Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
wykonanie i dostawę elementów odblaskowych w ramach projektu pn. „Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie” dofinansowanego z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020”.

ZMIANY:
2018-11-09 09:20:48: Dodano wynik do przetargu
2018-10-31 15:38:47: Dodano plik Formularz oferty.doc
Więcej >>>
2018-10-31 15:38:26: Dodano plik herb kontury.jpg
2018-10-31 15:37:57: Dodano plik razem bezpieczniej logo.pdf
Wykonanie i dostawa 10 000 szt. elementów odblaskowych w formie opasek samozaciskowych z nadrukiem.
 
Proponowany kolor opasek : żółty lub pomarańczowy
Proponowany rozmiar opasek: 34x3 cm
Nadruk: jeden kolor do 14 cm, loga w załączeniu oraz napis „Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie”

 

 

 

 

 

RI.042.83.3.2018.M                                                                                                                   Krosno, 31.10.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro

 

GMINA  KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. (13) 43 675 43,

faks  (13)  43 628 65; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989

 

Ogłasza,

 

że udzieli zamówienia na wykonanie i dostawę elementów odblaskowych ramach projektu pn. pn. „Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie” dofinansowanego z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020”.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Wykonanie i dostawa 10 000 szt. elementów odblaskowych w formie opasek samozaciskowych z nadrukiem.

 

Proponowany kolor opasek : żółty lub pomarańczowy

Proponowany rozmiar opasek: 34x3 cm

Nadruk: jeden kolor do 14 cm, loga w załączeniu oraz napis „Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie”

 

2. Termin realizacji zamówienia

 

Zakończenie realizacji zamówienia: 16.11.2018 r.

 

3. Warunki płatności

 

a) Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni po przedłożeniu rachunku/faktury, przelewem na konto podane przez Wykonawcę

b) Wypłata nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru i wykonania usługi, który zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.

 

4. Wadium

 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców.

 

5.  Kryterium oceny ofert: cena 100 %

 

W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy

w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została prawidłowo podpisana.

Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.

 

6.  Sposób przygotowania oferty

 

a) Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, wg dołączonego formularza oferty
- zał. 1.

b) OFERTA winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie

 

7. Termin i forma złożenia oferty

 

Termin składania ofert upływa dnia 8 listopada 2018 r. o  godz. 10.00.

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).

 

Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – napis „Wykonanie
i dostawa elementów odblaskowych – Razem Bezpieczniej. Nie otwierać przed dniem
8 listopada 2018 r. przed godz. 10:30.”

 

 

8. Otwarcie ofert

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 304 w  dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 10:30.

 

W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia (w tym zaprojektowanie nadruku i dostawa).

 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

 

9. Termin związania ofertą

 

Wykonawca jest związany ofertą w terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

- Pani Agnieszka Rajchel – Inspektor, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, rajchel.agnieszka@um.krosno.pl. 

 

Sposób porozumiewania:

a) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,

b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail: rajchel.agnieszka@um.krosno.pl.

 

11. Adres strony internetowej na której umieszczony jest przetarg: http://www.bip.umkrosno.pl/

 

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1059/14
z dnia 15.04.2014 r.

 

12. Inne postanowienia

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

b) zmiany treści ogłoszenia,

c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.

 

 

 

Data składania ofert:
2018-11-08 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłTrojanowska Miranda 2018-10-31 15:35:00
PublikującyIzabela Urbanek 2018-10-31 15:35:00
Modyfikował(a) Izabela Urbanek 2018-11-09 09:20:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. logo 302.40 KbPlik pdf
2. herb Miasta Krosna 564.29 KbPlik image
3. Oferta 31.50 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 17 czerwca 2019r. 05:54:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.