„Utrzymanie czystości i porządku na dworcu autobusowym w Krośnie”.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na dworcu autobusowym w Krośnie, stanowiący własność Gminy Miasto Krosno, położony przy ul. Kolejoweji ul. Naftowej w Krośnie na działkach o numerach 236/23 o pow. 0,2039 ha, 236/29 o pow. 0,1827 ha, 236/30 o pow. 0,0175 ha, 236/31 o pow. 0,2525 ha, 236/32 o pow. 0,2436 ha, 236/33 o pow. 0,059 ha - obręb ewidencyjny Przemysłowa”.
Wykonawca będzie wykonywał usługę na własny rachunek i ryzyko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w oparciu o regulamin dworca autobusowego i aktualne uchwały Rady Miasta Krosna oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Krosna.
 
                                                                                                         Krosno, dnia 21 grudnia 2017 r.
GK.7021.1.27.2017.N
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. EURO w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro)
 
 1. GMINA MIASTO KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP  684 - 00 - 13 - 798 ;  REGON 000526989, tel. 13 43 675 43, fax. 13 43 62 865,  e-mail: ks@um.krosno.pl, www.krosno.pl,
 
ogłasza
że udzieli zamówienia na wykonanie usługi pn. „Utrzymanie czystości i porządku na dworcu autobusowym w Krośnie”.
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:       
90600000-3   usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
90610000-6  usługi sprzątania i zamiatania
90620000-9  usługi odśnieżania
 
2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na dworcu autobusowym w Krośnie, stanowiący własność Gminy Miasto Krosno, położony przy ul. Kolejowej  i ul. Naftowej w Krośnie na działkach o numerach 236/23 o pow. 0,2039 ha, 236/29 o pow. 0,1827 ha, 236/30 o pow. 0,0175 ha, 236/31 o pow. 0,2525 ha, 236/32 o pow. 0,2436 ha, 236/33 o pow. 0,059 ha - obręb ewidencyjny Przemysłowa”.
 2. Wykonawca będzie wykonywał usługę na własny rachunek i ryzyko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w oparciu o regulamin dworca autobusowego i aktualne uchwały Rady Miasta Krosna oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Krosna. 
 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Zakres robót.
Zakres robót do wykonania w zakresie utrzymania czystości i porządku na dworcu obejmuje utrzymanie w czystości peronów przystankowych oraz wiaty przystankowej, placu manewrowego oraz dojść i podjazdów, a w szczególności:
 1. oczyszczanie z odpadów stałych - ręczne oczyszczanie nawierzchni chodników, placów utwardzonych i nieutwardzonych o pow. około 8 000 m2,
 2. mycie wiaty i ławek,
 3. usuwanie graffiti,
 4. opróżnianie koszy ulicznych w ilości 18 sztuk,
 5. odśnieżanie nawierzchni utwardzonych o powierzchni około 8 000 m2,
 6. likwidacja śliskości z nawierzchni utwardzonych o powierzchni ok. 8 000 m2, posypywanie dróg oraz chodników i placu manewrowego na całej szerokości.
 
Pod pojęciem „oczyszczanie z odpadów stałych” należy rozumieć zakres robót polegający na:
 • sprzątaniu (ręcznym zamiataniu przy pomocy szczotek, mioteł, odkurzaczy) placu manewrowego, drogi dojazdowej, dojść oraz podjazdów i peronu przystankowego na całej ich powierzchni, w tym części wewnętrznej wiat przystankowych, poprzez usuwanie śmieci: papierów, szkieł, niedopałków papierosów, kamieni, liści, traw itp.,
 • usuwaniu kurzu i zabrudzeń z ławek, stanowiących wyposażenie wiaty przystankowej,
 • uporządkowaniu przystanków w przypadku zaistnienia aktów wandalizmu: uprzątnięciu wszelkich nieczystości. Prace porządkowe należy realizować co najmniej dwa razy w tygodniu (w dni robocze) oraz w razie konieczności.
 
Pod pojęciem „mycie wiaty i ławek” - należy rozumieć zakres robót polegający na całościowym myciu przy użyciu wody i środków czyszczących wszystkich elementów metalowych, ławek drewnianych i metalowych. Prace o których mowa należy realizować nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu (pierwszy tydzień miesiąca) oraz w razie konieczności.
 
Pod pojęciem „usuwanie graffiti” - należy rozumieć zakres robót polegających na usuwaniu naniesień złożonych farbą olejną, sprejem, przy użyciu wymaganych do tego celu środków specjalistycznych.
 
Pod pojęciem „opróżnianie koszy ulicznych”- należy rozumieć systematyczne zbieranie nieczystości z koszy ulicznych (364 szt.) z terenu dworca autobusowego w Krośnie w tym uprzątnięcie terenu wokół koszy w promieniu 5 m oraz ustawianie przewróconych koszy. 2) dwukrotne mycie koszy ulicznych ( w miesiącu wrześniu i listopadzie); 3) monitorowanie stanu zapełnienia koszy ulicznych aby nie dopuścić do ich przepełnienia; 4) zagospodarowanie odpadów wytworzonych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia tj. wywóz i zagospodarowanie. Opróżnianie koszy należy realizować codziennie od poniedziałku do niedzieli włącznie.
Pod pojęciem „odśnieżanie nawierzchni utwardzonych i likwidacja śliskości” należy rozumieć:
 • odśnieżanie (dopuszczalna jest cienka warstwa zajeżdżonego śniegu, nie utrudniającego poruszania się, gołoledź (cienka warstwa lodowa o grubości do 1 mm) powinna znikać po trzech godzinach od momentu pojawienia się),
 • likwidację śliskości (posypywanie dróg oraz chodników i placu manewrowego na całej szerokości), zapewnienie, aby części jezdni przy przejściach dla pieszych i przystankach autobusowych były w okresie mrozów i opadów śnieżnych oczyszczone ze śniegu i lodu – przez ich ręczne doczyszczenie, zbieranie i pozbywanie się śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych, wywóz śniegu z ulic, placów i chodników gdzie stanowiłby on przeszkodę dla ruchu ulicznego i pieszego – przejścia dla pieszych. Śnieg nie może być gromadzony w pryzmach o wysokości większej niż 1 m. Stosy te nie mogą być przeszkodą dla ruchu oraz nie mogą zamykać dojazdu do nieruchomości,
 • zapewnienie, aby części jezdni przy krawężnikach oraz studzienki kanalizacyjne były w okresie mrozów i opadów śnieżnych oczyszczone ze śniegu i lodu w stopniu umożliwiającym spływ z jezdni wody powstałej z topniejącego śniegu.
Jeżeli zima będzie bezśnieżna obowiązkiem firmy jest dokładne sprzątanie ulic, chodników i placów oraz wywóz  zebranych śmieci.
W przypadku konieczności wykonania prac awaryjnych, nie cierpiących zwłoki, zakres prac do wykonania będzie zlecany telefonicznie. W takiej sytuacji, Zamawiający określa czas rozpoczęcia robót, maksymalnie do 3 godzin od wezwania. Wykonanie powyższych prac może nastąpić w dni robocze jak również w niedziele i święta.
 
  Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami komunalnymi zebranymi podczas realizacji zadania w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi i przepisami prawa miejscowego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów (kart przekazania odpadów lub kwitów ważenia) potwierdzających unieszkodliwienie przedmiotowych odpadów. Koszt wywozu, składowania i utylizacji uzyskanych nieczystości stałych ponosi Wykonawca.
 
3.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni, że będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
 
3.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie uregulowania prawne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
 
3.4. Kontrola jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszym wykazie.
Jakość i zakres robót będzie kontrolowany na bieżąco przez upoważnione jednostki Zamawiającego, a ewentualne braki i niedociągnięcia będą  natychmiastowo zgłaszane Wykonawcy,  który zobowiązany jest niezwłocznie ich usunąć, powiadamiając jednocześnie Inspektora  o wykonaniu robót.
 
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
 
5. Warunki wymagane od wykonawcy:
Wykonawca załączy następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:
 1. wypełniony formularz: oferty przetargowej i kosztorysu ofertowego.
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
 2. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferta musi by napisana czytelnie i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.
 6. Oferta cenowa powinna zawierać cenę netto i brutto.
 
7.Sposób i miejsce złożenia oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „Oferta”.
 2. Oferta powinna być oznaczona przez podanie tytułu zamówienia - ”Utrzymanie czystości i porządku na dworcu autobusowym w Krośnie”.
 3. Ofertę należy złożyć w terminie – do dnia 29 grudnia 2017 r. do godz. 10.00 w formie:
- pisemnej (osobiście, listownie lub faxem) na adres Urząd Miasta Krosna ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, tel./fax. 13 4743561.
Termin składania ofert upływa  dnia 29 grudnia 2017 r. o godz. 10.00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Staszica 2 w Krośnie, pokój nr  26, w dniu 29 grudnia 2017 r. o godz. 12.00.
 
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Dorota Nitka – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2, (pok. Nr 26, I piętro), w godz. od 7³º do 15³º, tel. (013 4743 665)
 
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 
10. Wykaz załączników:
 1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy;
 2. Załącznik nr 2 – Druk oferty;
 3. Załącznik nr 3 – Przedmiar robót;
 
11. Uwagi:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zawartych w Ogłoszeniu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
 
 
Data składania ofert:
2017-12-29 10:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2017-12-21 14:27:00
PublikującyDorota Nitka 2017-12-21 14:30:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 - wzór umowy 75.00 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 - druk oferty 17.11 KbPlik doc
3. Załącznik nr 3 - Przedmiar robót 36.50 KbPlik doc

Rejestr zmian