Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
„Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej użytku ekologicznego „Dolina Potoku Badoń” oraz doliny potoku Lubatówka na odcinku w obrębie miast Krosna”.

ZMIANY:
2017-07-12 14:04:42: Dodano wynik do przetargu
2017-06-29 12:53:19: Dodano plik Zmiana do przetargu.doc
Więcej >>>
2017-06-26 16:13:10: Dodano plik Badoń.jpg

OS.7022.12.2017.E                                                                                     Krosno, 26.06.2017r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.)
 
GMINA MIASTO KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON 000526989, tel. 13 47 43 656, fax. 13 47 43 624,  e-mail: os@um.krosno.pl, www.krosno.pl,
 
ogłasza
że udzieli zamówienia na wykonanie usługi pn.
„Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej użytku ekologicznego „Dolina Potoku Badoń” oraz doliny potoku Lubatówka na odcinku w obrębie miast Krosna”.
 
 
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1. Położenie obszaru objętego przedmiotem zamówienia:
Użytek ekologiczny obejmuje teren położony pomiędzy ul. Rejmonta, ul. Wiejską i ul. Prusa w Krośnie, obręb Suchodół – zgodnie z załącznikiem graficznym. Powierzchnia obszaru ok. 1,1 ha.
Dolina potoku Lubatówka obejmuje teren po obu stronach koryta od granicy administracyjnej miasta Krosna do ujścia do rzeki Wisłok, obszar ok. 15 ha:
- od granic administracyjnych miasta Krosna do mostu kolejowego – do 15 m od koryta potoku na brzegu lewym, na brzegu prawym do szczytu skarpy brzegowej,
- od mostu kolejowego do mostu ul. Piłsudskiego – do 5 m od koryta potoku na brzegu lewym, na brzegu prawym do ciągu spacerowego biegnącego wzdłuż potoku,
Od mostu ul. Piłsudskiego do ujścia do rzeki Wisłok – do 5 m od koryta potoku na brzegu lewym i prawym.
 
2. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Krosno
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
3.  Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie winno zawierać:
I. Część tekstowa, w tym:
 
1. Część ogólna:
a) metodyka i materiały wyjściowe
b) położenie i granice obszaru opracowania
c) charakterystyka fizjograficzna
d) klimat
 
2. Flora:
a) roślinność naturalna obszaru opracowania,
b) charakterystyka naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk i zespołów roślinnych, w tym:
- występowanie typów siedlisk przyrodniczych z zaznaczeniem tzw. typów siedlisk priorytetowych,
- flora roślin naczyniowych,
- występowanie gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych, z zaznaczeniem gatunków tzw. priorytetowych,
- drzewa spełniające warunki do objęcia ochroną w formie pomnika przyrody,
- potrzeby ochrony cennej flory w świetle zagrożeń,
- podsumowanie.
 
W celu poznania stanu faktycznego roślinności badanego obszaru należy wyróżnić i zaznaczyć na mapie (poligony) występujące płaty roślinności (fitocenozy). Każdy z wyodrębnionych płatów należy scharakteryzować podając gatunki dominujące wraz z udziałem w pokryciu powierzchni. Najbardziej charakterystyczne płaty należy opisać szczegółowo.
Ostatecznie dokumentacja inwentaryzacji i waloryzacji roślinności powinna zawierać:
- wykaz syntaksonomiczny,
- tabele fitosocjologiczne dokumentacyjne,
- mapę z zaznaczonym obszarem oddziaływania, fitocenozami, miejscem wykonania zdjęć fitosocjologicznych,
- mapę waloryzacji roślinności ze stopniem degeneracji.
 
3. Fauna:
a) występowanie wybranych grup zwierząt: ryb, ptaków, ssaków, płazów, gadów, motyli dziennych i ważek, gatunków chronionych, rzadkich, zagrożonych, z zaznaczeniem gatunków priorytetowych,
b) fauna wymagająca podjęcia działań konserwatorskich,
c) zagrożenia dla fauny,
d) podsumowanie.
 
4. Przyroda nieożywiona i krajobraz:
- wyniki inwentaryzacji (obiekty geomorfologiczne wyróżnione w terenie, głazy i głazowiska, odkrywki, wartościowe krajobrazowo obiekty kulturowe, obszary zdegradowane)
 
II. Synteza (części tekstowej), w tym:
1. Ochrona przyrody
a) kategorie podziału obszaru opracowania uwzględniające ich wartość przyrodniczą (tereny  o wysokich walorach przyrodniczych, tereny cenne pod względem przyrodniczym, tereny      o przeciętnych walorach przyrodniczych, tereny silnie przekształcone),
b) istniejące na terenie obszaru opracowania obiekty chronione,
c) wskazanie terenów i obiektów przewidzianych do ochrony zasobów przyrodniczych,
d) wskazanie korytarzy ekologicznych – szlaków migracji zwierząt,
e) bariery ekologiczne,
g) wymagania odnośnie ochrony różnorodności biologicznej.
 
2. Wskazania konserwatorskie oraz wskazania do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna.
a) zalecenia do planu rozwoju przestrzennego miasta Krosna,
b) ogólne wskazania konserwatorskie w tym opis działań mających na celu odtworzenie, zachowanie i ochronę szczególnie cennych obszarów i gatunków wraz z usunięciem elementów obcych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania tych obszarów zarówno jako korytarzy ekologicznych jak i terenów zieleni miejskiej z funkcją edukacyjno-rekreacyjną.
 
III. Mapy tematyczne na podkładzie mapy topograficznej w układzie współrzędnych 2000 strefa 7 w wersji drukowanej w skali: 1:2000 i cyfrowej:
1. wody powierzchniowe obszaru opracowania wraz z występowaniem gatunków ryb,
2. zróżnicowanie roślinności naturalnej i półnaturalnej,
3. chronione, zagrożone i rzadkie gatunki roślin naczyniowych z waloryzacją szaty roślinnej,
4. występowanie gatunków ssaków, gadów i płazów oraz lokalizacji korytarzy ekologicznych,
5. występowanie gatunków owadów (motyle, chrząszcze, ważki),
6. występowanie gatunków ptaków,
7. ochrony przyrody na tle Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych,
8. zagospodarowanie terenu i antropopresja,
9. inwentaryzacja, wartościowanie i ochrona przyrody(w skali 1:1000).
 
IV. Dokumentacja fotograficzna (format zdjęcia min. 9x13)
1. najcenniejsze ekosystemy (wszystkie – min. 2 zdjęcia z różnych ujęć),
2. chronione i rzadkie gatunki roślin i zwierząt
- zaobserwowane na danym terenie – należy wykonać bezpośrednio fotografię gatunku
(wszystkie - min. 2 zdjęcia z różnych ujęć),
- w przypadku braku możliwości wykonania zdjęć chronionych gatunków zwierząt
występujących na przedmiotowym terenie z powodów technicznych, należy wykonać zdjęcia
śladów występowania tych gatunków (min. 2 zdjęcia z różnych ujęć) i przedstawić je wraz
z opisem,
3. obiekty proponowane do ochrony na terenie obszaru opracowania (wszystkie min.3 zdjęcia z różnych ujęć).
 
Prace winny spełniać n/w wymogi:
1. Format części tekstowej – A4.
2. Opracowania należy sporządzić w wersji papierowej (w 2 egzemplarzach) i w formie
elektronicznej wraz z mapami na płytach CD (w 2 egzemplarzach).
3. Wersje drukowane map winny być wykonane na papierze w kolorze.
4. Mapy cyfrowe należy wykonać w formatach SHP oraz DXF.
5. Wszystkie n/w części opracowania należy przekazać na płytach CD.
6. Wszystkie zinwentaryzowane elementy przyrody należy nanieść na mapy w wersji cyfrowej w sposób umożliwiający przeglądanie ich jako osobne warstwy.
7. Układ dokumentacji, szatę graficzną, tytuły map oraz sposób oznaczania obiektów i obszarów należy uzgodnić z Zamawiającym.
 
Zamawiający wymaga, aby każdy z oferentów dokonał wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem.
II. ZAŁĄCZNIKI - mapa poglądowa z orientacyjnym zakresem opracowania użytku.
III. TERMIN REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie umowy od momentu jej podpisania, do 30 czerwca 2018 r. Przedłożenie wstępnego opracowania – do 30 listopada 2017 r.
 
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić łączną kwotę brutto ……. zł (słownie: ……. złotych).
2. Zamawiający będzie finansować zamówienie z rachunku podstawowego w Pekao SA nr 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883.
3.Wypłata wynagrodzenia nastąpi po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w …….. nr ………….., w terminie 14 dni od daty otrzymania.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół przekazania Zamawiającemu:
- wstępnego opracowania (50 % wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1),
- pełnej dokumentacji (50 % wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1).
 
V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
  1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
  2. za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
  3. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.
  1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy.
  2. Karę o której mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
  3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego karę umowną.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
b) Oferta winna być podpisana przez osobę/by upoważnioną/ne.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna – ul. Staszica 2 w pokoju nr 11 (Biuro Obsługi Obywatela). Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:
Urząd  Miasta Krosna
ul. Staszica 2
38-400 Krosno
                   Oferta na:Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej użytku ekologicznego „Dolina Potoku Badoń” oraz doliny potoku Lubatówka na odcinku w obrębie miast Krosna.
Nie otwierać przed 5 lipca 2017 r. przed godziną 13.00.
 
Termin składania ofert upływa  dnia 4 lipca 2017 r. o godz. 15:30.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Staszica 2 w Krośnie, pokój nr  15, w dniu 05.07.2017 r. o godz. 13:00.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zawartych w Ogłoszeniu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
  3. Kryterium oceny ofert i wyboru oferty jest cena.
 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
Tomasz Kozioł tel: 13 4743626
mail: koziol.tomasz@um.krosno.pl

 
Data składania ofert:
2017-07-04 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2017-06-26 14:02:00
PublikującyDorota Nitka 2017-06-26 14:05:00
Modyfikował(a) Dorota Nitka 2017-07-12 14:04:42
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Druk oferty 16.88 KbPlik doc
2. Mapa - Badoń 14.03 MBPlik image
3. Zmiana treści opisu przedmiotu zamówienia 27.50 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2018r. 15:44:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.