Cb)x90gdzie:
C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny,
Cmin. – cena najtańszej oferty,
Cb – cena badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 90 pkt.
 
Okres gwarancji „G” – 10 %
Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji w formularzu oferty.
Oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt (1% = 1pkt) w zakresie kryterium okres gwarancji, przy czym:
Oferta z 24 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 0 pkt
Oferta z 36 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 5 pkt
Oferta z 48 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 10 pkt
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji tylko w pełnych miesiącach, tj.: 24, 36 lub 48 miesięcy. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące.
W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy krótszy niż 24 miesięcy wówczas Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy niż 48 miesięcy liczone będzie, jak dla 48 miesięcy. Punkty w kryterium okres gwarancji zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o oferowanym okresie gwarancji (w Formularzu Oferty).
W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia oferta otrzyma 0 punktów oraz zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji tj. 24 miesięcy.
Ilość punktów przyznanych badanej ofercie to suma punktów za kryterium cena „C” (maksymalnie 90 pkt ) i kryterium okres gwarancji „G” (maksymalnie 10 pkt ).
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Kryterium: cena brutto – 100%.
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
 
XII. Inne postanowienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców po otrzymaniu ofert,
 2. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 3. jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny
Data składania ofert:
2018-10-01 00:00:00
powrót
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGolenia Wiesława 2018-09-24 00:00:00
PublikującyAgnieszka Rajchel 2018-09-24 15:58:55
Modyfikował(a) Agnieszka Rajchel 2018-09-24 15:59:43
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Formularz_oferty_zal_2_24.09.2018. 70.97 KbPlik doc
2. Oświadczenie_zal_3. 68.48 KbPlik doc
3. Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_24.09.2018 682.78 KbPlik pdf
4. Zapytanie_ofertowe_24.09.2018 2.56 MBPlik pdf

Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2019-01-25
Treści
Newsletter
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 17 czerwca 2019r. 20:04:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.