Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
„ Naprawa systemu wentylacji mechanicznej na basenie w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45a”
 

 
Oznaczenie sprawy:  ZKP. 2600.1.2018
 
 
Krosno, dnia 12 czerwca 2018r.

 
Zespół Krytych Pływalni
ul. Sportowa 8
38-400 Krosno
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający – Zespół  Krytych Pływalni w Krośnie zaprasza do złożenia oferty na:
 
„ Naprawa systemu wentylacji mechanicznej na basenie w Krośnie przy    ul. Wojska Polskiego 45a”
 
Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
 1. opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1
 2. termin wykonania zamówienia:     od  01.07.2018r.  do   01.10. 2018r.
 3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: komplet dokumentów ofertowych
 4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
 5. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych     do porozumiewania się        z wykonawcami: pocztą elektroniczną, telefonicznie. Osob  do kontaktu:Grzegorz Sompel,
         tel. 13 43 655 00, 13 47 48 192, 609 402 564, kierownik@baseny-krosno.pl,        
 1. wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy
 2. termin związania ofertą: 30 dni
 3. opis sposobu przygotowywania ofert: w języku polskim z uwzględnieniem następujących danych:
       - nazwa wykonawcy
       - adres wykonawcy
       - NIP wykonawcy
       - REGON wykonawcy
       - oferowana cena
 1. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Zespół Krytych Pływalni, 38-400 Krosno, ul. Sportowa 8, pok. 05, do dnia  26.06.2018r. do godz. 1400 z dopiskiem:
„ Naprawa systemu wentylacji mechanicznej na basenie w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45a”
 1. oferowana cena w rozbiciu na:

I.„Naprawa centrali wentylacyjnej oraz systemu  wentylacji niecki basenowej przy ul. Wojska Polskiego 45a w Krośnie”

II.„Naprawa centrali wentylacyjnej pomieszczeń szatni basenu przy ul. Wojska Polskiego 45a w Krośnie

 1. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz    z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  1. o udzielenie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę                                i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz posiadają stosowne zezwolenia  do wykonania zamówienia. 
  2. najniższa cena (brutto) 100% za łączne wykonanie zamówienia w okresie      od  01.07.2018r.  do   01.10.2018r.
 2. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
  1. dokument potwierdzający działalność gospodarczą.
 3. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy
 4. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: nie dotyczy
 5. zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna.
 
Krosno, dnia  12 czerwca 2018r.
 
 
 
Dyrektor
Zespołu Krytych Pływalni
Piotr Jaracz
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr1
 
Krosno, dnia  12.06.2018r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ.
 
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Zarządzenie Dyrektora nr 5/14  z dn. 16.06.2014r. wprowadzające „Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości                            kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
 
Zespół Krytych Pływalni w Krośnie ul. Sportowa 8 zaprasza  do składania oferty cenowej na:
 

I. „Naprawa centrali wentylacyjnej oraz systemu  wentylacji niecki basenowej przy ul. Wojska Polskiego 45a w Krośnie”

II.„Naprawa centrali wentylacyjnej pomieszczeń szatni basenu przy ul. Wojska Polskiego 45a w Krośnie”

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 1. Przedmiot zamówienia został określony w opisie zakresu prac do wykonania.
 2. Zamawiający przewiduje wykonanie zamówienia do  01.10.2018r.                           
 3. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia lub zawarcia umowy.
 4. Zamawiający zastrzega w umowie 14 dniowy termin płatności za wykonanie zamówionych prac.
 5. Zamówienie na wymianę złoża zostanie udzielone Oferentowi, który przedstawi najniższą cenę.
 6. Oferent przystępując do postępowania, zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę w podanym poniżej  miejscu oraz terminie składania i otwarcia ofert: Zespół Krytych Pływalni,                38-400 Krosno,  ul. Sportowa 8, pok. 05, do dnia 26.06.2018r. do godz. 1400                 z dopiskiem:

„ Naprawa systemu wentylacji mechanicznej na basenie w Krośnie przy
ul. Wojska Polskiego 45a”

 
 
ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
 

I.Naprawa centrali wentylacyjnej oraz systemu  wentylacji niecki basenowej przy  ul. Wojska Polskiego 45a w Krośnie:

1.Wymiana przyłączy kratek wentylacyjnych instalacji nawiewnej

2.Montaż rewizji na kanałach wentylacyjnych nawiewnych umożliwiający czyszczenie wentylacji

3.Montaż wkładów perforowanych do kratek wentylacyjnych nawiewnych (kryzowanie kratek wentylacyjnych)

4.Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacji mechanicznej – nawiewnej

5.Montaż przepustnic regulacyjnych φ 250 – 24 szt.

6.Wymiana nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej

7.Wymiana chłodnicy freonowej centrali wentylacyjnej

8.Wymiana izolacji kanałów wentylacyjnych-czerpnych w obrębie wentylatorowi na izolację kauczukową

9.Zamontowanie panela PGD1

II.Naprawa centrali wentylacyjnej pomieszczeń szatni basenu przy ul. Wojska Polskiego 45a  w Krośnie:

1.Wymiana sterownika centrali wentylacyjnej

2.Zamontowanie siłownika SSB SIEMENS – 1 szt.

3.Zamontowanie pompy obiegowej np. 26/6/180 LFP

4.Czyszczenie i dezynfekcja centrali

5.Zamontowanie falownika 3kW – 2 szt.

6.Montaż, konfiguracja i okablowanie falowników

7.Przebudowa instalacji zasilającej nagrzewnicę centrali

 

 1. Oraz inne czynności uznane przez wykonawcę za niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
 
 
Informacje o wyborze oferty Zamawiający poinformuje oferentów pocztą elektroniczną. Dodatkowych informacji związane z przygotowaniem oferty udziela Grzegorz Sompel,
 tel.: 13 43 655 00, 13 47 48 192, 609 402 564, kierownik@baseny-krosno.pl
 
 
Zespół Krytych Pływalni w Krośnie
Dyrektor
Piotr Jaracz
 
 

 


powrót
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJaracz Piotr 2018-06-12 12:36:00
Publikujący Zespół Krytych Pływalni 2018-06-12 12:37:00

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 marca 2019r. 04:47:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.