„Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE

GK.605.1.26.2018                                                                    Krosno, dnia 15.05.2018 r.

  
OGŁOSZENIE

 

GMINA MIASTO KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP  684 - 00 - 13 - 798 ;  REGON 000526989, tel. 13 43 675 43, fax. 13 43 62 865,  e-mail: gk@um.krosno.pl, www.krosno.pl,

ogłasza

że udzieli zamówienia na wykonanie usługi pn.:  „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

            Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 8 pkt 2 w zw. z § 10 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro (zarządzenie nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r.).

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miasto Krosno – Lider

ul. Lwowska 28 a

38-400 Krosno

fax 13 47 43 218

e-mail: gk@um.krosno.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.krosno.pl

Gmina Krościenko Wyżne – Partner

ul. Południowa 9

38-422 Krościenko Wyżne

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia  według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

·         71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

·         71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

·         71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

·         71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy

·         71540000-5 Usługi zarządzania budową

 

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

 

2.2. Zakres przedmiotu zamówienia:

       Szczegółowy zakres zamówienia pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia zawiera załącznik Nr.1.

            Realizacja zamówienia obejmować będzie wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie Miasta Krosno i Gminy Krościenko Wyżne na budowie Instalacji odnawialnych źródeł energii w podziale na dwie części:

·      I część zamówienia: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla  – nie więcej niż 545 Instalacji, ale nie mniej niż 490 Instalacji;

·      II część zamówienia: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla  – nie więcej niż 468 Instalacji, ale nie mniej niż 421 Instalacji;

 

2.2.1. I część zamówienia:

pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na budowie Instalacji wykonywanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”:

I:  zestaw 2 kolektorów słonecznych  z podgrzewaczem pojemnościowym 200L -  do 106 szt

II: zestaw 3 kolektorów słonecznych  z podgrzewaczem pojemnościowym 300L – do 68 szt

III. zabudowa  podgrzewaczy pojemnościowych   200L – nie więcej niż  22 szt

IV. zabudowa podgrzewaczy pojemnościowych 300L -  nie więcej niż  185 szt

IV. zabudowa kotłów centralnego ogrzewania klasy V na biomasę nie więcej niż  119 szt

VI: instalacja gruntowych pomp ciepła – nie więcej niż  27 szt;

 

2.2.2. II część zamówienia:

pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na budowie Instalacji wykonywanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”:

zestawów fotowoltaicznych prosumenckich –  nie więcej niż 468 Instalacji,  w tym

I:  instalacja fotowoltaiczna z falownikiem jednofazowym o mocy ca 2kW –  nie więcej niż  42 szt

II: instalacja fotowoltaiczna z falownikiem jednofazowym o mocy ca 3kW – nie więcej niż  194 szt

III: instalacja fotowoltaiczna z falownikiem trójfazowym o mocy ca 4kW – nie więcej niż  200 szt

IV: instalacja fotowoltaiczna z falownikiem trójfazowym o mocy ca 5kW – nie więcej niż  32 szt.

 

UWAGA:

Dla obydwu części zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę ilości i lokalizacji instalacji wymiennie na terenie Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne i miejsca montażu (budynek mieszkalny/budynek niemieszkalny/budynek mieszkalny powyżej 300 m2/grunt) w trakcie realizacji zamówienia.

 

2.3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego będą realizowane zgodnie z następującymi dokumentami:

a)      w pierwszej kolejności należy stosować się do zapisów zawartych w Załącznikach 5a, do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, a gdy takich brak - do zapisów w Załączniku nr 8 do SIWZ – Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

b)      ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332
z późn. zm).

Dokumentacja do niniejszego przetargu dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Krosna.

 

3. Opis części zamówienia

 Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach

Zamówienia uzupełniające nie są przewidywane.

 

5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej i wymaga złożenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w specyfikacji.

 

6. Zastrzeżenia Zamawiającego.

- Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazanej do powierzenia podwykonawcom.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, o którym mowa powyżej.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektora nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. )

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  rozliczenia, gwarancja

1.            Termin wykonania przedmiotu umowy dla każdej części zamówienia – do dnia 30 listopada 2018 r lub do  dnia odbioru wszystkich instalacji z danej części zamówienia.

Odbiór instalacji oznacza dzień w którym Wykonawca Instalacji po jej uruchomieniu przekaże Zamawiającemu Certyfikat Instalacji i pełną dokumentację dostarczonych urządzeń z kartami gwarancyjnymi.

2.            Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie.

3.            Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia będą dokonywane na rachunek wskazany przez wykonawcę na fakturze/rachunku na podstawie   protokołu odbioru prac zatwierdzonych przez Zamawiającego.

4.            Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1            Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2            Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3            Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4            Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, tj:

Podstawą wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zaistnienie przesłanki określonej w:

- art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp,

- art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2-7 ustawy Pzp.

Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, na zdolnościach których wykonawca polega w trybie art. 22a Ustawy.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5            spełniają  warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj:

 

5.1. Spełniają warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

5.1.1. Określenie warunków.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.2. Spełniają warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

5.2.1. Określenie warunków.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej o równowartości nie mniej niż  40tyś. EUR.

5.3. Spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.

5.3.1. Określenie warunków:

Część I:

1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.

2) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane:

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Część II:

1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.

2) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane:

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Dla obydwu części zamówienia:

 

W przypadku oferty wspólnej wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie.

Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa powyżej uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.

Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

 

2. Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów, określonych w pkt. V.1 SIWZ.

 

3.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wg formuły " spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmiot oferty wspólnej (konsorcjum) będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i każdego uczestnika konsorcjum (szczegółowo wymienione w pkt. V.1.)

- Ocena spełniania posiadania niezbędnego potencjału ekonomicznego oraz dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonana po zsumowaniu potencjałów ekonomicznego i technicznego uczestników konsorcjum oraz osób personelu przewidzianych do uczestnictwa w wykonaniu zamówienia, którymi dysponują łącznie uczestnicy konsorcjum. W przypadku oceny posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia konieczne jest, aby przynajmniej jeden z uczestników konsorcjum spełnił to wymaganie.

 

4.  Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest spełniać
i akceptować warunki, określone w niniejszej SIWZ – pod
rygorem odrzucenia oferty, a w szczególności:

1)      Wypełnić druk „Oferta”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku, załączonego przez Zamawiającego – załącznik nr 2a i/lub 2b do SIWZ.

2)      Dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, wyszczególnione w punkcie V niniejszej SIWZ.

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE WYMAGANE DOKUMENTY.

1.      W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
w pkt. IV SIWZ, Wykonawca składa – wraz z ofertą, sporządzoną ściśle wg formularza, stanowiącego załącznik nr 2a i/lub 2b do SIWZ - następujące dokumenty, oświadczenia i informacje:

1)      Oświadczenie Wykonawcy wg. wzoru Załącznik nr 3.

2)      Doświadczenie zawodowe / Wykaz zrealizowanych usług, w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, z podaniem dat wykonania i odbiorców usług wg. wzoru Załącznik nr 4.

3)      Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg. wzoru Załącznik nr 5. wraz z informacjami na temat ich uprawnień zawodowych (załączona kserokopia uprawnień) niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wymagane jest wykazanie:

dla części I zamówienia:  osób posiadających uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.

dla części II zamówienia:  osób posiadających uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

4)      Zamawiający wymaga posiadania przez Inspektora Nadzoru aktualnych szkoleń w zakresie BHP.

 

2.      Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy załączyć dodatkowo dla podmiotu wiodącego – lidera pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SIWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w pkt V.1, które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym - liderem. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Uczestnik konsorcjum nie może złożyć oferty odrębnej.

Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w sposób umożliwiający prawidłową ocenę każdego uczestnika konsorcjum.

 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

            Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie.

            Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Aleksander Sarnecki  -  Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Staszica 2 (II piętro, pokój Nr 28), tel. (13 47 43 629).

Sposób porozumiewania się: pisemnie lub faksem,  nr fax. (13 47 43 629).

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie jest wymagane.

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1.      Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy.

2.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej trwałą i czytelną techniką.

3.      Oferta musi być podpisana przez osobę(-y) upoważnioną(-e) - do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika
to z innych dokumentów załączonych do oferty.

4.      Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

Zamawiający nie wymaga numerowania stron nie zapisanych. Dokumenty składające się na ofertę należy spiąć w sposób uniemożliwiający ich rozkompletowanie.

5.      Ofertę należy sporządzić na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2a i/lub 2b do SIWZ. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

6.      Oferta winna zawierać informacje Wykonawcy, która część oferty i które dokumenty stanowi tajemnicę handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy oznakować na pierwszej stronie "zastrzeżone " i zapakować do oddzielnej koperty wewnętrznej.

7.      Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w pkt. IX w nienaruszonym opakowaniu. Zaleca się, żeby Wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach.

 

Koperta zewnętrzna nie oznakowana nazwą Wykonawcy powinna być oznaczona w następujący sposób:

 

URZĄD MIASTA KROSNA

ul. Lwowska 28 a

38-400 KROSNO

Oferta na:

„Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych
z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne.”  Część ….

 

NIE OTWIERAĆ PRZED  -  23 maja 2018 r. do godz. 12:00.

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz uwagę:
„nie otwierać przed terminem i godziną otwarcia ofert”.

1. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów, wymienionych w pkt V specyfikacji wraz z ich szczegółowym wykazem. Wykonawca winien we własnym zakresie wybrać taki sposób dostarczenia oferty, żeby przesyłka była zabezpieczona przed zniszczeniem i dotarła do Zamawiającego przed określonym terminem na składanie ofert.

2.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty –Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

1.      Składanie ofert

1)      Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a w kancelarii ogólnej, pokój nr 01.

2)      Termin składania ofert upływa w dniu: 23 maja 2018 r. do godz. 11:00.

3)      Formalne warunki oznaczenia oferty do złożenia zgodnie z pkt. IX ust. 7 SIWZ.

4)      Kolejność złożenia ofert potwierdzona będzie na kopercie zewnętrznej oferty pieczątką z datownikiem.

2.      Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 w pokoju Nr 28.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert, podczas którego zostanie odczytana nazwa wykonawcy oraz jego zaoferowana cena. Z sesji otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół.

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.      Łączną cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej  specyfikacji.

2.      Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie
i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego
i prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie  wymagane przepisami podatki  i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca  powinien uwzględnić przy kalkulowaniu ceny, wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ.

3.      W przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu  Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i tą wartość uwzględni przy obliczaniu kryteriów oceny ofert.

 

XII. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcami będą prowadzone tylko w PLN.

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w rozdziale 5 SIWZ, czy została prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami zawartymi w zamówieniu.

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Najniższa cena brutto 100%.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze.

Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.

 

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1.      Wybrany wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go
o wybraniu oferty uzgodnić z Zamawiającym kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.

2.      Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Termin na podpisanie umowy będzie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty.

3.      Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

2)      przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia,

2)      złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

 

 

XV. Uwagi:

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zawartych w Ogłoszeniu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

2.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.


Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

1.      Załącznik nr 1 -  Szczegółowy zakres zamówienia

2.      Załącznik nr 2a - oferta

3.      Załącznik nr 2b  - oferta

4.      Załącznik nr 3 - Oświadczenie

5.      Załącznik nr 5 - Wykaz wykonywanych robót

6.      Załącznik nr 7 – Wykaz osób biorących udział w zamówieniu

 

Data składania ofert:
2018-05-23 11:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-05-15 08:11:00
PublikującyDorota Nitka 2018-05-16 08:13:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ z załącznikami 210.00 KbPlik doc

Rejestr zmian