Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Przeglądy, kontrole oraz bieżące utrzymanie placów zabaw oraz boisk sportowych i siłowni plenerowych na terenie miasta Krosna w 2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu kontroli podstawowej, funkcjonalnej i regularnej – bieżącej urządzeń zabawowych, urządzeń sportowych, w tym konserwacji i naprawie urządzeń, w które wyposażone są place zabaw, boiska sportowe i siłownie plenerowe objęte niniejszym postępowaniem, a które zlokalizowane są na terenie miasta Krosna. W zakres zadania wchodzić będzie również utrzymanie porządku i estetyki na przedmiotowych placach zabaw, boiskach sportowych i siłowniach plenerowych wraz z koszeniem nawierzchni zielonych boisk sportowych wskazanych przez Zamawiającego.
GK.7021.10.17.2018.F Krosno, dnia 04.12.2018 r. OGŁOSZENIE dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno, ul. Lwowska 28a tel. (13) 47 43 629, Fax. (13) 47 43 624; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989 OGŁASZA że zamierza udzielić zamówienia na: „Przeglądy, kontrole oraz bieżące utrzymanie placów zabaw oraz boisk sportowych i siłowni plenerowych na terenie miasta Krosna w 2019 r.” TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie zostaje udzielone w trybie przetargowym, zgodnie z treścią § 8 pkt 2, w związku § 10 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 roku – publikacja ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego: www.krosno.pl. 1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 50 00 00 00-5 usługi naprawcze i konserwacyjne, 50 80 00 00-3 różne usługi w zakresie napraw i konserwacji, 50 87 00 00-4 usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw, 90 91 00 00-9 usługi sprzątania. 2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu kontroli podstawowej, funkcjonalnej i regularnej – bieżącej urządzeń zabawowych, urządzeń sportowych, w tym konserwacji i naprawie urządzeń, w które wyposażone są place zabaw, boiska sportowe i siłownie plenerowe objęte niniejszym postępowaniem, a które zlokalizowane są na terenie miasta Krosna. W zakres zadania wchodzić będzie również utrzymanie porządku i estetyki na przedmiotowych placach zabaw, boiskach sportowych i siłowniach plenerowych wraz z koszeniem nawierzchni zielonych boisk sportowych wskazanych przez Zamawiającego. 3. Zakres obowiązków Wykonawcy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca integralną część niniejszego ogłoszenia. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 5. Dokumenty dotyczące zamówienia. 1) formularz ofertowy 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3) formularz cenowy 4) wykaz placów zabaw, boisk sportowych i siłowni plenerowych 5) wykaz prac remontowych. Dokumenty można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 28 przy ul. Staszica 2. 6. Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: od 01 stycznia 2019 r. zakończenie: do 31 grudnia 2019 r. 7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100 %. 8. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 1) formularz ofertowy 2) formularz cenowy 3) wykaz osób 4) kserokopie uprawnień pracownika z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjnej 5) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 6) wymagane prawem oświadczenia. 9. O zamówienie mogą ubiegać się: 1) Wykonawcy spełniający poniższe warunki : a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: 2) Wykonawcy, którzy wykażą, że: a) dysponują lub będą dysponować minimum: 3 osobami, w tym 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjnej (osoba ta będzie odpowiedzialna za prowadzenie regularnych i funkcjonalnych kontroli placów zabaw, boisk sportowych i siłowni plenerowych, kontroli rocznej oraz za nadzór nad wykonywaniem napraw, konserwacji i remontów urządzeń), oraz 2 osobami do wykonywania czynności naprawczych, konserwacyjnych i remontowych, b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 10. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) ofertę odpowiadającą wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty (zał. nr 1) 2) wypełniony kosztorys ofertowy z wartością robót stanowiący cenę kontraktową (zał. nr 2 ) 3) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie Wykonawca dysponował, z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości i kierowanie robotami remontowymi - wg zał. nr 3, 5) kserokopię uprawnień pracownika do przeprowadzania przeglądów i kontroli urządzeń placów zabaw, boisk sportowych i siłowni plenerowych oraz nadzoru prowadzonych napraw, konserwacji i remontów obiektów - uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjnej potwierdzone przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego (z potwierdzeniem za zgodność odpisu z oryginałem), 6) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w celu potwierdzenia warunków: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Wykonawca zobowiązany jest do zawartej umowy na realizację przedmiotu zamówienia przedłożyć polisę potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 11. W celu wykazania braku wyżej wymienionych podstaw wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 2) oświadczenie o ujęciu w ofercie wszelkich kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia, Jeżeli wykonawca nie złoży w określonym terminie żądanych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12. Sporządzenie oferty : Cena oferty zostanie wyliczona i wpisana przez Wykonawcę na formularzu oferty. Cena oferty wynikać będzie ze sporządzonego kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do oferty. 13. Termin i miejsce składania ofert : Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę (wraz z w/w dokumentami) należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a lub ul. Staszica 2 w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna). Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu: Oferta na: „Przeglądy, kontrole oraz bieżące utrzymanie placów zabaw oraz boisk sportowych i siłowni plenerowych na terenie miasta Krosna w 2019 r.” Nie otwierać przed 14 grudnia 2018 r. do godz. 13:00 Termin składania ofert upływa dnia 14 grudnia 2018 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 w pokoju Nr 26 (I piętro). 14. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Magdalena Mazur-Wójcik, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. 28 w godz. 7:30 – 15:30 tel. (0-13) 47 43 632. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Data składania ofert:
2018-12-14 10:00:00
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-12-04 11:34:00
PublikującyDorota Nitka 2018-12-05 11:40:00
Modyfikował(a) Wiktor Więcek 2018-12-05 15:34:20
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ - Utrzymanie placów zabaw, boisk sportowych i siłowni plenerowych w 2019 r. 114.50 KbPlik doc
2. Załacznik nr 1 - druk oferty 37.50 KbPlik doc
3. Załacznik nr 2 - kosztorys ofertowy 123.50 KbPlik doc
4. Załacznik nr 3 - wykaz osób 41.00 KbPlik doc
5. Załacznik nr 4 - wykaz placów zabaw, boisk sportowych i siłowni plenerowych 57.50 KbPlik doc
6. Ogłoszenie 73.50 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 maja 2019r. 22:05:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.