Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Stefana Grota – Roweckiego w Krośnie

ZMIANY:
2018-07-12 14:34:53: Dodano wynik do przetargu
K.4223.27.2018.B                                                                                 Krosno,  03 lipca 2018 r.
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno, tel. 13 47 43 560,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798
 
ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia na budowę siłowni plenerowej na Osiedlu Stefana Grota – Roweckiego w Krośnie, według określonej specyfikacji.

 1. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Stefana Grota – Roweckiego w Krośnie.
 1. Termin realizacji zamówienia:
 1. Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,
 2. zakończenie : 30.09.2018 r.
 
 1. Okres gwarancji - 36 miesięcy
 2. Warunki płatności
Przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury.
 1. Inne istotne warunki zamówienia
Zakres robót określa Specyfikacja warunków technicznych stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA”
 2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną
 3. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
 
 Miejsce i termin składania ofert
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, pokój 01 – Kancelaria ogólna w nieprzekraczalnym terminie do
  11 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi
  w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, pokój 334, w dniu
  11 lipca 2018 r. o godz. 12.30.
 3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z następującym oznaczeniem:
Urząd Miasta Krosna
Wydział Kultury i Sportu
ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno
Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Stefana Grota – Roweckiego
w Krośnie

Nie otwierać do dnia 11 lipca 2018 r. do godz. 12.30.
 1. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 7 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest Michał Bęben – Podinspektor w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a pok. 335, w godz. 7:30 – 14:30, tel. (0-13) 47 43 335, poczta elektroniczna – beben.michal@um.krosno.pl.
 1. Kryterium wyboru ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Najniższa cena brutto - 100%
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany treści ogłoszenia,
 2. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców,
 3. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 1. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.
Data składania ofert:
2018-07-11 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłBłaż Małgorzata 2018-07-03 11:38:00
PublikującyMałgorzata Błaż 2018-07-03 11:38:00
Modyfikował(a) Małgorzata Błaż 2018-07-12 14:34:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja warunków technicznych - zał. nr 1 56.50 KbPlik doc
2. oferta - zał. nr 2 22.22 KbPlik doc
3. Kosztorys 135.82 KbPlik pdf
4. Przedmiar 136.96 KbPlik pdf
5. SSTWIRB 141.73 KbPlik pdf
6. Część opisowa 383.85 KbPlik pdf
7. Rys. Z.1 - Orientacja 769.12 KbPlik pdf
8. Rys. Z.2 - PZT 1.50 MBPlik pdf
9. Rys. Z.3 - Usytuowanie urządzeń 919.72 KbPlik pdf

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 19 kwietnia 2019r. 23:22:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.