Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
„Wykonanie odwiertów kontrolnych wraz z projektem wzmocnienia konstrukcji podłoża drogowego”

ZMIANY:
2018-02-14 12:14:09: Dodano plik 4. Załącznik nr 1 - Wykaz osób.doc
2018-02-14 12:13:39: Dodano plik 3. OFERTA.doc
Więcej >>>
2018-02-14 12:13:13: Dodano plik zaproszenie do składania ofert 1.1.pdf
D.7011.4.2.2018.S                                                             Krosno, dnia 14.02.2018 r.
 
                                                               
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Wykonanie odwiertów kontrolnych wraz z projektem wzmocnienia konstrukcji podłoża drogowego”
 
D.7011.4.2.2018.S                                                             Krosno, dnia 14.02.2018 r.
 
                                                               
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Wykonanie odwiertów kontrolnych wraz z projektem wzmocnienia konstrukcji podłoża drogowego”
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Wykonanie opinii geotechnicznej z przeprowadzonych badań  gruntu oraz istniejących konstrukcji nawierzchni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wzmocnienia konstrukcji podłoża przebudowywanych dróg na terenie miasta Krosna w 2018r. (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29 §154).
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
 • wykonanie 25 odwiertów na drogach w granicach miasta Krosna
(Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia do 50% szacowanej ilości odwiertów).
 • określenie profilu konstrukcyjnego istniejącej nawierzchni i podbudowy,
 • opis warunków gruntowych i wodnych,
 • ocenę wysadzinowości podłoża,
 • określenie nośności podłoża (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu
  i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29)
 • projekt wzmocnienia konstrukcji podłoża
Zamówienie realizowane będzie na podstawie odrębnych pisemnych zleceń cząstkowych składanych przez Zamawiającego sukcesywnie do dnia 14.12.2018r. W skład jednego zlecenia cząstkowego może wchodzić od 1 do 3 odwiertów wraz z opinią geotechniczną
i projektem wzmocnienia konstrukcji podłoża gruntowego.

 
Badania należy wykonać dla kategorii ruchu KR2 według „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” opracowanej przez Instytut Badawczy Dróg
i Mostów na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych (min 2 odwierty na kilometrze drogi na głębokość min 2m poniżej niwelety drogi) oraz na podstawie normy PN-EN-1997-1-2009 – Geotechnika, dokumentowanie geotechniczne, zasady ogólne.
 
W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do wykonania:
 • zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami,
 • uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
 
Wyniki badań przedstawić w formie opisowej na mapie dokumentacyjnej
z naniesionymi profilami otworów, przekrojach geotechnicznych, kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych, kartach wyników badań sondą dynamiczną DPL oraz tabeli parametrów geotechnicznych.
 
Aktualne mapy obrazujące lokalizację sieci uzbrojenia podziemnego w rejonie objętym niniejszym opracowaniem można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej: https://krosno.webewid.pl/is2/iEwid/
 
 1. Termin realizacji zamówienia:
  1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:
 1. rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy,
 2. zakończenie prac: 14.12.2018 r.
 
 1. Terminy prac:
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu cząstkowym, dotyczącymi  lokalizacji i zakresu prac.
 
Opinię geotechniczną wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wzmocnienia konstrukcji podłoża dla poszczególnego/poszczególnych zadania/zadań  należy wykonać w terminie 30 dni od daty przekazania zlecenia Wykonawcy (pisemnie lub mailowo), lub w innym terminie uzgodnionym
z Zamawiającym.
 
 1. Czas reakcji:
Czas reakcji na przystąpienie do prac od chwili zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2.2. to 5 dni.
 
3.  Okres gwarancji:
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac badawczych i projektowych wynosi 2 lata.
       
4. Warunki płatności:
Rozliczenie za wykonanie przedmiotowego zadania będzie się odbywać fakturami częściowymi wystawianymi  przez Wykonawcę po realizacji zleceń cząstkowych oraz fakturą końcową wystawioną po prawidłowym wykonaniu kompletnego zadania.
Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
 
5. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA”.
b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
c) Na kopercie zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy umieścić napis tytułu zamówienia „Wykonanie odwiertów kontrolnych wraz z projektem wzmocnienia konstrukcji podłoża drogowego” – Wydział Drogownictwa UM Krosna. Nie otwierać przed 21-02-2018r. przed godz. 12:00.
                           
6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oraz wypełniony druk wykazu personelu przewidzianego do realizacji zamówienia (załącznik Nr 1) należy złożyć
w Urzędzie Miasta Krosna - ul. Lwowska 28a w pokoju nr 01.
 
7. Termin składania ofert upływa dnia  21-02-2018r. o godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Staszica 2 w Krośnie, pokój nr 31, w dniu 21-02-2018r. o godz. 12:00.
 
8. Zamawiający wymaga by oferent dysponował:
 • co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geologii, kategorii VI lub VII w zakresie:
określanie warunków geologiczno inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadowienia obiektów budowlanych,
 • co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geologii, kategorii XI, XII lub XIII w zakresie:
wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi,
 • co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.
 
9. Kryterium oceny ofert: cena - 100% 
 
10. Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna w godz: poniedziałek: 730 - 163º; wtorek – czwartek: 730 - 153º; piątek: 730 - 143º w pokoju nr 31 i pod numerem telefonu  0-13-47-436-31.
 
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych
w budżecie miasta.
 
12. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.
 
Data składania ofert:
2018-02-21 09:00:00
powrót
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-02-14 12:12:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-02-14 12:12:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-02-14 12:14:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie 200.20 KbPlik pdf
2. Oferta 32.00 KbPlik doc
3. Wykaz osób 34.50 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 20 stycznia 2019r. 19:25:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.