Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Dostosowanie symulatora lotów Elite Evolution S812 FNTP II do wymogów nawigacji obszarowej PBN

ZMIANY:
2018-09-05 08:23:47: Dodano wynik do przetargu
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie symulatora lotów Elite Evolution S812 FNTP II do wymogów nawigacji obszarowej PBN, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Symulator znajduje się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno i posiada następujące parametry:
Elite Evolution S812 FNTP II
SN: Evolution S812/227-60219-C-3EX
Garmin GNS430 P/N 011-00699-30
Wykonawca powinien dostarczyć urządzenie nawigacyjne odpowiednie do wskazanego wyżej modelu symulatora wraz z osprzętem, dostosowane do wymogów nawigacji obszarowej PBN, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z usługą jego instalacji na miejscu w Krośnie oraz powinien uczestniczyć w wykonaniu testów QTG w obecności nadzoru lotniczego.
Usługa obejmuje kompleksową instalację, w szczególności wykonanie następujących prac:
 • instalacja urządzenia nawigacyjnego wraz z osprzętem,
 • wymiana modułu COM/NAV2 na nowy, z separacją 8,33 kHz,
 • dostosowanie okablowania.
Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest  pozytywna ocena nadzoru lotniczego, dotycząca działania zamontowanego urządzenia w zakresie wymogów nawigacji obszarowej PBN.
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia
Krosno, 24 sierpnia 2018 r.
RI.042.23.14.2018.J
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro
 
Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno, tel. 13 47 43 560,
faks  13 43 628 65, NIP  684-00-13-798, REGON 000526989
ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia na dostosowanie symulatora lotów Elite Evolution S812 FNTP II do wymogów nawigacji obszarowej PBN.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie symulatora lotów Elite Evolution S812 FNTP II do wymogów nawigacji obszarowej PBN, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Symulator znajduje się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno i posiada następujące parametry:
Elite Evolution S812 FNTP II
SN: Evolution S812/227-60219-C-3EX
Garmin GNS430 P/N 011-00699-30

Wykonawca powinien dostarczyć urządzenie nawigacyjne odpowiednie do wskazanego wyżej modelu symulatora wraz z osprzętem, dostosowane do wymogów nawigacji obszarowej PBN, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z usługą jego instalacji na miejscu w Krośnie oraz powinien uczestniczyć w wykonaniu testów QTG w obecności nadzoru lotniczego.
Usługa obejmuje kompleksową instalację, w szczególności wykonanie następujących prac:
 • instalacja urządzenia nawigacyjnego wraz z osprzętem,
 • wymiana modułu COM/NAV2 na nowy, z separacją 8,33 kHz,
 • dostosowanie okablowania.
Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest  pozytywna ocena nadzoru lotniczego, dotycząca działania zamontowanego urządzenia w zakresie wymogów nawigacji obszarowej PBN.
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
 
 1. Termin realizacji zamówienia – do 20 grudnia 2018 r.
 
 1. Okres gwarancji
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 6-miesięcznej gwarancji jakości. Bieg terminu rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym.
 1. Warunki płatności
Po wykonaniu audytu i uzyskaniu pozytywnej oceny nadzoru lotniczego strony podpiszą protokół zdawczo – odbiorczy, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Płatność zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 10 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 1. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 1. Sposób przygotowania oferty i termin składania ofert
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na druku „formularz oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W ofercie należy wskazać parametry techniczne oferowanego urządzenia nawigacyjnego, jego nazwę oraz model.
 
Na kopercie należy zamieścić napis:
„Urząd Miasta Krosna
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno
 
Oferta na dostosowanie symulatora lotów Elite Evolution S812 FNTP II do wymogów nawigacji obszarowej PBN. Nie otwierać przed 31 sierpnia 2018 r. przed godz. 14.00.”
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno.
Termin składania ofert upływa 31 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00.
Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, pokój nr 306.
 
 1. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto – 100%.
 
 1. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Anna Śnieżek, główny specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, tel. 13 47 43 306, faks: 13 43 628 65, e-mail: sniezek.anna@um.krosno.pl. Godziny pracy:
            - w poniedziałki w godz. od 7:30 do 16:30,
            - od wtorku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30,
            - w piątki w godz. od 7:30 do 14:30.
 
Sposób porozumiewania się: pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem.
 
 1. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.
 
 1. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany warunków przetargu, odwołania przetargu przed upływem terminu składania ofert lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. Informację o zmianie warunków przetargu lub odwołaniu przetargu podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.
Data składania ofert:
2018-08-31 13:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŚnieżek Anna 2018-08-24 09:47:00
PublikującyAnna Śnieżek 2018-08-24 09:46:52
Modyfikował(a) Anna Śnieżek 2018-09-05 08:23:47
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty 33.00 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy 381.91 KbPlik pdf

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 21 lipca 2019r. 20:04:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.