Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
Wykonanie strony www Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (zwaną dalej Wypożyczalnią) wraz z domeną i hostingiem strony na potrzeby promocji Wypożyczalni w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

ZMIANY:
2017-08-11 13:27:32: Dodano wynik do przetargu
2017-07-31 14:07:01: Dodano plik Wykaz doświadczenia.docx
Więcej >>>
2017-07-31 14:06:19: Dodano plik OFERTA.docx
2017-07-31 14:03:55: Dodano plik 20170731133817541.pdf

RI.042.71.8.2017.A                                                                            Krosno, dnia 27.07.2017 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro

GMINA  KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. (13) 43 675 43,
faks  (13)  43 628 65; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989
 
OGŁASZA
że udzieli zamówienia na wykonanie strony www Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (zwaną dalej Wypożyczalnią) wraz z domeną i hostingiem strony na potrzeby promocji Wypożyczalni w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

1. Adres strony internetowej na której zamieszczony jest przetarg: www.krosno.pl/BIP
2. Opis przedmiotu zamówienia:
 
Wykonanie strony www Wypożyczalni wraz z domeną i hostingiem strony w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”.
 
Strona internetowa musi zawierać:
 1. Widoczne znaki Unii Europejskiej i funduszu Unii Europejskiej, znak Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (zgodnie z zasadami promocji dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dostępnymi pod adresem: http://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/15/KIW_CMYK_09102015.pdf ).
 2. Logo Wypożyczalni.
 3. Opis projektu, w tym: cel projektu, planowane efekty, wartość projektu, wkład funduszy europejskich.
 4. Zdjęcia i opisy sprzętu, który będzie dostępny w ramach funkcjonowania Wypożyczalni.
 5. Informację o aktualnej ilości sprzętu w Wypożyczalni  przy danym sprzęcie pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i wspomagającym.
 6. Formularz kontaktowy przy każdym sprzęcie (służący dodatkowemu zapytaniu o dany sprzęt).
 7. Możliwość przesłania informacji do osoby zainteresowanej danym sprzętem o jego dostępności, gdy w danej chwili sprzęt nie jest dostępny.
 8. Możliwość zarządzania sprzętem dostępnym w wypożyczalni (dodawanie, edycja i usuwanie).
 
Wymagania dotyczące szaty graficznej:
 1. Szata graficzna nowoczesna, atrakcyjna wizualnie, utrzymana w eleganckiej stylistyce, przejrzysta. Grafika zostanie wykonana przez profesjonalistę, który zaproponuje oryginalne, autorskie rozwiązania wpisujące się w aktualne trendy projektowania graficznego, z uwzględnieniem profilu odbiorców oraz celów, którym ma służyć strona internetowa.
 2. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu co najmniej trzy różne wstępne projekty układu graficznego strony (layout), z których Zamawiający wybierze jeden, będący podstawą do dalszych prac.
 3. Wykonawca wykona lub zakupi fotografie na potrzeby opracowania strony internetowej.
 4. Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca będzie uwzględniał wytyczne i uwagi Zamawiającego.
 5. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich wykonanych przez niego elementów graficznych strony.
 
Strona internetowa musi spełniać wymagania:
 1. Zgodność strony www ze standardem WCAG 2.0.
 2. Strona powinna umożliwiać dostęp osobom niepełnosprawnym, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 3. Strona powinna  być wykonana w technologii Responsive Web Design (RWD), wyświetlać się poprawnie zarówno na ekranach komputerów, jak i urządzeń mobilnych (tablet, smartfon).
 4. Strona powinna spełniać standardy bezpieczeństwa, być chroniona przed atakami oraz przed próbami nieuprawnionego dostępu do panelu administracyjnego.
 5. Strona powinna poprawnie wyświetlać się w przeglądarkach internetowych: Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.
 6. Strona powinna być wykonana z zastosowaniem najlepszych praktyk i standardów w dziedzinie projektowania stron internetowych, wyznaczonych przez W3C.
 7. Strona powinna zawierać odniesienia do informacji na stronie w formie kafelków.
 8. Strona powinna być oparta o system zarządzania treścią (CMS) dostosowanym do potrzeb Zamawiającego,
 9. Możliwość dodawania użytkowników panelu administratora zarządzających treściami zamieszczanymi w serwisie, nadawanie im uprawnień dla każdej pozycji menu, każdego elementu strony.
 10. Moduły jakie powinna zawierać strona www:
  1. moduł strony opisowej,
  2. moduł aktualności – możliwość wyświetlania tytułu aktualności, daty publikacji, opcjonalnego zdjęcia, opisu skróconego, a po kliknięciu „więcej” wyświetlenie pełnej treści informacji, możliwość ustawienia aktualności on-line (publikacja),
  3. moduł formularza kontaktowego,
  4. lista plików – dodawanie plików do pobrania,
  5. zarządzanie bannerami – zamieszczanie bannerów graficznych,
  6. galeria zdjęć,
  7. galeria video,
  8. wyszukiwarka słów i fraz na stronie,
  9. moduł do prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego dostępnego do wypożyczenia (prezentacja aktualnego stanu Wypożyczalni),
  10. moduł do prezentacji sprzętu pielęgnacyjnego dostępnego do wypożyczenia (prezentacja aktualnego stanu Wypożyczalni),
  11. moduł do prezentacji sprzętu wspomagającego dostępnego do wypożyczenia (prezentacja aktualnego stanu Wypożyczalni),
 
 1. Wymagania dotyczące systemu CMS (System Zarządzania Treścią):
 1. wykonawca dostarczy i zintegruje ze stroną system CMS dedykowany do zarządzania treścią strony internetowej,
 2. system CMS prosty w obsłudze, intuicyjny. Panel CMS w języku polskim,
 3. system CMS będzie umożliwiał samodzielne zarządzanie każdym elementem zawartości strony, bieżące dodawanie, usuwanie, zmienianie treści, grafiki, zarządzanie ich układem, rozbudowę strony poprzez dodawanie/ aktualizowanie/ usuwanie elementów menu, dodatkowych zakładek, podstron, bannerów; system będzie umożliwiał tworzenie wielopoziomowego menu,
 4. dostęp do CMS z poziomu przeglądarki internetowej przez osoby uprawnione (bezpieczne połączenia oparte o protokół SSL, zdefiniowani użytkownicy – administratorzy, redaktorzy; bezpieczna autoryzacja na podstawie loginu i hasła, zapis wszystkich operacji wykonywanych przez użytkowników); powinna być możliwość nadawania użytkownikom uprawnień dla poszczególnych elementów strony,
 5. system CMS pozwala na tworzenie i zarządzanie repozytorium plików,
 6. możliwość publikacji galerii zdjęć w każdej z podstron oraz w aktualnościach
  (bez ograniczeń liczby zdjęć, możliwość wskazania wielu plików jednocześnie do załadowania na stronę, możliwość dodawania opisów do każdego zdjęcia, automatyczne przeskalowanie zdjęć do zadanych rozmiarów, wyświetlanie miniatur),
 7. możliwość publikacji załączników do pobrania przez odwiedzających stronę w formatach co  najmniej: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, odt, pdf, jpg, gif, png, swf, mpg, mp3, mp4, avi, wmv, realaudio, realvideo, zip, rar; możliwość dodawania opisów do załączników.
 8. możliwość publikowania linków oraz bannerów przekierowujących na inne strony internetowe,
 9. formatowanie tekstu z możliwością: pogrubienia, kursywy, podkreślenia, indeksu górnego i dolnego, wyrównania do lewej, do prawej, wyśrodkowania, wyjustowania, wcięcia tekstu, zmiany kroju, koloru i rozmiaru czcionki, tworzenia list numerowanych i wypunktowanych, wstawiania tabel z możliwością edycji (liczba kolumn i wierszy, rozmiar, ułożenie tekstu w komórkach, obramowanie), wykonywania operacji kopiuj – wklej,
 10. podgląd widoku strony po zapisaniu dokumentu,
 11. format aktualności: tytuł, wprowadzenie, treść główna, data publikacji, możliwość dodawania i formatowania zdjęć i grafik wewnątrz tekstu, a także galerii zdjęć oraz plików do pobrania; możliwość publikowania materiałów multimedialnych; na stronie głównej wyświetlają się: się tytuł, wprowadzenie, data publikacji oraz miniatura z grafiką; możliwość przypisywania priorytetów wyświetlania do artykułów, tak, by pokazywały się na górze strony niezależnie od daty publikacji,
 12. automatyczne tworzenie przyjaznych linków na podstawie tytułu artykułu, z możliwością ich modyfikacji,
 13. automatyczne zamieszczanie daty publikacji/ aktualizacji na każdej podstronie.
 14. możliwość zapisywania opublikowanych treści do pliku pdf oraz ich wydrukowania,
 15. możliwość osadzania kodu z zewnętrznych serwisów (np. Youtube),
 16. automatyczne generowanie mapy serwisu,
 17. wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu CMS,
 18. wykonawca udzieli Zamawiającemu nieograniczonej czasowo licencji dla systemu CMS.
Domena strony www:
 1. Adres domeny: nazwa domeny (domena *.pl lub *.krosno.pl) zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą.
 2. Okres korzystania z domeny powinien przypadać od dnia bezusterkowego protokołu odebrania usługi do dnia 31.07.2019 r. (z możliwością przedłużenia umowy po tym czasie).
Hosting strony www:
 1. Okres korzystania z usługi hostingu powinien przypadać od dnia bezusterkowego protokołu odebrania usługi do dnia 31.07.2019 r. (z możliwością przedłużenia umowy po tym czasie).
 
3. Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 11.09.2017 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej trzech zleceń odpowiadających swoim rodzajem usłudze.
2) Dokument poświadczający należyte wykonanie zamówienia np. referencje bądź w przypadku braku możliwości dołączenia referencji, oświadczenie wykonawcy oraz załączone publikacje wykonane przez Wykonawcę.
 
5. Wymagane dokumenty:
1) Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty - zał. 1.
2) Wykaz doświadczenia w załącznikami – zał. 2
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 
6. Warunki płatności:
a) Wypłata wynagrodzenia nastąpi po przedłożeniu rachunku/faktury, przelewem na konto podane przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
b) Wypłata nastąpi na podstawie sporządzonego bezusterkowego protokołu odbioru, który zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
 
7. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- najniższa cena brutto - 100%
 
8. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).


Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego – usługa wykonania strony www wraz z domeną i hostingiem”  Nie otwierać przed dniem 04.08.2017 r. przed godz. 9:00
 
9. Termin składania ofert upływa dnia 03.08.2017 r. o  godz. 15:30.
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 304 w  dniu 04.08.2017 r. o godz. 9:00.
 
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
 
11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:
1) Pani Elżbieta Farbaniec, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, w godzinach 7.00 do 15.00,
tel. kontaktowy 13 47 43 304 – sprawy formalne i merytoryczne.
 
2) Sposób porozumiewania:
a) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów,
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail farbaniec.elzbieta@um.krosno.pl 
 
12. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
b) zmiany treści ogłoszenia,
c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.
 
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
Data składania ofert:
2017-08-03 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłUrbanek Izabela 2017-07-27 13:44:00
PublikującyIzabela Urbanek 2017-07-27 13:44:00
Modyfikował(a) Izabela Urbanek 2017-08-11 13:27:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zakres zmiany treści ogłoszenia 750.44 KbPlik pdf
2. Wzór Oferty po zmianie 73.60 KbPlik doc
3. Wykaz doświadczenia po zmianie 68.59 KbPlik doc
4. Wykaz doświadczenia 68.60 KbPlik doc
5. Wzór oferty 73.61 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 września 2018r. 12:12:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.