Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
„Usługa dostępu do Internetu i wsparcia technicznego dla komputerów zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

ZMIANY:
2019-03-19 08:45:25: Dodano wynik do przetargu
OK.033.3.35.2018.U                                                                                                                                     Krosno, 2018-12-14
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, tel. 13 43 675 43,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798;  REGON  000526989
 
ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia pn. „Usługa dostępu do Internetu i wsparcia technicznego dla komputerów zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.
 
Część I: „Usługa dostępu do Internetu i wsparcia technicznego dla 108 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”
 
Część II: „Usługa dostępu do Internetu i wsparcia technicznego dla 58 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

1. Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

Cześć I
1)Zapewnienia usług dostępu do Internetu szerokopasmowego dla beneficjentów projektów w ramach utrzymania ich trwałości w okresie obowiązywania Umowy (tj. od 01.01.2019 do 31.12.2019), w szczególności poprzez:
a) uruchomienie i utrzymanie dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 108 komputerów (w tym 72 komputery stacjonarne w gospodarstwach domowych (BO) oraz 36 komputerów przenośnych w jednostkach podległych Zamawiającemu (JP)) zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna” (lokalizację beneficjentów przestawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia)

2) Zapewnienia usług kompleksowego wsparcia technicznego oraz serwisowego dla beneficjentów projektów w ramach utrzymania ich trwałości w okresie obowiązywania Umowy (tj. od 01.01.2019 do 31.12.2019):
a) wsparcie techniczne oraz serwisowe dla urządzeń dostępowych zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”
 
Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania w ofercie wszelkich kosztów związanych z:
- uruchomieniem i utrzymaniem w okresie realizacji umowy usług Internetu szerokopasmowego dla uczestników projektów tj. 72 Beneficjentów końcowych (gospodarstw domowych) oraz 36 komputerów przenośnych w jednostkach podległych o następującej charakterystyce i parametrach minimalnych:
 1. przepływność łącza Internetowego (download) do komputera każdego beneficjenta (BO i JP): min. 4 Mbps,
 2. przepływność łącza Internetowego (upload) od komputera każdego beneficjenta (BO i JP): min. 1 Mbps,
 3. brak limitu transferu danych,
 4. brak limitów i ograniczeń czasowych korzystania z usługi,
 5. bezobsługowy dostęp do Internetu (możliwość uzyskania dostępu do sieci bez konieczności podawania haseł, kodów, numerów pin, itp.),
 6. wskaźnik dostępności sieci (w skali roku): min. 96%,
 7. czas usunięcia zgłoszonych usterek: max. 24h,
 8. możliwość ustawienia startowej strony www (niezależnie od strony startowej zdefiniowanej w przeglądarce internetowej),
 9. możliwość blokowania wybranych treści oraz  stron www,
 10. możliwość blokady wybranych portów i usług (np. usług wymiany plików),
 11. możliwość wyświetlania w przeglądarce internetowej beneficjenta komunikatów zdefiniowanych z poziomu konsoli Zamawiającego (w ramach systemu informacji o beneficjentach projektu).
- uruchomieniem telefonicznego centrum serwisowego w strefie numeracyjnej właściwej dla Zamawiającego lub bezpłatnego numeru, zapewniającego możliwość przyjmowania, ewidencjonowania i obsługi zgłoszeń serwisowych,
- świadczeniem kompleksowego wsparcia technicznego w okresie obowiązywania umowy dla urządzeń dostępowych, łączy internetowych i pozostałego sprzętu teleinformatycznego - w dni robocze w godzinach 800-2000,
- świadczeniem usług gwarancyjno-serwisowych dla dostarczonych urządzeń dostępowych, łączy internetowych i pozostałego sprzętu teleinformatycznego  poprzez:
 • podjęcie działań serwisowych w miejscu wystąpienia usterki w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
 • usunięcie usterki (naprawę) w ciągu najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii,
 • zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż  sprzęt przeznaczony do naprawy (w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w miejscu eksploatacji),
- uruchomieniem na potrzeby Zamawiającego systemu informacji o beneficjentach projektów, pozwalającego na m.in.:
 • możliwość włączenia/wyłączenia dostępu do usług internetowych,
 • ewidencję zainstalowanego sprzętu,
 • wgląd do zgłoszeń serwisowych,
- ewentualnymi przenosinami urządzeń dostępowych w granicach Miasta Krosna.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sygnału Internetowego do BO i JP w technologii dostosowanej do urządzeń dostępowych znajdujących się w poszczególnych lokalizacjach – Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 
Cześć II
1) Zapewnienia usług dostępu do Internetu szerokopasmowego dla beneficjentów projektów w ramach utrzymania ich trwałości w okresie obowiązywania Umowy (tj. od 01.01.2019 do 28.02.2019), w szczególności poprzez:

a) uruchomienie i utrzymanie dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 58 komputerów stacjonarnych (w tym 30 komputerów w gospodarstwach domowych (BO) oraz 28 komputerów w jednostkach podległych Zamawiającemu (JP)) zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju
mieszkańców miasta Krosna” (lokalizację beneficjentów przestawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia)

2) Zapewnienia usług kompleksowego wsparcia technicznego oraz serwisowego dla beneficjentów projektów w ramach utrzymania ich trwałości w okresie obowiązywania Umowy (tj. od 01.01.2019 do 28.02.2019):

a) wsparcie techniczne oraz serwisowe dla urządzeń dostępowych zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania w ofercie wszelkich kosztów związanych z:
- uruchomieniem i utrzymaniem w okresie realizacji umowy usług Internetu szerokopasmowego dla uczestników projektów tj. 58 Beneficjentów końcowych (gospodarstw domowych) oraz 28 komputerów w jednostkach podległych o następującej charakterystyce i parametrach minimalnych:
 • przepływność łącza Internetowego (download) do komputera każdego beneficjenta (BO i JP): min. 4 Mbps,
 • przepływność łącza Internetowego (upload) od komputera każdego beneficjenta (BO i JP): min. 1 Mbps,
 • brak limitu transferu danych,
 • brak limitów i ograniczeń czasowych korzystania z usługi,
 • bezobsługowy dostęp do Internetu (możliwość uzyskania dostępu do sieci bez konieczności podawania haseł, kodów, numerów pin, itp.),
 • wskaźnik dostępności sieci (w skali roku): min. 96%,
 • czas usunięcia zgłoszonych usterek: max. 24h,
 • możliwość ustawienia startowej strony www (niezależnie od strony startowej zdefiniowanej w przeglądarce internetowej),
 • możliwość blokowania wybranych treści oraz  stron www,
 • możliwość blokady wybranych portów i usług (np. usług wymiany plików),
 • możliwość wyświetlania w przeglądarce internetowej beneficjenta komunikatów zdefiniowanych z poziomu konsoli Zamawiającego (w ramach systemu informacji o beneficjentach projektu).
- uruchomieniem telefonicznego centrum serwisowego w strefie numeracyjnej właściwej dla Zamawiającego lub bezpłatnego numeru, zapewniającego możliwość przyjmowania, ewidencjonowania i obsługi zgłoszeń serwisowych,
- świadczeniem kompleksowego wsparcia technicznego w okresie obowiązywania umowy dla urządzeń dostępowych, łączy internetowych i pozostałego sprzętu teleinformatycznego - w dni robocze w godzinach 800-2000,
- świadczeniem usług gwarancyjno-serwisowych dla dostarczonych urządzeń dostępowych, łączy internetowych i pozostałego sprzętu teleinformatycznego  poprzez:
 • podjęcie działań serwisowych w miejscu wystąpienia usterki w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
 • usunięcie usterki (naprawę) w ciągu najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii,
 • zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż  sprzęt przeznaczony do naprawy (w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w miejscu eksploatacji),
- uruchomieniem na potrzeby Zamawiającego systemu informacji o beneficjentach projektów, pozwalającego na m.in.:
 • możliwość włączenia/wyłączenia dostępu do usług internetowych,
 • ewidencję zainstalowanego sprzętu,
 • wgląd do zgłoszeń serwisowych,
- ewentualnymi przenosinami urządzeń dostępowych w granicach Miasta Krosna.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sygnału Internetowego do BO i JP w technologii dostosowanej do urządzeń dostępowych znajdujących się w poszczególnych lokalizacjach – Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

3. Termin realizacji zamówienia:
Część I: od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
Część II: od dnia 01 stycznia do 28 lutego 2019 roku.

4. Warunki płatności:
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy. Należności będąuregulowane w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

5. Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce otwarcia ofert:
a) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
b) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
c)  Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z następującym oznaczeniem:
 
Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28 a
38-400 Krosno
 
Oferta na przetarg pod nazwą:
 
Część I: „Usługa dostępu do Internetu i wsparcia technicznego dla 108 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”
 
lub
 
Część II: „Usługa dostępu do Internetu i wsparcia technicznego dla 58 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”
 
 
Nie otwierać przed 27 grudnia 2018 r. przed godz. 10:30.
 
d) Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, pokój 01 – kancelaria ogólna w terminie do 27 grudnia 2018 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, pokój 317, w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 10:30.

6. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 
7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest Marcin Weron lub Tomasz Penar.
 
 Sposób porozumiewania się:
 1. pocztą elektroniczną – weron.marcin@um.krosno.pl,
 2. pocztą elektroniczną – penar.tomasz@um.krosno.pl,
 3. faksem – 13 47 43 303.
8. Wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców.
 
9. Ocena ofert:
Kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto – 100%.
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
 
10. Istotne postanowienia umowy:
 
Część I
 1. umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
 2. szczegółowy opis przedmiotu umowy określają: ogłoszenie o wszczęciu postępowania wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy,
 3. zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w 12 transzach na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturach w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Faktury wystawiane będą na początku każdego miesiąca, począwszy od miesiąca stycznia.
 
Część II
 1. umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01 stycznia do 28 lutego 2019 roku,
 2. szczegółowy opis przedmiotu umowy określają: ogłoszenie o wszczęciu postępowania wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy,
 3. zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w 12 transzach na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturach w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Faktury wystawiane będą na początku każdego miesiąca, począwszy od miesiąca stycznia.
11. Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany warunków przetargu,
 2. odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 3. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
 4. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców,
 5. poprawy w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych.
Data składania ofert:
2018-12-27 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWeron Marcin 2018-12-18 13:33:00
Publikujący Administrator 2018-12-18 13:33:17
Modyfikował(a) Marcin Weron 2019-03-19 08:45:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 Oferta Internet 53.00 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 Mapa Beneficjentów 7.85 MBPlik image
3. Załącznik nr 3 Wykaz sprzętu. 35.25 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 17 czerwca 2019r. 05:54:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.