Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Zakup i montaż ławek na terenie Osiedla Południe
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ławek parkowych opisanych jakościowo
w załączniku nr 2 – kalkulacja asortymentowo-ilościowa oferty.
Krosno, dnia 10.07.2018 r.                                              GK.7021.12.16.2018.E
 
 
                                       ZAPYTANIE OFERTOWE
na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
zwracam  się z zapytaniem ofertowym o cenę  usługi polegającej na:
 
1.Przedmiot zamówienia:  „ Zakup i montaż ławek na terenie Osiedla Południe”.
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ławek parkowych opisanych jakościowo
w załączniku nr 2 – kalkulacja asortymentowo-ilościowa oferty.

Zamieszczony wzór produktu należy traktować jako przykładowy, Wykonawca może zaoferować takie same lub równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego
 
2) Do ofert należy dołączyć kartę katalogową zaproponowanej ławki, opis techniczny oraz sposób montażu w terenie nieutwardzonym.
3) Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją przetargową.
Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do przedmiotu zamówienia , przed złożeniem oferty.
Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca  nie ma wątpliwości i uwag
w stosunku do zakresu ujętego w zapytaniu.
 
3. Zakres  przedmiotu  zamówienia obejmuje:
1) zakup ławek parkowych  z oparciem i podłokietnikami,  w ilości 5 sztuk,  
2) dostawa wymienionych  produktów na miejsce wbudowania:
- ul. Czajkowskiego –  w sąsiedztwie tablicy reklamowej „Biuro rachunkowe”, w kierunku ulicy Podkarpackiej  – pas drogowy (zieleń),  nr działki  213/10,
- ul. Łukasiewicza  - od strony budynku mieszkalnego nr 23,  w otoczeniu żywopłotu,  pas drogo-wy (zieleń)   nr działki 879,
- ul. Lniarska – od strony  kładki pieszej nad torami, przy istniejącym koszu na śmieci, w pasie drogowym (zieleń)    nr działki  628,
- ul. Łukasiewicza – naprzeciw budynku Domu Nauczyciela, w pasie drogowym (zieleń), przy   żywopłocie  i  obok słupka  z rozkładem jazdy  autobusów MKS,  nr działki 879,
- ul. Pużaka – od strony budynku DAGON, przy ogrodzeniu (zieleń) , przy ogrodzeniu z  żywopłotu  - pas drogowy  nr działki  95/6
3) montaż  ławek w terenie nieutwardzonym  poprzez wbudowanie gotowych elementów betonowych na głębokość 30 cm lub w stopie fundamentowej w ilości 10  sztuk,
4) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.
 
4. Dane techniczne ławki : 
1) wymiary ławki
- długość        około 180 cm
- wysokość     około 80 cm
- szerokość     około 65 cm
- długość siedziska    około 165 cm
- szerokość siedziska około 45 cm
- waga 45 kg    
2) konstrukcja nośna ławki: nogi z rury stalowej w kolorze czerń, płaskownik wzmacniający pod każda deską (stal powinna być uprzednio piaskowana lub cynkowana),
3) konstrukcja ławki (siedzisko)- listwy wykonane z drewna iglastego, sezonowanego, bez sęków
 i wycieku żywicy, oszlifowanych, dodatkowo pokryte powłoką ochronną i pomalowane lakierobejcą w kolorze palisander,
4) montaż listew przy pomocy śrub grzybowych ocynkowanych zabezpieczonych przed odkręcaniem,
5) montaż ławek w podłożu nieutwardzonym (trawiastym) poprzez wkopanie gotowych cokołów betonowych do gruntu na głębokość  30 cm lub kształtownika zamkniętego osadzonego w stopie fundamentowej.  
 
5. Termin realizacji zamówienia: do dnia  10 sierpnia 2018 r.
 
6. Inne istotne warunki zamówienia:
1) W celu zapoznania się z warunkami wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w terenie.
2) Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
4) W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do
zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu  pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót związanych z realizacją zadania oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji zamówienia dla osób trzecich.
6) Wykonawca będzie realizował prace terminowo oraz zgodnie z wiedzą budowlaną.
7) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dokładny termin dostawy i montażu ławek  z  3-dniowym wyprzedzeniem.
8) Okres gwarancji*  24 miesiące gwarancji jakości i 24 miesiące rękojmi za wady  na roboty objęte przedmiotem zamówienia.
9/ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg zleconych prac i zobowiązany jest do naprawy ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania zamówienia.
10/ Podstawową formą odszkodowań pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będą kary umowne,  które  będą  naliczane  w  następujących  wypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego w niniejszej ofercie jako termin rozpoczęcia prac,
- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości
i rękojmi za wady w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
b) Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku:
            -  odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, , za które odpowiada  Zamawiający, w wysokości  10 % ustalonego wynagrodzenia,
            - opóźnienia w odbiorze przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia upływu terminu wyznaczonego na podjęcie czynności odbioru.
c) Jeżeli kary umowne nie pokrywają faktycznie poniesionej straty, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.
d) Kwota umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez stronę uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, nie krótszej niż 14 dni od jej otrzymania.
 
5.Warunki płatności:
1) Zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia umowy fakturą końcową przelewem wystawiona po zakończeniu i odebraniu zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia.
2) Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli stron,
3) Należności będą regulowane z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
6.Warunki wymagane od Wykonawcy:
Wykonawca załączy następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy :
1) Wypełniony formularz oferty wraz z kalkulacją asortymentowo-jakościową oferty, kartą katalogową , opisem  technicznym ),
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
7. Sposób i miejsce przygotowania oferty:
1) Oferta musi by napisana czytelnie i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2) Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
4) Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy Staszica 2 (Biuro Obsługi Obywatela).   
Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
 
Oferta - Zakup i montaż ławek na terenie Osiedla Południe.
 
Termin składania ofert upływa 19 lipca 2018r., do godz. 10:00
8.Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Magdalena Mazur-Wójcik – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2, (pok. Nr 27), w godz. od  8:00 do 12:00,  tel. (013 47 43 632)
 
 
Data składania ofert:
2018-07-19 10:00:00
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-07-11 14:22:00
PublikującyDorota Nitka 2018-07-11 14:25:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. kalkulacja cenowa 34.50 KbPlik doc
2. Załacznik nr 1 - druk oferty 32.00 KbPlik doc
3. Zapytanie ofertowe 60.00 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 19 kwietnia 2019r. 17:20:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.