Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
„Usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg na terenie miasta Krosna zgodnie z art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym”

ZMIANY:
2018-06-05 09:28:14: Dodano wynik do przetargu
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO

GMINA MIASTO KROSNO, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, tel. (0-13) 47 43 714, faks (0-13) 47 43 714, NIP 684-00-13-798; REGON 000526989
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.)

Ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia na:

„Usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg na terenie miasta Krosna zgodnie z art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym”.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
50118110-9 Usługi holownicze
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO

GMINA MIASTO KROSNO, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, tel. (0-13) 47 43 714, faks (0-13) 47 43 714, NIP 684-00-13-798; REGON 000526989
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.)


Ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia na:

„Usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg na terenie miasta Krosna zgodnie z art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym”.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
50118110-9 Usługi holownicze

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przemieszczanie - holowanie pojazdów na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Usuwanie rowerów, motorowerów, motocykli i pojazdów:
    Usuwanie pojazdów będzie odbywać się całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
    Decyzję o usunięciu pojazdu z drogi podejmują uprawnione podmioty, określone przepisami art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
    Do usuwania pojazdów winien być wykorzystywany sprzęt specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zadań w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego usuwania pojazdów z każdego miejsca na terenie miasta Krosna.

    Wykonawca zobowiązany będzie do dojazdu do pojazdu będącego przedmiotem zgłoszenia w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu zgłoszenia.
    Wykonawca zobowiązany będzie do bezpiecznego przetransportowania pojazdu wraz z jego elementami z miejsca zdarzenia na wyznaczony parking strzeżony, w tym:
  •  do zabezpieczenia pojazdu od chwili przekazania pojazdu przez jednostkę, która wydała dyspozycję usunięcia pojazdu,
  •     do załadunku pojazdu, przemieszczenia na wyznaczony parking oraz rozładunku pojazdu na parkingu.
  •     do uporządkowania miejsca zdarzenia, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd.
    Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji usuniętych pojazdów.
    Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od usunięcia pojazdu. Odstąpienie od usunięcia pojazdu następuje na polecenie podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, w przypadku ustania przyczyny usunięcia.

    Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o usunięciu pojazdu i przemieszczeniu go na parking.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy od dnia 16 lipca 2018 r.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualną licencję na drogowy transport rzeczy lub zezwolenie na wykonywanie zawód przewoźnika drogowego rzeczy - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym.

2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające:
- dysponowanie pojazdami specjalnymi typu laweta lub holownik z podnośnikiem odpowiednio oznakowanymi, do przewozu i przemieszczania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, od 3,5 tony do 16 ton oraz powyżej 16 ton.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów spełnia lub nie spełnia, w oparciu o analizę treści dokumentów, jakie na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca dołączy do oferty.

5. Kryterium oceny ofert: Cena – 100%

Cena za usunięcie roweru i motoroweru - 3 %
Cena za usunięcie motocykla - 3 %
Cena za usunięcie pojazdu o d.m.c do 3,5 tony - 70 %
Cena za usunięcie pojazdu o d.m.c powyżej 3,5 tony do 7,5 tony - 6 %
Cena za usunięcie pojazdu o d.m.c powyżej 7,5 tony do 16 ton - 6 %
Cena za usunięcie pojazdu o d.m.c powyżej 16 ton - 6 %
Cena za usunięcie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 6 %

Ocena złożonych ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o poniższe kryterium:

1. Usunięcie roweru i motoroweru - znaczenie 3 %
Pc = (Cn : Cw) x 3 pkt.
Cn - cena najniższa wśród ofert ważnych za wykonanie usługi
Cw - cena danej oferty za wykonanie usługi

2. Usunięcie motocykla - znaczenie 3 %
Pc = (Cn : Cw) x 3 pkt.
Cn - cena najniższa wśród ofert ważnych za wykonanie usługi
Cw - cena danej oferty za wykonanie usługi

3. Usunięcie pojazdu o d.m.c. do 3,5 tony - znaczenie 70%
Pc = (Cn : Cw) x 70 pkt.
Cn - cena najniższa wśród ofert ważnych za wykonanie usługi
Cw - cena danej oferty za wykonanie usługi

4. Usunięcie pojazdu o d.m.c powyżej 3,5 tony do 7,5 tony - znaczenie 6 %
Pc = (Cn : Cw) x 6 pkt.
Cn - cena najniższa wśród ofert ważnych za wykonanie usługi
Cw - cena danej oferty za wykonanie usługi

5. Usunięcie pojazdu o d.m.c powyżej 7,5 tony do 16 ton – znaczenie 6 %
Pc = (Cn : Cw) x 6 pkt.
Cn - cena najniższa wśród ofert ważnych za wykonanie usługi
Cw - cena danej oferty za wykonanie usługi

6. Usunięcie pojazdu o d.m.c powyżej 16 ton – znaczenie 6 %
Pc = (Cn : Cw) x 6 pkt.
Cn - cena najniższa wśród ofert ważnych za wykonanie usługi
Cw - cena danej oferty za wykonanie usługi

7. Usunięcie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne – znaczenie 6 %
Pc = (Cn : Cw) x 6 pkt.
Cn - cena najniższa wśród ofert ważnych za wykonanie usługi
Cw - cena danej oferty za wykonanie usługi

6. Wykonawca zobowiązany będzie do obliczania kosztów za usuwanie pojazdów zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w ofercie, a przysługujące mu wynagrodzenie zależeć będzie wyłącznie od ilości faktycznie usuniętych pojazdów. W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu i rozpoczęcia czynności dojazdu wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 30% stawki określonej w ofercie za usunięcie pojazdu odpowiednio do jego rodzaju, a w przypadku rozpoczęcia załadunku pojazdu 50% stawki określonej w ofercie za usuniecie pojazdu odpowiednio do jego rodzaju.

7. Zamawiający zastrzega sobie w każdej chwili prawo zmiany warunków przetargu, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez wyboru oferty, prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, jak również prowadzenia dodatkowych negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli równorzędne oferty.

8. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy.
2) Wykaz pojazdów.
3) Kserokopię licencji na drogowy transport rzeczy lub zezwolenia na wykonywanie zawód przewoźnika drogowego rzeczy.

9. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna – ul. Staszica 2 (Biuro Obsługi Obywatela). Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:

Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
„Usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg na terenie miasta Krosna zgodnie z art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym”

Termin składania ofert upływa 29.05.2018 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2018 r. o godz. 10:30 w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 w pokoju nr 10.

10. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Marcin Machowski - Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2  pok. 10
tel. (0-13) 47 43 714.

11. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.
Data składania ofert:
2018-05-29 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKubit Grzegorz 2018-05-21 08:30:00
PublikującyKatarzyna Albrycht 2018-05-21 08:30:00
Modyfikował(a) Katarzyna Albrycht 2018-06-05 09:28:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Umowa na holowanie 36.00 KbPlik doc
2. Formularz ofertowy 23.50 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 lipca 2019r. 05:52:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.