Opracowanie aplikacji i dostawę stanowisk do rzeczywistości wirtualnej wraz z niezbędnym sprzętem do jej obsługi, w ramach projektu pn. „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2017-12-18 09:19:00: Dodano wynik do przetargu
2017-12-05 15:09:31: Dodano plik pytania i odpowiedzi 2.pdf
Więcej >>>
2017-12-05 15:08:21: Usunięto plik CCF20171205_0000.pdf
2017-12-05 15:06:37: Dodano plik CCF20171205_0000.pdf
2017-12-01 08:05:48: Dodano plik odpowiedzi na pytania.pdf
2017-11-29 00:00:00: RI.042.69.13.2017.G                                                                      Krosno, dnia 28.11.2017 r.   Dotyczy: zmiany treści ogłoszenia do zamówienia na – opracowanie aplikacji i dostawę stanowisk do rzeczywistości wirtualnej wraz z niezbędnym sprzętem do jej obsługi, w ramach projektu pn. „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.     
2017-11-22 11:58:25: Dodano plik Wykaz doświadczenia VR.docx
2017-11-22 11:52:19: Dodano plik wzór oferty VR.doc
 
 

RI.042.69.13.2017.G                                                      
Krosno 21.11.2017 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro


GMINA  KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. (13) 43 675 43,
faks  (13)  43 628 65; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989

OGŁASZA

że udzieli zamówienia na – opracowanie aplikacji i dostawę stanowisk do rzeczywistości wirtualnej wraz z niezbędnym sprzętem do jej obsługi, w ramach projektu pn. „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. 

1. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji:
 
  1. APLIKACJA INTERAKTYWNA Z WYKORZYSTANIEM GRAFIKI RENDEROWANEJ W CZASIE RZECZYWISTYM
 
Aplikacja przeznaczona do użytku z komputerami stacjonarnymi (zawierającymi niezbędne oprogramowanie), dedykowana na okulary do wirtualnej rzeczywistości. Aplikacja powinna wykorzystywać grafikę renderowaną w czasie rzeczywistym przy użyciu silnika graficznego. Treść ma być prezentowana w pełni trójwymiarowym oteksturowanym wirtualnym środowisku wzbogaconym o dźwięki otoczenia i/lub narrację. Przedstawiony wirtualny świat powinien otaczać użytkownika z każdej strony, dzięki czemu uzyska on wrażenie przeniesienia do innego miejsca. Dodatkowo treść powinna być wyświetlana stereoskopowo - widziane wewnątrz projekcji obiekty powinny posiadać realną skalę. Użytkownik wykorzystując okulary w technologii VR powinien mieć możliwość skupiać swoją uwagę na wybranym przez siebie obiekcie świata wirtualnego, przy jednoczesnej możliwości zmiany perspektywy/kadr projekcji. Dzięki temu, każda z projekcji powinna być indywidualnym doświadczeniem. Czas trwania pojedynczej projekcji to od 8 do 10 min. Sterowanie odbywać się powinno poprzez zaprogramowany automatyczny spacer lub w formie swobodnego wyboru kierunku zwiedzania wirtualnej przestrzeni przy użyciu kontrolerów peryferyjnych.
Uzyskiwanie informacji w zakresie: treści wideo, adnotacji, materiałów opisujących poszczególne elementy znajdujące się w instalacji. Dystrybucja treści (w tym przypadku informacji o danym okresie historycznym) odbywać się powinna poprzez stanowiska komputerowe z podłączonymi okularami. Użytkownik powinien komunikować się z operatorem (którym w tym przypadku jest system obsługujący instalację) wybierając odpowiadającą mu perspektywę lub przebieg całości doświadczenia. Powinno to następować przy pomocy okularów oraz opcjonalnie dołączonych kontrolerów. Interakcja powinna być jednokierunkowa - operator nie odpowiada na zapytania użytkownika. Personalizacja usługi następować powinna
w taki sposób, że każde doświadczenie jest inne ze względu na możliwość wyboru przebiegu doświadczenia/wyświetlania treści, jak również perspektywy jego oglądania. Aplikacja powinna być projektowana zgodnie z metodami projektowania ukierunkowanego na użytkownika. Ponieważ całość instalacji będzie brała pod uwagę charakterystykę docelowych klientów (grupa społeczna, umiejętności posługiwania się sprzętem etc.). Informacje zawarte w aplikacji powinny być prezentowane w sposób dostosowany do tej charakterystyki (nie będą wymagały wiedzy w zakresie oprogramowania komputerowego, będą pozwalały dostosować długość aplikacji do swoich wymogów, koncentrować się na elementach interesujących użytkownika etc.) - aplikacja winna mieć maksymalnie kilka/kilkanaście wariantów jej odbioru.
Kanał dostępu - stanowiska komputerowe wraz z okularami VR opcjonalnie wyposażone w kontrolery umożliwiające interakcję z aplikacją.
 
Przez aplikację nie będzie można wykonywać żadnych transakcji.
 
Materiały archiwalne w formie zdjęć i skanów dostarczy Zamawiający, natomiast wykonanie zdjęć współczesnych leży po stronie Wykonawcy.
 
  1. GOGLE DO RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ 
 
Ilość: 3 szt.
 
Przeznaczone do indywidualnych projekcji multimedialnych treści przy wykorzystaniu wyświetlacza i soczewek umieszczonych w goglach zakładanych na głowę użytkownika (Head Mounted Display). Gogle powinny pozwalać na prezentację realistycznych obrazów i dźwięków imitujących prawdziwą lub fikcyjną przestrzeń dostarczanych do wyświetlacza z jednostki komputerowej.
 
Model i specyfikacja techniczna o minimalnych parametrach urządzenia:
Wyświetlacz: 2160×1200 pikseli OLED (1080×1200 na każde oko),
Odświeżanie: 90 Hz,
Kąt widzenia: 110 stopni,
Ilość czujników: 6,
Audio: zintegrowane, wbudowane słuchawki 3D, wbudowany mikrofon, odłączane słuchawki,
Śledzenie ruchów: za pomocą podłączanej przez USB kamery, w trzech osiach - obrót i pozycja,
 
Urządzenia peryferyjne kompatybilne i poprawnie funkcjonujące
z okularami:

a) bezprzewodowy kontroler
b) bezprzewodowy kontroler na konsolę o następujących minimalnych parametrach: interfejs: 2.4 ghz, zasięg: 10 m, zasilanie: 2 ogniwa AA 1,5 V, liczba przycisków: minimum 14, 2 analogowe drążki, 2 analogowe spusty
Sensory: akcelerometr, żyroskop, magnetometr, kamera trackująca ruch okularów,
Połączenie z komputerem: HDMI, USB2.0 USB3.0 (dodatkowy port USB3.0),
Potencjalne platformy dystrybucji oprogramowania: m.in. Oculus Home, Steam.
 
W ofercie należy opisać model okularów oraz nazwę producenta.
 
  1. KOMPUTER DO OBSŁUGI APLIKACJI
 
Ilość: 3 szt.
 
Zalecane wymagania dla sprzętu komputerowego typu PC gwarantujące kompatybilność z okularami oraz płynność działania aplikacji:
 
Procesor: minimalne parametry urządzenia: liczba rdzeni: 4, ilość wątków: 4, częstotliwość taktowania procesora [GHz]: 3.5, częstotliwość maksymalna Turbo [GHz]: 3.9, pamięć podręczna L1: 4 x 32 KB (Dane) 4 x 32 KB (Instrukcje), pamięć podręczna L2: 4 x 256 KB, pamięć podręczna L3: 6 MB, architektura [bit]: 64, proces technologiczny [nm]: 14
Płyta główna: mATX gniazdo procesora typ 1551, gniazda pamięci DDR4, 3x USB 3.0, 1x USB 2.0
Karta Graficzna: minimalne parametry urządzenia: ilość pamięci RAM: 6 GB, szyna danych [bit]: 384, typ złącza: PCI Express x16, łączenie kart: 4-Way SLI, złącze DisplayPort: 3x DisplayPort, złącze DVI: 1x DVI-D, złącze HDMI: 1x HDMI, taktowanie rdzenia [MHz]: 1051, taktowanie rdzenia w trybie boost [MHz]: 1140, taktowanie pamięci [MHz]: 7010, rozdzielczość: 4096 x 2160, chłodzenie: 3x wentylator radior
Pamięć RAM: 8GB DDR4 i więcej
Dysk Twardy: SSD 256 GB i większy
Obudowa: mATX zapewniająca wentylację
System Operacyjny:
Parametry: architektura: 64-bitowa, wersja produktu: OEM, język: polski, ilość użytkowników: 1, ilość stanowisk: 1, nośnik: DVD, licencja: nowa, dożywotnia, Wymagania systemowe: procesor 1 GHz lub szybszy, 2 GB pamięci RAM, 20 GB wolnego miejsca na dysku twardym, rozdzielczość ekranu 1366 x 768, procesor graficzny zgodny z DirectX 9 ze sterownikiem WDDM, dostęp do Internetu
Zasilacz: minimum 500W,
Peryferia: klawiatura i mysz,
Inne: Dodatkowe wentylatory zapewniające przepływ powietrza w obudowie oraz dodatkowe chłodzenie procesora,
Monitor do podglądu: złącze DVI lub HDM, przekątna 17cali i więcej , rozdzielczość 1280x1024 i większa,
Powyższy sprzęt tj. pojedyncze okulary VR oraz zestaw komputerowy tworzy pojedyncze stanowisko do projekcji treści aplikacji.
 
2. Termin realizacji zamówienia: 30 marca 2018 r.
1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pierwszą wersje testową przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 stycznia 2018 r.
 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia:
 
1) W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy muszą wykazać, iż dysponują wiedzą oraz doświadczeniem niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, czego potwierdzeniem jest realizacja przez Wykonawcę co najmniej dwóch zleceń odpowiadających swoim rodzajem usłudze.
3) Oferty Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone, tj. oferty nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
4) Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku przedłożenia załącznika nr 2 wraz z dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie zamówień np. referencje bądź w przypadku braku możliwości dołączenia referencji, oświadczenie wykonawcy oraz załączone próbki wykonanych zleceń.
 
 4. Wymagane dokumenty:
1) Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty - zał. 1.
2) Wykaz doświadczenia z załącznikami – zał. 2.
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 
5. Warunki płatności:
1) Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni po przedłożeniu rachunku/faktury, przelewem na konto podane przez Wykonawcę.
2) Wypłata nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru i wykonania usługi, który zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
 
6. Wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców.
 
7. Oferty częściowe i zamówienia uzupełniające:
 
  1. Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
  2. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
 
8. Gwarancja i serwis:
 
  1. Zamawiający wymaga niezwłocznej reakcji na wszelkie zgłoszone usterki.
  2. Wymagany okres gwarancji to min. 24 miesiące.
 
9. Kryteria oceny ofert:
 
  1. Cena – 80 % (80 pkt.)
 
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy
w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki oraz czy została prawidłowo podpisana.
 
II.      Długość okresu gwarancji – 20% (20 pkt.)
a)       24 miesięcy  – 0 pkt.
b)       36 miesięcy – 10 pkt.
c)       48 miesięcy – 15 pkt.
d)       60 miesięcy – 20 pkt.
 
- Cena ( C ) - 80 % ( max. 80 pkt.)
- Okres gwarancji ( G ) - 20 % ( max. 20 pkt.)
 
Ilość punktów jaką po uwzględnieniu znaczenia kryteriów oceny ofert może uzyskać oferta to: 100 punktów, czyli 1 punktowi odpowiada 1 procent i tak:
- za cenę oferty ( C ) - maksymalnie 80 pkt.
- za okres gwarancji (G ) - maksymalnie 20 pkt.
 
Łączna ocena oferty = ilość pkt za cenę oferty C + ilość pkt za okres gwarancji.
 
Kryterium: Cena:
Sposób wyliczenia punktów ( max. 80 pkt) za ceną oferty wg następującego wzoru:
 
           cena oferty z najniższą ceną ( zł)
C   =   --------------------------------------------  x  80 ( pkt)
                 cena kolejnej oferty
 
Łączna ocena oferty = C (pkt) + G (pkt)
 
10. Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).
 
Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – napis ”Opracowanie aplikacji i dostawa stanowisk do rzeczywistości wirtualnej wraz z niezbędnym sprzętem do jej obsługi”. Nie otwierać przed dniem 30 listopada 2017 r. przed godz. 12:30.
 
11. Termin składania ofert upływa dnia 30 listopada 2017 r. o  godz. 12.00.
 
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 304 w  dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 12:30.
 
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną
w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
 
13. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- Pani Izabela Urbanek – Inspektor, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, urbanek.izabela@um.krosno.pl. 
- Pani Małgorzata Błaż – Inspektor, Wydział Kultury i Sportu, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, w godzinach 7.30 do 15.30, tel. kontaktowy 13 47 43 334.
 
Sposób porozumiewania:
a) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział , ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail: urbanek.izabela@um.krosno.pl.
 
14 Adres strony internetowej na której umieszczony jest przetarg: http://www.bip.umkrosno.pl/
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1059/14 z dnia 15.04.2014 r.
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 
15. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
b) zmiany treści ogłoszenia,
c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.
 
 
Data składania ofert:
2017-11-30 12:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłBłaż Małgorzata 2017-11-22 11:45:00
PublikującyMałgorzata Błaż 2017-11-22 11:45:00
Modyfikował(a) Izabela Urbanek 2017-12-18 09:19:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. wzór oferty 92.00 KbPlik doc
2. wykaz doświadczeń 257.12 KbPlik doc
3. pytania i odpowiedzi 604.79 KbPlik pdf
4. pytania i odpowiedzi 1.15 MBPlik pdf

Rejestr zmian