Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
Opracowanie analizy popytu na ofertę Inkubatora przedsiębiorczości oraz strategii/planu wykorzystania infrastruktury Inkubatora przedsiębiorczości na lata 2018-2038

ZMIANY:
2017-08-09 14:31:16: Dodano wynik do przetargu
RI.041.58.1.2017.G                                                                                        Krosno, dnia 26.07.2017 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro

GMINA  KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. (13) 43 675 43,
faks  (13)  43 628 65; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989


OGŁASZA

że udzieli zamówienia na opracowanie analizy popytu na ofertę Inkubatora przedsiębiorczości oraz  strategię/plan wykorzystania infrastruktury Inkubatora przedsiębiorczości na lata 2018-2038

1. Adres strony internetowej na której zamieszczony jest przetarg: www.krosno.pl /BIP

 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
 
Gmina Miasto Krosno planuje starać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości typ projektu 2. Inkubatory przedsiębiorczości, projektu pn. „Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno”  – Inkubator Przedsiębiorczościw Krośnie przy ul. F. Żwirki i S. Wigury.  W ramach Inkubatora Przedsiębiorczości planuje się utworzenie inkubatora akademickiego oraz preinkubatora.
Gmina Miasto Krosno stanowi rdzeń Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego obejmującego następujące Gminy: Wojaszówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Chorkówka oraz Jedlicze. Projekt ma służyć wsparciu rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie MOF Krosno.
Planowana inwestycja dotyczy budowy budynku Inkubatora Przedsiębiorczości, obiektu składającego się z parterowej hali produkcyjnej oraz 3-kondygnacyjnego skrzydła o funkcji administracyjno - biurowej. Gmina Miasto Krosno posiada dokumentację techniczną oraz prawomocne pozwolenie na budowę Inkubatora.
 
Charakterystyczne dane liczbowe dotyczące planowanego do budowy Inkubatora: 
 • Ilość kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne (część administracyjno - biurowa) 1 kondygnacja (część produkcyjno - usługowa)
 • powierzchnia zabudowy: 3 524 m2
 • kubatura brutto budynku: 29 420,35 m3
 • powierzchnia użytkowa wszystkich kondygnacji: 5 901,91 m2
Powierzchnia wg zestawienia pomieszczeń projektu budowlanego:
 • powierzchnia pomieszczeń oznaczonych w projekcie budowlanym jako biurowe – 908,79 m2
 • powierzchnia pomieszczeń oznaczonych w projekcie budowlanym jako antresole – 909,30 m2
 • powierzchnia pomieszczeń oznaczonych w projekcie budowlanym jako sale wielofunkcyjne i szkoleniowe – 216,23 m2
 • powierzchnia pomieszczeń oznaczonych w projekcie budowlanym jako produkcyjne – 2 500,22 m2
 • powierzchnia pomieszczeń oznaczonych w projekcie budowlanym jako magazynowe – 103,04 m2
 • pozostałe pomieszczenia stanowią: portiernia, szatnia, toalety, pomieszczenia gospodarcze, socjalne, jadalnia, węzły sanitarne, pasaż, windy, klatki schodowe, kładki, korytarze, stacja trafo, pomieszczenia techniczne, zaplecze sal konferencyjnych.
 
I. Analiza popytu przygotowana w oparciu o zdefiniowanie potrzeb MŚP w zakresie objętym projektem.
 
Minimalna zawartość analizy:
 1. Diagnoza oferty i stopień wykorzystania Inkubatorów przedsiębiorczości na terenie Województwa Podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu, gdzie powstać ma Inkubator i regionów sąsiadujących wraz z oceną powielania się profili działalności proponowanych przez istniejące inkubatory i inkubator planowany do budowy.
 2. Analiza popytu i potrzeb potencjalnych klientów określająca możliwy poziom wykorzystania Inkubatora. 
 3. Analiza powinna uwzględniać zarówno popyt bieżący jak i przyszłe zapotrzebowanie na usługi Inkubatora przedsiębiorczości.
 
II. Strategia/ plan wykorzystania infrastruktury objętej projektem
 
Strategia stanowić będzie podstawę działalności powstałego Inkubatora, rozumianego jako wyodrębniona jednostka, dysponującą nieruchomością, która prowadzi kompleksowy program wsparcia początkującego przedsiębiorcy. Program ten będzie miał za zadanie wspieranie przedsiębiorców od momentu powstania pomysłu na utworzenie przedsiębiorstwa aż do momentu uzyskania stabilności rynkowej (tzw. program inkubacji przedsiębiorczości).
Strategia powinna być zgodna i spełniać warunki wynikające z obowiązującego  Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020, działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości typ projektu 2 Inkubatory przedsiębiorczości, w ramach którego Gmina Miasto Krosno chce starać się o dofinansowanie.
Strategia powinna uwzględniać wnioski i zalecenia wynikające ze Sprawozdania specjalnego „Czy ze środków EFRR skutecznie wspierano rozwój inkubatorów przedsiębiorczości?” Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z 2017 nr 07.
 
Minimalna zawartość analizy:
Strategia powinna określać co najmniej: wizję, misję, zakres działania oraz cele strategiczne i operacyjne, które podlegać będą okresowej weryfikacji i/lub aktualizacji. Zakres działania inkubatora ma służyć realizacji misji. Strategia powinna określać główne cele i kierunki działania oraz definiować wewnętrzną koncepcję instytucji: określać jej specjalizację, identyfikować klientów i partnerów biznesowych oraz uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne, tj. lokalizację, infrastrukturę, wsparcie zewnętrzne itp. Strategia powinna określać podstawowe standardy: organizacyjno-prawne, techniczne, zarządzania, świadczenia usług oraz współpracy z otoczeniem, wraz ze szczegółowym opisem:
 1. działalności Inkubatora zawierającym podstawowe obszary aktywności inkubatora przedsiębiorczości tj.:
 1. dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. usługi biurowo-administracyjne,
 3. usługi telekomunikacyjne,
 4. usługi wspierające biznes, np. doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, organizacyjne i technologiczne,
 5. usługi organizacji wsparcia finansowego ze środków własnych inkubatora lub z zewnętrznych źródeł finansowania.
 1. profili przedsiębiorczości preferowanych w Inkubatorze i  ścisłego powiązania usług inkubacji z celami biznesowymi potencjalnych klientów,
 2. usług i warunków korzystania z Inkubatora z uwzględnieniem udzielanej przez Inkubator pomocy de minimis, w tym opisem warunków i preferencji dla MŚP reprezentujących branże  wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oraz opisem  związku profilu działalności Inkubatora z krajową i/lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji,
 3. sposobu zarządzania z uwzględnieniem kosztów działalności i funkcjonowania Inkubatora (plan finansowy/biznesplan) przy założeniu, że działalnością zarządzać będzie spółka miejska realizująca zadania publiczne, a Inkubator prowadził będzie działalność typu non-profit,
 4. planu wsparcia o charakterze doradczym i szkoleniowym dla klientów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. doradztwo, opieka, mentoring, coaching),
 5. założeń co do konieczności prowadzenia usług zgodnie z obowiązującymi standardami (w wyniku realizacji projektu wnioskodawca powinien osiągnąć np. akredytację MR lub certyfikat ISO lub inny standard o charakterze certyfikowanym min. na poziomie krajowym),
 6. harmonogramu działalności Inkubatora wraz z planem finansowym, z uwzględnieniem źródeł zewnętrznych i prywatnych,
 7. analizy finansowej i społeczno-ekonomicznej,
 8. rejestru ryzyk i ich analizy scenariuszowej,
 9. planu aktywnego poszukiwania i pozyskiwania nowych klientów,
 10. oferty dla przedsiębiorstw, które nie będą miały siedziby na terenie Inkubatora,
 11. planu promocji działalności Inkubatora,
 12. prognozowanych efektów działalności oraz ich wpływu na gospodarkę lokalną/regionalną,
 13. systemu monitorowania zapewniającego precyzyjną bieżąca kontrolę założonych celów i wskaźników/rezultatów, z uwzględnieniem danych od klientów Inkubatora,
 14. związku działalności z lokalnymi/regionalnymi dokumentami strategicznymi, m. in. Strategią MOF Krosno. 
 
Opracowana strategia powinna być spójna z wynikami analizy popytu w szczególności pod względem celowości, spójności i realności założeń.
 
Dokumenty stanowić będą załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości typ projektu Inkubatory przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.
 
Uwaga: zakres opracowywanych dokumentów może ulec zmianie (zwiększeniu) w przypadku wystąpienia nowych bądź zaktualizowanych wytycznych do regulaminu konkursu w ramach Działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości typ projektu Inkubatory przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.
 
3.  Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 15.09.2017 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. Doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej dwóch zleceń odpowiadających swoim rodzajem usłudze.
 2. Dokument poświadczający należyte wykonanie zamówienia np. referencje bądź w przypadku braku możliwości dołączenia referencji, oświadczenie wykonawcy oraz załączone publikacje wykonane przez Wykonawcę. 
5. Wymagane dokumenty:
 1. Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty - zał. 1.
 2. Wykaz doświadczenia w załącznikami wg dołączonego formularza – zał. 2.
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 
6. Warunki płatności:
 1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po przedłożeniu rachunku/faktury, przelewem na konto podane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
 2. Wypłata nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, który zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. 
7. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- najniższa cena brutto - 100%
 
8. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).

Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – „Inkubator przedsiębiorczości – opracowanie analizy i strategii”  Nie otwierać przed dniem 4.08.2017 r. przed godz. 9:00
 
9. Termin składania ofert upływa dnia 3.08.2017 r. o  godz. 15:30.
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 304 w  dniu 4.08.2017 r. o godz. 9:00.
 
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
 
11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:
 1. Pani Izabela Urbanek 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, w godzinach 7.30 do 15.30, tel. kontaktowy 134743 304 – sprawy formalne i merytoryczne:
 2. Sposób porozumiewania: pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail urbanek.izabela@um.krosno.pl 
12. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 2. zmiany treści ogłoszenia,
 3. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.
 
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
Data składania ofert:
2017-08-03 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłUrbanek Izabela 2017-07-26 10:48:00
PublikującyIzabela Urbanek 2017-07-27 10:48:00
Modyfikował(a) Izabela Urbanek 2017-08-09 14:31:16
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór oferty 15.90 KbPlik doc
2. Wykaz doświadczenia 16.61 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 września 2018r. 12:12:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.