Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
Wynajem lodowiska syntetycznego

ZMIANY:
2017-10-23 14:24:15: Dodano wynik do przetargu
K.425.1.1.2017.B                                                                         Krosno, 13 października 2017 r.
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno, tel. 13 47 43 560,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798


ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia na wynajem lodowiska syntetycznego o powierzchni 200 m², na okres jednego miesiąca, według określonej specyfikacji.
 
 1. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 1. Przedmiot zamówienia
2.1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem lodowiska syntetycznego o łącznej powierzchni
200 m², na okres jednego miesiąca, według określonej specyfikacji.
Zakres usługi obejmuje wynajem lodowiska panelowego, w dniach od 06 grudnia 2017 do
07 stycznia 2018 r. we wskazanym miejscu na krośnieńskim rynku.
 
Szczegółowy zakres usługi obejmuje wynajem lodowiska panelowego wraz z następującymi komponentami:

1) Nowe panele o łącznej powierzchni 200 m2,
2) Kołki mocujące,
3) Bandy proste aluminiowe/stalowe,
4) Bandy Specjalne aluminiowe/stalowe – w zależności od konstrukcji,
5) Bandy narożne aluminiowe/stalowe,
6) Bandy z furtką,
7) Stopy podporowe do band – w zależności od konstrukcji ,
8) Łyżwy - 120 par,
9) System wypożyczania łyżew: regały do łyżew, suszarki do łyżew, ostrzałka do łyżew – co najmniej 2 szt., ławki do przebierania łyżew,
10) Odkurzacz + Maszyna czyszcząca + środki chemiczne do mycia i konserwacji w ilości wystarczającej na cały okres wynajmu,
11) Chodniki gumowe w ilości wystarczającej do  zabezpieczenia ciągów pieszych pomiędzy wypożyczalnią łyżew, a wejściem na lodowisko,
12) Podbudowa wyrównująca pod lodowisko - podest,
13) Pomoce łyżwiarskie np. typu pingwin – co najmniej 4 szt.
14) Kaski ochronne – co najmniej 20 szt.
15) System oświetlenia całej płyty lodowiska, wraz z obejściem – 4 maszty.
16) Girlanda świetlna wokół lodowiska.
17) Nagłośnienie – 2 głośniki wraz ze sprzętem do odtwarzania muzyki,
18) Ocieplona oraz ogrzewana wypożyczalnia łyżew o pow. co najmniej 10 m²,
z własnym oświetleniem, z co najmniej jednym oknem na długiej ścianie, służącym do wydawania i przyjmowania łyż;

19) Montaż przed 06 grudnia 2017 r. Obiekt powinien zostać udostępniony do użytkowania od 06 grudnia 2017 r. od godz. 11:00. Montaż w sposób, który nie uszkodzi płyty rynku oraz w obecności osób, które obsługiwać będą płytę lodowiska.
20) Demontaż po 07 stycznia 2018 r.
21) Transport lodowiska do i z Krosna, wraz z wyposażeniem.
22) Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia obsługi lodowiska, w zakresie jego prawidłowego użytkowania.
 
Zamawiający zapewni zasilanie energetyczne o maksymalnej mocy 17 kWh. Wykonawca wykona niezbędne przyłącza i instalacje (wraz z prowizoryczną zabudową rozdzielni wysuwnej z płyty Rynku) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokoły pomiarów elektrycznych przed uruchomieniem lodowiska. Wykonie prac związanych z przyłączem energetycznym należy wykonać przy udziale energetyka miejskiego.
 
3. Termin realizacji zamówienia:
1) dostarczenie Zamawiającemu i montaż lodowiska do dnia 06.12.2017 r.
2) zakończenie realizacji usługi: 07.01.2018 r.
 
 1. Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty - Załącznik Nr 1,  
2) Kosztorys ofertowy z podaniem cen w złotych polskich:
3)  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 
Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty stanowiące załącznik nr 1, oraz kosztorys powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w KRS lub CEIDG.
 Niezłożenie wszystkich wymienionych w niniejszym pkt. dokumentów będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie.
 1. Warunki płatności
Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie płatne przelewem w dwóch ratach na podstawie faktur, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Pierwsza faktura w wysokości 50% wartości zamówienia po zamontowaniu i uruchomieniu lodowiska. Druga faktura po demontażu lodowiska, w wysokości 50% wartości zamówienia, płatna po demontażu lodowiska. Podstawą wystawienia faktur będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy tj. Gminę Miasto Krosno oraz Wykonawcę.
 1. Miejsce i termin składania ofert
 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący  zachowanie poufności jej treści oraz  zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno, pokój 01 – kancelaria ogólna w nieprzekraczalnym terminie do
  20 października 2017 r. do godz. 12.00.
  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi
  w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, pokój 334, w dniu
  20 października 2017 r. o godz. 12.30.
 3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z następującym oznaczeniem:
Urząd Miasta Krosna
Wydział Kultury i Sportu
ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno
Oferta na wynajem lodowiska syntetycznego o pow. 200 m²
 
Nie otwierać do dnia 20 października 2017 r. do godz. 12.30.
 1. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 7 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Pan Michał Bęben – Pomoc administracyjna w Wydziale Kultury i Sportu. Sposób porozumiewania się:
 1. pocztą elektroniczną – beben.michal@um.krosno.pl;
 2. telefonicznie 13 47 43 335.
Pan Grzegorz Półchłopek – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu. Sposób porozumiewania się:
 1. pocztą elektroniczną – k@um.krosno.pl
 2. telefonicznie 13 47 43 332.
 9. Wadium Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców.
 1. Ocena ofert
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :
Najniższa cena brutto - 100%
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.
 1. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany treści ogłoszenia;
 2. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.
Data składania ofert:
2017-10-20 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłBłaż Małgorzata 2017-10-13 11:14:00
PublikującyMałgorzata Błaż 2017-10-13 11:14:00
Modyfikował(a) Małgorzata Błaż 2017-10-23 14:24:15
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. oferta 33.00 KbPlik doc
2. wzór umowy 22.51 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 15 października 2018r. 16:08:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.