Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
„Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - modernizacja budynku”

ZMIANY:
2018-06-08 07:42:57: Przeniesiono do Archiwum
2018-06-08 07:42:57: Przeniesiono do archiwum
Więcej >>>
2018-02-15 11:17:50: Dodano plik wyjaśnienia 15.02.2018.doc
2018-02-12 10:30:26: Dodano plik ogłoszenie .doc
2018-02-12 10:30:26: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2018-02-12 10:30:26: Dodano plik pomieszczenie 126.jpg
2018-02-12 10:30:26: Dodano plik pomieszczenie 118 i 119.jpg
2018-02-12 10:30:26: Dodano plik pom 116,117.jpg
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 45000000-7 - Roboty budowlane
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45331220-4  Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlano – montażowych w systemie projektuj i buduj polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji typu split wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego dla sześciu pomieszczeń biurowych w obiekcie MOPR przy ul. Piastowskiej 58 w Krośnie .
 
Zakres robót zamówienia obejmuje:
 • wykonanie projektu przebudowy istniejącej rozdzielni elektrycznej głównej RG oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej  kompletnej wraz z tablicą zasilania na potrzeby projektowanej instalacji klimatyzatorów  typu split.
 • przygotowanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami w celu uzyskania warunków, uzgodnień oraz wymaganych aktualnymi przepisami pozwoleń ( ewentualna zmiana umowy przyłączeniowej z PGE , itp.) wraz z ich uzyskaniem, Wszystkie przygotowane wnioski o uzyskanie warunków oraz wymaganych decyzji należy  wcześniej przedstawić Zamawiającemu celem ich sprawdzenia.
 • Wykonanie niezbędnych obliczeń i dobór urządzeń w technologii typu split dla 6 pomieszczeń biurowych z wytycznymi dla branży elektrycznej.  Urządzenia powinny być wyposażone w jednostki inwerterowe, klasa  wydajności energetycznej chłodzenia min A++, wyposażone w piloty bezprzewodowe, filtry powietrza,                         o mocach wynikającej z obliczeń, jednak nie mniejszych niż: 4,2 kW dla pom. 1.20, 3,5kW dla pom. Nr 117, 119 i 126, 2kW dla pom. 116/1 i 2,5kW dla pom. 116/2. Oznaczenia pomieszczeń wg załączonych rysunków.
 • opracowanie projektu w wszystkich branżach (elektryczna , sanitarna) – 3 egz                   w terminie do 5 tygodni od podpisania umowy.:
 • Dostawa i montaż kompletnych urządzeń w 6 pomieszczeniach biurowych;
 • wykonanie zasilania elektrycznego wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami dla urządzeń klimatyzacyjnych;
 • Wykonanie niezbędnych instalacji: freonowej i elektrycznej , instalacji skroplin                      z jednostek wewnętrznych, instalacje prowadzone po wierzchu ścian w listwach instalacyjnych z maskownicami.
 • wykonanie niezbędnych robót budowlanych towarzyszących, prac wykończeniowych, m.in. obróbki murarskie, odtworzenie stanu pomieszczeń, naprawa powstałych uszkodzeń, prace malarskie/glazurnicze;
 • Oferent winien dokonać wizji lokalnej w obiekcie i określić niezbędny zakres robót.
 • zabezpieczenie pomieszczenia podczas robót budowlano – montażowych (pomieszczenie jest użytkowane w sposób ciągły w godzinach pracy);
 • próby, uruchomienie instalacji oraz wykonanie pomiarów dla instalacji elektrycznej;
 • przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania,
 • przeglądy gwarancyjne w okresie obowiązywania gwarancji.

I.7013.562.3.2018.M                                                                                   Krosno, dnia 09.02.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie -  modernizacja budynku”  - wykonanie robót budowlano – montażowych w systemie projektuj i buduj polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji typu split wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego dla sześciu pomieszczeń biurowych w obiekcie MOPR. 
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45331220-4  Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
1. Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlano – montażowych w systemie projektuj i buduj polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji typu split wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego dla sześciu pomieszczeń biurowych w obiekcie MOPR przy ul. Piastowskiej 58 w Krośnie.
 
1.1. Szczegółowy zakres prac jest opisany w SIWZ a obejmuje między innymi:
 
 • wykonanie projektu przebudowy istniejącej rozdzielni elektrycznej głównej RG oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej  kompletnej wraz z tablicą zasilania na potrzeby projektowanej instalacji klimatyzatorów  typu split.
 •   przygotowanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami w celu uzyskania warunków, uzgodnień oraz wymaganych aktualnymi przepisami pozwoleń ( ewentualna zmiana umowy przyłączeniowej z PGE , itp.) wraz z ich uzyskaniem, Wszystkie przygotowane wnioski o uzyskanie warunków oraz wymaganych decyzji należy  wcześniej przedstawić Zamawiającemu celem ich sprawdzenia.
 • Wykonanie niezbędnych obliczeń i dobór urządzeń w technologii typu split dla 6 pomieszczeń biurowych z wytycznymi dla branży elektrycznej.  Urządzenia powinny być wyposażone w jednostki inwerterowe, klasa  wydajności energetycznej chłodzenia min A++, wyposażone w piloty bezprzewodowe, filtry powietrza, o mocach wynikającej z obliczeń, jednak nie mniejszych niż: 4,2 kW dla pom. 1.20, 3,5kW dla pom. Nr 117, 119 i 126, 2kW dla pom. 116/1 i 2,5kW dla pom. 116/2. Oznaczenia pomieszczeń wg załączonych rysunków.
 • opracowanie projektu w wszystkich branżach (elektryczna, sanitarna) – 3 egz w terminie do 5 tygodni od podpisania umowy.:
 • Dostawa i montaż kompletnych urządzeń w 6 pomieszczeniach biurowych;
 • wykonanie zasilania elektrycznego wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami dla urządzeń klimatyzacyjnych;
 • Wykonanie niezbędnych instalacji: freonowej i elektrycznej , instalacji skroplin z jednostek wewnętrznych, instalacje prowadzone po wierzchu ścian w listwach instalacyjnych z maskownicami.
 • wykonanie niezbędnych robót budowlanych towarzyszących, prac wykończeniowych, m.in. obróbki murarskie, odtworzenie stanu pomieszczeń, naprawa powstałych uszkodzeń, prace malarskie/glazurnicze;
 • zabezpieczenie pomieszczenia podczas robót budowlano – montażowych (pomieszczenie jest użytkowane w sposób ciągły w godzinach pracy);
 • próby, uruchomienie instalacji oraz wykonanie pomiarów dla instalacji elektrycznej;
 • przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania,
 • przeglądy gwarancyjne w okresie obowiązywania gwarancji.
 
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej dla w/w zakresu prac przed złożeniem oferty.
Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
 
2.Termin wykonania zamówienia:  rozpoczęcie  -od dnia podpisania umowy
                                                       zakończenie – do 31.05.2018 r.
 
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
 
5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a  w Kancelarii Ogólnej.
 
Koperta powinna być oznaczona:
Oferta na: „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie -  modernizacja budynku” -
 NIE OTWIERAĆ PRZED 26.02.2018 r. przed godz. 13.30.
 
Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2018 r. o godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój nr 207, w dniu 26.02.2018 r. o godz. 13.30.
 
6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Bogusław Bajewski w zakresie instalacji elektrycznych - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 212, tel. 13 47 43 212, e-mail: bajewski.boguslaw@um.krosno.pl):
Krzysztof Macierzyński w zakresie instalacji sanitarnych - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 210, tel. 13 47 43 210, e-mail: macierzynski.krzysztof@um.krosno.pl): w godz.: poniedziałek od 730 do 1630, wtorek - czwartek od 730-1530, piątek od 730-1430 
 
 
Data składania ofert:
2018-02-26 12:00:00
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKamińska Kazimiera 2018-02-12 10:27:00
PublikującyPaweł Kustroń 2018-02-12 10:27:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2018-06-08 07:42:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. pom 116,117 74.09 KbPlik image
2. pomieszczenie 118 i 119 83.63 KbPlik image
3. pomieszczenie 126 49.42 KbPlik image
4. SIWZ + Załączniki 87.00 KbPlik doc
5. ogłoszenie 26.50 KbPlik doc
6. wyjaśnienia 15.02.2018 19.00 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 13 grudnia 2018r. 06:13:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.