Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Opracowanie graficzne i druk mapek Krosna

ZMIANY:
2018-10-29 11:42:28: Dodano wynik do przetargu
    

Krosno, dnia 18.10.2018 r.
RI.042.69.78.2018.G
 

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro


GMINA  KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. (13) 43 675 43,
faks  (13)  43 628 65; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989

OGŁASZA

że udzieli zamówienia na – opracowanie graficzne i druk mapek Krosna w ramach projektu pn. „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.  

1. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji:

 1)    Mapka Krosno – Starówka:

 a)     nakład: 10.000 szt. (200 notesów po 50 kartek);

b)     przygotowanie graficzne i druk mapek w formie notesów klejonych do wyrywania kartek (zadruk 4/4),

Awers powinien zawierać mapkę starówki miasta wraz z ulicami go okalającymi. Na mapce powinny być zaznaczone zabytki, muzea, parkingi oraz inne ważne punkty. Ponumerowane zabytki oraz muzea powinny posiadać nazwy (nazwy umieszczone z boku mapki). Możliwe jest również umieszczenie informacji praktycznych np. dane teleadresowe muzeów.

Rewers powinien zawierać opisy ważnych miejsc na Starówce np. poszczególnych zabytków wraz z fotografiami.

c)      format: A-4;

d)     papier: offset biały 90/100 g, zadruk barwny cmyk 4/4, klejenie po krótkim boku;

e)      wersje językowe:

- polska - 100 notesów x 50 kart (5000 kart) 

- angielska - 50 notesów x 50 kart (2500 kart)

- słowacka - 50 notesów x 50 kart (2500 kart);

f)       zamawiający dostarczy niezbędne teksty do realizacji zamówienia w języku polskim;

g)      tłumaczenie tekstów na język słowacki i angielski leży po stronie Wykonawcy;

h)     do wykonania mapek wykonawca wykorzysta własne materiały, do których posiada prawa autorskie (mapka, zdjęcie i inne);

i)       mapki powinny zawierać informację o dofinasowaniu wraz z odpowiednimi logami, informację o tym, że egzemplarz jest bezpłatny, numer ISBN oraz inne wymagane opisy.

2)    Przy realizacji wszystkich działań wykonawca powinien ściśle współpracować z personelem projektu oraz innymi osobami wskazanymi przez koordynatora projektu. Wszystkie materiały graficzne przed ostatecznym drukiem powinny posiadać akceptację osoby odpowiedzialnej za realizację projektu. 

3)    Dostawa wykonanych materiałów powinna nastąpić na adres zamawiającego na koszt Wykonawcy.

4)    Zdjęcia, które Wykonawca pozyska lub wykonana samodzielnie na potrzeby publikacji będą wykonane w rozdzielczości odpowiedniej do druku, będą wykonane zgodnie ze sztuką fotograficzną i prawidłowo naświetlone.

2. Termin realizacji zamówienia: 14 grudnia 2018 r.

 

3. Warunki udziału w postępowaniu:

1) Doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej dwóch zleceń odpowiadających swoim rodzajem usłudze.

2) Dokument poświadczający należyte wykonanie zamówienia np. referencje bądź
w przypadku braku możliwości dołączenia referencji, oświadczenie wykonawcy oraz załączone publikacje wykonane przez Wykonawcę.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty - zał. 1.

2) Wykaz doświadczenia z załącznikami określonymi w pkt. 3 ppk. 2 – zał. 2

Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

5. Warunki płatności:

a) Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni po przedłożeniu rachunku/faktury, przelewem na konto podane przez Wykonawcę

b) Wypłata nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru i wykonania usługi, który zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.

 

6. Wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców.

 

7. Kryterium oceny ofert: cena 100 %

W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy
w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki oraz czy została prawidłowo podpisana.

Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.

 8. Miejsce i termin składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).

 Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – napis opracowanie graficzne i druk mapek Krosna. Nie otwierać przed dniem 26 października 2018 r. przed godz. 12:30.

 

9. Termin składania ofert upływa dnia 26 października 2018 r. o  godz. 12.00.

 

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 304 w  dniu 26 października 2018 r. o godz. 12:30.

 

W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.

Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną
w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.

 

11. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- Pani Izabela Urbanek – Inspektor, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, urbanek.izabela@um.krosno.pl. 

- Pani Małgorzata Błaż – Inspektor, Wydział Kultury i Sportu, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, w godzinach 7.30 do 15.30, tel. kontaktowy 13 47 43 334.

 

Sposób porozumiewania:

a) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,

b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail: blaz.malgorzata@um.krosno.pl.

 

12. Adres strony internetowej na której umieszczony jest przetarg: http://www.bip.umkrosno.pl/

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1059/14 z dnia 15.04.2014 r.

Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

 13. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

b) zmiany treści ogłoszenia,

c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.

 

Data składania ofert:
2018-10-26 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłBłaż Małgorzata 2018-10-18 10:53:00
PublikującyMałgorzata Błaż 2018-10-18 10:53:00
Modyfikował(a) Małgorzata Błaż 2018-10-29 11:42:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. oferta - zał. nr 1 256.24 KbPlik doc
2. wkaz doświadczeń - zał. nr 2 257.00 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 21 lipca 2019r. 20:03:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.