Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Świadczenie usług serwisowych w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

ZMIANY:
2018-12-05 09:04:56: Edytowano wynik przetargu
2018-12-05 09:04:29: Edytowano wynik przetargu
Więcej >>>
2018-12-05 09:03:18: Dodano wynik do przetargu
2018-11-20 15:09:23: Dodano plik Załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf
2018-11-20 15:09:04: Dodano plik Załącznik nr 1 - OFERTA.docx
                                                                 
                  Krosno, 20.11.2018 r.
RI.042.71.28.2018.H
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO,
38 - 400 Krosno, ul. Lwowska 28 a
tel. (13) 43 675 43, faks (13) 43 628 65;
NIP 684-00-13-798; REGON 370440809

OGŁASZA
że udzieli zamówienia na świadczenie usług serwisowych w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczony jest przetarg: www.krosno.pl/BIP

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług serwisowych w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” zgodnie z poniższym harmonogramem:
 1. W 2018 roku przegląd i dokonanie niezbędnych czynności serwisowych 20 szt. sprzętów objętych gwarancją, w tym:
 • łóżko rehabilitacyjne - 5 szt.,
 • wózek inwalidzki 10 szt.,
 • pionizator – 1 szt.,
 • wioślarz - 1 szt.,
 • orbitrek – 1 szt.,
 • koncentrator tlenu – 1 szt.,
 • rotor elektryczny – 1 szt.
 1. W 2019 roku przegląd i dokonanie niezbędnych czynności serwisowych 40 szt. sprzętów objętych gwarancją, w tym:
 • łóżko rehabilitacyjne - 5 szt.,
 • wózek inwalidzki 8 szt.,
 • pionizator – 1 szt.,
 • wioślarz - 1 szt.,
 • orbitrek – 2 szt.,
 • bieżnia – 2 szt.,
 • rower – 6 szt.,
 • cykloergometr – 3 szt.,
 • rower 3-kołowy – 1 szt.,
 • podnośnik wannowy – 1 szt.,
 • koncentrator tlenu – 2 szt.,
 • rotor mechaniczny – 5 szt.,
 • rotor elektryczny – 3 szt.
 
W skład usługi serwisowej wchodzi:
 1. Podstawowy przegląd.
 2. Czyszczenie.
 3. Konserwacja.
 4. Wymiana podstawowych zużytych elementów jak uchwyty, podkładki itp.   
Do kosztów usługi serwisowej należy wliczyć obsługę serwisanta i koszt części.

2. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
 1. początek: od dnia podpisania umowy,
 2. zakończenie:
 • w 2018 roku do 14.12.2018 r.
 • w 2019 roku do 31.05.2019 r.
Miejsce wykonywania usługi: Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego, ul. F. Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno. Godziny otwarcia:
 • poniedziałek: 9:00 – 13:00
 • wtorek: 14:00 – 18:00
 • środa – piątek: 9:00 – 13:00
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy świadczenia usługi z 2 dniowym wyprzedzeniem.

3. Warunki udziału w postępowaniu:
Oferent musi złożyć ofertę zgodnie z obowiązującym wzorem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do oferty wykonawca dołączy oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem referencji potwierdzających wykonanie co najmniej 1 usługi serwisowej tożsamej z zakresem przedmiotu zamówienia.
 
4. Wymagane dokumenty:
Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty (załącznik nr 1) oraz referencje.
 
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 
5. Warunki płatności:
 1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w 2 ratach po przedłożeniu rachunków/faktur, przelewem na konto podane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku/faktury.
 2. Podstawą wystawienia rachunków/faktur są sporządzone protokoły odbioru, które zostaną podpisane przez przedstawicieli stron.
6. Gwarancja:
 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 6-cio miesięcznej gwarancji na usługę (serwis), liczonej dla każdego urządzenia oddzielnie od dnia wykonania konserwacji.
 2. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie zamontowanych podczas serwisu elementów na okres nie krótszy niż gwarancja producenta podzespołu.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia „karty serwisowej” dla każdego sprzętu będącej jednocześnie kartą gwarancyjną za wykonane czynności.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego przez siebie sprzętu, które pojawią się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a spowodowane są nieprawidłowym świadczeniem usługi.
7. Kryterium oceny ofert:
Kryterium: cena brutto – 100%.

W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.

8. Miejsce składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).

Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia:
„Świadczenie usług serwisowych w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020”.                 
 
Nie otwierać przed dniem 28.11.2018 r. przed godz. 10:00.
 
9. Termin składania ofert upływa dnia 28.11.2018 r. o  godz. 9:30.
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28 a w Krośnie, pokój nr 303 w dniu 28.11.2018 r. o godz. 10:00.
 
11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:
1) Pan Tomasz Penar - Inspektor, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
 
12. Sposób porozumiewania:
 1. pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno,
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: penar.tomasz@um.krosno.pl. 
 
13. Adres strony internetowej, na której umieszczony jest przetarg: http://www.bip.umkrosno.pl/
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1059/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

14. Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 2. zmiany treści ogłoszenia,
 3. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców,
 4. poprawienia w ofercie Wykonawców ewentualnych oczywistych omyłek rachunkowych.
15. Załączniki do ogłoszenia:
 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
 2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Data składania ofert:
2018-11-28 09:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłTrojanowska Miranda 2018-11-20 15:08:00
PublikującyTomasz Penar 2018-11-20 15:08:00
Modyfikował(a) Tomasz Penar 2018-12-05 09:04:56
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 - OFERTA 36.61 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 - wzór umowy 178.71 KbPlik pdf

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 lipca 2019r. 05:59:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.