Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Rozbiórka pomnika przy Placu Monte Cassino w Krośnie

ZMIANY:
2018-07-02 09:37:59: Dodano wynik do przetargu
Zakres prac obejmuje rozbiórkę pomnika poległych w walce z faszyzmem, wolnostojącego, żelbetowego z elementami z rur stalowych, zlokalizowanego w Krośnie na placu Monte Cassino na działce o numerze ewidencyjnym 2504, obręb Śródmieście.
GK.414.5.2018.N
                                                       Krosno, dnia 11.06.2018 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro)
 
 1. GMINA KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP  684 - 00 - 13 - 798 ;  REGON 000526989, tel. 13 43 675 43, fax. 13 43 62 865,  e-mail: gk@um.krosno.pl, www.krosno.pl,
 
ogłasza
że udzieli zamówienia na wykonanie usługi pn.
 
2. Przedmiot zamówienia: „Rozbiórka pomnika przy Placu Monte Cassino w Krośnie”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45111300 -1 Roboty rozbiórkowe.
 
2.1. Zakres prac obejmuje rozbiórka pomnika poległych w walce z faszyzmem, wolnostojącego, żelbetowego z elementami z rur stalowych, zlokalizowanego w Krośnie na placu Monte Cassino na działce o numerze ewidencyjnym 2504, obręb Śródmieście.
 
2.1.1. Szczegółowy zakres prac jest opisany w załączonym do ogłoszenia projekcie budowlanym,  przedmiarze robót, a obejmuje między innymi:
- ogrodzenie i zabezpieczenie terenu,
- demontaż stalowych rur z użyciem dźwigu i podnośnika z koszem;
- ustawienie rusztowań;
- rozbiórka betonowego trzonu i cokołu pomnika przez skuwanie poszczególnych warstw. od góry ku dołowi, z odzyskiem płyt granitowych oraz wrzucaniem rozbieranych fundamentów na środki transportowe z wywozem na miejsce utylizacji,
- rozbiórka betonowego cokołu i fundamentu z użyciem młota pneumatycznego na koparce z wywozem gruzu na miejsce utylizacji.
 
2.1.2. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do wykonania:
 1. zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami,
 2. dopełnienia wszystkich obowiązków, o których mowa w pozwoleniu na budowę - Decyzja nr 2/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. znak PB.6740.1.3.2017.S – załącznik nr 3 do SIWZ.
2.2.2. Uwaga!: Elementy pomnika takie jak tablice z inskrypcjami, elementy metalowe, granitowe płyty okładzinowe (całe, nadające się do ponownego wykorzystania) należy przetransportować oraz złożyć we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (na terenie miasta Krosna).
Koszt wykonania prac wyszczególnionych w punkcie 2.2.2. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie wykonania zamówienia.
Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej dla w/w zakresu prac przed złożeniem oferty.
 
3. Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
4. Termin realizacji:
 1. Planowany termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy
 
5. Warunki wymagane od wykonawców:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:
 1. Wypełniony formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1 opracowanym na podstawie załączonego do niniejszej specyfikacji Projektu budowlanego, Przedmiarów robót,
 2. Kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych – potwierdzający cenę ofertową, który będzie podstawą do powykonawczego rozliczenia zamówienia. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania pracami objętymi zamówieniem wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia – Załącznik Nr 2.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                         w specjalności  konstrukcyjno–budowlanej.
 
6. Informacje:
 1. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji  przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SIWZ. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Cena kształtowana jest kosztorysem ofertowym wypełnionym na podstawie dostarczonego przez Inwestora przedmiaru robót, a zamówienie podlega rozliczeniu na podstawie kosztorysu powykonawczego ustalonego w oparciu o rzeczywiste obmiary wykonanych robót  przemnożone przez odpowiadające im ceny jednostkowe zawarte w ofercie.
 3. Podstawą wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowić będzie podpisany przez Inspektora i Kierownika bezusterkowy protokół końcowego przedmiotu umowy. Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
 4.  Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
                   
7. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji:
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z Ogłoszeniem, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Dorota Nitka - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2                   (I piętro, pokój Nr 26), w godz.: poniedziałek od 730 do 1530, wtorek-czwartek 730-1530 , piątek 730-1430 tel. (13 47 43 211). Sposób porozumiewania się: pisemnie lub faksem                    - nr (13) 47 43 665).
 
8. Sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący  zachowanie poufności jej treści oraz  zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
 
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Staszica 2
38-400 KROSNO
Oferta na: „Rozbiórkę pomnika przy Placu Monte Cassino w Krośnie”.
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 22 czerwca 2018 r. przed godz. 12.00.

 
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Obywatela przy ul. Staszica 2, w Krośnie, nie później niż do dnia 22.06.2018 r. do godziny 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, pokój  nr 26, w dniu 22.06.2018 r. o godz. 12.00.
 
 1. Kryterium oceny ofert:           
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Najniższa cena - 100%
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze.
Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.
 
10. Skład dokumentacji przetargowej:
 1. Załącznik Nr 1  - formularz oferty przetargowej.
 2. Załącznik Nr 2 – wykaz osób  przewidzianych do realizacji zamówienia
 3. Załącznik nr 3- pozwolenie na budowę
 4. Przedmiary robót.
 5. Projekt budowlany,
 6. SST.
Data składania ofert:
2018-06-22 11:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-06-11 14:35:00
PublikującyDorota Nitka 2018-06-12 14:40:00
Modyfikował(a) Dorota Nitka 2018-07-02 09:37:59
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie + zał. 1 i 2 81.00 KbPlik doc
2. Załacznik nr 3 - pozwolenie na budowe 1.24 MBPlik pdf
3. Projekt rozbiórki 5.31 MBPlik pdf
4. Przedmiar robót 89.39 KbPlik pdf
5. SST 111.57 KbPlik pdf

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 lipca 2019r. 05:57:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.