Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
WYKONANIE BADAŃ WODY BASENOWEJ W 2018r.

„Wykonanie usługi  poboru wody i wykonania badań w zakresie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 2015 r.”


Oznaczenie sprawy: ZKP. 2600.5.2017
 
Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień  o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 
Krosno, dnia 1 grudnia 2017r.


 
Zespół Krytych Pływalni
ul. Sportowa 8
38-400 Krosno
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający – Zespół  Krytych Pływalni w Krośnie zaprasza do złożenia oferty na:
 

„Wykonanie usługi  poboru wody i wykonania badań w zakresie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 2015 r.”

 
 1. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
 1. opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1
 2. termin wykonania zamówienia: 01.01.2018r – 31.12.2018r.
 3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: komplet dokumentów ofertowych
 4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
 5. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych                       do porozumiewania się z wykonawcami: pocztą elektroniczną, telefonicznie. Osoba                          do kontaktu: Grzegorz Sompel,
         tel. 13 43 655 00, 13 47 48 192,  kierownik@baseny-krosno.pl,        
 1. wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy
 2. termin związania ofertą: 30 dni
 3. opis sposobu przygotowywania ofert: w języku polskim z uwzględnieniem następujących danych:
       - nazwa wykonawcy
       - adres wykonawcy
       - NIP wykonawcy
       - REGON wykonawcy
       - oferowana cena
 1. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Zespół Krytych Pływalni, 38-400 Krosno, ul. Sportowa 8, pok. 05, do dnia 15.12.2017r. do godz. 1400 z dopiskiem: Pobór wody                       i wykonanie badań”, osobiście lub listownie.
 
 1. oferowana cena w rozbiciu na:
  1. cena jednostkowa za 1 badanie w złotych z rozbiciem na cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto (jeżeli cena zawiera koszty dojazdu, poboru próbek proszę                      to zaznaczyć w ofercie).
  2. cenę łączną (netto, VAT, brutto) za wykonanie badań określonych                                          w harmonogramie w każdym miesiącu.
  3. cenę całkowitą (netto, VAT, brutto) wykonania zamówienia w okresie                                     1 stycznia – 31 grudnia 2017r.
 2. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                           z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  1. o udzielenie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę                                i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz posiadają stosowne zezwolenia  do wykonania zamówienia. 
  2. najniższa cena (brutto) 100% za łączne wykonanie zamówienia okresie                             01.01-31.12.2018r.
 3. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
  1. dokument potwierdzający działalność gospodarczą.
  2. kserokopię aktualnego certyfikatu wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadającym metodykom referencyjnym analizy wody na pływalniach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia                                 9 listopada 2015 r.
 4. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy
 5. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: nie dotyczy
 6. zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
 
 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna.
 
Krosno, dnia 1 grudnia 2017r.
 
 
 
Dyrektor
Zespołu Krytych Pływalni
Piotr Jaracz
 
 
Załącznik Nr 1
 
Krosno, dnia 1 grudnia 2017r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
 
Zespół Krytych Pływalni ul. Sportowa 8, 38-400 Krosno zaprasza  do składania oferty cenowej na:
 

„Wykonanie usługi  poboru wody i wykonania badań w zakresie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia                       9 listopada 2015 r.”

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Zarządzenie Dyrektora nr 11/2017  z dnia 15.11.2017r. wprowadzające „Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty o, której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
Przedmiot zamówienia.
 
 1. Przedmiot zamówienia został określony w opisie zakresu prac do wykonania.
 2. Zamawiający przewiduje wykonanie zamówienia w terminie 1 stycznia 2018 r.- 31 grudnia 2018r.
 3. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia lub zawarcia umowy.
 4. Zamawiający zastrzega w umowie 14 dniowy termin płatności za wykonanie zamówionych prac.
 5. Zamówienie na pobór wody i wykonanie jej badań zostanie udzielone Oferentowi, który przedstawi najniższą cenę.
 6. Oferent przystępując do postępowania, zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę w podanym poniżej miejscu i terminie.
 7. Oferty pisemne należy składać do dnia 15.12.2017r. do godziny 1400 w biurze Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie ul. Sportowa 8 z dopiskiem: „Pobór wody i wykonanie  badań”, osobiście lub listownie.
 
Opis zakresu prac do wykonania.
 
1. Zakres badań:
- wskaźniki bakteriologiczne
- wskaźniki fizykochemiczne
2. Badania wykonywane będą zgodnie z planem badań wody stanowiącymi załącznik 2 i załącznik 3. Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie doraźnych badań po wody w okresie realizacji zamówienia po cenach określonych w ofercie.
3. Miejsce poboru próbek wody:
a. Krosno, ul. Wojska Polskiego 45a, badania dotyczą: basenu sportowego, basenu do nauki pływania małych dzieci, wanny jaccuzi, wody z systemu cyrkulacji i z natrysków.
b. Krosno, ul. Sportowa 8, badania dotyczą: basenu sportowego, wanny jaccuzi, wody z systemu cyrkulacji i z natrysków.
 
Informacje o wyborze oferty Zamawiający poinformuje oferentów pocztą elektroniczną.
Dodatkowych informacji związane z przygotowaniem oferty udziela Grzegorz Sompel
tel. 13 43 655 00,13 47 48 192, e-mail: kierownik@baseny-krosno.pl

 
Plan poboru wody do badań z krytej pływalni ul. Sportowa 8   na rok 2018                       Załącznik Nr 2
Data  
Woda z cyrkulacji basenu sportowego
 
Basen Sportowy Woda z cyrkulacji jacuzzi
 
Jaccuzi
2018.01
12.
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
2018.01
26.
  E coli,
Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.02
09
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność , legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.02
16
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.03
09
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność , legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.03
16
  E coli,
Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
 
 
 
Data
 
Woda z cyrkulacji basenu sportowego
 
Basen Sportowy  
Woda z cyrkulacji jacuzzi
 
Jaccuzi
2018.04.
13.
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
 
2018.04.
27.
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.05.
11
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność , legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.05.
18
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.06.
08
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność , legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.06.
15
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
06.2018 Natryski damskie Natryski męskie
legionella legionella
 
 
 
Data
 
Woda z cyrkulacji basenu sportowego
 
Basen Sportowy Woda z cyrkulacji jacuzzi
 
Jaccuzi
2018.07.
13.
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
2018.07.
27.
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.08.
10
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność , legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.08.
17
  E coli,
Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.09.
14
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność , legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.09.
21
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
 
 
 
 
Data
 
Woda z cyrkulacji basenu sportowego
 
Basen Sportowy Woda z cyrkulacji jacuzzi
 
Jaccuzi
2018.10.
12.
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.10.
26.
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.11.
09
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność , legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.11.
16
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.12.
14
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność , legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.12.
21
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
 
 
Data  
Woda z cyrkulacji basenu sportowego
 
Basen Sportowy Woda z cyrkulacji jacuzzi
 
Jaccuzi  
Woda z cyrkulacji brodzika
Basen do nauki pływania dla dzieci
2018.01
05.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E coli
  Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.01
12.
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.01
19.
   
 
   
 
  E coli
 Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.01
26.
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, gronkowce
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
2018.02
02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E coli,
  Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.02
09
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność , legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.02
16
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
2018.02
23
          E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, gronkowce
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
                         
Plan poboru wody do badań z krytej pływalni ul. Wojska Polskiego 45a   na rok 2018                                                                                    
 
Załącznik Nr 3
 
Data  
Woda z cyrkulacji basenu sportowego
 
Basen Sportowy Woda z cyrkulacji jacuzzi
 
Jaccuzi  
Woda z cyrkulacji brodzika
Basen do nauki pływania dla dzieci
2018.01
05.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E coli
  Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.01
12.
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.01
19.
   
 
   
 
  E coli
 Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.01
26.
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, gronkowce
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
2018.02
02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E coli,
  Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.02
09
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność , legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.02
16
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
2018.02
23
          E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, gronkowce
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 


                                                                             
Data  
Woda z cyrkulacji basenu sportowego
 
Basen Sportowy Woda z cyrkulacji jacuzzi
 
Jaccuzi  
Woda z cyrkulacji brodzika
Basen do nauki pływania dla dzieci
2018.03
02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E coli,
 
2018.03
09
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność , legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.03
16
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
 Chlor związany, chlor wolny, REDOX
    
  E coli,
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
2018.03
23
          E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, gronkowce
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.04.
06.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E coli
  Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.04.
13.
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
 
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
2018.04.
20.
   
 
   
 
  E coli
 Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.04.
27.
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
  E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, gronkowce
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
 
Data
 
Woda z cyrkulacji basenu sportowego
 
Basen Sportowy Woda z cyrkulacji jacuzzi
 
Jaccuzi  
Woda z cyrkulacji brodzika
Basen do nauki pływania dla dzieci
2018.05.
04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E coli,
 
2018.05.
11
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność , legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.05.
18
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
  E coli,
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.05.
25
          E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, gronkowce
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.06.
01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E coli,
 Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.06.
08
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność , legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.06.
15
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
  E coli,
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.06.
22
          E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, gronkowce
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
06.2018 Natryski damskie Natryski męskie  
legionella legionella  
 
                                                                              
 
Data
 
Woda z cyrkulacji basenu sportowego
 
Basen Sportowy Woda z cyrkulacji jacuzzi
 
Jaccuzi  
Woda z cyrkulacji brodzika
Basen do nauki pływania dla dzieci
2018.07.
06.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E coli

 
2018.07.
13.
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.07.
20.
   
 
   
 
  E coli
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.07.
27.
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
  E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, gronkowce
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.08.
03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E coli,
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.08.
10
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność , legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.08.
17
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc  
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
  E coli,
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.08.
24
          E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, gronkowce
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
 
 
Data
 
Woda z cyrkulacji basenu sportowego
 
Basen Sportowy Woda z cyrkulacji jacuzzi
 
Jaccuzi  
Woda z cyrkulacji brodzika
Basen do nauki pływania dla dzieci
2018.09.
07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E coli,
 Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.09.
14
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność , legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
2018.09.
21
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
  E coli,
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.09.
28
          E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, gronkowce
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.10.
05.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E coli
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.10.
12.
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
 
 
E coli, Pseudomonas, Ogolna w 36, mętnośc, utlenialnośc,
azotany,
Suma THM, chloroform
,legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.10.
19.
   
 
   
 
  E coli
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.10.
26.
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
  E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, gronkowce
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 

 
 
Data
 
Woda z cyrkulacji basenu sportowego
 
Basen Sportowy Woda z cyrkulacji jacuzzi
 
Jaccuzi  
Woda z cyrkulacji brodzika
Basen do nauki pływania dla dzieci 
2018.11.
02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E coli,
 
2018.11.
09
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność , legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.11.
16
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
  E coli,
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.11.
23
          E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, gronkowce
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.12.
07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E coli,
 Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.12.
14
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność , legionella
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36
 
E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, mętność
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.12.
21
  E coli,
 Pseudomonas
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
  E coli,
Pseudomonas,
utlenialnośc
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
  E coli,
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
2018.12.
28
          E coli, Pseudomonas,
 utlenialnośc,  Ogolna w 36, gronkowce
Chlor związany, chlor wolny, REDOX
 

 
Data składania ofert:
2017-12-15 13:10:00
powrót
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJaracz Piotr 2017-12-01 13:26:00
Publikujący Zespół Krytych Pływalni 2017-12-01 13:26:16

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 15 października 2018r. 16:07:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.