Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
opracowanie aplikacji na telefon i tablet w ramach projektu pn. „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie”

ZMIANY:
2017-07-18 11:48:57: Dodano wynik do przetargu
2017-07-13 13:22:47: Dodano plik pytania i odpowiedzi aplikacja.pdf
Więcej >>>
2017-07-10 14:56:18: Dodano plik Wykaz doświadczenia.docx
2017-07-10 14:55:59: Dodano plik wzór oferty aplikacja.doc
2017-07-10 14:54:04: Usunięto plik wzór oferty aplikacja.doc
2017-07-10 14:53:19: Usunięto plik Wykaz doświadczenia.docx
2017-07-10 14:52:17: Dodano plik Wykaz doświadczenia.docx
2017-07-10 14:51:53: Dodano plik wzór oferty aplikacja.doc


    
RI.042.69.12.2017.G                                                                                         Krosno, dnia 07.07.2017 r.
 

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro


GMINA  KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. (13) 43 675 43,
faks  (13)  43 628 65; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989

OGŁASZA

że udzieli zamówienia na – na opracowanie aplikacji na telefon i tablet w ramach projektu pn. „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

1. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji:
 
- zaprojektowanie i wykonanie aplikacji mobilnej dostępnej w systemie Android, iOS,
- wdrożenie i uruchomienie aplikacji na telefon i tablet,
- trzy wersje językowe (polski, słowacki, angielski),
- możliwość integracji z www oraz social mediami,
- zaawansowany projekt graficzny,
- rozszerzony zakres funkcjonalności,
- umieszczenie aplikacji w Google Play i AppStore,
- aplikacja będzie miała możliwość dostosowania obrazu do potrzeb osób niepełnosprawnych np. z wadą wzroku.
- aplikacja musi posiadać opcje audioprzewodnika, po stronie Wykonawcy będzie nagranie plików audio przez lektorów (10 stron A4 w każdym języku),
- Zamawiający opracuje pełną informację w języku polskim potrzebną do zamieszczenia w aplikacji, natomiast Wykonawca dokona tłumaczenia tekstu na język polski, słowacki i angielski.
- zakup i montaż 10 Beaconów należy do Wykonawcy,
- Wykonawca zobowiązany jest do edytowania, dodawania i usuwania treści oraz serwisowania i utrzymywania aplikacji przez okres 12 miesięcy od daty odbioru wersji ostatecznej produktu,
- Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji aplikacji przez okres 36 miesięcy od daty odbioru wersji ostatecznej produktu poprzez wyeliminowywanie pojawiających się błędów oraz w związku z potrzebą dostosowania aplikacji do nowopowstałych wersji systemów operacyjnych.
 
1) Aplikacja Mobilna
 
Aplikacja na telefon i tablet powinna pozwolić zwiedzającym miasto Krosno zapoznać się informacjami na temat obiektów i wydarzeń znajdujących się
w okolicy Starówki. Użytkownik, który pobierze i zainstaluje aplikację,
w przystępny sposób będzie mógł się zapoznać z przygotowanymi dla niego treściami. Poruszając się w obrębie Zespołu Staromiejskiego użytkownik powinien być poinformowany przez aplikację o dostępnych w okolicy obiektach. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii BEACON-ów aplikacja automatycznie powinna wykryć obiekt znajdujący się w pobliżu użytkownika i pozwolić wyświetlić informacje skonfigurowane w Panelu Administracyjnym dla danego obiektu. Możliwe powinno być również wyświetlenie listy wszystkich zdefiniowanych obiektów i zapoznanie się z informacjami bez konieczności podchodzenia do nich. Informacje zawarte w aplikacji powinny być prezentowane z wykorzystaniem tekstu oraz zdjęć. 
 
Założenia techniczne oprogramowania:
- Aplikacja na urządzenia mobilne z system IOS oraz Android,
- Urządzenia mobilne muszą obsługiwać BLE (Bluetooth Low Energy)
- Wykorzystanie BEACON-ów oraz zestaw narzędzi SDK. BEACON — Bluetooth beacons, to sprzętowe transmitery klasy BLE (Bluetooth low energy), które wysyłają swój unikalny identyfikator do pobliskich urządzeń przenośnych, pozwalając na podjęcie automatycznych działań gdy urządzanie znajduje się w pobliżu, 
- Aplikacja powinna pobierać informacje na temat obiektów z sieci Internet poprzez dedykowane API,
 
Dostępne funkcjonalności:
- Pokaż informację o najbliższym obiekcie
- Pokaż listę obiektów
- Pokaż informację o wybranym obiekcie z listy
 
2) Panel Administracyjny i jego funkcje
 
Panel Administracyjny to dedykowane rozwiązane www służące do konfiguracji aplikacji multimedialnej. Administrator po zalogowaniu się do Panelu powinien skonfigurować i zredagować wszystkie informacje wyświetlane przez Aplikację Mobilną. Dzięki wykorzystaniu edytora tekstu na stronach www np. TinyMCE lub innego o podobnej funkcjonalności powinno być możliwe wykonanie podstawowego formatowania tekstu jak również załączenie zdjęć.
Po wprowadzeniu treści Panel Administracyjny powinien umożliwić przypisanie jej do konkretnego BEACON-a. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik aplikacji mobilnej, który zbliży się do wybranego w panelu administracyjnym BEACON-a powinien otrzymać dedykowaną dla niego treść. 
Oprócz zarządzania treścią, Panel Administracyjny pozwolić powinien również na dodawanie kolejnych BEACON-ów. Dzięki takiemu rozwiązaniu dodawanie nowych obiektów do systemu, możliwe będzie bez udziału programistów. Zakup nowego BEACON-a, oraz umiejscowienie go przy odpowiednim obiekcie powinien pozwolić na wprowadzanie jego unikalnego identyfikatora do modułu BEACON-ów w Panelu Administracyjnym.
Dostęp do Panelu Administracyjnego powinien być zabezpieczony hasłem, tak aby tylko uprawnione osoby mogły edytować treści. Panel Administracyjny umożliwi dodawanie i usuwanie uprawnionych do edycji treści osób.
 
3) Założenia techniczne oprogramowania:
 
- Panel Administracyjny dostosowany do użytkowania w przeglądarkach: Internet Explorer w wersji 11+, Chrome w wersji 50+ oraz Firefox w wersji 50+,
- Wykonanie w wybranej technologii: HTML5, PHP, jQuery, Ajax lub innej dostępnej na rynku,
- Edytor treści na stronie www np. TinyMCE lub równoważny
z podstawowymi funkcjami formatowania tekstu m. in.: wyrównanie, kolor czcionki, wielkość czcionki, wypunktowanie, załączanie zdjęć JPEG, wykonanie w jednej wersji językowej: polskiej.
- Konfiguracja i uruchomienie dedykowanej bazy danych.
 
Podstawowe funkcjonalności Panelu Administracyjnego:
- Konfiguracja obiektów i wydarzeń przeznaczonych do prezentacji w Aplikacji Mobilnej,
- Możliwość edytowania wprowadzonych treści,
- Możliwość załączania zdjęć,
- Możliwość przypisania konkretnego Beacon-a do obiektu,
- Konfiguracja (dodaj/usuń) Beacon-ów,
- Zarządzanie administratorami panelu administracyjnego.
 
4) JSON WEB API
 
JSON WEB API to dedykowany moduł służący do pobierania przez Aplikacje Mobilne informacji o obiektach, zredagowanych w Panelu Administracyjnym.
Web API to interfejs komunikacyjny korzystający z protokołu HTTP i formatu JSON lub XML (w przypadku przesyłania jednej zmiennej czasem używany jest zwykły tekst). Pozwala on na komunikację pomiędzy użytkownikami
a systemem zlokalizowanym na serwerze.
Dzięki zastosowaniu protokołów JSON WEB API, powinno być możliwe
w przyszłości łatwe udostępnienie zasobów (udostępnionych pierwotnie Aplikacjom Mobilnym) innym systemom, np. stronie WWW (dostęp do treści przez przeglądarkę WWW zamiast przez aplikację).
 
 
Założenia techniczne oprogramowania:
- Wykonane w technologii do programowania aplikacji internetowych,
- Wykonane wg specyfikacji REST z użyciem JavaScript Object Notation (JSON).
 
Podstawowe metody REST:
- GET /objects/{id} – pobiera informacje na temat konkretnego obiektu na podstawie identyfikatora,
- GET /objects – pobiera listę dostępnych obiektów.   
 
5) Wymagania Serwera Aplikacji
 
Do działania modułów Panel Administracyjny i JSON WEB API wymagany jest serwer posiadający poniższe parametry:
- Minimum 1GB RAM,
- Minimum 10 GB wolnego miejsca na kod aplikacji i bazę danych,
- System Linux, np. UBUNTU 16.04 LTS lub podobny,
- Serwer Apache 2.4 + włączona obsługa plików .htaccess oraz modułu mod_rewrite,
- PHP 7 (z modułem php-intl i php-gd2),
- Baza danych MySql 5.5+,
- Opcjonalnie: Certyfikat SSL (zalecane dla dostępu do Panelu Administracyjnego).
 
2. Termin realizacji zamówienia: 30 styczeń 2018 r.
1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pierwszą wersje testową przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 października 2017 r.
 
3. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej dwóch zleceń odpowiadających swoim rodzajem usłudze.
2) Dokument poświadczający należyte wykonanie zamówienia np. referencje bądź
w przypadku braku możliwości dołączenia referencji, oświadczenie wykonawcy oraz załączone publikacje wykonane przez Wykonawcę.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty - zał. 1.
2) Wykaz doświadczenia w załącznikami – zał. 2
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 
5. Warunki płatności:
a) Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni po przedłożeniu rachunku/faktury, przelewem na konto podane przez Wykonawcę.
b) Wypłata nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru i wykonania usługi, który zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
 
6. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców.

7. Kryterium oceny ofert: cena 100%
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy
w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki oraz czy została prawidłowo podpisana.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.
 
8. Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).
 
Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – napis ”Oferta na opracowanie aplikacji na telefon i tablet”. Nie otwierać przed dniem 17 lipca 2017 r. przed godz. 12:30.
 
9. Termin składania ofert upływa dnia 17 lipca 2017 r. o  godz. 12.00.
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 304 w  dniu 17 lipca 2017 r. o godz. 12:30.
 
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną
w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
 
11. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- Pani Izabela Urbanek – Inspektor, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, urbanek.izabela@um.krosno.pl. 
- Pani Małgorzata Błaż – Inspektor, Wydział Kultury i Sportu, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, w godzinach 7.30 do 15.30, tel. kontaktowy 13 47 43 334.
 
Sposób porozumiewania:
a) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział , ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail: urbanek.izabela@um.krosno.pl.
 
12. Adres strony internetowej na której umieszczony jest przetarg: http://www.bip.umkrosno.pl/
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1059/14 z dnia 15.04.2014 r.
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 
13. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
b) zmiany treści ogłoszenia,
c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.
 
 
Data składania ofert:
2017-07-17 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłBłaż Małgorzata 2017-07-10 00:00:00
PublikującyMałgorzata Błaż 2017-07-10 14:50:00
Modyfikował(a) Marcin Kustroń 2017-07-18 11:48:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. wzór oferty 90.00 KbPlik doc
2. wykaz doświadczeń 256.99 KbPlik doc
3. pytania i odpowiedzi 241.00 KbPlik pdf

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2018r. 15:45:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.